ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

2/2008
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Ц. ПЕТРОВА-ГОТОВА, Т. ЗЛАТАНОВА, Р. ЗЛАТАНОВА-ВЕЛИКОВА, Г. КОМИТОВ
И С. ГЕНЕВ. ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЛАТЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ПРИ СПЕЦИАЛИСТ


Т. АНТОВА, Г. ЦОЛОВА, И. ЯНЕВА И Р. ДИМИТРОВА. ВЛАГА И ПЛЕСЕН
В ЖИЛИЩНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И РЕСПИРАТОРНИ ПРОБЛЕМИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ


Ж. СТАЙКОВА, Т. АНТОВА И Г. ЦОЛОВА. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ СТАТУС -- РИСКОВ ФАКТОР ЗА РЕСПИРАТОРНИ ОПЛАКВАНИЯ ПРИ ДЕЦАТА

Г. ЦОЛОВА, Н. ВАСИЛЕВСКИ И П. ДИМИТРОВ. СМЪРТНОСТ В БЪЛГАРИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

Ц. ДОЙЧИНОВА. МЕНИНГИТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ HAEMOPHILUS INFLUENZAE

ВИЛ. ДОКОВ, И. СТОЯНОВ, В. ДОКОВ И СТ. ЧУРОВ. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ АНАЛИЗ НА ТРАВМАТИЧНИТЕ УВРЕДИ ПРИ ТЕЖКО ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ С АВТОБУС

Л. СПАСОВ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КЛИНИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ

В. СТОЯНОВА, С. КРЪСТЕВ, Р. ВЛАДИМИРОВА, Г. ГЕНЧЕВ И В. МИЛАНОВА. КЛИНИЧНИ И ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПСИХИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ, ЛЕКУВАНИ В ПСИХИАТРИЧНАТА КЛИНИКА НА УМБАЛ ”АЛЕКСАНДРОВСКА”
ЗА 4 ГОДИШЕН ПЕРИОД

TS. PETROVA-GOTOVA, T. ZLATANOVA, R. ZLATANOVA-VELIKOVA, G. KOMITOV
AND S. GENEV. PUBLIC OPINION ON FEE-CHARGED SPECIALIST CONSULTATIONS


T. ANTOVA, G. TSOLOVA, I. YANEVA AND R. DIMITROVA. HUMIDITY AND MOULD
IN LIVING PREMISES AND RESPIRATORY PROBLEMS IN CHILDHOOD


J. STAIKOVA, Т. АNTOVA AND G. TSOLOVA. THE SOCIO-ECONOMIC STATUS -- A RISK FACTOR FOR RESPIRATORY COMPLAINTS AMONG CHILDREN

G. TSOLOVA, N. VASSILEVSKY AND P. DIMITROV. TOBACCO-ATTRIBUTABLE MORTALIRY IN BULGARIA

TS. DOICHINOVA. HAEMOPHILUS INFLUENZAE MENINGITIS 


W. DOKOV, I. STOYANOV, V. DOKOV AND ST.CHUROV.  FORENSIC MEDICINE ANALYSIS OF INJURIES IN A SEVERE ROAD TRAFFIC ACCIDENT WITH AN AUTOBUS 

L. SPASOV. CRITERIA FOR ASSESSMENT OF THE CLINICAL STATE OF PATIENTS ELIGIBLE FOR ORGAN TRANSPLANTATION 

V. STOYANOVA,  S. KRASTEV, R. VLADIMIROVA, G. GENCHEV AND V. MILANOVA. CLINICAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF MENTALLY ILL PATIENTS, TREATED IN PSYCHIATRIC CLINIC, “ALEXANDROVSKA” UNIVERSITY HOSPITAL
FOR 4 YEARS PERIOD

ОБЗОРИ
REVIEWS

З. МИХНЕВА, Т. ДИМИТРОВА И ХР. ОДИСЕЕВ. ПРОГРЕС В КОНТРОЛА
НА МОРБИЛНАТА ИНФЕКЦИЯ В ГЛОБАЛЕН АСПЕКТ, ЕРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН
И БЪЛГАРИЯ

Z. MIHNEVA, T DIMITROVA, CH. ODISSEEV. PROGRESS IN GLOBAL MEASLES CONTROL, IN THE EUROPEAN REGION AND BULGARIA


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти