ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

2/2009
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Модел за управление на сърдечносъдовия риск

Model for cardiovascular risk management

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE
М. Дякова. Къмплайънс при лица, преживели остър мио­кар­ден инфаркт – реалности и препоръки

А. Жеков. Извънболничната помощ в условията
на глобална криза


Г. Форева. Роля на общопрактикуващия лекар
в организацията  на палиативните грижи


Д. Шопов. Управление на качеството в лечебните заведения

M. Dyakova. Compliance in patients who have gone through acu­te myocardial infarction –
realities and recommendations

A. Zhekov. Outpatient care during the global crisis


G. Foreva. Family  physician’s role  in palliative care

D. Shopov. Quality management in health care facilities

ОБЗОРИ
REVIEWS

В. Дойчева, Т. Димитрова и Х.Одисеев.
Лаймската болест – важен здравен проблем


М. Любомирова. Ултразвуково изследване
на трансплантиран бъбрек


П. Петров и Е. Караславова. Най-чести фактори, водещи до седалищно раждане

П. Петров. Съвременна диагноза на седалищно предлежание

V. Doycheva, T. Dimitrova and H. Odiseev. Lyme disease – important medical prolem

M. Lubomirova. Ultrasound examination of a transplanted kidney

P. Petrov and E. Karaslavova. Most common factors leading to breech delivery

P. Petrov. Modern diagnostics of breech presentation


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти