ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

1/2014

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

З. Амбарева, Г. Форева и Р. Асенова.
Фактори, повлияващи общуването между общопрактикуващия лекар и гериатрични пациенти

П. Манчева, А. Керековска и В. Маджова.
Правото на живот и пасивната евтаназия
      
П. Попиванов.
Неравенства и несправедливости в здравето и здравните разходи в България

Т. Веков.
Фармацевтичният маркетинг – рефокусиране от лекаря към пациента 

Г. Ганчева, Ц. Дойчинова, М. Карчева и Х. Цветанова.
Професионален риск от възникване на лептоспироза

Z. Ambareva, G. Foreva and R. Asenova.
Factors influencing communication between general practitioners
and geriatric patients

P. Mancheva, A. Kerekovska and V. Madjova.
The right to life and passive euthanasia

P. Popivanov.
Inequalities and inequities in health and health-related expenditures
in Bulgaria

Т. Vekov.
Pharmaceutical marketing: refocus from doctor to patient

G. Gancheva, Tz. Doichinova, М. Karcheva and Chr. Tzvetanova.
Professional risk for leptospirosis

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE
Л. Кирева, Г. Форева и Р. Асенова.
Пациент-центрирани грижи в общата практика   

Т. Веков.
Фармацевтичната грижа – неусвоена възможност
за подобряване на общественото здраве 

Е. Витева.
Диагностичен и терапевтичен подход при остри неврологични състояния в общата медицинска практика
L. Kireva, G. Foreva and R. Asenova.
Person-centred care in general practice

Т. Vekov.
Pharmaceutical care – untapped opportunity to improve public health

Е. Viteva.
Diagnostic and therapeutic approach to acute neurological disorders in the general medical practice
ОБЗОРИ
REVIEWS

Г. Георгиев и Кр. Казалъкова.
Епидемиология и последици от наднорменото тегло
и затлъстяването

G. Georgiev and Kr. Kazalakova.
Epidemiology and consequences of overweight and obesity


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти