ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив
1/2010
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Пилотно проучване сред общопрактикуващи лекари
за осъществяването на палиативни грижи

Анкетно проучване за оборудването и дейността
в уринния сектор

Контрол и оценка на знанията, уменията и навиците
в процеса на специализация по обща медицина

General practitioner’s view on pallia-tive care providing:
a pilot study

Equipment and activities of the urine laboratory:
a questionnaire study

Control and assessment of knowledge, skills and habits
in the process of acquiring a specialty in general practice

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

Алкохол: обща характеристика, метаболизъм, обществено-здравен подход

Утаител на ликворни клетки за траен микроскопски препарат

Лекарската квалификация – проблем или предимство
на здравната реформа в България?

Alcohol: general characteristics, metabolism,
public health approach

A convenient CSF-cells sedimentation device
for preparation of microscopic slides

Medical doctor’s qualification – a problem or advantage
of the health-care reform in bulgaria

ОБЗОРИ
REVIEWS

Лекарската квалификация  проблем или предимство на здравната реформа в България?

Хифема

Риск за злокачествено заболяване сред работници
от ядрената енергетика в Българи

Hyphema

Is there a risk for cancer among the Bulgarian NPP workers?

General practitioner’s role for the control of oncologic diseases


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти