ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

2/2017

ГОСТУВАЩ АВТОР
GUEST AUTOR
M. O. Корж, Ф.С. Леонтиева и В. Ю. Делевска.
Белодробната функция при пациенти с бронхообструктивен синдром се свързва силно със специфичния имунен отговор
M. O. Korzh, F. S. Leontieva and V. Yu. Dielievska.
Lung function in patients with bronchoobstructive syndrome
is strongly associated with specific immune response

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

А. Русева и И. Генчева-Ангелова.
Клиничнолабораторни тестове и индекси при пациенти
с хроничен хепатит

М. Карчеваи В. Бирданова.
Динамика на епидемичния процес при бруцелоза в България
за периода 1992-2015 година

Т. Веков, С. Джамбазов и Д. Цанова.
Икономически анализ минимизиране на разходите за лечение
на ревматоиден артрит в България – tofacitinib в сравнение с терапевтични алтернативи

Г. Янкова.
Връзка между професионалната дейност „Здравна грижа“
и деперсонализацията в лечебните заведения

A. Ruseva and I. Gencheva-Angelova.
Clinical laboratory tests and indices in patients with chronic hepatitis

M. Karcheva and V. Birdanova.
Dynamics of the epidemic of brucellosis in bulgaria
during the period 1992-2015

T. Vekov, S. Dzhambazov and D. Canova.
An economic analysis of cost-minimization in the treatment
of rheumatoid arthritis in bulgaria – tofacitinib in comparison
with therapeutic alternatives

G. Yankova.
Connection between the professional activity „health care“
and the depersonalization in the hospitals

 

ОБЗОРИ
REVIEWS

Т. Болярова-Конова и Л. Стефанов.
Връзка между пародонтални заболявания и ревматоиден артрит

К. Терзиева, Ц. Дойчинова, Д. Георгиева, Г. Ганчева, И. Попиванов, В. Дойчева и Д. Шаламанов.
Епидемиологични и клинични акценти на бруцелозната инфекция
в xxi век
М. Баймакова, Н. Заеков, Р. Андонова, М. Пишмишева, Л. Пекова,
Г. Попов и К. Плочев.
Инфекциозни болести при спортисти

Л. Танкова и M. Виткова.
Новости при консервативното лечение на хроничния панкреатит

П. Врачева и В. Врачев.
Международен опит в развитието на професия „лекарски асистент”

T. Bolyarova-Konova and L. Stefanov.
Relationship between periodontal disease and rheumatoid arthritis

К. Terzieva, Ts. Doychinova, D. Georgieva, G. Gancheva, I. Popivanov,
V. Doycheva and D. Shalamanov.
The epidemiologic and clinical emphases of brucellosis infection
in the 21st century

M. Baymakova, N. Zaekov, R. Andonova, M. Pishmisheva, L. Pekova,
G. Popov and K. Plochev. Infectious diseases in athletes

L. Tankova and M. Vitkova.
What’s new in conservative therapy of chronic pancreatitis?

P. Vracheva and V. Vrachev.
International experience in the development of profession „physician assistant“

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти