ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

1/2007
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Постигаме ли адекватен контрол на захарния диабет? М. Петкова и С. Ганева .

Захарен диабет при възрастни пациенти в обсега на общопрактикуващия лекар.
С. Владева и П. Фотев .

Зависимост между удо­влетво­реността на пациентите със захарен диабет от здравното обслужване на ендокринолога и ме­таболитния диабетен контрол.
С. Владева и П. Фотев

Резултати от изследване за гликиран хемо­глобин А1с с два биохимични анализатора. П. Йорданова-Лалева, А. Русева, М. Петкова и И. Генчева

Варицела — необходима ли е ваксинопрофилактика? Т. Петкова

Постинтоксикационни усложнения след остри отравяния с психоактивни вещества. Ю. Раденкова-Саева.

Децата с наднормено тегло и общата медицинска практика. Р. Асенова

Do we achieve optimal control of diabetes mellitus? M. Petkova and S.Ganeva

Diabetes mellitus in elderly patients of the general practitioner. S. Vladeva
and P. Fotev.

Relation between the satisfaction of diabetic patients with endocrinologic attendance and metabolic control of diabetes. S. Vladeva and P. Fotev

Measurement of hemoglobin А 1 с with two biochemical analyzers.
P. Yordanova-Laleva, A. Ruseva, M. Petkova and I. Gencheva

Varicella — do we need vaccine prophylaxis? T. Petkova

Postintoxication complications following acute poisoning with psychoactive drugs.
J. Radenkova-Saeva

Children with overweight and general practice. R. Asenova

ОБЗОРИ
REVIEWS


Здравнопромотивна дейност на общопрактикуващия лекар при диабетици тип 2
с наднормено тегло. В. Маджова, Св. Христова, А. Забунов и П. Манчева

Припокриващи се синдроми в ревматологията. С. Монов


Health promotion of general practitioners in overweight type 2 diabetics. V. Madjova, Sv. Hristova, A. Zabounov and P. Mancheva

Overlap syndromes in rheumatology. S. Monov


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти