ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

4/2009
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

НЯКОИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА АНТИХИПЕРТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ
Е. Манов
Кардиологична клиника на КПВБ, УМБАЛ Александровска – София
Резюме. Въпреки тенденцията към унифицирано поведение основно правило на антихипертензивната терапия е индивидуалният подход, съобразяващ най-вече коморбидността, както и поносимостта към различните групи антихипертензивни агенти при всеки конкретен пациент. Често пъти в ежедневната си практика се сблъскваме с проблемни за лечение пациенти, каквито са: младите мъже с повишен body-mass индекс, жените в пременопауза или в ранна менопауза с прехипертония или артериална хипертония І степен; пациентите с ХОББ и бронхиална астма. Именно при тези групи Moxonidine, предвид уникалната си фармакокинетика и фармакодинамика, се оказва изключително подходящ за лечение на прехипертония и АХ І ст. За придобиване на собствен клиничен опит с Moxonidine (Мoxogamma®) бяха наблюдавани 30 души с прехипертония и артериална хипертония І ст. – 12 мъже с BMI над 30, 8 жени в ранна менопауза и 10 души с клинично изявена хронична обструктивна белодробна болест. При всички проследени пациенти беше наблюдавано сигнификантно понижаване на изходните стойности на АН и СЧ на фона на приложение на Мoxogamma® 0,2-0,6 mg на ден. Не са докладвани проблеми със съня, нарушения в дишането или задълбочаване на съществуващия задух, пресъхване на устата и световъртежи. Приблизително 60% от мъжете съобщават за непроменено, а 40% за повишено либидо след началото на лечението с Мoxogamma®. Около половината от пациентите отчитат редукция на усещането за напрегнатост през деня. На 30-ия ден изследваните метаболитни показатели също показват благоприятна динамика. Moxonidine може да бъде препоръчван като монотерапия на прехипертония и АХ І ст. при: жени в менопауза, пациенти със завишен BMI, хипертоници с ХОББ, мъже с неусложнена хипертония, хипертоници с метаболитен синдром и наследствена обремененост по отношение ЗД ІІ тип и дислипидемии, хипертоници с хроничен физически и/или ментален стрес.

Ключовидуми:артериалнахипертония, моксонидин, метаболитенсиндром, менопауза

CHALLENGES FACING MODERN ANTIHYPERTENSIVE THERAPY
E. Manov
Summary. Despite the tendency to standardized management, a basic rule of the antihypertensive therapy is the individual approach, taking into consideration mainly co-morbidity and tolerability to different groups of antihypertensive agents in each patient. In our daily practice, we often confront problematic patients, such as young men with high body-mass index (BMI), women in pre menopause or early menopause with prehypertension or arterial hypertension I degree, patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and bronchial asthma. It is in these cases that Moxonidine, due to its unique pharmacokinetic and pharmacodynamic properties, appears to be very suitable for the treatment of prehypertension and arterial hypertension I degree. For acquisition of own clinical experience with Moxonidine (Moxogamma®), we examined 30 individuals with arterial hypertension I degree and prehypertension - 12 men with BMI above 30, 8 early postmenopausal women and 10 men with clinically manifested chronic obstructive pulmonary disease. In all patients, a significant decrease in baseline BP and HR was observed during the administration of Moxogamma® 0,2-0,6 mg per day. There were no reported sleep problems, impaired breathing or exacerbation of the existing dyspnea, dry mouth and dizziness. Unchanged and increased libido was reported by 60% and 40% of the men, respectively, after the initiation of Moxogamma® treatment. A reduction of the feeling of tenseness during the day was reported by about half of the patients. On the 30th day, the studied metabolic parameters showed a favorable dynamics. Moxonidine can be recommended as monotherapy for prehypertension and hypertension I degree in pre- and menopausal women, hypertensive patients with increased BMI, hypertensive patients with COPD, men with uncomplicated hypertension, hypertensive patients with metabolic syndrome and heredity for type 2 diabetes mellitus, hypertensive patients with dyslipidemia and hypertensive patients with chronic physical or mental stress.

Key words: arterial hypertension, Moxonidine, metabolic syndrome, menopause

ОСТЪР ИНФЕКЦИОЗЕН КОНЮНКТИВИТ ПРИ ДЕЦАТА
И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНТИБИОТИЦИ

Х. Благоева и Р. Христова
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” – София
Резюме. Острите инфекциозни конюнктивити при децата са често срещани. Лечението обикновено е с антибиотици и решението за прилагането им обикновено се повлиява от извънклинични фактори. Целта на проучването е да се определи въздействието им при лечение на заболяването при децата. На родителите, учителите и лекарите са предложени въпросници. Трите изследвани групи потвърждават, че заболяването не е тежко. Пациентите са убедени в ползата от антибиотичното лечение и от бързия преглед при общопрактикуващия лекар. Независимо от това 54.2% от децата губят 1.85 дни от училище и 28.6% от родителите отсъстват 1.5 дни от работа. Социалните фактори имат съществено значение при вземане на решение за изписване на антибиотици при децата с остър инфекциозен конюнктивит. Разбирането на мотивите за това може да намали натиска върху общопрактикуващите лекари.

Ключовидуми:остъринфекциозенконюнктивит, антибиотици, деца

ACUTE INFECTIVE CONJUNCTIVITIS IN CHILDREN
AND ANTIBIOTICS

H. Blagoeva and R.Hristova.
Summary. Acute infective conjunctivitis in children is a common presentation in primary care. Treatment is usually with antibiotics and prescribing may be affected by non-clinical factors. The aim of this study is to investigate the non-clinical determinants of the management of acute infective conjunctivitis in children. The investigators made qualitative interviews with GPs, and a questionnaire survey of parents of children with acute infective conjunctivitis and teachers. All three groups agreed that acute infective conjunctivitis was a mild condition. Parents were certain about the benefits of antibiotic treatment and sought early consultations by their GPs in a desire to get their child back to school. Despite this, 54.2% of the children missed a mean of 1.85 days from school and 28.6% of the parents missed a mean of 1.5 days of work. Social factors contribute to the decision to prescribe antibiotics for children with acute infective conjunctivitis. Understanding these issues may reduce pressure on GPs to prescribe antibiotics for this condition.

Key words: acute infective conjunctivitis, antibiotics, children

АНАЛИЗ НА РАЖДАЕМОСТТА
СРЕД РОМСКАТА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА

П. Петров
МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. Раждаемостта сред изследваната ромска малцинствена група е най-високата за страната. Броят на абортите при ромите е много голям и е резултат от прилагането им като основно средство за регулиране на раждаемостта. Съотношението между броя на ражданията и абортите е в пряка зависимост от продължителността на семейното съжителство.

Ключовидуми:раждаемост, аборти, бременности, семейнорегулиране

ANALYSIS OF BIRTH RATE
AMONG THE ROMA ETHNIC GROUP

P. Petrov
Summary. Birth rate among the surveyed Roma minority group is the highest for the country. The number of abortions in the Roma minority is very high and is a result of their application as a primary means of regulating births. The ratio between the number of births and abortions is in correlation with the duration of family coexistence.

Key words: birth rate, abortion, pregnancy, family planning, family characteristics

“ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО” И МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМА ВЪЗРАСТ ЗА ПОСЛЕДНО РАЖДАНЕ В ПРЕДСТАВИТЕ
НА РОМСКАТА ЖЕНА

П. Петров
МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. Според ромските жени семейството става голямо едва след раждането на четвъртото дете. С увеличаването на продължителността на брака, възрастта на анкетираните и стойностите на желания и на фактическия брой деца се повишават в преставите им за “голямо семейство”, а с повишаване на грамотността им този брой намалява. С увеличаване на възрастта на анкетираните ромски жени, се променят и представите им относно горната граница, която според тях не трябва да се превишава при последното раждане. Възрастта за започване на семеен живот също оказва своето влияние върху представите им за годините, които не бива да се превишават при последно раждане. По-рано омъжилите се са на мнение, че това трябва да стане в по-млада възраст в сравнение с тези, които са започнали брачния си живот в по-късна възраст.

Ключовидуми:семейство, възраст, деца, фактори, представи, роми

"BIG FAMILY" AND THE MAXIMUM AGE FOR LAST BIRTH
IN THE MINDS OF ROMA WOMEN

P. Petrov
Summary. According to Roma women, a family is big after the birth of the fourth child. With increasing duration of marriage, the age of respondents and the desired and actual number of children in the “big family” concept also increase, while the improvement of literacy skills reduces these numbers. With the increase of age and age of initiation of family life of the interviewed Roma women, their concepts of the upper age limit for last birth also change: earlier married mind that this should happen at a younger age than those who began their marital life at a later age.

Key words: family characteristics, age, children, factors, concepts, gypsies

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

EЛЕКТРОННА ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕЛЕКТРОННИ ЗДРАВНИ КАРТИ – КЛЮЧ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО
НА МОДЕРНО И ЕФЕКТИВНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Ив. Костов
ІІ САГБАЛ „Шейново” – София
Резюме. Електронната здравна инфраструктура е съвкупност от различни продукти и услуги, които са разпределени между всички участници в електронното здравеопазване. Тя гарантира защитеността на преноса на данни, осигурява унифициран формат за трансфер между отделни системи и налага стриктни процедури за проверка на самоличността на ползвателите и законността на действията им чрез използването на електронни сертификати и електронни здравни карти. Електронни здравни карти се използват вече повече от 10 години, като през последните няколко се преминава към по-ново поколение чип карти, които позволяват защита на данните и работа с електронен подпис. Инвестицията за из­граждането на здравна инфраструктура не е малка, но при избор на подходящ модел тя може да бъде изградена в по-малък обем, а след това да бъде разширявана чрез включване на нови участници и надграждана чрез прибавяне на допълнителни услуги с висока добавена стойност, които реално да доведат до забележими ползи както за здравето на населението, така и финансово – за съкращаване на излишни разходи.

Ключовидуми: eлектронназдравнаинфраструктура, електронназдравнакарта, здравнасистема

ELECTRONIC HEALTH INFRASTRUCTURE AND ELECTRONIC HEALTH CARDS – A KEY FOR BUILDING A MODERN
AND EFFICIENT HEALTHCARE SYSTEM

I. Kostov.
Summary. The electronic health infrastructure consists of various hard- and software components distributed between pharmacists, physicians, health insurance companies and other public and private organizations. It helps integration of available healthcare software systems by offering highly secure communication technology to healthcare providers and guarantees data protection and proper mechanisms for authentication and authorization of users within the system via certificates and electronic health cards. The electronic health card has been used for more than 10 years and recently older systems start to adopt new chip-cards with cryptographic functions and strong data protection. The investment required to build such an infrastructure may seem large. But selecting a proper model and adopting good practices, it can be build in a smaller scope and then scaled to integrate new users and extended with other added value services. These additional services will show the real social and economic benefits of such an infrastructure.

Key words: electronic health infrastructure, electronic health card, healthcare system

ЕЛЕКТРОННИТЕ ЗАПИСИ ПО КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ - УПРАВЛЕНСКА И ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Д. Шопов
Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково
Резюме. Извършен е анализ на електронните записи по клиничните пътеки за 3.5 години на осем отделения с хирургична дейност на МБАЛ - Хасково. Моделът на проучването показва, че в записите, наред с финансовата информация, се съдържа и здравна информация. Нейното осмисляне дава възможност за вземане на уместни управленски решения относно дейността в отделението, насоката за квалификация и продължаващо обучение на персонала, приоритетите в снабдяването с апаратура и болнично оборудване. Така насочените управленски решения могат да подобрят и разширят медицинската услуга и да я направят по-адекватна при конкретните локални здравни потребности.

Ключовидуми:клиничнипътеки, хирургичниотделения, компетентност, локалнапатология

ELECTRONIC CLINICAL PATH RECORDS – HEALTH MANAGEMENT INFORMATION
D. Shopov
Summary. An analysis of the electronic clinical path records of eight surgical departments at the Multiprofile Hospital for Active Treatment, city of Haskovo, covering a 3.5 year period, was performed. The study model has shown that the electronic records contain both financial and health information. Its assessing enables appropriate management decision making with regard to department activities, trends in personnel qualification and continuing education, priorities in supply with appliances and hospital equipment. The so directed management decisions may improve and expand medical service delivery, making it adequate for the local healthcare necessities.

Key words: clinical paths, surgical department, patient care management, management information systems

РОЛЯТА НА ПАЗАРА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В РАМКИТЕ НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ
С. Спиридонов1 и М. Дякова2
1Медицински комплекс „Хигия”
2Факултет по обществено здраве, МУ – София
Резюме. В края на деветдесетте години на XX в. в България бе поставено началото на реформата в управленската структура на здравната система. У нас бяха разработени поредица от закони, стратегии и програми за промени в провежданата политика както в цялата национална система на здравеопазване, така и в отделни нейни сектори. Пазарните принципи, както показва опитът на страните от Европейския съюз, могат да се въведат в различните подотрасли на здравеопазването; в извънболничната и болничната помощ или спрямо разпределителните технологии за предоставяне на финансови средства на изпълнителите на здравни услуги. Необходимо е също така да се въведат и конкурентни стимули за въздействие върху качественото професионално поведение на здравните специалисти. Нашата здравна система е изправена пред множество сериозни решения от стратегическо и програмно естество, а не пред категоричното обвързване с едно от двете абстрактни понятия – пазар или държава. Ето защо процесът на вземане на решение трябва да бъде както стратегически ориентиран, така и практически фокусиран, като в резултат на това се инициират ефективни реформаторски дейности, основани на доказателства от опита на европейските страни.

Ключовидуми:здравеопазване, маркетингназдравнитеуслуги

THE ROLE OF HEALTHCARE MARKET IN THE CONTEXT
OF THE HEALTHCARE REFORM IN BULGARIA

S. Spiridonov and M. Dyakova.
Summary. In the last years of the 20th century, the start of a healthcare reform was set up in Bulgaria. A number of laws, strategies and programmes were developed, changing the existing policy in the overall healthcare system as well as in some of its sectors. The market mechanisms, as implemented already by many European countries, can be introduced in the different healthcare sub-sectors; in the outpatient and inpatient care; or in accordance to the distribution technologies for allocating funds to different healthcare providers. There is also a necessity for introduction of competition stimuli in order to improve the quality of health services. At present, Bulgarian health system faces a number of serious strategic and planning decisions and should not put into opposition “the state” and “the market”. Thus, the process of decision making should be both strategically oriented and practically focused, resulting in effective reform activities, based on the evidence and experience of the European countries.

Key words: healthcare, marketing of health services

ПРОЦЕСЪТ НА РЕФЕРИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНИЯТ ПОДХОД КЪМ ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ
Г. Форева, Р. Асенова и Л. Деспотова-Толева
Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина”,
Медицински университет – Пловдив
Резюме. Грижите за здравното състояние при децата изискват постигане на определена степен на интеграция между общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и тесните специалисти.  Оптимизирането на процеса на рефериране се приема като условие за ефективността на медицинските грижи. Целта на проучването е да се систематизират проблемите в процеса на рефериране. „Направленията” са инструмент на ОПЛ, с който той координира медицинските услуги в цялата здравна система. По този начин се цели осигуряване на непрекъсност и интегралност на грижите. Фактори, повлияващи процеса на рефериране, са видът на здравния проблем, местонахождението на лечебните заведения, подходът в работата на ОПЛ и тесните специалисти, даването на обратна връзка, комуникационните канали. Процесът на рефериране у нас е нужно да бъде системно проучван, за да се реализира интегриран подход към детското здраве.

Ключовидуми:общопрактикуващлекар, специалисти, детскоздраве, интегриранподход, направления, процеснарефериране

REFERRAL PROCESS AND THE INTEGRATED APPROACH TO CHILD HEALTH
G. Foreva, R. Asenova and L. Despotova Toleva.
Summary. Healthcare for children requires a certain level of integration between general practitioners (GP) and specialists. Optimizing the referral process is a pre-condition for medical care effectiveness. The aim of the survey is to systematize the problems, related to referral process. Referrals are the GP’s instrument for medical services continuity, coordination and integration. The main factors influencing the referral process include type of the health problem, geographic location of the health facility, solving approaches used by GPs and specialists, feedback giving  and communication channels. Additional systematic studies on referral process in Bulgaria are essential for realizing an integrated approach to child health.

Key words: general practitioner, specialist, child health, integrated approach, referral process

ОБЗОРИ
REVIEWS

СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ОФТАЛМОЛОГИЯТА
Х. Благоева и Р. Христова
УМБАЛ „Царица Йоанна” – София
Резюме. Целта на обзора е да се представят най-често срещаните спешни състояния в офталмологията. Изтъква се значението на анамнезата, огледа и основните очни изследвания, които могат да насочат към правилна диагноза и първично лечение. Описват се симптомите и поведението при остър глаукомен пристъп, орбитален целулит, отлепване на ретината, субконюнктивна хеморагия, ерозия на роговицата, химични увреждания, проникващи и непроникващи наранявания.

Ключовидуми:очниспешнисъстояния, очниувреждания

OCULAR EMERGENCIES
H. Blagoeva еt R. Hristova
Summary. The aim of the present study is to describe the most frequent ocular emergencies. It shows the significance of patient history, general examination and basic ocular tests for diagnosing and appropriate management of ocular emergencies. The signs and treatment of acute angle‑closure glaucoma, orbital cellulitis, retinal detachment, subconjunctival hemorrhage, corneal erosion, ocular burns, penetration injuries and blunt trauma are presented.

Key words: ocular emergencies, eye injuries

ПРИНЦИПИ НА АНАБОЛНАТА СТРАТЕГИЯ
ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТЕОПОРОЗАТА – TERIPARATIDE [HUMAN PARATHYROID HORMONE (1-34)]

Зл. Коларов
Клиника по ревматология, МБАЛ „Св. Ив. Рилски” – София
Резюме. Разгледани са основните характеристики на двата самостоятелни, независими и едновременно с това диалектично и функционално свързани процеса – костно разграждане и костно изграждане, които поддържат нормалната костна минерална плътност, клетките, чрез които те се реализират, и механизмите, които поддържат клетъчната диференциация, активност и апоптоза. Разяснена е същността и са посочени разликите и основните медикаментозни средства на двете главни терапевтични стратегии при остеопорозата – на антирезорбтивната и анаболната терапия: антирезорбтивната, която се реализира с бифосфонати, и анаболната  с паратиреоидния хормон (РТН), някои негови биологичноактивни полипептидни деривати, други полипептидни анаболни агенти, анаболни стероиди, селективни андроген-рецепторни модулатори. На настоящия етап с клинично приложение са дериватът на РТН - препаратът Teriparatide [human paratyroid hormone (1-34)], и PТН (1-84). Посочена е и третата възможност – съчетание на антирезорбтивната с анаболната терапевтична стратегия, реализирана със Strontium ranelate. Разгледани са фармакологичните качества на препарата Teriparatide. Подчертано е, че засега описаните препарати не са одобрени за лечение на остеопорозата в България, с изключение на Strontium ranelate.

Ключовидуми:остеопороза, анаболнисредства, Teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)], parathyroid hormone (1-84)

PRINCIPLES OF ANABOLIC STRATEGY IN THE TREATMENT
OF OSTEOPOROSIS – TERIPARATIDE [HUMAN PARATHYROID HORMONE (1-34)]

Z. Kolarov.
Summary. The main characteristics of the two independent, though functionally interrelated processes, bone resorption and bone regeneration, responsible for maintaining the normal bone mineral density, the cells, through which these processes are realized and the mechanisms, which maintain the cell differentiation, activity and apoptosis, are discussed. The essence, as well as the differences and main medicinal agents of the two anti-osteoporosis treatment strategies, antiresorptive and anabolic, are summarized. The antiresorptive treatment strategy includes the use of bisphosphonates, while the anabolic – this of the parathyroid hormone (PTH) and some of its biologically active polypeptide derivates, other polypeptide anabolic agents, anabolic steroids and selective androgen-receptor modulators. Presently, the parathyroid hormone (PTH) derivate - Teriparatide [human paratyroid hormone (1-34)], and PТН (1-84) are clinically applied. A third option, combining the ant-resorptive and anabolic therapeutic strategies, and realized through the use of Strontium ranelate, is indicated. The pharmacological properties of Teriparatide are presented. The article emphasizes that in Bulgaria, the described medicinal products are not approved for the treatment of osteoporosis, except for Strontium ranelate.

Key words: osteoporosis, anabolic agents, Teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)], parathyroid hormone (1-84)

 

MEТОДИ ЗА УСКОРЕНО РОДОРАЗРЕШАВАНЕ
ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ

П. Петров
МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. Методите за мануално въздействие при седалищно раждане са много добра възможност за оказване на родилна помощ. Немалко от тях са близки до естествения ход и само допълват и подпомагат раждането. В редица случаи то трябва да завърши бързо заради индкации, застрашаващи живота на майката или на детето. В тези моменти, ако решим, че няма друг изход за завършване на раждането освен per vias naturalis, единствената алтернатива остават методите за бързо родоразрешение при седалищно предлежание. Тези методи са твърде травматични и прилагането им само по себе си, извън гореспоменатите случаи, е напълно необосновано и опасно.

Ключовидуми:седалищнопредлежание, екстракция, индикации

METHODS FOR ACCELERATED DELIVERY
IN BREECH PRESENTATION

P. Petrov.
Summary. Manual methods in breech delivery are a very good possibility to provide delivery assistance. Many of them are close to the natural course of delivery, thus completing and supporting it. In many cases, delivery should be expeditiously performed because of life-threatening indications. In these cases, if there is no other way for delivery completion except per vias naturalis, the only alternative is suggested by the methods of accelerated delivery in breech presentation. These methods are very traumatic and their application in itself, beyond the above cases, is completely unfounded and dangerous.

Key words: breech presentation, breech extraction, indications


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти