ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

2/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

М. Карчева. Епидемиологично наблюдение върху сезонността при епидемичен паротит

А. Тачев, Д. Чохаджиева и Н. Василева. Разработване и валидиране на метод с високоефективна течна хроматография за определяне на UV филтър octocrylene в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с 4-methylben­zylidene camphor, Octyl methoxycinnamate и Octyl salicylate, както и с физичните ултравиолетови филтри Zinc oxide и Titanium dioxide)

В. Тодорова и В. Маджова. Особености на водния баланс при възрастни индивиди

M. Karcheva. Epidemiological survey on seasonality of mumps

A. Tachev, D. Chohadzhieva and N. Vasileva. Development and validation of HPLC method for determination of octocrylene UV-filter in sunscreens (singularly and in combination with 4-methylbenzylidene camphor, octyl methoxycinnamate and octyl salicylate chemical UV filters as well as with physical UV filters zinc oxide and titanium dioxide)

V. Тоdorova and V. Madjova. Characteristics of water balance
in adults

 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

В. Николов и В. Стоянова. Маскираната депресия в амбулаторната психиатрична практика -- поучителни случаи

V. Nikolov and V. Stoyanova. Masked depression in ambulatory psychiatric practice -- demonstrative cases

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE
Д. Терзиев и Н. Полнарева. Разстройства от аутистичния спектър

Д. Радойнова и В. Маджова. Проблеми и трудности при издаване на съобщение за смърт от общопрактикуващи или други лекари

Ек. Петкова, В. Грудева и В. Хаджидекова. Ниски дози йонизиращи лъчения -- медицинско приложение и възможни ефекти
D. Terziev and N. Polnareva. Autism spectrum disorders

D. Radoinova and V. Madjova. Problems and difficulties in issuing a death certificate by family physicians and other doctors

Ek. Petkova, V. Grudeva and V. Hadzhidekova. Low doses of ionizing radiation -- medical application and possible effects

ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти