ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

1/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

K. Kirov and I. Gavrilova.
Secondary prophylaxis and telemedicine for early diagnosis
of melanoma in Bulgaria

K. Kirov and I. Gavrilova.
Psycho-social factors influencing on delaed early diagnosis
of melanoma in Bulgaria

D. Dimitrov, M. Baymakova and G. Popov.
The state of voluntary health insurance in Bulgaria

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
PRACTICING HELP

Д. Димитров.
Комуникационни проблеми в дейността на болничния мениджър

Д. Терзиев.
Скрининг за аутизъм и други разстройства  от аутистичния спектър

ОБЗОРИ
REVIEWS

Е. Манов.
Бета-блокери при проблемни групи пациенти

Я. Симова.
Насоки в поведението при остър коронарен синдром  без елевация на ST-сегмента

Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов.
Клинични аспекти в организацията на доболничната ревма­то­ло­гична помощ в световната практика

Н. Войнов.
Ботулинов токсин – клинично приложение

E. Manov.
Beta-blockers in problematic patient groups

I. Simova.
Management of patients with acute coronary syndrome without st segment elevation

N. Nikolov, M. Panchovska and Zl. Kolarov.
Clinical aspects of organization of pre-hospital rheumatological care in global practice

N. Voynov.
Clinical use of botulinus toxin


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти