ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив
1/2008
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

КОНКУРЕНЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ.
М . Иванова, Е. Караславова и С. Туфкова

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПАСИВНОТО ТЮТЮНОПУШЕНЕ СРЕД ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ГРАД СОФИЯ. А . Манолова и Г . Цолова .

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЕЦА С ДНЕВНА И НОЩНА ЕНУРЕЗА.
К . Казалъкова .

EНЗИМНИ АНТИОКСИДАНТИ И ХЕРОИНОВА ИНТОКСИКАЦИЯ.
С. Туфкова, Е. Караславова и М. Иванова .

ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 25-64 Г. В ЗОНИТЕ НА ПРОГРАМА СИНДИ. Г. Цолова , Н. Василевски и А . Гудев.

COMPETITION AND COLLABORATION UNDER MARKET HEALTH CARE CONDITIONS: THE VIEW OF GENERAL PRACTITIONERS.
M. Ivanova, E. Karaslavova and S. Tufkova.

PREVALENCE OF PASSIVE TOBACCO SMOKING AMONG PRESCHOOL CHILDREN
IN SOFIA . А . Manolova and G. Tsolova.

PHYSICAL THERAPY IN TREATMENT OF CHILDREN WITH DIURNAL
AND NOCTURNAL ENURESIS . K. Kazalakova.

ENZYMIC ANTIOXIDANTS AND HEROIN INTOXICATION .
S. Tufkova, E. Karaslavova and M. Ivanova.

NUTRITION OF THE POPULATION AGED 25-64 IN CINDI PROGRAMME ZONES.
G. Tsolova, N. Vasilevski and A. Gudev.

ОБЗОРИ
REVIEWS

ДЕЛЪТ НА МЕДИЦИНСКОТО ОБЛЪЧВАНЕ В ОБЩОТО ЛЪЧЕВО НАТОВАРВАНЕ
НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. А . Ягова .

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С МИКРОСКОПСКА ХЕМАТУРИЯ.
В . Маджова , В . Тодорова и Св . Христова .

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА УЧИЛИЩНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ .
Ст . Шпангенберг .

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ И СИМПТОМАТИКА НА HIV ИНФЕКЦИЯТА И СИНДРОМА НА ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ КАТО СОЦИАЛНОЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ . Г . K. Максимов .

THE PART OF THE MEDICAL EXPOSURE IN TOTAL RADIATION BURDEN OF THE BULGARIAN POPULATION . A. Yagova.

RECOMMENDATIONS FOR GENERAL PRACTITIONERS' BEHAVIOR IN ADULT PATIENTS WITH MICROSCOPIC HEMATURIA .
V. Madzhova, V. Todorova and Sv. Hristova.

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF SCHOOL HEALTH CARE .
St. Spangenberg.

CLINICAL ASPECTS AND SYMPTOMATOLOGY OF HIV INFECTION AND AIDS AS SOCIALLY IMPORTANT DISEASES . G. K. Maksimov.


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти