ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

4/2011
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ -- ВЪЗХОД ИЛИ ПАДЕНИЕ
В БОЛНИЧНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Д. Шопов, Я. Барганова-Захариева и Т. Стоева


Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение “Д. П. Кудоглу” -- Пловдив

Резюме. Системата „Клинична пътека” се явява опит за рационализиране на разходите в болничното обслужване, които през последните няколко десетилетия екс­тремно нарастват както в национален, така и в световен мащаб. Обект на настоящото проучване е дейността на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение “Д. П. Кудоглу” -- Пловдив, по диагностиката и лечението на пациенти, преминали по клинични пътеки, и баланса между приходи и разходи за тях. Извършен е анализ на проучване за период от три години (2008-2010 г. вкл.), включващ: брой, вид, цени на сключени клинични пътеки с НЗОК; брой изработени клинични пътеки, стойност, финансови резултати, разходи по клинични пътеки на един преминал болен годишно. Отчетени са увеличение на разходите в диагностично-лечебния процес на пациентите и отрицателни финансови показатели, резултат на неадекватност във финансирането на клиничните пътеки.

Ключови думи: клинична пътека, пациент, диагностично-лечебен процес, финансови резул­тати

D. Shopov, Y. Barganova-Zaharieva and T. Stoeva. CLINICAL PATHWAYS -- RISE OR FALL IN HOSPITAL HEALTH CARE

Summary. The system of "Clinical paths" is an attempt to rationalize the costs in hospital care service, which in the recent decades have been extremely increased both nationally and globally. The subject of this study is the activity of the Specialized hospital of pneumo-phtisiatric diseases for active treatment "D. P. Kudoglu" -- Plovdiv in diagnostics and treatment of patients who passed along clinical paths and the balance between revenue and expenditure for them. Analysis was made of the study over a three-year period (2008-2010 included), that includes: number, type, prices of contracted clinical paths with NHIF; number of clinical paths done, value, financial results, costs of clinical paths per patient per year. We have reported increase in costs of diagnostic and treatment process of patients and negative financial performance, resulting in inadequate funding of clinical paths.

Key words: clinical path, patient, diagnostic and treatment process, financial performance/results

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА
НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ИЛИ КАК ПАЦИЕНТИТЕ ОЦЕНЯВАТ ЛЕКАРИТЕ

Т. Веков


Български кардиологичен институт

Резюме. В настоящото изследване на мнението на пациентите са потърсени отговорите на въпроси, като: какво е важно да постигне лекарят в комуникацията с пациента; по какво пациентите оценяват лекарите; какви са представите на пациентите за добър лекар и редица други. Резултатите от анкетите сред пациентите показват, че все още комуникацията лекар-пациент не е на нужното ниво и че липсата на открита комуникация от страна на лекарите е основната причина за неудовлетворението на пациентите, което оказва пряко и косвено негативно влияние върху тяхното лечение. Следователно подобряването на комуникацията лекар-пациент е ключът към подобряването на качеството на медицинските услуги и развитието на здравната реформа.

Ключови думи: комуникация лекар-пациент

T. Vekov. PROFESSIONAL SKILLS FOR MEDICAL SERVICE MARKETING OR HOW PATIENTS ESTIMATE THEIR DOCTORS

Summary. Patients’ opinions on questions like “What is important for the physician to achieve in communication with patients?”, “On what is based patients’ appreciation of physicians?”, “What are patients’ ideas of a good physician?” and on a number of other questions are examined in the study. The results of the questionnaires among patients have shown that the physician-patient communication remains still below the required level and that the lack of open physicians’ communication is the main reason for patients’ dissatisfaction, which has a direct and indirect negative impact on their treatment. Therefore, improving physician-patient communication is the key for raising medical service quality and enhancing health reform development.

Key words: physician-patient communication

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

CASE REPORTS

ПЪРВИЧНА НЕСПЕЦИФИЧНА ЦИКАТРИЗИРАЩА ГРАНУЛОМАТОЗНА АЛОПЕЦИЯ -- ПАТОГЕНЕТИЧНА МИСТЕРИЯ И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОБЛЕМ
Ю. Ананиев(1), Г. Чернев(2), М. Гълъбова(1)
и Х. К. Кардосо(3)


(1)Катедра по обща и клинична патология, Медицински факултет, Тракийски университет -- Стара Загора, България, (2)Поликлиника по дерматология и венерология, Университетска болница „Лозенец”, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Медицински факултет -- София, България, (3)Отделение по дерматология и венерология, Университетска болница „Коимбра”, Працета Мота Пинто -- Коимбра, Португалия

Резюме. Терминът „цикатризираща алопеция” се отнася за група редки заболявания, обхващащи косата. Нарушенията водят до увреждане на космения фоликул и образуване на съединителна тъкан на мястото на увредата. Цикатризиращата алопеция се класифицира като първична и вторична в зависимост от причините и наличието на възпаление. В някои случаи на алопеция загубата на коса става постепенно и липсват оплаквания за дълъг период от време. Възпалението уврежда космените фоликули под кожата, без обаче видимо клинично да има белези на възпаление. За да бъдат намалени трайните увреждания на космените фоликули, е необходимо извършването на ранна диагностика и правилно лечение. Представяме случай на 43-годишна жена с нетипична форма на алопеция, лекувана в продължение на години от откриването й. След вземането на биопсия в изследвания материал се откриват смесен възпалителен инфилтрат, съединителна тъкан и гигантски многоядрени клетки. След обстоен преглед на всички параклинични, хистологични, апаратни и микробиологични резултати бе изключено автоимунно и инфекциозно заболяване като евентуален начален генератор на имунологичната реакция. Независимо от това, възприемайки модерната хипотеза на молекулната мимикрия, че едно евентуално инфекциозно или имунологично заболяване, което се намира в своя краен стадий, би могло да се характеризира хистопатологично с установената от нас находка, бе въведена системна и локална терапия с кортикостероид по схема, комбинирана с антибиотик. Установено бе лимитиране на прогресията на болестта.

Ключови думи: цикатризираща алопеция, гигантски многоядрени клетки, клобетазол, молекулна мимикрия

J. Ananiev, G. Tchernev, M. Gulubova and J. C. Cardoso. PRIMARY NON-SPECIFIC SCARRING GRANULOMATOUS ALOPECIA -- PATHOGENETIC MYSTERY
AND THERAPEUTIC PROBLEM


Summary. The term "scarring alopecia" refers to a diverse group of rare hair disorders. These disorders destroy the hair follicle and replace it by scar tissue leading to permanent hair loss. Scarring alopecias are classified into primary and secondary types according to the initial site of inflammation. In some cases of cicatricial alopecia, the hair loss is gradual and no symptoms are evident for long periods. The inflammation leads to destruction of the follicle at a deep level and this may not be apparent as an inflammatory component on the skin surface. To prevent permanent damage of hair follicles, early diagnosis and correct treatment are necessary. We present the case of a 43-year-old woman with an atypical form of alopecia and redundant treatment beginning with the discovery of the disease eight years ago. A biopsy was performed, which revealed a mixed inflammatory infiltrate, including multinucleate giant cells and fibrous tissue. After careful examination of all available ancillary tests, including histological and microbiological findings, we excluded a possible autoimmune or infectious disease as a potential trigger for an immunological response. However, adopting the modern hypothesis of molecular mimicry, which states that an eventual late-stage infectious or autoimmune disease could present the same histopathological findings as these in our patient, lead us to empirically introduce systemic and topical corticosteroid treatment combined with antibiotic therapy. Progression of the disease was limited.

Key words: scarring alopecia, giant cells, clobetasol, molecular mimicry

КОЖЕН РОГ (CORNU CUTANEUM) -- ПРЕГЛЕД НА СЪВРЕМЕННАТА ЛИТЕРАТУРА С ДОКЛАД НА СЛУЧАЙ
Т. Сбиркова(1), П. Печалова(2) и А. Бакърджиев(1 )


(1)Катедра по орална хирургия,
Факултет по дентална медицина,
Медицински университет – Пловдив, 
(2)Катедра по лицево-челюстна хирургия,
Факултет по дентална медицина,
Медицински университет -- Пловдив

Резюме. Авторите правят кратък преглед на съвременните знания за локализацията, клиничната изява и методите за лечение на cornu cutaneum и представят собствен случай, ангажиращ кожата на долните отдели на лицето.

Ключови думи: кожен рог, локализация, клинична изява, лечение

T. Sbirkova, P. Pechalova and A. Bakardjiev. CUTANEOUS HORN (CORNU CUTANEUM) -- A REVIEW OF CURRENT LITERATURE WITH A CASE REPORT

Summary. The study presents a review of current knowledge on localization, clinical presentation and treatment methods of cornu cutaneum with a case report of the disease having involved the lower facial third.

Key words: cutaneous horn, localization, clinical presentation, treatment
ОБЗОРИ
REVIEWS

СУХО ОКО И ГЛАУКОМА
Х. Благоева


УМБАЛ „Царица Йоанна -- ИСУЛ” -- София

Резюме. Глаукомата е заболяване, засягащо предимно по-възрастните хора. Техният относителен дял показва тенденция за нарастване в развитите общества. Едно от често срещаните съпровождащи очни заболявания в тази възрастова група е сухият синдром. Поради различни причини като: нарастващо използване на компютри, носене на контактни лещи, рефрактивна хирургия, повишаване на изискванията на пациентите, се очаква повишаване на броя на пациентите с оплаквания от сухо око, много от които ще имат съпровождаща глаукома. Диагностиката и лечението на тази група хора могат да се окажат труден проблем.

Ключови думи: сух синдром, глаукома

H. Blagoeva. DRY EYE AND GLAUCOMA

Summary. Glaucoma is a disease affecting mostly the elderly individuals. Their relative share shows a rising tendency in the developed societies. Dry eye is one of the most common comorbidities in glaucoma patients. In addition, lifestyle factors, such as growing computer use, contact lens wear, refractive surgery and increased patient requirements, are expected to result in an increased number of patients with complaints of dry eye accompanied by glaucoma. Diagnosis and treatment of these patients may turn out to be an arduous undertaking.

Key words: dry eye, glaucoma

 

СТАТИНИ И ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ -- ЕФЕКТИ ИЗВЪН КОРЕКЦИЯ НА ХИПЕРЛИПИДЕМИЯТА
М. Любомирова


Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Александровска” -- София

Резюме. Доказано е, че лечението със статини води до намаляване на ССР при болни с нормална и влошена бъбречна функция. Обект на проучване са ефектите на статините извън познатия им механизъм за корекция на хиперлипидемията. Въздействията на статините върху бъбречните клетки са: 1. Ефект върху мезангиалните клетки -- антипролифе­ра­ти­вен ефект върху мезангиланите клетки. 2. Протективен ефект върху подоцитите при блок на апоп­тозата, укрепване на цитоскелета и запазване на бариерната функция. 3. Активация на стволови клетки. 4. Антифибротичен ефект чрез потискане на продукцията на TGF-beta, екстра­це­лу­лар­на матриксна субстанция и на активността на фибробластите.

Ключови думи: статини, хронична бъбречна болест, хронична бъбречна недостатъчност, антипролиферативен и антифибротичен ефект

M. Lubomirova. STATINS AND CHRONIC RENAL DISEASE -- EFFECTS BEYOND THE CORRECTION OF HYPERLIPIDEMIA

Summary. It was well-known that statins reduce cardiovascular risk in patients with normal and impaired renal function. We studied the effects of statins beyond the correction of hyperlipidemia. The mechanism of statins’ action on renal cells can be resumed, as follows: 1) Antiproliferative effect on mesangial cells; 2) Protective effect on podocytes by blocking apoptosis, strengthening the cytoskeleton and preserving barrier function; 3) Activation of the stem-cells. 4) Antifibrotic effect through inhibiting the production of TGF-beta, extracellular matrix and fibroblast activation.

Key words: statins, chronic kidney disease, chronic renal failure, antiproliferative effect, antifibrotic effect

ОСОБЕНОСТИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ
Д. Димитрова


Медицински университет -- Варна

Резюме. По време на бременност жената влиза в нова социална роля, настъпват промени в начина ù на живот, в емоционалния и поведенческия ù репертоар. Холистичният подход в медицината налага преосмисляне на набора от здравни грижи, който се предоставя на бъдещата майка и нейното семейство. Психологическата помощ, реализирана под формата на психологическо консултиране, е задължителна част от тези грижи. Целта на настоящия обзор е да се посочат спецификата на психологическото консултиране в периода на бременността и ефикасните начини за неговото реализиране. Знания за психологическите аспекти на консултативния процес ще позволи на медицинските специалисти, обслужващи бременната, да оказват адекватни, ефективни и навременни здравни грижи.

Ключови думи: бременност, психологическо консултиране, психологическа помощ, консултативен процес

D. Dimitrova. SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL CONSULTATIONS DURING PREGNANCY

Summary. During pregnancy women enter into a new social role and changes occur in their way of life, emotional and behavioral repertoire. The holistic approach in medicine gives a new meaning to the health care set, provided to future mothers and their families. Psychological assistance, realized in the form of psychological consulting, is an obligatory part of health care. The aim of the present review is to point out the specifics of psychological consulting during the period of pregnancy and the efficient ways for its implementation. Knowledge on psychological aspects of consulting process will allow medical specialists serving pregnant women to provide adequate, effective and well-timed health care.

Key words: pregnancy, psychological consulting, psychological assistance, consulting process

ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти