ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

1/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

М. Карчева.
Eпидемиологичен анализ на имуниза­цион­ната структура  сред детското население в област Плевен по отношение 
на епидемичния паротит

Н. Вълканова, Ц. Паунов, Хр. Романова, Н. Радева, Ж. Калинкова, М. Любомирова, Н. Александрова, Ж. Ангелова, Д. Стойчева
и Т. Панайотова.
Използване на основни термини в епидемио­логията на заразните и незаразните заболявания в противоепидемичната дейност  на МБАЛ И РИОКОЗ

А. Тачев, Д. Чохаджиева и Н. Василева. Разработване и валидиране на метод с високоефективна течна хро­матография за определяне на UV фил­тър  Octyl Salicylate в козметични продукти (при са­мостоятелно и при съвместно присъствие с 4-Me­thyl­benzylidene Camphor, Octocrylene и Octyl Me­tho­xy­cinnamate, както и с физичните ултравио­ле­то­ви филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide)

Д. Вачева, А. Мирчева и Цв. Вътев. Рехабилитационна про­грама, включваща трудови дейности и дей­но­сти от ежедневния живот при пациенти след фрак­тура  на дисталния радиус

М. Божкова, К. Божкова, Т. Стоева и В. Маджова. Етиология на уроинфекциите и лекарствена резистент­ност на най-честите уропатогени при болнични и ам­бу­латорни пациенти – сравнително проучване за периода 2005-2009 г.

M. Karcheva.
Epidemiological analysis of mumps immunization of children
in pleven distric

N. Valkanova, Ts. Paunov, Hr. Romanova, N. Radeva, Zh. Kalinkova, M. Lubomirova, N. Alexandrova, J. Ange­lova, D. Stoycheva
and T. Panayotova.
Using of basic terms in the epidemiology of the infectious and no infectious disease in the antiepidemic action of PIPCPH and MPHAMT

A. Tachev, D. Chohadzhieva and N. Vasileva. Development and validation of hplc method for determination of octyl salicylate uv-filter in sunscreens (singularly and in combination with 4-methylbenzylidene camphor, octocrylene and octyl methoxycinnamate chemical uv filters as well as with physical uv filters zinc oxide and titanium dioxide)

D. Vacheva, A. Mircheva and Ts. Vatev. Rehabilitation program, including labour and daily life activities among patients recovering after distal radius fracture

М. Bojkova, К. Bojkova, Т. Stoeva and V. Мadjova.
Etiology of urinary tract infections and antimicrobial resistance
of most frequent uropathogens in hospitalized and ambulatory patients – a comparative study for the period 2005-2009

ОБЗОРИ
REVIEWS

С. Кашлова, М. Бончева и В. Маджова.
Преглед на съ­временните РОСТ тестове и системи

 S. Kashlova, M. Boncheva and V. Madjova.
Review of modern poct tests and systems


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти