ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

Брой 1/2009
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

СРАВНЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА МЕТАБОЛИТНИЯ СИНДРОМ
СРЕД ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛАЦИЯ

ОЦЕНКА НА БЕЛТЪЧНИЯ ПРИЕМ В ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ
В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОД НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕХОД

ХРОНИЧНА ХЕПАТИТ С-ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ И ЛИМФОМИ

ОСОБЕНОСТИ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПРОЦЕС НА ПАРОТИТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД 2000-2008 ГОДИНА

МЕНИДЖМЪНТ НА РИСКА И КЪМПЛАЙЪНС ПРИ ЛИЦА, ПРЕЖИВЕЛИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

ПСИХОКЛИМАТЪТ В БОЛНИЧНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

COMPARISON OF THE PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME
IN A BULGARIAN POPULATION SAMPLE

EVALUATION OF NUTRITIONAL PROTEIN INTAKE IN BULGARIAN CHILDREN
AND ADOLESCENTS IN A PERIOD OF ECONOMIC TRANSITION

CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION AND LYMPHOMA

CHARACTERISTICS OF PAROTITIS EPIDEMICA IN RAZGRAD REGION 2000-2008

CARDIOVASCULAR RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE IN PATIENTS, SURVIVING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

THE PSYCHO-CLIMATE IN HOSPITAL WARDS AS A FACTOR FOR QUALITY IMPROVEMENT OF MEDICAL CARE

ОБЗОРИ
REVIEWS

ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И НА АВИДИТЕТА НА АНТИТЕЛАТА
В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАДИЯ НА КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ТИП 2
В АЗЕРБАЙДЖАН

STUDY OF SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS AND ANTIBODY AVIDITY DEPENDING ON COMPENSATION LEVEL IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS
IN AZERBAIJANЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти