ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив
2/2010
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Ж. Джунова. Хематологични показатели след аварийно облъчване с 239Pu

В. Стоянова, В. Миланова, В. Николов и Г. Генчев. Оценка на лиезон консултативната дейност, извършена в амбулаторен кабинет към Клиника по психиатрия, УМБАЛ ”Александровска”

А. Лукова. Поглед върху училищната среда, социално-битовите условия и свободното време при деца с алкохолни интоксикации

П. Петров. Медико-социална характеристика на би­то­вите условия при ромския етнос в България

J. Djounova. Hematological changes after radiation incident with 239Pu

V. Stoyanova, V. Milanova, V. Nikolov and G. Genchev. Evaluation of consulting liaison activity, carried out at ambulatory consulting room in Psychiatric Clinic – University Hospital “Alexandrovska”

A. Loukova. School environment, social – living conditions and leisure in children with alcohol intoxication

P. Petrov. Medico-social characteristics of living conditions of roma ethnos in Bulgaria

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

Р. Златанова-Великова и Т. Златанова. Парадоксите в българското здравеопазване – задължителните профилактични прегледи на лица над 18 години

Ст. Спиридонов. Регулиране на пазарната дейност в здравеопазването

 

R. Zlatanova-Velikova and T. Zlatanova. Bulgarian health care paradoxes – obligatory prophylactic examinations of persons over 18 years

St. Spiridonov. Market regulation activities
in health care

 

ОБЗОРИ
REVIEWS

Е. Кинова и А. Гудев. Оценка на риска и корекция на дислипидемията за първична превенция на сърдечно-съдовите заболявания

E. Kinova and A. Goudev. Risk assessment and lipid modification for primary prevention of cardiovascular disease


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти