ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

4/2012
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ Г-20
ЗА ПЕРИОДА 2000-2009 Г.

Д. Димитров1, М. Баймакова2 и Г. Попов2
1Военно формирование 26 400, Благоевград
2Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести, МБАЛ, ВМА – София

Резюме. Разходите за здравеопазване са от решаващо значение за добруването на нацията. Целта на настоящия труд е чрез анализ на разходите за здравеопазване в страните от Г-20 за периода 2000-2009 г. да се проследят и обобщят получените данни, тенденции и закономерности. В изследването са използвани методът на сравнението и методът на абстракцията. Анализът е базиран основно на данни от Световната здравна организация. Проучени са показателите: разходи за здравеопазване (процент от БВП); частни разходи за здравеопазване (процент от общите разходи за здравеопазване); разходи за здравеопазване на глава от населението. За проучвания период се оказа, че разходите за здравеопазване в страните от Г-20 бележат ръст нагоре. Повече средства за здраве отделят страни като САЩ, Австралия и Канада, а по-малко страни като Китай, Индонезия и Индия.
Ключови думи: здравеопазване, разходи, Г-20

HEALTHCARE EXPENDITURES OF THE G20 MEMBER COUNTRIES
FOR THE PERIOD 2000-2009

D. Dimitrov1, M. Baymakova2 and G. Popov2
1Military Unit 26 400 – Blagoevgrad
2Clinic of Infectious, Parasitic and Tropical Diseases, Military Medical Academy – Sofia

Summary. Health expenditures are crucial for the welfare of the Nation. The purpose of this work is to track and summarize the data, trends and patterns through analyzing healthcare expenditures of the G20 member countries for the period 2000-2009. Methods: We used the method of comparison and the method of abstraction. The analysis was based mainly on data of the World Health Organization. Three main indicators, namely, health expenditure per capita, health expenditure as a percentage of GDP, private expenditure on health as percentage of total expenditure on health, were explored. The healthcare expenditure of the G20 member countries for the analyzed period presents a tendency of growing up. More funds for healthcare are spent by countries, such as the USA, Australia and Canada, while fewer funds are spent by China, Indonesia and India.
Key words: health, expenditure, G20

ПРОУЧВАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ ПРИЛАГАНЕТО
НА ВАКСИНИ ОТ ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С. Михайлова1,2, В. Бирданова3, М. Стойновска3 и Д. Шаламанов4
1Сектор „Медикодиагностични изследвания“, Медицински университет – Плевен
2МДЛ по микробиология и вирусология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен
3Сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални болести“, Медицински университет – Плевен
4Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Медицински университет – Плевен

Резюме. Цел на настоящото проучване е да се установи отношението на българските родители към приложението на ваксини съгласно Имунизационния календар на Република България и да се изследва връзкaтa с информираността на родителите относно ваксинопредотвратимите заболявания. Проучването обхвана 632 лица от област Плевен. Използван е анкетен метод. Относителният дял на родителите, смятащи, че ваксините трябва да се прилагат, е 90.8%, 40 родители (6.3%) нямат мнение по проблема, а 18 родители (2.9%) са против ваксините. Родителите с положително отношение към ваксините винаги показваха по-висок процент верни отговори на въпросите за ваксинопредотвратимите заболявания в сравнение с родителите с отрицателно и неопределено отношение. Установи се статистическа значима разлика по пол в отношението на родителите към ваксините (р < 0.05). За останалите демографски характеристики не се доказаха закономерни разлики. Представените резултати дават основание да се направят следните изводи: 1. Значителна част от българските родители имат положително отношение към приложението на ваксините от Имунизационния календар на страната. 2. Негативните и индиферентните нагласи спрямо имунизациите са свързани с по-ниски нива на информираност на населението относно ваксинопредотвратимите заболявания. 3. Необходимо е да се запази положително отношение към профилактичните дейности чрез здравно образование на родителите независимо от техните демографски характеристики.
Ключови думи: отношение на родители, ваксини, имунизационен календар

STUDY OF THE PARENTS’ ATTITUDES TOWARDS VACCINATIONS ACCORDING TO THE IMMUNIZATION SCHEDULE OF REPUBLIC
OF BULGARIA

S. Mihaylova1,2, V. Birdanova3, M. Stoynovska3 and D. Shalamanov4
1Section “Medical diagnostic examinations”, Medical University – Pleven
2MDL of Microbiology and Virology, Pleven University Hospital
3Section “Hygiene, medical ecology and professional diseases”, Medical University – Pleven
4Section “Epidemiology, parasitology and tropical medicine”, Medical University – Pleven

Summary. The purpose of the present study is to ascertain Bulgarian parents’ attitudes towards vaccinations according to the Immunization schedule of Republic of Bulgaria and to investigate the correlation with parents’ knowledge of vaccine-preventable diseases. The study included 632 persons from Pleven region. A structured questionnaire was used. The percentage of parents considering that vaccines must be applied was 90.8%; 40 parents (6.3%) didn’t have opinion on the problem; and 18 parents (2.9%) were against the vaccines. The parents with positive attitudes towards vaccines always demonstrated a higher percentage of correct answers to the questions about vaccine-preventable diseases in comparison to parents with negative and indefinite attitudes. A statistically significant difference was found by gender in parents’ attitudes towards vaccines (р < 0.05). There were no differences in the other demographic characteristics. The presented results give grounds to make the following conclusions: 1. A considerable part of the Bulgarian parents have positive attitudes towards vaccinations according to the Immunization schedule of the country. 2. Negative and indifferent attitudes towards immunizations are associated with lower levels of knowledge of population regarding vaccine-preventable diseases. 3. It is necessary to keep the positive attitudes towards prophylactic activities by health education of the parents irrespective of their demographic characteristics.
Key words: parents’ attitudes, vaccines, Immunization schedule

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПАРОТИТНАТА ИНФЕКЦИЯ
М. Карчева1 и И. Макавеев2
1Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ – Плевен
2Отделение „Превантивна медицина” – Плевен, Научно-приложен център
по военна епидемиология и хигиена, ВМА – София

Резюме. Eпидемичният паротит е остро инфекциозно заболяване, при което се засягат жлезите с екзокринна секреция – слюнчени, панкреас, тестиси, оварии, както и централната нервна система. Като усложнения на заболяването се регистрират случаи на диабет, стерилитет, глухота и по-рядко засягане на ендокринната и сърдечно-съдовата система. Целта на тази работа е да се опишат характеристиките на епидемичния процес в условията на масова специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит. Извършен е ретроспективен епидемиологичен анализ на данни от отчети на РЗИ – Плевен, за периода 2000-2010 г. Графичното изображение на резултатите е представено в среда MS Excel 2003. Резултатите показват, че за проучения период в областта са наблюдавани три епидемични подема през 2001 г., 2005 г. и 2008 г. със заболяемост съответно 142,47%000, 54,11%000 и 44,64%000. Епидемичният процес не е прекъсван. Регистрирани са 1112 случая, от които 650 (66%) са мъже. Най-засегнатите възрастови групи са 8-14 год. и 15-19 год., като регистрираният брой заболели е съответно 600 и 296. Случаи на епидемичен паротит се наблюдават през всички календарни месеци. Най-голям брой заболели е отчетен през м. юни – 150. Имунизационният обхват е над 90%. Могат да се направят изводи, че в условията на масова специфична имунопрофилактика заболяемостта от епидемичен паротит в областта намалява, но епидемичният процес не е напълно контролиран. Регистрират се епидемични подеми през 2-3 три години. Това налага засилване на контрола и надзора на заболяването.
Ключови думи: епидемичен паротит, заболяемост, епидемичен процес, имунопрофилактика

TRENDS IN PAROTITIS INCIDENCE
M. Karcheva1 and I. Makaveev2
1Department of Infectious Diseases, Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine, MU – Pleven
2Department of Prevantive Medicine – Pleven, Science and Aplication Center of Military
Epidemiology and Hygiene, MMA – Sofia

Summary. Mumps is an acute infectious disease, that affects the glands with exocrine secretion, such as salivary glands, pancreas, testicles, ovaries, as well the central nervous system. As complications of the disease, there have been registered cases of diabetes, sterility, deaf-mutism and, less frequently, impact on the endocrine and cardiovascular systems. Objective: To describe the characteristics of the epidemic process of mumps in the conditions of mass specific immunoprophylaxis. Methods: A retrospective epidemiological analysis of reported data, provided by the Regional Health Authority-Pleven was done for the period 2000-2010. A graphic display of the results was created in the MS Excel 2003 environment. Results: Three epidemic outbreaks in the district were observed in 2001, 2005 and 2008 with respective morbidity of 142.47%000, 54.11%000 and 44.64%000. The epidemic process was not disrupted. There were registered 1112 cases, out of them 650 (66%) being males. The most inflicted age groups were these of the 8-14-year old and 15-19-year old, 600 and 296 subjects, respectively. Cases of mumps were observed during all calendar months. The greatest number of patients was recorded in June (n=150). The immunization range exceeded 90%. Conclusions: In the conditions of mass immunoprophylaxis the rate of morbidity for the district was diminished but the epidemic process was not entirely under control. Mumps outbreaks are registered every other 2-3 years. This calls for enhancement of control and supervision of the disease.
Key words: mumps, morbidity, epidemiology, immunoprophylaxis

ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА С РЕВМАТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ –
НАВРЕМЕННА ИЛИ ЗАКЪСНЯЛА ДИАГНОЗА

Н. Николов1, М. Панчовска2 и З. Коларов3
1Ревматологично отделение, Медицински университет – Плевен
2Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински уневерситет – Пловдив
3Клиника по ревматология, МУ – София

Резюме. Организацията на здравната система в ревматологичната помощ, капацитетът и подготовката на личните лекари за управлението на ревматичните болести, нагласата и готовността за съдействие на пациентите в лечебнo-диагностичния процес определят своевременно поставената ревматологична диагноза и оттам и адекватното лечение. Социалната значимост на тези заболявания изведоха на преден план тези проблеми в световното и особенно в европейското здравеопазване. Този въпрос стана актуален и в организацията на ревматологичната помощ в България. Пътят на пациента с ревматично заболяване от първите симптоми до поставената от специалист ревматолог диагноза и включено лечение понякога е дълъг и е свързан с много страдание за болния, както и с излишни лични и обществени разходи. В настоящата статия се анализира пътят на пациента до кабинета на ревматолога, а също и причините за забавянето на диагнозата.
Ключови думи: доболнична ревматологична помощ, консултация, общопрактикуващи лекари

THE ROUTE OF PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES IN BULGARIA: PROMPT OR DELAYED DIAGNOSIS
N. Nikolov1, M. Panchovska2 and Z. Kolarov3
1Department of Rheumatology, Medical University – Pleven
2Department of Internal Disease Propedeutics, Medical University – Pleven
3Clinic of Rheumatology, Medical University – Sofia

Summary. The organization of the health system concerning rheumatological care, the capacity and training of the GPs for the management of rheumatic disorders, their attitude and willingness to assist patients in the diagnostic procedures determine the correct diagnosis of rheumatological diseases and the subsequent adequate treatment. The social significance of musculoskeletal disorders brought to the foreground these issues in the healthcare systems of Europe and worldwide. These issues have become a problem of the present day in Bulgaria as well. The route of patients with rheumatic disorders from their first symptoms to the diagnosis determined and therapy administered by a specialist in rheumatology, is sometimes lengthy and involves a lot of suffering for the patients and unnecessary personal and social costs. In this paper we analyze the route of the patients to the rheumatologist’s consulting office, and the reasons for delays in diagnosis.
Key words: outpatient rheumatological care, consultation, general practitioner

МЕТАБОЛИТНИЯТ СИНДРОМ – ЗНАЧИМ СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСКОВ ФАКТОР В ЕВОЛЮЦИЯТА НА PSORIASIS VULGARIS
С. Тишева1 и Д. Господинов2
1Първа кардиологична клиника „Проф. Кирил Чичовски”
2Клиника по дерматология и венерология, Медицински университет – Плевен

Резюме. Псориазисът е дерматоза с хронично рецидивиращ ход, за която през последните години бяха натрупани факти, доказващи системния характер на заболяването. Проведено е проучване тип случай–контрола сред 103-ма пациенти с тежък псориазис и 101 контроли. Проучени са честотата, разпределението по възраст и участието на различните компоненти на метаболитния синдром (МС). Установява се много висока честота на МС, артериалната хипертония и захарния диабет при пациентите с псориазис.
Ключови думи: метаболитен синдром, псориазис, артериална хипертония, захарен диабет

METABOLIC SYNDROME – A SIGNIFICANT CARDIOVASCULAR RISK FACTOR IN PSORIASIS VULGARIS EVOLUTION
S. Tisheva1 and D. Gospodinov2
1First Cardiologic Clinic „Prof. Kiril Chichovski”
2Clinic in Dermatology and Venereology, Medical University – Pleven

Summary. Psoriasis is a dermatosis with a chronic-recurrent progression. During the last years facts were accumulated for its systematic nature. A survey of the case-control type was conducted among 103 patients with severe psoriasis and 101 controls. The incidence, age distribution and involvement of various metabolic syndrome (MS) components were studied. Among the patients with psoriasis, high incidences of the MS, arterial hypertension and diabetes mellitus have been observed.
 Кey words: metabolic syndrome, psoriasis, arterial hypertension, diabetes mellitus

НОВА ТЕРАПЕВТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕПРЕСИЯ –
ТЕРАПЕВТИЧЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

М. Димитрова, Л. Пейкова и Г. Петрова
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
Резюме. Настоящата работа има за цел да анализира терапевтичния профил и разходите за лекарствена терапия с Trazodone като нова терапевтична алтернатива за лечение на депресия. Проведено е литературно търсене и са систематизирани публикациите с рандомизирани клинични проучвани на ефикасността, безопасността и фармакоикономическите анализ на Trazodone. Изчислени са разходите за лечение на лека и умерена, както и на тежка депресия с разрешените за употреба антидепресанти и са съпоставени с разходите за терапия с Trazodone, за да се оцени бюджетното въздействие. Резултатите показват, че основните предимства на Trazodone са в подобряването на съня, бързото настъпване на седативния ефект, без да се увеличава сомнолентността, отличната поносимост, премахването на състоянието на тревожност. Разходите за лечение на депресията с Trazodone са сред най-ниските разходи в цялата група на съвременни антидепресанти и употребата му ще спести средства на здравните фондове.
Ключови думи: Trazodone, ефикасност, безопасност, стойностна ефективност

NEW THERAPEUTIC ALTERNATIVE FOR THE TREATMENT
OF DEPRESSION: THERAPEUTIC AND COST-EFFECTIVE PROFILES

M. Dimitrova, L. Peikova and G. Petrova
Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
Summary. The aim of the study was to analyze the therapeutic profile and cost-effectiveness of medicinal therapy with trazodone as a new alternative for the treatment of depression. A systematic literature search of the RCTs and a pharmacoeconomic analysis of trazodone were developed. Cost of illness and budget impact analyses were also performed to evaluate the impact of trazodone on the health care budget for mild and severe depression. The results have shown that the main advantages of trazodone include improved sleeping, fast sedative effect without increased somnolence, excellent safety and diminished anxiety. The cost of theray is the among the lowest one and trazodone will save expenditures in the health care budget.
Key words: Trazodone, efficacy, safety, cost-effectiveness

ТРОЙНИТЕ ФИКСИРАНИ АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ КОМБИНАЦИИ –
УДОБСТВО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ЛЕКАРИТЕ

Е. Григоров, Хр. Лебанова и И. Гетов
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
Резюме. Лечението на артериалната хипертония (АХ) през последните години, до голяма степен се разви от единична лекарствена терапия към фиксирани комбинации от лекарствени продукти с различни механизми на действие. Основната цел за въвеждането на такива “еднотаблетни” терапии е да се намалят ефективно нивата на систолното и диастолното артериално налягане, тъй като това води до редукция на смъртността и заболяемостта, свързани с инсулт и исхемична болест на сърцето. Особено при пациентите със съпътстващи рискови фактори като диабет, оптимални стойности за АН са необходими във всеки час от денонощието. През последните години все по-препоръчвани са схемите на лечение, които изискват по-малко дозови единици и по-рядко приемане на лекарствени продукти от пациента. Целта е да се намали сложността на терапията и да се редуцират разходите за здравни и фармацевтични грижи при прилагането на антихипертензивна терапия. Опростяването на терапията може да бъде особено важно за пациенти в напреднала възраст, които е по-вероятно да имат съпътстващи заболявания и да приемат множество лекарства.
Ключови думи: артериалната хипертония, тройни фиксирани антихипертензивни комбинации

TRIPLE FIXED-DOSE ANTIHYPERTENSIVE COMBINATIONS –
CONVENIENT FOR THE PATIENTS AND EFFECTIVE FOR
THE PHYSICIANS

E. Grigorov, H. Lebanova and I. Getov
Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
Summary. For the last years, the treatment of hypertension has developed, to a large extent, from a single medicinal therapy to fixed combinations of medicinal products with various mechanisms of action. The major objective of the introduction of such “one-tablet” therapies is to reduce effectively the levels of systolic and diastolic blood pressure, thus leading to reduction in the mortality and morbidity, related with stroke and ischemic heart disease. Particularly in patients with concomitant risk factors, such as diabetes, optimal values of arterial pressure are required throughout the twenty-four-hour period. During the last years, increasingly recommended are the treatment regimens that require less dose units and frequency of the patient’s intakes. The aim is to decrease the complexity of the therapy and to reduce the expenditures for health and pharmaceutical cares of the antihypertensive therapy used. Simplifying therapy may be particularly important in the elderly patients, who are likely to have co-morbidities and receive multiple medicines.
Key words: arterial hypertension, triple fixed-dose antihypertensive combinations

КЛЕТВАТА НА ХИПОКРАТ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ
Пл. Попиванов
Катедра по вътрешни болести, Медицински университет – София
Резюме. Основната цел на проучването е изследването на историята на Клетвата на Хипо­крат в съвременна България. С помощта на историческия и документалния метод бяха анализирани преводи на Клетвата, както и изследвания по история на медицината. Клетвата на Хипократ е добре известна в българското общество и е залегнала в основата на съ­вре­мен­ната медицинска корпоративна субкултура. Посланията на Клетвата са водещи във филосо­фия­та на съвременната клинична медицина в България.
Ключови думи: клетвата на Хипократ, българска медицина

HIPPOCRATIC OATH IN MODERN BULGARIA
Pl. Popivanov
Department of Internal Medicine, Medical University – Sofia
Summary. The main objective of the research was to analyze the history of the Hippocratic Oath in modern Bulgaria. Translations of the Hippocratic Oath, as well as research on history of medicine, were analyzed using the historical and documentary method. The Hippocratic Oath is well known to Bulgarian society and lies in the basis of the contemporary medical corporate subculture. The messages of the Oath are leading the philosophy of modern clinical medicine in Bulgaria.
Key words: Hippocratic Oath, Bulgarian medicine

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти