ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

1/2013

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНАТА

ORGANIZATION OF MEDICINE

Д. Димитров.
Нарастваща роля на стандартите за компетентност
в управленския процес

Д. Димитров.
Проблеми на професионалната мотивация в здравеопазването 
        

D. Dimitrov.
Increasing role of competency standards in the process
of management

D. Dimitrov.
Problems of professional motivation in health care


 

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Е. Насева и М. Гърдева.
Методологичен подход за провеждане на медико-социално проучване сред пациентите

Д. Петрова.
Оценка на пациентите за резултатите от здравната реформа и препоръки за нейното управление 

Е. Насева и Д. Щерева.
Изследване на връзката между детската смъртност и брутния вътрешен продукт

Ю. Раденкова-Саева.
Тенденции в разпространението на острите интоксикации
с психоактивни вещества – ретроспективен анализ
за периода 2009-2011 г.

Св. Дерменджиев и Р. Стефанов.
Актуални аспекти на иритативния бронхообструктивен синдром

Хр. Цветанова, Г. Ганчева, Т. Петкова и Ц. Дойчинова.
Диариен синдром и ефектът от приложение на Enteric Ecol

E. Nasseva and M. Gardeva.
Methodological approach for conducting a medical social inquiry among patients

D. Petrova.
Patients’ evaluation of the health reform results and management
recommendations

E. Naseva and D. Shtereva.
Study of the relation between infant mortality and gross
domestic product 

J. Radenkova-Saeva.
Trends in the prevalence of acute intoxications with psychoactive substances: a retrospective analysis for the period 2009-2011

S. Dermendziev and R. Stefanov.
Actual aspects of broncho-obstructive syndrome due to irritants

C. Tsvetanova, G. Gancheva, T. Petkova and T. Doichinova.
Enteric Ecol effect on diarrhea    

ОБЗОРИ
REVIEWS

Е. Иванов и Св. Пенчева.
Развитие на текториална мембрана в кортиевия орган

E. Ivanov and Sv. Pencheva.
Development of corti’s organ tectorial membrane


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти