ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

4/2008
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪДОВА ДУПЛЕКС СОНОГРАФИЯ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

А. Постаджиян
Катедра “Обща медицина”, Медицински университет -- София,
Клиника по кардиология, УМБАЛ “Св. Анна” -- София
Резюме. Целта на проведеното проучване е да се установи честотата на дуплекссонографските промени в екстракраниалните каротидни и феморални артерии и тяхната връзка с ангиографски оценената коронарна атеросклероза при пациенти с исхемична болест на сърцето. При 99 (81.8%) от изследваните пациенти установяваме комбинирана коронарна и каротидна патология. При 79 (65.8%) от болните е налице комбинирана коронарна и феморална патология. Резултатите на проучването мотивират включването на дуплекссонографското изследване на периферните съдове като задължителен елемент в програмите за ранна диагностика, профилактика и лечение на пациентите с множествени рискови фактори и клинично изявена атеросклероза.

Ключови думи: атеросклероза, дуплекс ултрасонография, исхемична болест на сърцето, дебелина интима-медия, атеросклеротични плаки

SIGNIFICANCE OF VASCULAR DUPLEX ULTRASONOGRAPHY IN PATIENTS
WITH CORONARY ARTERY DISEASE

A. Postadjian
Summary. The purpose of this study was to investigate the frequency of duplex ultrasound changes of extracranial carotid and femoral arteries and their relation with angiographic coronary atherosclerosis in patients with ischemic heart disease. 99 (81.8%) patients had both coronary and carotid lesions. 79 (65.8%) patients had both coronary and femoral pathology. The results of the study indicate that the duplex ultrasound examination of peripheral arteries must be part of the programs of early diagnosis, prevention and treatment of patients with multiple risk factors or clinically manifested atherosclerosis.

Key words: atherosclerosis, duplex ultrasound, coronary artery disease, intima -- media thickness, atherosclerotic plaques

УМОРА И ХРОНИЧНА ХЕПАТИТ С-ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ
Д. Петрова и К. Чернев
Клиника по гастроентерология, МБАЛ „ Александровска”,
КПВБ, Медицински университет -- София
Резюме. Умората е неспецифична, но често срещана клинична проява, свързана с нарушаване на качеството на живот при болните с хронична хепатит С-вирусна (НСV) инфекция. Наблюдава се при 59.6% от болните, като ограничава капацитета им за изпълнение на ежедневната двигателна и умствена активност. Честотата на умората е по-висока при по-възрастни болни с дългогодишна инфекция, при женския пол, при по-висока некроинфламаторна активност и повишено фиброобразуване в черния дроб, при анамнеза за кръвопреливане в миналото, както и при пациенти с по-високо вирусно натоварване. Пациенти с оплаквания от хронична умора, особено при клинични данни за чернодробно увреждане, следва да бъдат изследвани за инфекция с вируса на хепатит С с оглед осигуряването на своевременна диагноза и адекватно лечение.

Ключови думи: хепатит С, умора, честота

FATIGUE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION
D. Petrova and K. Tchernev
Summary. Fatigue is nonspecific, but commonly reported symptom in the patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection. It reduces the quality of life, and decreases the usual physical and psychic daily activities in HCV patients. The prevalence of fatigue in HCV patients is 59.6%, and depends on age, female sex, history of contamination by blood transfusions, necro-inflammatory activity in the liver, higher viral load, and advanced liver fibrosis. Patients who experience fatigue, especially in the presence of liver dysfunction, should be sought for HCV infection in order to prevent the progression of the disease, using adequate treatment strategy.

Key words: hepatitis C, fatigue, prevalence

ВТОРО НИВО НА АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА ПРИ НЯКОИ ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ (ЧАСТ II)
С. Туфкова(1) и Е. Караславова(2)
(1)Клиника по токсикология, УМБАЛ “Св. Георги”
(2)Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт,
Секция медицина на бедствените ситуации,
Медицински университет -- Пловдив
Резюме. Човешкият организъм притежава добре изградена антиоксидантна защитна система, имаща за цел неутрализиране на свободнорадикалните процеси. Антиоксидантната защита на организма може да се раздели на три функционални нива. Важно място заема ІІ ниво, представено от eнзимни и неензимни компоненти. Тези фактори обезвреждат вече образувани свободни радикали. Целта на проучването е проследяването на основни елементи от вторичната антиоксидантна защитна система на човешкия организъм при остри екзогенни отравяния с церебротоксични медикаменти, алкохол и хероин. Проучването е проспективно лонгитудинално при 118 пациенти със среднотежка и тежка степен на остро отравяне с церебротоксични медикаменти (n = 45), алкохол (n = 40), хероин (n = 33) и “контрола” (n = 35). Клиничнолабораторните изследвания са извършени по определени стандарти на клиничната лаборатория. Използвани са следните статистически анализи: вариационен анализ (u-критерий за нормално разпределение, t-тест на Student, дисперсионен анализ по метод на ANOVA тест) и непараметричен анализ. При острите отравяния с церебродепресивни медикаменти, алкохол и хероин пикочната киселина като клиничнолабораторен показател с антиоксидантно действие показва статистически значими по-ниски стойности спрямо контролната група здрави лица -- Р < 0,001. Не се откриват доказателства за антиоксидантна активност на билирубина (Р < 0,01) и глюкозата (Р > 0,05) от неензимната антиоксидантна система при интоксикациите с трите групи токсични вещества. При острите отравяния с хероин е налице статистическо значимо снижение на ензимните антиоксиданти -- SOD (Р < 0,01) и GPx (Р < 0,05) от физиологичната антиоксидантна система. Дефицитът на посочените антиоксидантни показатели не корелира с тежестта на острата интоксикация (Р > 0,05). Надежден маркер за комплексната оценка на антиоксидантната система при хора е проследяването на специфичен пакет от антиоксидантни показатели и внимателната им интерпретация.

Ключови думи: антиоксидантни показатели при остри отравяния,
нива на антиоксидантна защита, ензимни и неензимни антиоксиданти

SECOND LEVEL OF ANTIOXIDANT DEFENCE IN SOME ACUTE INTOXI­CATIONS
(PART II)

S. Tufkova and E. Karaslavova
Summary. The human organism possesses a well built antioxidant defence system having as a purpose neutralization of the free radical processes. The antioxidant defence of the human organism can be divided into three functional levels. Great importance is given to the second level represented by enzyme and non-enzyme components. These factors deactivate the already formed free radicals. The study aimed at tracing the main elements of the secondary antioxidant defence system in acute exogenic intoxications with cerebrotoxic medicaments, alcohol and heroin. The investigation is prospective and longitudinal comprising 118 patients with average and heavy degree of acute poisoning with cerebrotoxical medicaments (n = 45), alcohol (n = 40), heroin (n = 33), and a control group (n = 35). The clinical laboratory tests were done according to definite standards of the clinical laboratory. The following statistical analyses were used: Variational analysis (u-criterion for normal distribution, t-test of Student, dispersive analysis after ANOVA test method), and non-parametric analysis. In acute intoxications with cerebrodepressive medicaments, alcohol and heroin, the uric acid as a clinical laboratory indicator with antioxidant activity showed statistically significant  lower values in comparison with the control group of healthy subjects -- Р < 0,001. No proofs for antioxidant activity of bilirubin (Р < 0,01) and glucose (Р > 0,05) of the non-enzyme antioxidant system in intoxications with the three groups of intoxicating substances were established. In acute intoxications with heroin, there could be seen a statistically significant reduction of the enzyme antioxidants -- SOD (Р < 0,01) and GPx (Р < 0,05) of the physiological antioxidant system. The deficiency of the above-mentioned antioxidant indicators did not correlate with the severity of the acute intoxication (Р > 0,05). It is concluded that tracing of a specific package of antioxidant indicators and their careful interpretation is a reliable marker of a complex estimate of the antioxidant system in humans.

Key words: antioxidant parameters in acute intoxications, levels of antioxidant defence, enzyme and non-enzyme antioxidants

ОСТЕОАРТРОЗА, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ И ПОДГОТОВКАТА
ПО РЕВМАТОЛОГИЯ (ЧАСТ ІІ)

М. Панчовска(1), Б. Паунова(2), Н. Николов(3), Р. Макулева(1), А. Гозманов(1),
А. Методиев(1) и А. Шулева(1)
(1)Клиника по вътрешни болести, ВМА-ББАЛ -- Пловдив
(2)ДКЦ „Бургас” -- Бургас
(3)ДКЦ-МБАЛ -- Ловеч
Резюме. Остеоартрозата е най-честото ревматично заболяване. В България от остеоартроза страдат 500 000 лица. Значим дял от консултациите на общопрактикуващите лекари са свързани с артрозната болест. В статията са представени резултатите от анкета сред общопрактикуващите лекари, която включва въпроси за клиничните прояви, лечението и профилактиката на артрозната болест. Анализът на данните показва степента на подготовка за лечение на най-честото ревматично заболяване. Регистрират се известни неточности относно съпътстващите мекотъканни прояви, възможностите на отделните диагностични методи и локалната терапия. Взето е предвид, че част от тези специфични аспекти на заболяването са в компетентността на ревматолози и ортопеди.

Ключови думи: остеоартроза, общопрактикуващи лекари, подготовка

OSTEO­ARTHROSIS, GENERAL PRACTITIONERS AND TRAINING
IN RHEUMATOLOGY (Part ІІ)

M. Panchovska, B. Paunova, N.  Nikolov, R. Makuleva, А. Gozmanov,
А. Metodiev and А. Shuleva
Summary. Osteoarthrosis is the most common rheumatic disease. In Bulgaria, 500,000 individuals suffer from osteoarthosis. A significant part of general practitioners’ consultations are related to osteoarthrosis. The results from a questionnaire among the general practitioners related to osteoarthrosis clinical symptoms, treatment and prevention are presented in this article. The degree of preparedness of general practitioners to treat the most common rheumatic disease is shown by our data analysis. Certain discrepancies related to accompanying soft tissue manifestations, different therapeutic methods possibilities and topical therapy have been registered. These specific aspects of the disease, however, are a part of rheumatologists and orhthopaedists’ competency.

Key words: оsteoarthrosis, general practitioners, training

ЧЕСТОТА НА ХРОМОЗОМНИТЕ АБЕРАЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕПРОДУКТИВНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
В. Стоянова и Е. Генев
Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет -- Пловдив
Резюме. Целта на представеното изследване е да се проучи честотата на хромозомните аберации при двойки с репродуктивни несполуки. Анализирани са кариотипите на 645 двойки с репродуктивни несполуки на възраст 20-36 години. В проучването са включени двойки с поне два и повече спонтанни аборта в първи триместър на бременността или един спонтанен аборт през първи триместър и мъртво раждане във втори или трети триместър. Хромозомни аберации са установени при 25 пациенти (3.86% от изследваните двойки) -- структурни (3.71%) и бройни (0.15%). Полиморфизъм на хетерохроматиновите блокове и инверсия на 9-а хромозома са доказани при 115 пациенти (17.51%). Хромозомният анализ на партньорите с репродуктивни несполуки е важно и необходимо изследване за изясняване на етиологията с цел правилно поведение и пренатална диагноза.

Ключови думи: хромозомни аномалии, репродуктивна недостатъчност, повтарящи се спонтанни аборти, пренатална диагноза

FREQUENCY OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN PATIENTS WITH REPRODUCTIVE FAILURE
V. Stoyanova and E. Ghenev
Summary. Aim of the study was to investigate the rate of chromosomal aberrations in recurrent fetal wastage. We analysed the cytogenetic data of 645 couples with reproductive failure. The study included only couples with at least two first trimester abortions or one spontaneous first trimester abortion followed by a second or third trimester stillbirth. Chromosome abnormalities were found in 25 (3.86%) patients. The chromosomal abnormalities were structural (3.71%) and numerical (0.15%). Polymorphisms of heterochromatin blocks and inv (9) were shown in 115 (17.51%) patients. Chromosome analyses are an important and necessary part of the etiological research in couples with reproductive failure.

Key words: сhromosomal abnormalities; reproductive failure, recurrent spontaneous abortions, prenatal diagnosis

ОЦЕНКА НА ОТНОШЕНИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА КЪМ ГЕНЕТИЧНАТА КОНСУЛТАЦИЯ
В. Стоянова и Е. Генев
Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет -- Пловдив
Резюме. Генетиката все повече навлиза в ежедневната практика. Когато пациентите трябва да вземат решение за генетично изследване, те се нуждаят от генетични познания. Целта на настоящото проучване е да се оценят генетичните познания и отношението на лицата в репродуктивна възраст за значението на генетичната консултация във връзка с профилактика на наследствената патология. Приложен е анкетният метод на случайно избрани лица в репродуктивна възраст от Пловдив (n = 159). Отношението към генетичната консултация до голяма степен е положително. Лица с по-малко генетични познания се задрудняват да определят поведението си относно генетичните тестове. Анкетираните с по-добри генетични познания имат положителна нагласа към тези изследвания. Индивидите в репродуктивна възраст желаят да обогатят генетичните си познания. Те са с големи очаквания от генетичната консултация. Независимо от позитивното отношение хората в репродуктивна възраст нямат достатъчно генетични познания, за да вземат решение във връзка с профилактиката на наследствените нарушения. Необходима е активна просветна дейност за разясняване на ползата от генетичната консултация, както и по-широко и детайлизирано проучване на отношението на населението в репродуктивна възраст към тези проблеми. Когато пациентите се нуждаят от генетична информация или генетични тестове, общопрактикуващите лекари трябва да препоръчат генетична консултация.

Ключови думи: генетична консултация, генетичен тест, отношение

ASSESSMENT OF THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TOWARDS GENETIC COUNSELLING
V. Stoyanova and E. Ghenev
Summary. Genetics increasingly permeates everyday medicine. When patients want to make informed decisions about genetic testing, they require genetic knowledge. The aim of the present study is to assess the genetic knowledge and attitudes of individuals in reproductive age towards significance of genetic counselling for prophylactics of inheritable disorders. Questionnaires were given to participants -- individuals in reproductive age from the town of Plovdiv (n = 159), randomly chosen. Attitude towards genetic counselling was rather positive. Patients with little genetic knowledge found it difficult to formulate their behavior towards genetic testing. Higher levels of genetic knowledge were associated with a more favourable attitude towards genetic tests. Individuals in reproductive age prefer to receive genetic information. They are with great expectations of genetic consultation. Despite their positive attitude, individuals of reproductive age are not well-enough prepared in genetic knowledge to make decisions regarding prophylactics of inheritable disorders. Special educational activities are necessary to present the benefits of the genetic counselling. We recommend a larger and more detailed study of the attitude of the population in reproductive age towards all these problems.  When patients are in need of information about genetics or genetic testing, their general practitioner should recommend genetic counselling.

Key words: genetic counselling; genetic tests, attitude

ОБЗОРИ
REVIEWS

КАК ПАЦИЕНТИТЕ ВЪЗПРИЕМАТ ГЕНЕТИЧНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ПОЛИГЕННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
В. Стоянова
Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет -- Пловдив
Резюме. Доскоро основен интерес на генетичните изследвания представляваха редки, но важни нарушения с менделов тип на унаследяване. Усилията днес са насочени към полигенните заболявания, които са по-разпространени -- различни злокачествени заболявания, сърдечно-съдови заболявания, диабет и др., или към болести, за които все още няма открито лечение (напр. Алцхаймер). Генетичните изследвания са решаващи в този случай. При вземането на решение за тези изследвания пациентите се нуждаят от компетентна информация. В настоящата статия представяме съвременното разбиране и личностното отношение към генетичните тестове за широко разпространените хронични заболявания. Детайлно са разгледани психологичната сложност и емоционалната страна на медикогенетичната консултация и профилактика.

Ключови думи: генетична консултация, генетични тестове, психично въздействие, отношение

ATTITUDE OF PATIENTS TOWARD GENETIC COUNSELLING IN DISEASES WITH MULTIFAC­TORIAL INHERITANCE
V. Stoyanova.
Summary. Until very recently, most concerns and applications were focused on genetic tests for rare, although important disorders with Mendelian inheritance pattern. The emphasis is now shifting to diseases with multifactorial inheritance -- common chronic diseases i.e. various cancers, cardiovascular disease, diabetes, etc. or for which little or no treatment are available e.g. Alzheimer disease. Genetic tests are the key in such cases. More genetic knowledge, however, is required by patients, who are inclined to undergo predictive testing. This paper reviews the modern comprehension and personal attitude concerning genetic testing in respect of common chronic diseases. Though many authors have made similar surveys, this one extensively reveals the psychological complexity and emotional aspect of genetic counselling in content of preventive measures.

Key words: genetic counselling, genetic tests, psychological impact, attitude


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти