ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

2/2013

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНАТА

ORGANIZATION OF MEDICINE

Д. Петрова.
Развитие на конкурентните взаимоотношения и финансиране на здравната система в България – анализ на общественото мнение

D. Petrova.
Development of competitive relationships and financing of healthcare in bBlgaria: an analysis of public opinion

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Г. Христов, е. Карова и и. Стоева.
Разпространение на алергичния ринит в България.

М. Карчева и с. Михайлова.
Заболяемост от грип и остри респираторни заболявания в област Плевен

М. Бончева, Г. Георгиев и в. Шишков.
Прием на сок от aronia melanocarpa подобрява медицинските изследвания и усещането за здраве при пациенти с неалкохолна стеатозна болест на черния дроб – стеатоза

Т. Веков.
Сравнително изследване на фармако-икономически показатели между lanthanum carbonate и sevelamer hydrochloride/carbonate при лечение на хиперфосфатемия

Ев. Григоров, Е. Костов, Хр. Лебанова и И. Гетов.
Пазарно проучване на медицински изделия, прилагани за аерозолотерапия

G.Christoff, E. Karova and I. Stoeva.
Prevalence of allergic rhinitis in Bulgaria

M. Karcheva and S. Mihaylova.
Incidence of influenza and acute respiratory diseases in pleven district

M. Boncheva, G. Georgiev and V. Shishkov.
Intake of aronia melanocarpa juice improves medical tests
and the feeling of health in patients with non-alcoholic fatty liver disease

Т. Vekov.
A comparative study of the pharmacoeconomic parameters of lanthanum carbonate and sevelamer hydrochloride/carbonate
in the treatment of hyperphosphatemia

Ev. Grigorov, E. Kostov, Hr. Lebanova and I. Getov.
Market research of medical devices used in aerosolo-therapy

ОБЗОРИ
REVIEWS

А. Кеворкян.
Епидемиологична и имунологична ефективност на ваксината срещу вирусен хепатит B

С. Монов, р. Рашков, р. Шумналиева и д. Монова.
Особености в мониторирането на терапията при пациенти
с остеопороза

Д. Гавраилова.
Ефекти на дефицита на витамин d върху въглехидратната обмяна     

М. Баймакова.
Бяс при човека – обща характеристика, лечение
и профилактика

A. Kevorkyan.
Epidemiological and Immunological Efficacy
of Hepatitis B Vaccine

S. Monov, R. Rashkov, R. Shumnalieva and D. Monova.
Characteristics of the monitoring of therapy in patients
with osteoporosis

D. Gavrailova.
Effects of vitamin d deficiency on carbohydrate metabolism

M. Baymakova.
Rabies in humans: general characteristic, treatment
and prevention


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти