ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

2/2007
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Промоционната дейност на общопрактикуващите лекари във връзка с храненето при здрави и болни. Р. Асенова.

Серумни нива на хомоцистеина при пациенти с исхемична болест на сърцето – рисков фактор ли е хиперхомоцистеинемията? М. Бончева, Д. Димов и В. Костова

Прогностична стойност на нивото на гликирания хемоглобин (HbA1c) и кръвната глюкоза при хоспитализирани болни с остър миокарден инфаркт. Ф. Григоров,
П. Йорданова-Лалева, Ст. Стефанов и С. Тишева.

Тропонин Т и 30- дневен риск от сърдечни усложнения при пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST- сегмента. А. Постаджиян и А. Цончева.

Определяне на глюкоза в капилярна кръв с АВТ Glucom е ter 3000.
М. Шишенков, Н. Томова-Димитрова, С. Генев, A. Георгиева и И. Кацарска.

Атрибутивен риск. Рискови фактори за развитие на рак на белия дроб. А. Ягова .

Ефектът на Доплер в медицинската практика. Е. Петкова, Н. Трайкова,
В. Пройчев, Й. Костадинова, Б. Кузманов, Г. Хаджидеков, М. Недева-Петкова
и И. Трайков .

Едногодишно проследяване на пациенти с вътреставно приложение на натриев хиалуронат (Hyalgan) при остеоартроза на колянната става. К . Яблански .

Фармакоикономическа оценка на ALOXI (Palonosetron). Г. Петрова и А. Иванова .

Health promotion by general practitioners concerning diet in healthy and sick individuals. R. Asenova.

Plasma homocysteine levels in patients with coronary artery disease – is hyperhomocysteinemia a risk factor? M. Boncheva, D. Dimov and V. Kostova.

Prognostic value of admission plasma glucose and HbA1c in acute myocardial infarction. F. Grigorov, P. Yordanova-Laleva, St. Stefanov and S. Ti­sheva.

Troponin T and 30-day risk of cardiac events in patients with acute coronary syndromes without ST segment elevation. A. Postadjian and A. Tzontcheva.

Deter­mination of gluco­se in capillary blood samples on ABT Glucometer 3000.
M. Shishenkov, N. Tomova-Dimitrova, S. Genev, A. Georgieva and I. Katsarska.

Attributive risk. Risk factors for development of lung cancer. A. Yagova.

Doppler effect in medical practice . E. Petkova, N. Traykova, V. Proychev,
Y. Kostadinova, B. Kuzmanov, G. Hadzhidekov, M. Nedeva-Petkova and I. Traykov.

One-year follow-up of patients with intraarticular application of sodium hyaluronate (Hyalgan) for osteoarthrosis of the knee joint . K. Yablanski.

Pharmacoeconomic evaluation of Aloxi (Palonosetron). G. Petrova and A. Ivanova.

ОБЗОРИ
REVIEWS

Метаболитният синдром – познато и непознато предизвикателство към общопрактикуващия лекар. С . Владева.

Развитие на противовирусните ваксини от миналото до наши дни. Т . Петкова .

Metabolic syndrome – challenge to the GP. S. Vladeva.

The development of antivirus vaccines – past and present. T. Petkova.


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти