ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

4/2007
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ОЦЕНКА НА МОТИВАЦИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА
В ПЕРИОДА НА ЗДРАВНО РЕФОРМИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

П. Манчева, В. Маджова, А. Забунов, Св. Христова и Ст. Томчева

Катедра по обща медицина и клинична лаборатория,
Медицински университет – Варна
Резюме. Проведeно бе проучване за период от 10 месеца сред студенти и стажант-лекари в Медицинския университет – Варна, относно тяхната мотивация за обучение след старта на здравната реформа у нас. Чрез индивидуална анонимна анкета се оцени академичната им мотивация, като се използва въпросникът на А. Величков, съдържащ единадесет твърдения: 7 за висока академична мотивация и 4 за ниска. Според получените резултати академичната мотивация на студентите се разпределя в 3 степени – слаба, умерена и силна. Отчетени са и различия в мотивацията при студентите в различните курсове и ста­жант-лекарите. Установи се, че почти половината от анкетираните студенти (49,3%) са със "силна академична мотивация", което е показател за добро качество на преподаването по медицина в МУ – Варна, но е и прогностичен фактор за академичната им успеваемост. Студентите от І и ІІ курс са добре мо­ти­ви­рани да се обучават по медицина. Установява се леко понижение на мотивацията при третокурсниците и повишаване при студентите от ІV курс до 87,5% и при стажант-лекарите – 86,6%. Нашите студенти изтъкват, че търсят реални и трайни знания по преподаваните дисциплини, особено тези с практическа насоченост, а не само увеличаване на теоретичните им знания.

Ключови думи: медицинско обучение студенти, академична мотивация, анонимна анкета, въпросник за оценка

ASSESSMENT OF THE EDUCATIONAL MOTIVATION OF MEDICAL STUDENTS
IN THE PERIOD OF HEALTH REFORMS IN
BULGARIA
P. Mancheva, V. Madzhova, A. Zabunov, Sv. Hristova and St. Tomcheva

Summary. A 10-month study was performed at Medical University – Varna among students and trainee physicians regarding their educational motivation following the beginning of the Health Reform in Bulgaria . Their academic motivation was assessed by means of an individual anonymous inquiry using the questionnaire of A. Velichkov containing eleven statements: seven relating to high academic motivation, and four relating to low academic motivation. In respect to the obtained results, the academic motivation of the students was distributed into 3 categories: low, moderate, and high. Motivational differences among students from various grades as well as among trainee physicians were accounted for. We found that almost half of the inquired students (49,3%) showed “high academic motivation” which is an indicator for a good quality of the medical training in MU Varna but also a prognostic factor of their academic records. The students from the 1st and 2nd grade showed good motivation to study medicine. Mild decrement of motivation was ascertained in third-grade students but also an increment in fourth-grade students (up to 87,5%) and in trainee physicians (86,6%). Our students pointed out that they sought for real and enduring knowledge in the studied subjects, especially these with practical focus, and not only for accumulation of their theoretical knowledge.

Key words: medical education, students, academic motivation, anonymous inquiry, assessment questionnaire

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ И ТЕСНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ПАЦИЕНТИТЕ
Р. Асенова и Г. Форева

Катедра „Управление на здравните грижи”,
Секция „Обща медицина”, МУ – Пловдив
Резюме. Целта на проучването е да се установи мнението на ОПЛ за професионалните им взаимоотношения с тесните специалисти при решаване на здравните проблеми на техните пациенти. Проведено е анкетно проучване сред 51 ОПЛ в гр. Пловдив. Резултатите показват, че 86.27% познават тесните специалисти, които пациентите им посещават. 68.63% от анкетираните ОПЛ търсят личен контакт със специалистите при решаване здравните проблеми на пациентите. 76.47% от участващите в проучването определят консултацията като съвместна работа за решаване на здравните проблеми на пациентите.

Ключови думи: взаимоотношения, общопрактикуващи лекари

COLLABORATION BETWEEN GPs AND SPECIALISTS IN SOLVING PATIENTS'
HEALTH PROBLEMS

R. Asenova and G. Foreva

Summary. The aim of the study is to establish the GPs' opinion concerning interprofessional collaboration with other specialists in solving patients' problems. A questionnaire survey was conducted among 51 GPs from Plovdiv . Results: 86.27% of the GPs have personal contact with the specialists whom their patients visit. 68.63% look for personal contact with specialists to solve patients' problem. 76.47% determine consultation as a kind of mutual work in order to solve patients' health problems.

Key words: collaboration, general practitioners

ОБЩУВАНЕТО В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
Г. Форева и Р. Асенова

Катедра „Здравни грижи”, Секция „Обща медицина”, МУ – Пловдив
Резюме. Уменията за междуличностно общуване имат голямо значение за ефективността и ефикасността на медицинската дейност. Целта на проучването е да се изследва мнението на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) за ролята на общуването в извънболничната помощ. Беше проведено анкетно проучване сред 51 ОПЛ. Според получените резултати взаимоотношенията между ОПЛ и тесните специалисти се основават в най-висок процент на професионализма. 2/3 от ОПЛ търсят личен контакт с тесните специалисти при провеждане на консултации. 98% от анкетираните в различна степен определят уменията за общуване и работата в екип като част от професионалната си квалификация. Близо половината от участващите в проучването ОПЛ оценяват важността на комуникативните умения и заявяват нагласа да се включат в специализирано обучение.

Ключови думи: общуване, общопрактикуващи лекари

COMMUNICATION IN OUTPATIENT CARE
G. Foreva and R. Asenova

Summary. Communication skills play an important role for efficiency and effectiveness of medical care. The aim of the study was to find out GPs' opinion of communication skills in outpatient care. A questionnaire survey was carried out among 51 GPs.
Results: Collaborations between GPs and specialists are based on the highest possible extent of professionalism. 2/3 of GPs look for personal contact with specialists in consultations. 98% of GPs consider communication skills and teamwork as a part of their professional qualifications. Approximately half of them appreciate the importance of communication skills and show inclination to participate in special training.

Key words: communication, general practitioners

ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 25-64 ГОДИНИ
В ЗОНИТЕ НА ПРОГРАМА СИНДИ

Н. Василевски и Г. Цолова

Национален център по опазване на общественото здраве – София
Резюме. Изследването на рисковите фактори за болестите на органите на кръвообращението (2002 г.) е поредно в рамките на програма СИНДИ. Обхванати са 9646 лица на възраст 25-64 год., избрани случайно от 6 демонстрационни зони (В. Търново, Добрич, Кърджали, Ловеч, Ст. Загора, Ямбол). В настоящата раз­ра­ботка се съобщават резултатите само за нивото на двигателна активност сред изследваните. Данните показват, че над 80% от анкетираните са с ниска двигателна активност през свободното време. Почти половината изпълняват трудовите си задължения предимно в седнало положение, а 36.2% от мъжете и 51.5% от жените не са имали умерени физически усилия през седмицата. Повече от половината от тях нямат енергични физически усилия. Всеки 26-и мъж и всяка 40-а жена съобщават, че не ходят пеша. Близо 60% от изследваните прекарват средно на ден в седене около 100-300 min, над 300 min дневно – 38.8% от мъжете и 42.9% от жените. Получените резултати налагат усилване на интервенционните дейности по програмата, насочени към повишаване на двигателната активност, подобряване и укрепване на фи­зи­чес­кото здраве и жизнения тонус на населението в зоните.

Ключови думи: фактори на риска за здравето, честота, степен и продължителност на двигателната активност

PHYSICAL ACTIVITY OF THE POPULATION AGED 25-64 IN THE ZONES
OF CINDI PROGRAMME

N. Vasilevski and G. Tsolova

Summary. The survey of risk factors for cardiovascular diseases (2002) is a regular one within CINDI Programme. It covered 9646 individuals aged 25-64 randomly selected in 6 demonstration zones (V. Tarnovo, Dobrich, Kardzhali, Lovech, St. Zagora, Yambol ). This work is focused only on physical activity levels of the studied population. The results reveal that more than 80% of the inquired individuals have low physical activity during their leisure time; almost half of them work mainly seated; 36.2% of the men and 51.5% of the women had not had moderate physical activity during the week and more than half of them – no energetic physical efforts. Each 26th man and 40th woman reported no walking. Almost 60% of the investigated individuals reported sitting for 100-300 minutes daily, more than 300 minutes daily – 38.8% of the men and 42.9% of the women. Those results require enhance of the intervention activities within the programme focused on increasing physical activity, improving and strengthening physical health and vital tone of the population in the zones.

Key words: health risk factors, rate, extent and duration of physical activity

СЛУЧАИ С ТОКСОКАРОЗА (СИНДРОМ LARVA MIGRANS VISCERALIS)
В. Боева-Бангьозова¹, К. Вутова¹, Р. Желева², М. Михова³, М. Попхристова4
и П. Стаматова5

¹Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести
при УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” – София
²Медикодиагностична лаборатория, Циба-Лаб – София
³МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, Първа детска хирургия, София
4Патологоанатомично отделение при МБАЛ “Царица Йоанна” – София
5Паразитологичен кабинет – Бургас
Резюме. Наблюдавани и лекувани са 21 болни с токсокароза. Всички съобщават за контакт с домашни животни – най-често с кучета. Диагнозата токсокароза е поставяна въз основа на анамнестични данни, клинични симптоми и лабораторни изследвания, а при двама от болните е потвърдена хистологично. Най-честите симптоми при наблюдаваните болни са: субфебрилитет – 85,7%, обриви по кожата – 61,9%, кашлица – 42,8%, бронхоспазъм – 23,8%, и хепатомегалия – 14,2%. При 90,4% от болните се установява еозинофилия (до 90%). Всички пациенти са серопозитивни за токсокароза с РПХА – 90,5%, и с ELISA – 100%. Проведено е лечение с Albendazole и антихистаминови препарати, а една болна е лекувана с Mintesol и Vermox. След етиологичното лечение клиничните симптоми отзвучават и резултатите от лабораторните изследвания се нормализират.

Ключови думи: токсокароза, синдром Larva migrans visceralis, субфебрилитет, уртикария, кашлица, еози­но­филия, серодиагностика, Albendazole, Mebendazole

CASES WITH TOXOCAROSIS (LARVA MIGRANS VISCERALIS SYNDROME)
V. Boeva-Bangjozova, K. Vutova, R. Jeleva, M. Mihova, M. Pophristova and P. Stamatova

Summary. Twenty-one patients with toxocarosis were observed. All of them notified of contact with dogs. The diagnosis was made on the basis of the anamnesis, clinical features and laboratory examinations, and in two of the patients was confirmed histologically. Most frequent symptoms were subfebrilе temperature – in 85,7%, urticaria – 61,9%, cough – 42,8%, bronchospasm – 23,8%, hepatomegaly – 14,2%. In 90,4%, there was eosinophilia (till 90%). All patients were seropositive by ELISA – 100%, and by IHAT – 90,5%. Patients were treated with Albendazole, antihistamines, and one of them with Mintesol and Vermox. After the etiological therapy, clinical symptoms disappeared and laboratory results returned to normal range.

Кey words: toxocarosis, Larva migrans visceralis syndrome, subfebrile temperature, urticaria, cough, eosinophilia, sero­diagnosis, albendazole, mebendazole

ПРОУЧВАНЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА И ПРОФИЛАКТИКАТА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ВИДИН
М. Карчева1 и К. Алексиева2

1Сектор “Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ – Плевен
2Отдел “Противоепидемичен контрол”, РИОКОЗ – Видин
Резюме. Статията разглежда в обобщен вид най-важните характеристики на епидемичния паротит в условията на рутинно провежданата имунопрофилактика в област Видин. Проведено е ретроспективно проучване на пациенти с диагноза епидемичен паротит. Използвана е информация за заболяемостта в областта от отчети на РИОКОЗ – Видин, за периода от 2000 г. до първото полугодие на 2007 г. (вкл.). Използвани са данни от епидемиологично проучване на терен на регистрирани случаи от епидемичен паротит в областта през първото полугодие на 2007 г. Статистическата информация е онагледена с графики. Установената заболяемост в област Видин е по-ниска от регистрираната средна заболяемост в страната за проучвания период. Паротитната инфекция е запазила своята периодичност в разпространението – добре оформен междуепидемичен период от 5 години, по-висока заболяемост сред градското население и сред мъжете, боледуват лица в колективи.

Ключови думи: епидемичен паротит, епидемиология, профилактика

INVESTIGATION OF THE EPIDEMIOLOGY AND PROPHYLAXIS OF PAROTITIS EPIDEMICA IN THE DISTRICT OF VIDIN
M. Karcheva and K. Alexieva

Summary. The article discusses in general the most important characteristics of parotitis epidemica during the immunization period in the district of Vidin. We investigated patients with parotitis epidemica from 2000 to 2007 (1st six months). The used information for morbitity was collected from epidemiological investigation documents in that period. There are graphics showing the statistical data. The results showed that morbidity was lower than the average for Bulgaria . Parotitis epidemica infection keeps its periodicity with well-shaped periods between the outbreaks, high morbidity in men and the urban population. Different groups are affected.

Key words: parotitis epidemica, epidemiology, prophylaxis

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ
На ИЗХОДА ПРИ ПЕРИТОНИТ

В. Дечев, П. Тенчев, В. Йовчев, П. Марков и Т. Върбанова

КАИЛ, І отделение, УМБАЛ „Св. Анна” – София
Резюме. Направен е опит за обективизиране на влиянието на преморбидното състояние на болните с дифузен перитонит върху прогнозата и изхода от заболяването. Проведено е изследване за период от една година върху 70 случая с данни за дифузен перитонит вследствие на: перфорирал стомашен или дуоденален улкус, тежък илеус, перфорирал карцином, остър гангренозен апендицит, остър панкреатит, гангренозен холецистит, травматична лезия на пикочния мехур, заклещена херния, тубоовариален абсцес и мезентериална тромбоза. Изследвана е и относителната тежест на някои предварително селектирани параметри, отразяващи възрастта, соматичното състояние, давността, вида и обема на оперативната интервенция, някои лабораторни и микробиологични констелациии, режима на вентилация, престоя, нежеланите реакции и усложнения. Показателите бяха контролирани на 1-вия, 3-тия, 4-тия и 10-ия ден от постъпването на болния, а данните бяха подложени на анализ чрез метода на логистичната регресия. Получените резултати дават основание да се заключи, че възрастта, соматичното състояние и дав­ността на перитонита са основните фактори при определянето на изхода от заболяването. Освен това позитивирането на SIRS и в още по-голяма степен органната недостатъчност са прогностични признаци, които влияят неблагоприятно върху изхода от заболяването.

Ключови думи: перитонит, прогноза

RESEARCH ON SOME POSSIBILITIES FOR PROGNOSTICATING THE OUTCOME
OF PERITONITIS

V. Dechev, P. Tenchev, V. Yovchev, P. Markov and T. Varbanova

Summary. An attempt to analyse the effect of the premorbid condition of patients with diffuse peritonitis on the prognosis and outcome of the disease was made. The trial included 70 cases of diffuse peritonitis as a result of: perforation of ulcer, severe ileus, perforation of carcinoma, appendicitis, acute pancreatitis, acute cholecystitis, hernia incarcerata, thrombosis mesenterialis, etc. The relative value of some parameters, regarding somatic condition, operation, age, laboratory and microbiology results, ventilation pattern, etc was measured. These parameters were assessed on the Ist, IIIrd, VIth and Xth day and the results were analysed by the means of logistic regression. The results allow us to make some conclusions: age, somatic condition and onset are the most important factors to determine the outcome of disease; appearance of SIRS and especially of organ failure have great prognostic value on the outcome of diffuse peritonitis.

Key words: peritonitis, prognosis

ФИЗИКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИМПЕРАТИВНА ИНКОНТИНЕНЦИЯ
ПРИ ЖЕНИ В МЕНОПАУЗА

К. Казалъкова

Секция по урология, Сектор „Ранна рехабилитация и физиотерапия”,
МБАЛСМ ”Н. И. Пирогов”
Резюме. В настоящия материал е проследен актуален за обществото проблем при пациенти с не­въз­мож­ност за задържане на урината – императивна инконтиненция (urge incontinence). Лекувани са 71 жени в менопауза с незадържане на урината и е търсено успешното прилагане на физикалната терапия за решаването на този здравен и социален проблем.

Ключови думи: инконтиненция на урината, кинезитерапия, физикална терапия

PHYSICAL THERAPY OT THE URGE INCONTINENCE IN MENOPAUSAL WOMEN
K. Kazalakova

Summary. In this material, the author studies a problem of the present day in patients with impossible urine continence – urge incontinence. 71 menopausal women with impossible urine continence were treated and a search for successful application of physical therapy to solve this social problem was performed.

Key words: urinary incontinence, kinesitherapy, physical therapy

ОБЩОМЕДИЦИНСКИ СТАТУС НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ С КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ
Т. Болярова

Катедра по пародонтология, Факултет по дентална медицина, МУ – София
Резюме. Нарастващата продължителност на живота се свързва с увеличаване на множествената хронична заболяемост сред възрастното население. В статията са представени данни за най-честата фонова патология при пациенти със сърдечно-съдови заболявания, лекувани с калциеви антагонисти, която налага контрол на общото състояние и модулира лечебния план на пародонталното заболяване.

Ключови думи: фонова патология, възрастни хора, сърдечно-съдови заболявания, калциеви антагонисти, пародонтопатия

GENERAL STATUS OF ELDERLY PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES TREATED WITH CALCIUM ANTAGONISTS
T. Bolyarova

Summary. The increase of mean life expectancy correlates with the increase of chronic multiple morbidity of the elderly population. Data on most common background pathological states in patients with cardiovascular diseases treated with calcium antagonists are presented. They imply that control of general status and modulation of the therapeutical plan for the periodontal disease are required.

Key words: background pathology, elderly population, cardiovascular diseases, calcium antagonists, periodontopathies

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАКТЕРИАЛНИ И ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ
НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Ц. Дойчинова

Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ – Плевен
Резюме. Инструменталните изследвания (КАТ, ЕЕГ, МR и др.) на централната нервна система (ЦНС) заемат все по-важно място в диагностичния процес при невроинфекциите. Чрез някои от тях се прогнозират и евентуални по-късни неврологични усложнения. Целта на проучването е да се установи необходимостта от осъществяване на КАТ и ЕЕГ при възрастни и деца с бактериални и вирусни менингити и менингоенцефалити. Потвърждава се необходимостта от провеждането на ЕЕГ при възпалителни заболявания на ЦНС при деца и възрастни. КАТ се препоръчва след прецизиране на клиничните показатели и преморбидния статус.

Ключови думи: ЦНС, КАТ, ЕЕГ

INSTRUMENTAL EXAMINATIONS OF BACTERIAL AND VIRAL INFECTIONS
OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

Ts. Doychinova

Summary. The instrumental tests (CT, EEG, MRI etc.) become increasingly important in the diagnostic process of the infections of CNS. Some of them have prognostic value for eventual late neurological deterioration. The aim of the investigation is to establish the need of CT and EEG performance in adults and children with bacterial and viral infections of the CNS. We corroborate providing EEG in case of inflammatory diseases of the CNS especially in children and adults. CT is recommended after precision of clinical and premorbid data.

Key words: CNS, CT, EEG

РАННА ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТРИЯ ХОЛЕЦИСТИТ
Й. Благов

Клиника по oбща и ендоскопска хирургия
УМБАЛ "Св. Анна" – София
Резюме. Целта на настоящото проучване е да се определи ролята на ранната лапароскопска холецистектомия (ЛХ) при оперативното лечение на острия холецистит (ОХ), като се сравняват усложненията в различните времеви интервали. Изследвани са 239 болни с ОХ за период от две години. От всичките 239 болни 26 бяха с жлъчна колика, 17 – с катарални изменения, 141 – с флегмонозни промени, и 55 болни – с некротично-гангренозна форма. Всички пациенти са с хистологично потвърдена диагноза. Oт­четен е по-нисък брой конверсии при болните с жлъчна колика, отколкото при пациентите с ОХ. Също така се наблюдава по-нисък брой конверсии при оперираните до 48 часа от приемането (9/167), отколкото когато лапароскопската холецистектомия е извършвана след 48 часа (6/46) (Р < 0.02). Налага се изводът, че при възможност лапароскопската холецистектомия би трябвало да се извърши в първите 48 часа от приемането.

Ключови думи: остър холецистит, ранна лапароскопска холецистектомия, жлъчна колика

EARLY LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY FOR THE MANAGEMENT OF ACUTE CHOLECYSTITIS
J. Blagov

Summary. Our objective was to evaluate the role of early laparoscopic cholecystectomy in the management of acute cholecystitis. From 3/2005 to 3/2007, the medical records of patients with the diagnosis of acute cholecystitis (AC) were reviewed. Results: 239 patients with gallstone disease (213 acute of cholecystitis and 26 biliary pain) were identified.The conversion rate was higher during early laparoscopic surgery for acute calculous cholecystitis, than in operations for acute biliary pain. In patients with acute calculous cholecystitis, the rate of conversions was significantly lower in operations within 48 h after admission (9/167) than when surgery was delayed beyond 48 h (6/46) (P < 0.02). Conclusions: Laparoscopic cholecystectomy for acute calculous cholecystitis should be performed, if possible, within the first 48 h of admission.

Key words: acute cholecystitis, early laparoscopic cholecystectomy, biliary pain

ОБЗОРИ
REVIEWS

КАКВО ЗНАЕМ ЗА АНОРЕКСИЯТА
Т. Георгиева1, А. Брезова1 и И. Пенова2

1Медицински университет, Медицински колеж – Плевен
2СУ „Кл. Охридски” – студентка
Резюме. Анорексията е заболяване, което се развива на психична основа, при което безпокойството за диети и отслабване води до екстремна загуба на тегло – най-малко с 15% по-ниско от нормалното за съответния ръст и възраст. Загубата на тегло при болните е вследствие на гладуване или силно ограничаване на храненето, прекомерни физически упражнения, употреба на диуретици и лаксативни средства или чрез самопредизвикано повръщане. Наблюдава се силен постоянен страх от наддаване на тегло. Тази болест засяга предимно млади, неомъжени жени. Лечението е трудно, дълготрайно, широкомащабно и комплексно.

Ключови думи: анорексия, загуба на тегло, гладуване, млади жени, лечение

WHAT DO WE KNOW ABOUT ANOREXIAT
Georgieva, A. Brezova and
I. Penova

Summary. Anorexia is a disease developed on psychological background, as the anxiety for diets and losing weight leads to excessive weight lost of least 15% less than the normal rate for the respective height and age. The patients reach that status by starvation or great restriction of food, enormous physical exercises, taking diuretics or purgatives or self-caused vomiting. Strong, constant fear of weight gaining is observed. Mainly young, single women are affected. The treatment is hard, with long duration, on a large scale, and complex.

Key words: anorexia, weight lost, starvation, young women, treatment


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти