ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

1/2016

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

А. Гизбрехт, М. Асимов и М. Бончева.
Оптичен метод за определяне на ефективността на терапевтичното въздействие на лазерното лъчение във фототерапията


З. Миткова, М. Манова и Г. Петрова.
Съгласие на пациентите с терапията


А. Златарева.
Контрол на разходите на реимбурсираните лекарства и примери на най-често използваните мерки и политики – теоретичен анализ (Част ІІ)


Т. Веков.
Фармакотерапевтични препоръки за оптимизиране на терапевтичната ефикасност и разходната ефективност на лечението на диабет тип 2 – DPP-4 инхибитори (DPP-4i), GLP-1 агонисти (GLP-1A), thiazolidinediones (TED)


К. Каменова, Л. Лазаров, Г. Богданов, Т. Ханджиева-Дърленска,
Г. Ставрева, Д. Пендичева, Д. Димитрова, Р. Методиева,
Г. Добревска и Н. Бояджиева.
Серумни нива на TNF-α и IL-1β при мъже и жени с различна степен на затлъстяване и предиабет

A. Gisbrecht, M. Asimov and M. Boncheva.
Optical method for determining the effectiveness of therapeutic effect in laser phototherapy


Z. Mitkova, M. Manova and G. Petrova.
The patients’ adherence to therapy


A. Zlatareva.
The control on expenses for reimbursed drugs and examples of most commonly used measures and policies – theoretical analysis (Part II)


T. Vekov.
Pharmacotherapeutic recommendations for optimization of therapeutic efficiency and cost-effectiveness of the treatment of type 2 diabetes – DPP-4 inhibitors (DPP-4i), GLP-1 agonists (GLP-1A), thiazolidinediones (TED)


K. Kamenova, L. Lazarov, G. Bogdanov, T. Handzhieva-Darlenska,
G. Stavreva, D. Pendicheva, D. Dimitrova, R. Metodieva, G. Dobrevska and N. Boyadzhiev.
The TNF-α и IL-1β serum levels in men and women with different-degree obesity and prediabetes

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS
Е. Иванова-Генова, В. Стоянова, В. Миланова, Г. Цветкова
и Е. Хаджиев.
Клиничен случай на пациентка с миелоидна левкемия
и шизофрения
E. Ivanova-Genova, V. Stojanova, V. Milanova, G. Tsvetkova
and E. Hadjiev.
A clinical case of patient with myeloid leukemia and schizophrenia
ОБЗОРИ
REVIEWS

Р. Памукова.
Захарен диабет и затлъстяване – съвременни аспекти


Т. Болярова.
Връзка на пародонталните заболявания с общи заболявания
и състояния


И. Тодоров, Д. Близнакова и М. Господинова.
Скарлатина и бъбреци

Е. Иванова-Генова, Сн. Михайлова, В. Миланова, В. Стоянова
и Цв. Луканов.
Ролята на цитокините и техните генетични вариации при депресивните разстройства

R. Pamukova.
Diabetes mellitus and obesity – current aspects


T. Bolyarova.
Relationship of periodontal diseases with general diseases
and conditions


I. Todorov, D. Bliznakova and M. Gospodinova.
Scarlet fever and kidneys


E. Ivanova-Genova, Sn. Mihaylova, V. Milanova, V. Stojanova
and Cv. Lukanov.
The role of cytokines and their genetic variation in depressive disorders    


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти