ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

4/2015

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ИЗБОР НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР И СЛУЧАИ НА НЕГОВОТО НАРУШАВАНЕ (ПО ДАННИ ОТ ЖАЛБИ, ПОСТЪПИЛИ В РЗОК – ПЛОВДИВ)
М. Търновска
Секция „Медицинска етика и право”, Катедра по управление на здравни грижи,
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Резюме. Правото на свободен избор на лекуващ лекар и лечебно заведение е част от способите за демократизиране на системата на здравеопазване в България. Нарушаване на това право чрез неправомерно вписване на здравноосигурени лица в пациентски листи на общопрактикуващи лекари (ОПЛ) е едно от често констатираните нарушения от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Целта на изследването е да проучи случаите на неправомерно вписване на пациенти към практиките по обща медицина по данни от жалби, постъпили в РЗОК – Пловдив. Приложен е подход на качествен анализ на съдържанието на жалби. Проучени са 516 жалби, постъпили в РЗОК за периода 2000-2013 г., от които 187 по изследвания проблем. Водещ мотив за подаване на сигнали към РЗОК от страна на здравноосигурентите лица (ЗОЛ) е накърнено право за свободен избор на ОПЛ, а за ощетените лекари – отписани пациенти от практиките им, без знанието и съгласието на самите пациенти, и прехвърлянето им към други практики за първична медицинска помощ. Основният механизъм за неправомерно включване на пациенти в практиките е документно нарушение от страна на някои ОПЛ чрез ползване на лични данни на ЗОЛ в регистрационните формуляри, без знание на осигурените. Наблюдава се тенденция на постепенно завишаване на общия брой на подадените оплаквания към РЗОК. Известен пик на жалбите по изследвания проблем се отчита през 2002 г. и 2006 г., вероятно свързано с обособяването на практиките по обща медицина и преразпределение на пазарния дял от пациенти от страна на новосформираните структури. Времевият интервал от 2007 г. до 2013 г. се отличава с постепенно снижаване честотата на подадените жалби. Макар и със затихващ характер, проблемът за неправомерно включване на ЗОЛ без тяхно знание и съгласие в листите на ОПЛ продължава да съществува като проблем в първичната медицинска помощ.
Ключови думи: общопрактикуващи лекари, права на пациента, жалби на пациенти и лекари, РЗОК

 

THE PATIENT RIGHT OF FREE CHOICE OF GENERAL PRACTITIONER
AND CASES OF ITS VIOLATION (DATA FROM COMPLAINTS RECEIVED
IN RHIF – PLOVDIV)

M. Tarnovska
Section „Medical Ethics & Low”, Department of Healthcare Management, Faculty of Public Health,
Medical University – Plovdiv

Summary. The right of free choice of physician and hospital is a part of the methods for democratizing the healthcare system in Bulgaria. Violation of this law by illegal registration of health insured persons (HIP) in the patient lists of general practitioners (GPs) is one of the common violations found by the National Health Insurance Fund (NHIF). The aim of this study is to survey cases of illegal registration of patients to GP practices based on data from complaints received by the Regional Health Insurance Fund – Plovdiv (RHIF). An approach of a qualitative consent analysis of the complaints’ contents has been applied. 516 complaints received by the RHIF for the period 2000-2013 were examined, 187 of which related to the problem. Leading motive for signals to RHIF by health insured persons is their impaired right of freely choosing a GP, and from the side of the affected physicians - the write off of patients from their practices, without the knowledge and consent of the patients themselves and transferring them to other practices for primary medical care. The main mechanism is a documentary infringement of some GPs in the sense of improperly using HIPs’ personal data for illegally registering them to their practices. There is a trend of a gradual increase of the total number of complaints submitted to the NHIF. A certain peak in complaints concerning violation of the right of free choice of GP is reported in 2002 and 2006, which is probably related to the formation of general medical practices and redistribution of market share of patients from the newly formed structures. The time interval 2007-2013 is characterized by a gradual decrease in frequency of submitted complaints. Although subsiding in character, the problem of illegal registration of HIP without their knowledge and consent into the lists of GPs persists as a problem in primary medical care.
Key words: general practitioners, patients’ rights, complaints of patients and physician RHIF

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПАРОТИТНИ IgG АНТИТЕЛА – СЕРОЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ
М. Карчева1, А. Блажев1, И. Генчева1,3 и И. Макавеев2
1Медицински университет – Плевен
2ОПМ – МБАЛ – Плевен
3УМБАЛ ”Д-р Г. Странски” – Плевен

Резюме. Сероепидемиологичните проучвания са необходими за установяване на имунологичната структура на населението. Чрез събиране и изследване на кръвни проби от репрезентативна група се определя възприемчивостта и/или невъзприемчивостта към конкретен инфекциозен причинител. Целта на проучването е да се определи честотата на разпространение на паротитни IgG антитела при лица в активна възраст. Извършено е проспективно сероепидемиологично проучване. За периода януари-юни 2014 г. са събрани и изследвани 194 серумни проби. Приложен е имуноензимен метод (ELISA) за откриване и количествено определяне на специфични IgG антитела срещу паротит в серум. Анализирани са серумни проби от лица на възраст от 23 до 53 години (средна възраст 35 ± 0.871). Разпределение на серумите по пол на проучените лица е както следва: мъже – 146 (75%), и жени – 48 (25%). От проведеното изследване се установи, че 80% от проучената група лица са серопозитивни по отношение на паротитни IgG антитела. Във възрастови групи до 24 г. и над 43 г. всички изследвани серумни проби са позитивни. Във възрастови групи 25-29 г., 30-34 г., 35-39 г., 40-43 г. серопозивните са съответно 32 (84%), 30 (75%), 47 (84%), 26 (65%). В контекста на епидемиологичен анализ, резултатите от тези проучвания дават оценка на изпълняваните имунизационни програми.
Ключови думи: паротитни IgG антитела, разпространение, имунитет

PREVALENCE OF MUMPS IgG ANTIBODIES – A SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY
M. Karcheva1, A. Blazhev1, I. Gencheva1,3 and I. Makaveev2
1Medical University – Pleven
2Department of Preventive Medicine – Military Hospital – Pleven
3UMHAT “Dr G. Stransky” – Pleven

Summary. Seroepidemiological studies are needed to establish the immunological structure of the population. Through the collection and testing of blood samples from a representative group susceptibility and/or immunity to a specific infectious agent are determined. The aim of the study was to determine the prevalence of mumps IgG antibodies in people of working age. A prospective seroepidemiological study was made. For the period January-June 2014 there were collected and tested 194 sera samples. The enzyme immunoassay (ELISA) for the detection and quantification of specific IgG antibodies in serum against mumps was made. Serum samples from persons aged 23 to 53 years (mean age 35 ± 0.871) were analyzed. Distribution of serum by gender of the studied individuals was as follows: men – 146 (75%) and women – 48 (25%). From the survey it was found that 80% of the studied group of persons is positive in terms of mumps IgG antibodies. In the age groups of over 43 years old and below 24 years old all examined serum samples were positive. In the age groups 25-29, 30-34, 35-39, 40-43, 32 (84%), 30 (75%), 47 (84%) and 26 (65%) were positive. respectively. Conclusion. In the context of epidemiological analysis, the results of these studies provide an assessment of the implemented immunization programs.
Key words: mumps IgG antibodies, prevalence, immunity

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА АТМОСФЕРНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ И ЗАБОЛЯЕМОСТта НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА – ТЕНДЕНЦИИ
М. Платиканова
Катедра „Хигиена, епидемиология и инфекциозни болести“, Медицински факултет,
Тракийски университет – Стара Загора

Резюме. Хигиенният статус на атмосферния въздух в община Стара Загора е изследван в динамика за периода 2009-2013 г. Направена е комплексна оценка на системно контролираните замърсители, серен диоксид, респирабилен прах, азотен диоксид, оловни аерозоли и сероводород. Определени са тенденциите както на комплексното атмосферно замърсяване, така и на свързаната с него заболяемост на населението за наблюдавания петгодишен период.
Ключови думи: комплексна оценка, замърсяване на атмосферния въздух, заболяемост

INTEGRATED ASSESSMENT OF AIR POLLUTION AND MORBIDITY AMONGST THE POPULATION IN STARA ZAGORA MUNICIPALITY – TRENDS
M. Platikanova
Department of Hygiene, Epidemiology and Infectious Diseases, Medical Faculty, Trakija University – Stara Zagora
Summary. Hygienic status of the air pollution in Stara Zagora Municipality is investigated in dynamics for the period 2009-2013. It is made an integrated assessment of system controlled pollutants sulfur dioxide, respirable dust, nitrogen dioxide, lead aerosols and hydrogen sulphide. The trends for the integrated air pollution, as well as the related morbidity amongst population of the five-year period are defined.
Key words: integrated assessment, air pollution, morbidity

ПРОМЕНИ, НАСТЪПИЛИ В НИВОТО НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА
ЗА ЗДРАВЕТО СРЕД УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ 14-18 Г. ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2004-2014 Г.

Р. Манафова1, Кр. Петрова1 и Г. Цолова2
1Регионална здравна инспекция – Велико Търново
2Национален център по обществено здраве и анализи – София

Резюме. Извършен е сравнителен анализ на резултатите от проведените през 2004, 2009 и 2014 г. изследвания, в рамките на програмата „Здрави деца в здрави семейства” – детски компонент на СИНДИ, с цел да се установят промените, настъпили в нивото на факторите на риска за здравето сред ученици на 14-18 г. и техните знания, умения и нагласи за здравословен начин на живот. Използвани са данни от индивидуалните интервюта, извършени по стандартизирания за мрежата на СИНДИ въпросник, а също и от измерванията на артериалното налягане, теглото и ръста на учениците. Получените резултати показват, че са постигнати положителни промени в поведението за здраве на учениците от Велико Търново: повишена е физическата активност; увеличена е консумацията на пресни плодове, зеленчуци и пилешко месо; намалени са тютюнопушенето и консумацията на алкохол; повишена е информираността на учениците за здравословен начин на живот. Установяват се и някои проблеми по отношение на здравето на учениците – нараснал е делът на тези с повишени стойности на артериалното налягане, а също и с наднормено тегло, което налага планиране и реализиране на интервенционни дейности в тази насока.
Ключови думи: ученици, тютюнопушене, консумация на алкохол, нездравословно хранене, ниска двигателна активност, повишено артериално налягане, затлъстяване

 

CHANGES IN THE LEVEL OF HEALTH RISK FACTORS AMONG STUDENTS
AGED 14-18 YEARS IN VELIKO TARNOVO IN THE PERIOD 2004-2014

R. Manafova1, Kr. Petrova1 and G. Tsolova2
1Regional Health Inspectorate – Veliko Tarnovo
2National Center of Public Health and Analyses – Sofia

Summary. A comparative analysis was conducted based on the results from studies of 2004, 2009 and 2014 within the program “Healthy Children in Healthy Families” – children’s component of CINDI, with the aim to identify changes in the level of health risk factors among pupils aged 14-18 years and the level of their knowledge, skills and attitudes of healthy lifestyle. The data used was derived from individual interviews, conducted under the standardized CINDI questionnaires as well as by measurements of pupils’ blood pressure, weight and height. The obtained results indicate positive changes in health behaviors of pupils of Veliko Tarnovo: there is an increase in physical activity, increase in consumption of fresh fruits, vegetables and chicken, decrease in alcohol consumption and tobacco smoking, and an increase of pupils’ awareness on healthy lifestyles. Some issues regarding the health of pupils were established - increased proportion of pupils with elevated blood pressure as well as overweight, which impose further planning and implementation of interventional activities in this respect.
Key words: pupils, tobacco smoke, alcohol consumption, unhealthy diet, low physical activity, increased blood pressure, obesity

БЪЛГАРСКАТА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА В ОНКОЛОГИЯТА В СРАВНЕНИЕ С ИЗБРАНИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТИ СТРАНИ – ПРЕДИЗВЕСТЕН НЕКОНТРОЛИРАН РЪСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ
Т. Веков, М. Драганова и С. Александрова-Янкуловска
Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
Резюме. Цел на проучването е установяване на зависимост между нивото на въвеждане на оценките на здравните технологии (НТА) в анализираните страни, начина на вземане на решения за реимбурсиране на лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания и ръста на публичните разходи. Извършен е сравнителен анализ на нормативната структура на лекарствената и реимбурсна политика в България и Германия, Канада, САЩ. Той показва, че фармакоикономически оценки, договаряне на цените между платците и фармацевтичната индустрия, оценка на разходната ефективност на терапиите спрямо съществуващите алтернативи и споразумения за споделяне на риска са уместни и ефективни подходи за контролиране на публичните здравни разходи. В България към 2015 г. не съществува нормативна възможност за въвеждане на тези лекарствени политики, нито съществуват институции, които да ги провеждат. Това предопределя неконтролирания ръст на публичните разходи за целеви онкологични лекарствени терапии, приближаващ 20% годишно.
Ключови думи: онкологични лекарствени терапии, лекарствена политика, публични разходи, сравнителен анализ

 

THE BULGARIAN DRUG POLICY IN ONCOLOGY IN COMPARISON WITH SELECTED DEVELOPED COUNTRIES – THE FORETOLD UNCONTROLLED GROWTH
OF PUBLIC EXPENSES

T. Vekov, M. Draganova and S. Alexandrova-Yankulovska
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary. The study is aimed at determination of relationship between the degrees of implementation of health technologies assessments (HTA) in analyzed countries, the manner in making decisions on reimbursement of drug products for treatment of oncological diseases and growth of public expenses. A comparative analysis of normative structure of the drug and reimbursement policies in Bulgaria and Germany, Canada and USA is performed. The results show that pharmacoeconomic assessments, contracting of prices between payers and pharmaceutical industry, assessment of cost effectiveness of therapies versus existing alternatives and agreements on risk sharing are proper and effective approaches for control of public health expenses. In 2015 neither normative opportunity for introducing these drug policies, nor institutions for their implementation are present in Bulgaria. This predetermines the uncontrolled increase of public expenses for target oncological drug therapies, which is closer to 20% annually.
Key words: oncological drug therapies, drug policy, public expenses, comparative analysis

ПРОФИЛАКТИКА НА ИНСУЛТ И СИСТЕМЕН ЕМБОЛИЗЪМ ЧРЕЗ НОАК, ВКА И ХЕПАРИН ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДВЕ ГРУПИ ЛЕКАРИ – КАРДИОЛОЗИ И ФАМИЛНИ ЛЕКАРИ (ОПЛ)
А. Постаджиян и А. Величкова
Катедра по обща медицина, УМБАЛ „Света Анна” – София
Медицински факултет, Медицински университет – София

Резюме. Проведено е анкетно проучване сред лекари, лекуващи пациенти с ПМ, с оглед оценка на възприемането на различни аспекти от дефиницията и разграничаването на клапно и неклапно ПМ, с цел установяване на потенциални пречки в ежедневната практика. В допълнение сме анализирали значението на съпътстващата патология, рисковите скали и наличието на антидот върху прескриптивните навици, както и преценка за необходимостта от допълнителна профилактика при предстоящи оперативни интервенции. Установяваме значима хетерогенност и несигурност в получените отговори, които поставят въпроса за продължителното обучение на практикуващите лекари.
Ключови думи: предсърдно мъждене, клапно/неклапно ПМ, рискови скали, нови орални антикоагуланти

 

PREVENTION OF STROKE AND SYSTEMIC EMBOLISM WITH NOAC, VKA AND HEPARIN FROM THE PERSPECTIVES OF TWO GROUPS OF PHYSICIANS – CARDIOLOGISTS AND GENERAL PRACTITIONERS
A. Postadzhijan and A. Velichkova
Department of General Medicine, Medical Faculty, Medical University – Sofia, University Hospital “Sveta Anna” Sofia
Summary. We prospectively conducted a survey including cardiologists and GPs who attended continuing medical education courses on cardiovascular medicine with the aim to assess different aspects of the definition of valvular/non-valvular atrial fibrillation (AF) used in clinical practice by physicians who usually treat this condition. In addition, we analyzed the importance of concomitant pathology, risk scores, the availability of antidotes and the need of additional prophylaxis in upcoming surgery. We found important heterogeneity and uncertainties in the answers given by physicians which raise questions about the continued education of practitioners.
Key words: atrial fibrillation, valvular, non-valvular AF, risk scores, NOAC
ОБЗОРИ
REVIEWS

БИОМАРКЕРИ ЗА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
А. Русева1 и А. Димитрова2
1Клинична лаборатория, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен
2Катедра “Физиология и патофизиология”, МУ – Плевен

Резюме. Основни мотиви за интензивното проучване на биомаркерите в хепатологията са растящият брой заболявания на черния дроб, отсъствието на симптоми до късно в хода на болестта, наличието на инвазивен референтен тест за оценка тежестта на заболяването, както и липсата на достатъчно подходящи способи за оценка ефективността на терапевтичните действия. Използването на биомаркери прави възможно доказването на общи за голям брой чернодробни заболявания патологични процеси. Взаимозависимостта между тези процеси обуславя определени трудности във връзка с разграничаването на биомаркерите, специфични за определен начин на чернодробно увреждане. Възможността на биомаркерите да предскажат развитие на патологичния процес създава потенциал за подобряване на прогнозата и за осигуряване оценка на клиничната ефективност.
Ключови думи: хепатология, биомаркери, начин на чернодробно увреждане, ефективност/терапевтични действия

 

BIOMARKERS FOR LIVER DISEASE
A. Ruseva1 and A. Dimitrova2
1Clinical Laboratory, University Hospital “Dr Georgi Stranski” – Pleven
2Department of Physiology and Pathophysiology, Medical University – Pleven

Summary. The major reasons for the intensive study of biomarkers in hepatology are an increasing number of liver diseases, the absence of symptoms until late in the course of the disease, the presence of invasive reference test for the evaluation of the severity of the disease and the lack of sufficient suitable means for assessing the effectiveness of therapeutic actions. The use of biomarkers enables proving the common to a large number of liver diseases pathological processes. The interdependence between these processes determines certain difficulties in distinguishing biomarkers specific to a particular way of hepatic impairment. The ability of biomarkers to predict the development of the pathological process creates the potential for improving the prognosis and provision of an assessment of clinical efficacy.
Key words: hepatology, biomarkers, liver disease pathological processes, effectiveness/ therapeutic actions

НЕЯСНО ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ДЕЦА
М. Баймакова
Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София
Резюме. Неясното фебрилно състояние (НФС) е мултидисциплинарен, всеобхватен и заинтригуващ медицински проблем, който може да бъде клинична презентация на над 200 нозологични единици. Тълкуването на НФС сред детската популация изисква отделянето на самостоятелна подгрупа НФС при деца поради известни физиологични особености, необходимостта от комплексен подход при работа с деца и други субективни фактори. Инфекциозните заболявания са водещата причина за НФС, последвани от неинфекциозните възпалителни нарушения, а неоплазмите и разнородните причини са сравнително по-рядко застъпени. Структуриран е диагностичен алгоритъм при случай на НФС. Целта е с ефективни действия и подходящи способи да се постави навременна и правилна диагноза, което да определя правилното лечение и благоприятния изход от болестта.
Ключови думи: температура, детска възраст, диагностичнo поведение

FEVER OF UNKNOWN ORIGIN IN CHILDREN
M. Baymakova
Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy – Sofia
Summary. Fever of unknown origin (FUO) is an interdisciplinary, comprehensive and obscuring medical problem; it can be presented as more than 200 nosological units. Interpretation of FUO among pediatric population requires the separation of an independent subgroup FUO in children, because of physiological characteristics, a complex approach to pediatric patients and some others subjective factors. Infectious diseases are the leading cause of FUO, followed by non-infectious inflammatory disorders, while neoplasm and miscellaneous causes are relatively rarely estimated. A structured diagnostics protocol can be used in case of FUO. The aim is to put the correct diagnose on time with effective and suitable approaches; it will lead to an appropriate treatment and favorable outcome.
Key words: fever, childhood, diagnostic approach

ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕКАРСТВА – СЪЩНОСТ
НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РЕИМБУРСИРАНЕ – ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ
(ЧАСТ І)

А. Златарева
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Варна
Резюме. Целта на проучването е да се направи теоретичен анализ на базата на различните литературни източници за принципите и философията на финансирането на разходите за лекарства, на лекарствената политика и достъпа до лекарства от страна на пациентите.
Ключови думи: лекарства, разходи, реимбурсиране, контрол на разходите

FUNDING DRUG EXPENSES – THE ESSENCE OF REIMBURSEMENT POLICIES – A THEORETICAL ANALYSIS (PART I)
A. Zlatareva
Faculty of Public Health, Medical University – Varna
Summary. The aim of this study is to make a theoretical analysis based on the different literature sources for the principles and philosophy of financing the costs of drugs, drug policy and access to medicines by patients.
Key words: drugs, cost, reimbursement, cost control

 

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти