ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

2/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

H. Elkova, N. Ivanova and D. Dimitrova.
Organizing and conducting rehabilitation for patients  with stroke
in nonhospital conditions

М. Кръстанова и А. Мирчева.
Проследяване възстанов-яването на дейности от ежедневния  живот при пациенти с последици от мозъчносъдова болест

E. Grigorov, E. Kostov, H. Lebanova and I. Getov.
Study of the attitudes to blood glucose measurement among  visitors in community pharmacies in Sofia

M. Karcheva and G. Gancheva.
Monitoring and analysis of prophylactic immunization in Pleven district for the period 2005-2010

S. Toncheva, A. Georgieva and Kr. Stamova.
Importance of team approach to obtaining informed consent  from patients

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
PRACTICING HELP

Д. Димитров.
Насоки на ресурсното мислене на болничния мениджър 

ОБЗОРИ
REVIEWS

Е. Иcмаил и Я. Корновски.
Роля на образната диагностика в детекцията на лимфни метастази – ядрено-магнитен резонанс,
компютърен томограф и ПЕТ

Я. Корновски и Е. Исмаил.
Органосъхраняваща хирургия при рак на маточната шийка

Н. Кирияк, Г. Чернев, П. Пенев, Ю. Ананиев, И. Бакърджиев,
Г. Пехливанов, Л. Зисова и Д. Патерсън.
Опростени дерматоскопски критерии за диагностициране
на немеланоцитни кожни лезии: индикации за хирургично  отстраняване

 

E. Ismail and Y. Kornovski.
The role of MR imaging, PET and CT in the detection
of metastatic lymph

Я. Корновски и Е. Исмаил.
Fertility-sparing surgery in cervical cancer patients

N. Kiriyak, G. Tchernev, P. Penev, J. Ananiev, I. Bakardzhiev,
G. Pehlivanov, L. Zisova and J. W. Patterson.
Simplified Dermatoscopic Criteria for Diagnosing Benign 
and Malignant Nonmelanocytic Cutaneous Lesions:  Indications 
for Surgical Removal


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти