ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

1/2006
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

Показатели за развитие на екипите от първичната здравна помощ. Цв. Валентинова

Новите хоризонти на превантивната медицина в условията на общата медицинска практика. Р. Асенова, Ж. Христов и Г. Иванов

Научноизследователски аспект на палиативната медицина в детската възраст. Л. Деспотова-Толева

Някои проблеми на достъпа на пациенти до първичната медицинска помощ. Д. Димитрова, Ж. Христов и Н. Иванова

Проучване на мнението на общопрактикуващите лекари за реформата в първичната извънболнична медицинска помощ. Р. Златанова и Т. Златанова

Отражение в детското съзнание на ролята на общопрактикуващия лекар в превенцията на затлъстяването. Р. Асенова

Уринен седимент. идентифициране на проблеми. Решения с модерни средства. М. Шишенков и С. Генев

Диагностични, клинични и социалномедицински характеристики на хроничната трихинелна инвазия. П. Атанасова, М. Стойчева, М. Семерджиева и Н. Чалъкова

Indexes for team work's development in primary health care. Ts. Valentinova.

New horizons of preventive medicine in conditions of general practice. R. Asenova, J. Hristov and G . Ivanov.

The scientific aspect of pediatric palliative medicine. L. Despotova-Toleva.

Some access problems to primary health care. D. Dimitrova, Zh. Hristov and N. Ivanova.

A study of general practitioners ' opinion of the reform in the primary health care system. R. Zlatanova and T. Zlatanova.

GPs role for prevention of obesity in child's consciousness. R . Asenova.

Urine sediment. Problem identification and the modern ways to solve them. M. Shishenkov and S. Genev.

Chronic trichinosis – diagnostic and clinical aspects. P. Atanassova, M. Stoycheva, M. Semerdjieva and N. Chalakova.

КАЗУИСТИКА
CASE REPORT
Пълен А V блок, удължен qt интервал и камерни дисритмии тип torsade de pointes: анализ на терапевтичното поведение при случай с клинично проследяване повече от 20 години. Р. Добрев, Г. Христов и С. Стефанов
Complete AV block, long QT syndrome and ventricular arrhythmias type torsade de pointes: analysis of the therapeutic approach in a case with more than 20 years follow-up . R. Dobrev, G. Christov and S. Stefanov.

ОБЗОРИ
REVIEWS

Автоматични външни дефибрилатори и съвременно поведение при внезапна сърдечна смърт. Д. Смилкова и Г. Христов

Нови подходи при лечението на предсърдното мъждене . време ли е да ревизираме ръководните линии? Ж. Ничев , В. Трайков , Т. Балабански , Б. Динов , М. Протич и И. Кожухаров

Automated external defibrillators and the modern approach to sudden cardiac death. D. Smilkova and G. Hristov.

Novel strategies for the treatment of atrial fibrillation. Is it time to revise the guidelines? J. Nichev, V. Traykov, T. Balabanski, B. Dinov, M. Protich and I. Kojuharov.

ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти