ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

2/2014

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Анализ на промените в нормативната база в сектор здравеопазване в периода 2010-2013 и отражението им
върху достъпа до фармакотерапия, финансирана от НЗОК

Приложение на инструменти за оценка на качеството на живот
при хронични заболявания в българската медицинска практика

Параклиничните изследвания – диагностични
и финансови резултати

Нови аспекти на интерес в областта на клиничната
етична консултация 

Редки усложнения на тиреоидит на хашимото –
енцефалопатия на Хашимото

Кетогенна диета и епилепсия: роля на кетонните тела
в повлияване на невроналната възбудимост

An analysis of the changes in legislation in the health care sector over the period 2010-2013 and their impact on access to pharmacotherapy financed by NHIF

Use of instruments for assessing the quality of life in chronic diseases in the bulgarian medical practice

Paraclinical tests – diagnostic and financial results

New aspects of interest in the area of clinical ethics consultation

Rare complications of hashimoto's thyroiditis – Hashimoto's encephalopathy

Ketogenic diet and epilepsy: the role of ketone bodies
in the influence оn neuronal excitability


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти