ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

1/2017

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Цв. Валентинова.
Нагласи на студентите по медицина относно бъдещата им специализация и реализация

Г. Кавлаков, П. Гацева и В. Атанасова.
Проучване за връзката между хранителните навици и наднорменото тегло в юношеска възраст

Т. Петкова, С. Пачкова и Ц. Дойчинова.
Наличие на антитела срещу varicella zoster virus при жени в детеродна възраст

Г. Николов, А. Вълков, С. Мирчев, М. Карчева, Т. Рашев и А. Блажев.
Сравнително проучване на антитяло детекция към hpv16 и ДНК анализ чрез real-time pcr при карциноми на орофаринкс и ларинкс

С. Джамбазов, Т. Веков и Д. Цанова.
Мрежов мета-анализ разход/ефективност на sofosbuvir/velpatasvir за лечение на хроничен вирусен хепатит с в България

Ts. Valentinova.
The attitudes of medical students on their future specialization and realization

G. Kavlakov, P. Gatseva and V. Atanasova.
A study on the relation between nutritional habits and overweight in the adolescence

T. Petkova, S. Pachkova and Tz. Doychinova.
Seroprevalence of varicella zoster antibodies in childbearing age women

G. Nikolov, A. Valkov, S. Mirchev, M. Karcheva, T. Rashev and A. Blazhev.
A comparative study on detection antibody to hpv16 and dna analysis by real-time pcr in carcinomas of the oropharynx and larynx

S. Dzhambazov, T. Vekov and D. Tsanova.
A network cost-effectiveness meta-analysis of sofosbuvir/velpatasvir for treatment of chronic hepatitis c virus in bulgaria

 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

М. Баймакова, Й. Димова, Д. Попова, П. Кирилова, П. Чобанова, Р. Андонова, Г. Попов, Е. Викентиева, Р. Владимирова и К. Плочев.
Инфекция с toxocara canis, дебютираща като неясно фебрилно състояние

Е. Иванова и В. Миланова.
Клиничен случай на фармакогенетично изследване при пациентка с депресия

M. Baymakova, Y. Dimova, D. Popova, P. Kirilova, P. Chobanova, R. Andonova, G. Popov, E. Vikentieva, R. Vladimirova and K. Plochev.
Toxocara canis infection presenting as fever of unknown origin

E. Ivanova and V. Milanova.
A clinical case of a pharmacogenetic testing in a female patient with depression

ОБЗОРИ
REVIEWS

Л. Танкова и М. Виткова.
Новости в областта на хроничния панкреатит

К. Паскалев, Л. Нейкова-Василева и К. Канев.
Общопрактикуващите лекари и „златният час“ на клиничната токсикология

Ал. Копчев, С. Монов, Р. Шумналиева, Р. Рашков и Д. Монова.
Лечение с биологични средства и вирусни хепатити

И. Попова, М. Камушева, Хр. Боденска, Л. Митева и Г. Петрова
Социалноикономическа тежест на псориазиса и съпътстващите го заболявания

L. Tankova and M. Vitkova.
What’s new in chronic pancreatitis?

K. Paskalev, L. Neykova-Vasileva and K. Kanev.
General practitioners and the „golden hour“ of clinical toxicology

Al. Kopchev, S. Monov, R. Shumnalieva, R. Rashkov and D. Monova.
Treatment with biological agents and viral hepatitis

I. Popova, M. Kamusheva, M. Bodenska, L. Miteva and G. Petrova.
Socio-economic burden of psoriasis and its concomitant diseases

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти