ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

4/2016

ГОСТУВАЩ АВТОР
GUEST AUTOR

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ХОЛТЕР-ЕКГ МОНИТОРИРАНЕТО И СЪСТАВА НА МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ НА ФОСФОЛИПИДИТЕ В ЕРИТРОЦИТНАТА МЕМБРАНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО СЛЕД ПРИСТЪПНО ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
В. Г. Лизогуб, И. О. Мелкулова, Т. С. Брюзгина и М. Л. Шарайева
Национален медицински университет „Олександр Олександрович Богомолець”,
Катедра „Вътрешна медицина”, Киев, Украйна

Резюме. По време на мониториране с холтер-ЕКГ бе изследвана ролята на мастните киселини (МК) при предсърдното мъждене (ПМ) чрез определяне посредством течногазова хроматография на състава на МК на фосфолипидите в еритроцитните мембрани при 40 пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) с пароксизмално и с персистиращо ПМ в сравнение с 20 болни с ИБС без ритъмни сърдечни нарушения и 10 здрави контроли. Установи се наличието на миристинова и пентадеканова МК в групите ПМ и ИБС. Относителните нива на палмитиновата и линоловата МК бяха увеличени, докато нивата на линолова и арахидонова МК бяха намалени (р < 0,01). Установи се надеждна корелация между съдържанието на миристинова (r = 0,561) и палмитинова
(r = 0,579) МК и пристъпите на суправентрикуларна тахикардия (р < 0,05). Наблюдава се силна взаимовръзка между наличието на надкамерни екстрасистоли и съдържанието на палмитинова мастна киселина (r = 0,908), докато между появата на надкамерни екстрасистоли и съдържанието на линолова мастна киселина бе наблюдавана обратна корелация (r = -0,528), (р < 0,05).
Ключови думи: предсърдно мъждене, мастни киселини, холтер-ЕКГ мониториране, исхемична болест на сърцето

RELATIONSHIP BETWEEN ECG HOLTER MONITORING RESULTS
AND ERYTHROCYTE MEMBRANES PHOSPHOLIPIDS FATTY ACID COMPOSITION IN ISCHEMIC HEART DISEASE PATIENTS AFTER ATRIAL FIBRILLATION PAROXYSM
V. G. Lizogub, I. O. Merkulova, T. S. Bryuzgina and M. L. Sharayeva
Bogomoletz National Medical University, Internal Medicine Department, 4, Kyiv, Ukraine

Summary. The role of fatty acids (FAs) in atrial fibrillation (AF) was studied by gas-liquid chromatography investigation of FAs composition of erythrocytes membranes phospholipids in 40 ischemic heart disease (IHD) patients with paroxysmal and persistent AF compared with 20 IHD patients without heart rhythm abnormalities and 10 healthy subjects during ECG Holter monitoring. The myristic and pentadecanoic FAs in the AF and IHD groups were revealed. Relative levels of the palmitic and linolic FAs were increased, whereas the linoleic and arachidonic FAs – decreased (p < 0,01). Reliable correlation was identified between the content of the myristic (r = 0,561) and palmitic (r = 0,579) FAs and supraventricular tachycardia paroxysms
(p < 0,05). A strong correlation between supraventricular extrasystoles and palmitic fatty acid (r = 0,908), and opposite reverse correlation between supraventricular extrasystoles and linolic fatty acid content
(r = -0,528), (p < 0,05) were revealed.
Key words: atrial fibrillation, fatty acids, ECG Holter monitoring, ischemic heart disease

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

КИНЕЗИТЕРАПЕВТЪТ – НЕОБХОДИМ ЧЛЕН НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП В ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ
Г . Ненова
УНС по рехабилитация, Медицински колеж, МУ – Варна,
Отделение по ортопедия и травматология,
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Резюме. Рехабилитацията в дома на пациента е сериозно предизвикателство пред българската здравна система. Ограниченият болничен престой и кратката продължителност на възстановяването на болния в условията на диагностично-консултативни центрове и болници за долекуване предполагат разкриване на възможности за разширена рехабилитация в дома на пациента. В този процес кинезитерапевтът е необходим и незаменим член на екипа. Целта на изследването е да се представят резултатите от собствения клиничен опит в екипната работа на кинезитерапевта при решаването на проблема на пациента с ортопедични заболявания в доболнични условия. Обект на изследването е удовлетвореността на пациентите от предоставените от мултидисциплинарния екип рехабилитационни грижи, изнесени в дома. Методологията на изследването се базира на съчетаването на качествени и количествени методи: съдържателен анализ, документален метод, анкетен метод тип „лице в лице“, статистически методи. Разработената концептуална рамка за предоставянето на рехабилитационни грижи при пациенти с артрозна болест определя екипа като основен и спомагателен, като център на взаимоотношенията в него са пациентът и семейството му. Собственият клиничен опит извежда кинезитерапевта като основен член на мултидисциплинарния екип за рехабилитационни грижи в дома.
Ключови думи: кинезитерапия, мултидисциплинарен екип, пациент-центриран подход, първична здравна помощ

 

PHYSIOTHERAPIST – INDISPENSABLE MEMBER OF THE MULTIDISCIPLINARY TEAM IN PRIMARY HEALTH CARE
G. Nenova
Training and Research Sector of Rehabilitation, Medical College, Мedical University – Varna
Department of Orthopaedics and Traumatology, University Hospital “Sv. Marina” – Varna
Summary. Rehabilitation in the patient’s home is a serious challenge for the Bulgarian health system. The limited hospital stay and short duration of the recovery of the patient in terms of diagnostic and consultative centers and hospitals for further disclosure suggests opportunities for extended rehabilitation in the patient’s home. In this process physiotherapist is a necessary and indispensable member of the team. The aim of the study is to present the results of a standalone clinical experience in teamwork of physiotherapist in solving the problem of patients with orthopedic disorders in outpatient conditions. The object of the study is patient satisfaction of the provided by a multidisciplinary team rehabilitative care delivered at the home. The survey methodology is based on a combination of qualitative and quantitative methods: content analysis, documentary method, questionnaire method of the type “face to face”, and statistical methods. The developed conceptual framework for the provision of rehabilitative care to patients with arthrosis determined the team as main and auxiliary, as the patient and his family are a center of relationships within it. The standalone clinical experience shows physiotherapist as a key member of the multidisciplinary team for rehabilitation care at home.
Key words: kinesitherapy, multidisciplinary team, patient-centered approach, primary health care

Нагласи към психичната болест: сравнително изследване
на психиЧНОЗДРАВНИ специалисти и родственици на лица
с психични проблеми*
Л. Джалев 1, А. Ферчева2 и В. Миланова 2
1Департамент по когнитивна наука и психология, Нов български университет – София
2Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. В статията са представени резултатите от изследване на нагласите към психичната болест на две групи лица, които са най-близо до пациентите с психични проблеми: специалисти, работещи в областта на психиатрията, и родственици на тези пациенти. Основен изследователски въпрос е какво е влиянието на различните социално-демографски и медицински показатели, описващи изследваните лица, върху техните нагласи към психичната болест. Участници в изследването са 57 психичноздравни професионалисти и 54 родственици на лица с психични заболявания. В изследването са използвани две модифицирани версии на Въпросника за оценка на автостигмата на психичната болест, а обработването на данните е направено по метода на многомерния дисперсионен анализ (MANOVA). Резултатите като цяло показват, че родствениците и психиатричните специалисти споделят в почти еднаква степен умерено високи, негативни нагласи към психичната болест. Социално-демографските фактори, свързани с психичноздравните професионалисти, не оказват влияние върху равнището на техните негативни нагласи. Сред показателите, описващи родствениците, единствено възрастта е свързана с негативните им нагласи, като двете променливи са положително свързани. Сред показателите, описващи пациентите, такова влияние имат трудовият им статус и сериозността на психичното заболяване.
Ключови думи: психична болест, нагласи, публична стигма, родственици, медицински специалисти, дисперсионен анализ

ATTITUDES TOWARDS MENTAL ILLNESS: A COMPARATIVE STUDY OF MENTAL HEALTH PROFESSIONALS AND RELATIVES OF PEOPLE WITH MENTAL ILLNESS
L. Djalev1, A. Fercheva2 and V. Milanova2
1Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University,
2Clinical psychologist at Department of Psychiatry, Medical University – Sofia

Summary. The article presents the results of a study aimed to assess attitudes towards mental illness in two groups of people, who are closest to the patients with mental health problems: mental health professionals and relatives. The main research question is related to the influence on their attitudes of various socio-demographic and health indicators, describing the participants suffering from mental illness themselves as well as their patients and relatives. Participants in the study were 57 mental health professionals and 54 relatives of people with mental illnesses in treatment. The instruments used were two modified versions of the self-report Questionnaire measure of self-stigma of mental illness and data processing was done by the method of multivariate analysis of variance (MANOVA). The results generally show that relatives and mental health professionals shared almost equally moderately high, negative attitudes towards mental illness. Socio-demographic factors, associated with mental health professionals do not affect the level of their negative attitudes. Among the indicators, describing relatives, only the age is associated with their negative attitudes and the two variables are positively related. Among the indicators describing the patients, such influences have their employment status and the severity of mental illness.
Key words: mental illness, attitudes, public stigma, relatives, mental health professionals, analysis of variance

РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ И НАРАСТВАНЕТО НА ИЗВЪНБРАЧНИТЕ РАЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Д. Цанова
Катедра „Общественоздравни науки“, ФОЗ, Медицински университет – Плевен

Резюме. Целта на настоящото проучване е да се установи наличието на връзка между ранното отпадане от училище и относителния дял на извънбрачните раждания в България. Използвани са данни от Националния статистически институт (НСИ) и Евростат, които са обработени статистически с SPSS. В Европейския съюз (ЕС) относителният дял на извънбрачните раждания нараства от 29,5% за 2002 г. до 40% за 2012 г. За България данните показват увеличение от 38,4% за 2000 г. до 58,9% за 2014 г. По данни на НСИ за 2014 г. в единадесет области на България делът на децата, родени извън брак, надхвърля 65% – в Ловеч, Сливен, Монтана, Плевен и др. Относителният дял на ранно отпаднали от училище (преди осми клас) за 2013/2014 г. в страната е 1,82%, като той е по-висок (2-3%) в областите с висок относителен дял на извънбрачните раждания. Установена е умерена корелационна връзка между ранното отпадане от училище и относителния дял на извънбрачните раждания. Налице е необходимост от по-задълбочени изследвания по проблема.
Ключови думи: извънбрачно родени деца, ранно отпадане от училище

EARLY SCHOOL LEAVING AND INCREASE OF BIRTHS TO UNMARRIED WOMEN
IN BULGARIA
D. Tsanova
Department „Public Health Sciences“, Faculty „Public Health“, MedicalUniversity – Pleven, Bulgaria

Summary. The aim of this study is to analyze a relation between early school leaving and the share of births to unmarried women in Bulgaria. It has been used data from the National Institute of Statistics (NSI) and Eurostat, which have been statistically processed with SPSS. In the European Union the share of births to unmarried women increased from 29.5% in 2002 to 40% in 2012. Following are the data for Bulgaria: 38.4% in 2000 to 58.9% in 2014. According to NSI data for 2014 in eleven regions in Bulgaria the proportion of births to unmarried women exceeded 65% – Lovech, Sliven, Montana, Gabrovo, Pleven and others. The share of early school leavings (before eighth grade) for 2013/2014 in the country is 1.82% and it is higher (2-3%) in regions with a high share of extramarital births. It was found a moderate correlation between early school leaving and the share of births to unmarried women. There is a need for more research on the issue.
Key words: births to unmarried women, early school leaving

ОБЗОРИ
REVIEWS

РОЛЯТА НА ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС ЗА ОРАЛНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТИЦИ
Хр. Маджова
Катедра по консервативно зъболечение и орална патология,Факултет по дентална медицина,
Медицински университет – Варна

Резюме . Оксидативният стрес е патофизиологичен механизъм, който е свързан с трайно увреждане на клетките и лежи в основата на много хронични заболявания. Той има ключово значение за развитие на микроваскуларните усложнения при диабетици. Днес се счита, че пародонтитът е едно от системните усложнения на диабета. Известен факт е, че ЗД започва като метаболитно, а завършва като съдово заболяване, но още от самото начало болестта е тясно свързана с оксидативния стрес. В обзора се посочва връзката на двата вида диабет с оксидативния стрес, при който се установяват повишени нива на т.нар. свободни реактивни кислородни видове, РКВ (reactive oxygen species ROS ), като свободни радикали. Това предизвиква дефектна ангиогенеза, активиране на провъзпалителни пътища и дълготрайни промени, продължаващи и след нормализиране на гликемията („хипергликемична памет“). Така, при директното инактивиране на важни антиатеросклеротични ензими се задълбочават още повече съдовите усложнения, имащи важно място за промените, настъпващи при пародонтит.  
Ключови думи: оксидативен стрес, захарен диабет, пародонтит

THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS FOR ORAL COMPLICATIONS IN DIABETICS
Ch. Madjova
Department of Conservative Dentistry and Oral Pathology, Faculty of Dental Medicine, Medical University – Varna

Summary. Oxidative stress is the pathophysiological mechanism associated with permanent damage to the cells that underlies many chronic diseases. It is crucial for the development of microvascular complications in diabetics. Today it is considered that periodontitis is one of the systemic complications of diabetes. Known fact is that the DM began as metabolic and graduated as vascular disease, but from the very outset, the disease is closely associated with oxidative stress. The survey indicates the connection of the two types of diabetes with oxidative stress, where elevated levels of so-called free reactive oxygen species ROS (reactive oxygen species – ROS) such as free radicals are established. This causes defective angiogenesis, activation of pro-inflammatory pathways and late changes, lasting even after normalization of glycemia („hyperglycemic memory“). Thus, the direct inactivation of important anti-atherosclerotic enzymes deepens further vascular complications having an important place for the changes occurring in periodontitis.
Key words: oxidative stress, diabetes mellitus, periodontitis

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА НЯКОИ МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕ
И ДЕСТРУКЦИЯ В СЛЮНКА И ГИНГИВАЛЕН ЕКСУДАТ ЗА ДИАГНОЗА
НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Т. Болярова и С. Петкова
Факултет по дентална медицина, МУ – София

Резюме. Пародонтитът е хронично възпалително заболяване, засягащо пародонта и водещо до прогресивна загуба на аташман и кост. Неговото разпространение в популациите в световен мащаб варира от 6 до 50%. Конвенционалните методи за диагностика на пародонтита най-често включват измерване на дълбочината на джобовете, клиничната загуба на аташман, кървене при сондиране и рентгенографски данни за загуба на кост. Тези данни отразяват по-скоро тежестта на пародонтита и настъпилите промени в резултат от развитието на заболяването в минало време, а не дават оценка на активността на заболяването в момента на изследване. Възниква необходимост от въвеждане на нов диагностичен подход с възможности за определяне на промените, които се случват в определен момент в пародонталния комплекс, за предвиждане на риска от прогресия на заболяването на индивида и на определено място, за обосноваване на индивидуален подход в лечението и мониторирането на пародонталното заболяване. В съвремените проучвани оралните течности – гингивална кревикуларна течност и слюнка, се използват като диагностични субстрати за откриване на биомаркери. В обзора се разглежда асоциацията на биомаркерите, съдържащи се в слюнката и гингивалния ексудат, с три важни биологични фази на пародонталните заболявания – възпаление, деструкция на съединителната тъкан и костния метаболизъм. Количественото определяне на тези биомаркери е с потенциална диагностична значимост. Едновременното отчитане на клинични показатели и комбинация биомаркери би довело до ранно поставяне на диагноза, индивидуално съобразено лечение и контрол на пародонталното заболяване.
Ключови думи: пародонтално заболяване, биомаркери, диагноза

DETERMINATION OF CONCENTRATION LEVELS OF SOME MARKERS
OF INFLAMMATION AND DESTRUCTION IN SALIVA AND GINGIVAL EXUDATE
FOR DIAGNOSING PERIODONTAL DISEASES
T. Bolyarova and S. Petkova
Faculty of Dental Medicine, Medical University – Sofia

Summary. Periodontitis is a chronic inflammatory disease affecting periodontium and leading to progressive loss of attachment and bone. Its prevalence ranges from 6% to 50% in population worldwide. Conventional methods for diagnosing periodontitis most often include measuring pockets’ depth, clinical attachment loss, bleeding on probing and radiographic evidence of bone loss. These data reflects rather severity of periodontitis and the changes due to progression of the disease in the past than provide an assessment of disease activity at the time of study. There is a need to introduce a new diagnostic approach with opportunities to identify changes that occur at some point in periodontal complex in order to predict the risk of disease progression of the individual and at definite place, to justify the individual approach in treatment and monitoring of periodontal disease. Current researches use oral fluids – gingival crevicular fluid and saliva as diagnostic substrates for detecting potential biomarkers for periodontal diseases. Saliva components and gingival exudate have been discussed in this review associating with three important biological phases of periodontal disease – inflammation, connective tissue destruction and bone metabolism. The determination of the amount of these components is of potential diagnostic significance. Concurrent recording of clinical parameters and a combination of biomarkers would lead to early diagnosis, individually-reckoned treatment and control of periodontal disease.
Key words: пародонтално заболяване, биомаркери, диагноза

ЕРЛИХИОЗИ И АНАПЛАЗМОЗИ
М. Пишмишева1, М. Баймакова2, И. Цачев3 и И. Христова4
1Инфекциозно отделение, МБАЛ – Пазарджик
2Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София
3Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
4Отдел „Микробиология”, НЦЗПБ – София

Резюме. През последните 30 години науката се занимава активно с представителите на семейство Anaplasmataceae. Anaplasmataceae са агенти със зоонозен характер и засягат както животните, така и хората. Целта на настоящата статия е да бъдат представени някои от характеристиките на Ehrlichia chaffeensis и Anaplasma phagocytophilum, както и особеностите на заболяванията, до които водят те. Разгледани са етиологията, патогенезата, диагностиката, клиниката и лечението на човешката моноцитна ерлихиоза и човешката гранулоцитна анаплазмоза. Извършен е системен анализ на достъпните литературни източници по отношение на ерлихиозите и анаплазмозите.
Ключови думи: Ehrlichia chaffeensis, Anaplasma phagocytophilum, обзор

EHRLICHIOSES AND ANAPLASMOSES
M. Pishmisheva1, M. Baymakova2, I. Tsachev3 and I. Christova4
1Department of Infectious Diseases, Hospital of Pazardjik
2Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy – Sofia
3Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University – Stara Zagora
4Department of Microbiology, National Center of Infectious and Parasitic Diseases – Sofia

Резюме. През последните 30 години науката се занимава активно с представителите на семейство Anaplasmataceae. Anaplasmataceae са агенти със зоонозен характер и засягат както животните, така и хората. Целта на настоящата статия е да бъдат представени някои от характеристиките на Ehrlichia chaffeensis и Anaplasma phagocytophilum, както и особеностите на заболяванията, до които водят те. Разгледани са етиологията, патогенезата, диагностиката, клиниката и лечението на човешката моноцитна ерлихиоза и човешката гранулоцитна анаплазмоза. Извършен е системен анализ на достъпните литературни източници по отношение на ерлихиозите и анаплазмозите.
Ключови думи: Ehrlichia chaffeensis, Anaplasma phagocytophilum, обзор

ЗДРАВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ РАБОТА С МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
А. Въткова
Медицински факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Експозицията на азбест продължава да представлява сериозен риск за различни категории работници, и по-специално за работниците в строителството. Като цяло се счита, че през XX век в Европа са били използвани няколко десетки милиона тона азбест. Въпреки забраната за използване на азбест, наложена от Европейския съюз през 1999 г., през следващите десетилетия експозицията на азбест ще продължи поради наличието му в голям брой сгради.
Европейски икономически и социален комитет
Защита на работниците от експозиция на азбест
Брюксел, 10 юни 2009 г.

Резюме. Азбестът е материал с много високи технологични свойства, като термоустойчивост, здрава и трудна за разрушаване структура, устойчивост на външни въздействия, включително и на химична корозия. Тези качества го правят желан материал за много производства и още от средата на ХIХ век той се превръща в откритието на индустриалната общност, като започва интензивното му производство и широка употреба сред населението. Това продължава повече от 100 години. Същите качества, които го превръщат в желан строителен материал обаче, се оказват увреждащи за здравето на работещите с азбест и с материалите, които го съдържат. Влакната, които се отделят при обработката на материали, съдържащи азбест, при инхалиране се задържат в дихателната система и увреждат трайно организма при продължителна експозиция. Още от края на ХIХ век започват проучвания във връзка с вредното въздействие на азбеста при професионална експозиция. Днес, в резултат на хиляди проучвания е доказано, че дори минималната експозиция на азбест води до вредни здравни ефекти, така че дори се говори за липса на праг на безопасна експозиция. Италиански учени призовават за глобална забрана на азбеста. Но дори да се въведе такава забрана в целия свят, ще продължаваме да търпим последствията върху здравето от вредното въздействие на азбеста и една от причините за това е продължителният латентен период от експозицията до диагнозата, както и широкото разпространение на азбеста в индустрията и бита.
Ключови думи: азбест, азбест-съдържащи материали, азбестови влакна, хризотил, крокидолит, мезотелиом, плеврални плаки, азбестоза

HEALTH EFFECTS WHEN HANDLING MATERIALS CONTAINING ASBESTOS
A. Vatkova
Medical Faculty, University "Sv. Kliment Ohridski" – Sofia

Summary. Asbestos is a material with very high technological properties such as thermal stability, strong and difficult to destroy structure, resistance to external influences, including corrosion. These qualities make it a desirable material for many industries and since the mid of 19th century it has become the discovery of the industrial community beginning its intensive production and wide use among the population. It lasted more than 100 years. These same qualities which make it a desirable building material, however, proved to be harmful to the health of those working with asbestos and materials containing it. The fibers that are released during the processing of materials containing asbestos are those which when inhaled persist in the respiratory system and permanently damage the body after prolonged exposure. Still at the end of the 19th century, there began studies into the harmful effects of asbestos during occupational exposure. Today, as a result of thousands of studies it is proved that even minimal exposure to asbestos leads to adverse health effects so that it is supposed that there is not even a safe threshold of exposure. Italian scientists call for a global ban on asbestos. But even such a ban is to be introduced worldwide, we will continue to suffer the health effects due to harmful action of asbestos and one of the reasons for this is the long latency period from exposure to diagnosis, as well as the wide availability of asbestos in industry and life.
Key words: asbestos, asbestos-containing materials, asbestos fibers, chrysotile, crocidolite, mesothelioma, pleural plaques, asbestosis

 

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти