ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

1/2015

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Д. Шопов и Т. Стоев.
Здравеопазване и необходимост от национална здравна карта

М. Търновска, Р. Димова и А. Джуркова.
Удовлетвореност от работата, професионален имидж и лоялност към специалността "Общопрактикуващ лекар"

Ал. Златарева и Г. Петрова.
Анализ на разходите на НЗОК за редки онкологични заболявания
и лекарства сираци

Т. Веков, Е. Григоров и С. Джамбазов.
Анализ на нормативни насоки и добри практики за фармакоикономически оценки – препоръки за приложение
в България

D. Shopov and T. Stoev.
Health care and the necessity of a National health map

M. Tarnovska, R. Dimova and A. Djurkova.
Work satisfaction, professional image and loyalty to the specialty "General Practitioner"

Al. Zlatareva and G. Petrova.
National health insurance fund cost analysis for rare cancer diseases and orphan drugs

T. Vekov, E. Grigorov and S. Dzhambazov.
An analysis of regulatory guidelines and good practices
of pharmacoeconomic assessments – recommendations
for application in Bulgaria

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

П. Андреева-Гатева, Р. Начова и Ал. Минчев.
Опит за овладяване на болката при пациент с болест на Crohn чрез прилагане на parecoxib – съдебномедицински случай

Св. Дерменджиев, П. Делева и Зл. Стойнева. Множествени алергични реакции, асоциирани със субстанции
от военнопромишления комплекс – клиничен случай

P. Gateva, R. Nachova and Al. Mintchev.
Attempt at pain management with parecoxib in a patient with Crohn disease: a forensic medical case

Sv. Dermendzhiev, P. Deleva and Zl. Stoyneva.
Multiple allergic manifestations associated with occupational exposure to materials from military industry: a case report

ОБЗОРИ
REVIEWS
А. Лукова и Хр. Цеков.
Поглед върху управление на риска в медицинската практика

М. Камбурова, Ст. Георгиева и А. Кънев.
Четвъртична профилактика – възникване и развитие на концепцията

М. Мухтаров, И. Райнова, И. Маринова, Р. Харизанов и Д. Йорданова. Кистна ехинококоза при човека – актуални диагностични методи
и терапевтични подходи

Д. Гавраилова.
Захарен диабет тип 1 и синдром на поликистозните яйчници
Кр. Коев Очни прояви при синдром Pierre Robin и синдром Stickler
A. Loukova and C. Tsekov.
An overview of the administration of the risk management
in medical practice

M. Kamburova, St. Georgieva, A. Kanev.
Quaternary prevention – origin and development of the concept

M. Muhtarov, I. Rainova, I. Marinova, R. Harizanov and D. Jordanova. Human cystic echinococcosis – current diagnostic methods
and therapeutic approaches

D. Gavrailova.
Type 1 diabetes and polycystic ovary syndrome

K. Koev.
Ocular manifestations in Pierre Robin sequence
and Stickler syndrome
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти