ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

4/2006

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

РАБОТА В ЕКИП В ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ - ПОВЕДЕНИЕ И РОЛИ
НА ЕКИПНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Цв. Валентинова
Катедра “Обща медицина”, МУ — Плевен
Резюме.
През последните пет години общопрактикуващите лекари (ОПЛ) у нас се изправиха пред много нови предизвикателства. Едно от тях е изискването успешно да управляват времето и ресурсите на сво­и­те практики. Съществена част на този мениджмънт са подборът и управ­лението на персонала. Целта на статията е да подпомогне ръ­ко­во­дителите на практиките от първичната здравна помощ (ПЗП) в раз­би­ра­нето на основните роли, необходими за успешната работа на техния персонал като един екип, и тяхното практическо приложение.

TEAM WORK IN PRIMARY HEALTH CARE – BEHAVIOR AND ROLES OF TEAM MEMBERS.
Ts. Valentinova.
Summary .
There are so many new challenges for general practitioners in our country during the last 5 years. One of these challenges is the requirement for successful time and resource management of their practices. Essential part of this management is staff selection and control. The aim of this article is to help doctors in the primary health care system to understand the basic roles necessary for successful work of the staff as a team and to apply this under ­ standing into practice.

Key words: patient care team; primary health care/organization and administration; interprofessional relations (source: MeSH)

НАГЛАСИ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
НА ПРАКТИКИТЕ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЪРШВАНЕ НА СКРИНИНГОВА ДЕЙНОСТ

Н. Чачевски 1 , Д. Димитрова 2 и Н. Иванова 1
1 Секция „Обща медицина”, МУ - Пловдив
2 Секция „Управление на здравните грижи”, МУ - Пловдив
Резюме.
Медицинският скрининг е една от съвременните технологии за ранно откриване на заболяванията. За да се установят нагласите и възможностите на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) за прилагане на скринингови технологии в практиките за първична медицинска помощ (ППМП), бе извършено анонимно анкетно проучване. Обхванати бяха 131 лекари чрез случаен подбор. Проучването установи, че по-малко от половината (40.46%) от анкетираните притежават необходимите битови и технически условия за провеждането на скрининг в практиките си. Всеки трети от участниците определя технологията като скъпоструваща. Два са факторите, посочени от лекарите като лимитиращи извършването на скрининг от страна на пациентит e — слаба информираност (66.44%) и ниска здравна култура (66.44%). Голям е броят на лекарите (39.69%), определящи работата на НЗОК в тази насока като рестриктивна. На този етап ППМП не притежават достатъчно потенциал, липсват ясни и изпълними правила за извършване на тази дейност.

GENERAL PRACTITIONERS' ATTITUDES AND POSSIBILITIES FOR PERFORMING SCREENING ACTIVITIES IN PRIMARY HEALTHCARE PRACTICES
N. Chachevski, D. Dimitrova and N. Ivanova.
Summary
. Medical screening is a modern technology for early detection of diseases. An anonymous questionnaire study of 131 randomly selected general practitioners (GPs) was carried out in order to establish their attitudes and the possibilities for performing screening in the primary healthcare practices (PHCP). The study results revealed that less than a half of the primary healthcare practices (40.46%) met the technical and accommodation requirements for performing screening procedures. One of three GPs considered screening an expensive technology. The main factors limiting patient participation and compliance were inadequate cultural health model and lack of information (66.44%). More than a third of the GPs (39.69%) viewed the National Health Insurance Fund's regulations concerning screening activities as restrictive. At present, PHCP have no potential for effective screening , and the regulations concerning such activities are considered unclear and unfeasible.

Key words: attitude of health personnel; family practice; physicians, family/psychology; mass screening/standards; continuity of patient care; primary health care (source: MeSH)

ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАТРИЕВ ХИАЛУРОНАТ ( HYALGAN ® )
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА

К. Яблански
Клиника по ревматология, УМБАЛ “Георги Странски” — Плевен
Резюме
. Целта на проучването е да се проследят и оценят клинично па­ци­ен­тите с вътреставно прилаган препарат Hyalgan Ò в амбулаторни условия за период от 6 месеца. Обект на изследването са 47 болни с клинично и рентгенологично установена гонартроза, на възраст между 41 и 76 години. Средната продължителност на заболяването е 2.6 год. Лабораторни тесто­ве са извършвани с оглед на диференциалната диагноза, за да се изклю­чат възпалителни, системни автоимунни или други заболявания. Болката е оценявана по визуална 10-степенна аналогова скала. Проследени са още и наличието на спонтанна болка, обемът на движение на ставите, допъл­ни­телният прием на аналгетични препарати ( Paracetamol ). При 31 от па­ци­ентите (65.9%) артрозните промени са двустранни. Пунктирани са общо 49 коленни стави. Медикаментът е прилаган по стандартна методика — вътре­ставно въвеждане на готовия разтвор веднъж седмично. Броят на проведените апликации е от 3 до 5 в една става. Амбулаторното наблюде­ние обхваща период от 6 месеца. Значимо клинично подобрение на бол­ко­вата симптоматика се отчита при 36 болни (76.7%), като за първите 30 дни такова подобрение се наблюдава при 21 от тях. Усреднените стойности на отчетената двигателна болка в началото на проучването са 69.1 ± 7.3 mm и съответно 40.1 ± 5.7 mm на 6-ия месец след проведеното лечение. Спон­танна болка са имали 21 пациенти в началото (44.7%) и само 7 (14.9%) в края на периода. Намалява приемът на обезболяващи медикаменти по вре­ме на и след лечението. Промените в обема на движение на ставите и в обиколката им не търпят статистически достоверни разлики в началото и края на периода ( P > 0.05). Терапевтичният ефект се отчита като много до­бър, а също така много добра е и поносимостта към прилагания препарат, при липса на значими странични ефекти за периода на наблюдение.

LOCAL APPLICATION OF SODIUM HYALURONATE (HYALGAN®) FOR OSTEOARTHROSIS OF THE KNEE JOINT
K. Yablansky.
Summary.
The aim of the study was to follow-up and assess clinically patients to which the preparation Hyalgan ® has been applied intra-articularly in outpatient settings for a period of 6 months. 47 subjects with clinically and radiologically ascertained gonarthrosis aged from 41 to 76 were studied. The average duration of the illness was 2.6 years. The laboratory tests were performed in view of the differential diagnosis to rule out inflammatory, systemic autoimmune, or other diseases. Pain was assessed according to a visual 10-grade analogous scale. The presence of spontaneous pain, the range of joint movements, and the intake of auxiliary analgesics (Paracetamol) were also monitored. In 31 of the patients (65.9%) there were bilateral arthrotic alterations. A total of 49 knee joints were punctured. The preparation was applied according to a standard method – intra-articular introduction of the prepared solution once a week. 3 to 5 applications were realized in a joint. The outpatient follow-up encompasses a period of 6 months. Significant clinical improvement of the symptoms of pain was accounted for in 36 patients (76.7%) while such improvement within the first 30 days was observed in 21 of the patients. The average values for the accounted motor pain in the beginning of the study were 69.1 ± 7.3 mm, respectively 40.1 ± 5.7 mm after 6 months of treatment. Spontaneous pain had 21 patients (44.7%) in the beginning of the period and only seven (14.9%) in the end of the period. The intake of analgesics was reduced during and after the treatment. The changes in the range of joint movements were not subject to statistically reliable differences in the beginning and in the end of the period (p>0.05). The therapeutic effect was considered as very good as well as the tolerability toward the administered preparation while there were no significant side effects for the period of follow-up.

Key words: hyaluronic acid/analogs and derivatives, therapeutic use; osteoarthritis, knee/drug therapy; antirheumatic agents/therapeutic use; knee joint/drug effects
(source: MeSH)

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ БОЛНИ С ГОНАРТРОЗА, ЛЕКУВАНИ С HYALGAN ВЪТРЕСТАВНО
Р. Стоилов 1 и М. Иванова
2 Клиника по ревматология, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, МУ – София
Клиника по ревмокардиология, МБАЛ — Стара Загора
Резюме.
Остеоартрозата (ОА) е най-честото ставно заболяване и не е свързано с расови и географски особености. Около 15% от населени­е­то в света страда от ОА. Тя съставлява 50% от всички ревматични за­бо­лявания. В условията на открит опит са проследени 39 болни. Мъ­же­те са 19, а жените – 20. Средната възраст на групата е 62 години (от 35 до 78 год.). Условие за включване са критериите на ACR за първична ОА на коляното. Рентгеновите промени отговарят на ІІ и ІІІ стадий по Kellgren . При всички болни е проведено ежеседмично вътреставно ле­че­ние с Hyalgan 2 ml в продължение на 5 седмици. Проследяването е с продължителност 12 месеца. В хода на лечението са оценени: став­на­та болка ( VAS mm ), сутрешната скованост (в min ), HAQ , EuroQol – 5 D , глобалната оценка на пациента ( VAS mm ) и глобалната оценка на ле­куващия лекар ( VAS mm ). В края на 5-ата седмица е отчетено досто­вер­но подобряване на всички проследени параметри. Ефектът се за­държа през целия период на наблюдението. Не са установени нежела­ни лекарствени реакции. Изводите, които могат да се направят, са, че Hyalgan , приложен вътреставно, редуцира болката и подобрява став­ната подвижност, като ефектът се задържа продължително време. Вътреставното приложение на Hyalgan при болни с активирана го­нар­троза редуцира възпалението. Интраартикуларното приложение на Hyalgan при болни с гонартроза достоверно подобрява функ­ционал­но­то им състояние и качеството им на живот.

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH GONARTHROSIS SUBJECTED TO INTRA-ARTICULAR TREATMENT WITH HYALGAN
R. Stoylov and M. Ivanova.
Summary.
Osteoarthrosis (OA) is the most common disease of the joints and is not related to racial and geographic characteristics. Approximately 15% of the world population suffer from OA. It comprises 50% of all rheumatic diseases. 39 patients were followed-up under the terms of an open experiment. There were 19 male and 20 female patients. The average age within the group was 62 years (from 35 to 78). A prerequisite for inclusion were the ASR criteria for primary OS of the knee. Roentgenological changes correspond to 2 nd and 3 rd Kellgren stages. All patients were subjected to a weekly intra-articular treatment with Hyalgan 2 ml in the course of 5 weeks. The follow-up period was 12 months. The following parameters were assessed in the course of treatment: joint pain (VAS mm); morning rigidity (min); HAQ; EuroQol – 5D; global assessment by the attending physician (VAS mm). Reliable improvement of all monitored parameters was registered in the end of week 5. The effect lasted within the entire follow-up period. Undesired drug reactions were not ascertained. The conclusions that could be drawn out are, as follows: the intra-articular administration of Hyalgan reduces pain and improves joint mobility, and this effect lasts for long; inflammation is reduced by such intra-articular administration in patients with activated gonarthrosis; this intra-articular administration in patients with gonarthrosis reliably improves their functional state and quality of life.

Key words: hyaluronic acid/adverse effects, analogs and derivatives; osteoarthritis/drug herapy; knee join/drug effects; quality of life (source: MeSH)

НИВО НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ СРЕД ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 25-64 ГОДИНИ В ЗОНИТЕ НА ПРОГРАМА СИНДИ *
Н. Василевски, Г. Цолова и П. Димитров
Национален център по опазване на общественото здраве
Резюме.
Настоящото изследване е проведено в рамките на програма СИНДИ и цели да проучи нивото на артериално налягане сред насе­ле­ние на възраст 25-64 години. Обхванати са 9646 лица (49.4% мъже и 50.6% жени), разпределени в четири възрастови групи в 6 демонстра­ционни зони на програмата. Резултатите показват, че почти всеки втори мъж и всяка трета жена са с повишени стойности на артериалното на­ля­гане, като с възрастта честотата на хипертонията и при двата пола нараства. С лека форма на хипертония са 26.8% от мъжете и 20.6% от жените, а с хипертония II и III степен - съответно 9.8% и 3.8% от тях. Най-често повишеното артериално налягане е в съчетание с ниска физи­ческа активност, наднормено тегло или затлъстяване, повишен холе­стерол в серума. Необходими са активни интервенционни дейности, насочени към намаляване на рисковите фактори за развитие на хипер­тонична болест, повишаване на обхвата и лечението на лицата с хипер­тония и осигуряване на здравословна околна среда.

HYPERTENSION LEVEL AMONG PERSONS AGED 25-64 IN CINDI PROGRAM AREAS
N.Vassilevsky, G. Tsolova and P. Dimitrov .
Summary .
The current study has been conducted within the framework of the CINDI Program; it aims to investigate the arterial blood pressure among the popu­lation aged 25-64. Study population consists of 9646 subjects (49.4% males and 50.6% females), distributed into four age group in six demonstration areas of the Program. The results demonstrate that almost every second male and every third female have elevated levels of ther arterial blood pressure. Along with age advan­ce­ment, the incidence of hypertension increases in both genders. 26.8% of the males and 20.6% of the females have mild hypertension, whereas hypertension of II and III degree is identified in 9.8% and 3.8% of the study subjects. More often, increased arterial blood pressure is combined with low physical activity, over­weight or obesity, high serum cholesterol. There is a need for active intervention activities intended for reduction of the risk factors for hypertension, increase of the scope and treatment of individuals with hypertension, and securing healthy environment.

Key words: cardiovascular diseases/epidemiology; hypertension/epidemiology, prevention and control; health behavior; health promotion/trends; life style; World Health Organization (source: MeSH)

РИСК ОТ ГОЛЕМИ СЪДОВИ ИНЦИДЕНТИ СЛЕД ТРАНЗИТОРНА ИСХЕМИЧНА АТАКА И МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ С ПЪЛНО КЛИНИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. ТРИГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
П. Атанасова 1 , В. Найденов 1 , А. Джуркова 1 , М. Семерджиева2 и Н. Чалъкова 1
1 Катедра по неврология,
2 Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт,
Медицински университет — Пловдив
Резюме
. Целта на проучването бе извършването на тригодишно про­сле­дяване на пациенти, преживели транзиторни исхемични атаки и мо­зъчни инфаркти с пълно клинично възстановяване, както и да се опре­дели честотата на повторните мозъчносъдови инциденти (инвалиди­зи­ращи и неинвалидизиращи инсулти), и на сърдечно-съдовите и на фа­талните инциденти след преживения първи инсулт. Обект на проучва­нето бяха 98 пациенти с ТИА (средна възраст 59.82 ± 5.23 год.) и 99 па­циенти с МИПКВ (средна възраст 63.00 ± 5.41 год.), постъпили в Уни­верситетската болница в Пловдив. За всеки пациент бяха отчетени де­мографските данни, цереброваскуларните рискови фактори, невро­ло­гичното изследване, лабораторните находки и данните от невроизо­бра­зяващите методи. Методът на Каплан-Майер бе използван за опре­де­ля­нето на кумулативния период след първия исхемичен инсулт. След третата година от проследяването годишният риск за съдови инци­ден­ти нарастваше във времето. За тригодишния период кумулативната за­боляемост за повторен нефатален инсулт след ТИА беше 0.12, а за по­вт o рен инсулт след МИПКВ - 0.31. ТИА и МИПКВ са мощни предвестници на големи мозъчносъдови инциденти.

RISK OF MAJOR VASCULAR EVENTS IN PATIENTS WITH TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACKS AND MINOR STROKES - A THREE-YEAR FOLLOW-UP
P. Atanassova, V. Naydenov, A. Dzhurkova, M. Semerdjieva and N. Chalakova .
Summary
. The aim of the study was to perform a three-year follow-up of patients who have suffered a transient ischaemic attack (TIA) and a minor stroke, and to determine the rate of recurrent cerebrovascular events (nondisabling and disabling strokes) as well as the rate of cardiovascular and fatal accidents after the first ischaemic stroke. The subjects of the study were 98 patients with TIA (average age 59.82±5.23 years) and 99 patients with minor stroke (average age 63.00±5.41 years) referred to the University Hospital, Plovdiv. Demographic data, cerebrovascular risk factors, neurological examination, laboratory findings and imaging data were recorded for each patient. Kaplan-Meier estimates were used to determine the cummulative period after the first ischaemic stroke. After falling in the first 3 years, the yearly risk of a vascular event increased over time. The three-year cummulative incidence for recurrent nonfatal ischaemic stroke was 0.12 in the TIA group and 0.31 in the minor stroke group. TIAs and minor strokes are powerful predictors of major cerebrovascular accidents.

Key words: cerebrovascular accident/etiology; follow up studies; ischemic attack, transient; brain infarction (source: MeSH)

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ПРИ МЪЖА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СКРИНИНГ
В. Доков 1 , Св. Христова 2 и В. Маджова 2
1 Катедра по обща и клинична патология,
2 Катедра по обща медицина Медицински университет – Варна
Резюме.
По статистически данни броят на пациентите със злокачест­вени заболявания непрекъснато расте. Неоплазмите са на второ място като причини за смърт след заболяванията на сърдечно-съдовата сис­тема, а карциномът на млечната жлеза е най-честият злокачествен ту­мор при жените и втори по честота сред всички онкологични заболя ­ ва ­ ния. Макар по-рядко ( 1% от всички карциноми на млечната жлеза) , за ­ боляването се открива и при мъже, като възрастта над 50 години е рис­ков фактор. В този обзор авторите насочват вниманието на ОПЛ към съществуващата патология на млечната жлеза, и по-конкретно към карцинома на млечната жлеза при мъже, използвайки литературни дан­ни и собствено проучване на биопсичен материал. Най-честият пато­ло­ги чен процес в биопсичния материал при пациентите с оплаквания е ги­некомастията, следвана от инфилтративния дуктален карцином, като най-често процесът е едностранен. Установяването на неоплазмите в ранен етап, когато лечението е по-успешно, е голям диагностичен про ­ блем. Проведеното проучване показва, че периодът от появата на симп ­ томи до търс енето на лекарска помощ е около 1 година. Макар па­тологията на млечната жлеза да е по-рядка при мъжете, при тях също е необходимо ОПЛ да осъществяват скрининг , още повече че млечната жлеза при мъжа е достъпна за оглед и палпация при рутинен преглед.

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BREAST DISEASES IN MEN AND SCREENING POSSIBILITIES
V. Dokov, Sv. Hristova and V. Madjova .
Summary .
According to statistical data, the number of patients with neoplastic diseases is raising continuously . Cancers take second place among the causes of death after cardiovascular diseases, and breast cancer is the most common tumor in women and second of all neoplastic diseases. Although rare ( 1% of all breast tumors ) , the disease is also found in men, and the age above fifty is a risk factor. In this review, the authors direct general practitioners' attention to mammarian pathology and especially to breast cancer in men using literature and own biopsy data. The most common pathological process in patients with such complaints is gynecomasty, followed by infiltrative ductular carcinoma, and most often the process is unilateral. Finding out a neoplastic process in the early stages when treatment is more successful is a great diagnostic problem. The study reveals that the period from the manifestation of the first symptoms to seeking medical help is approximately one year. Although mammarian pathology is rare in men, GPs should also perform screening as the gland is accessible for inspection and palpation during a routine examination.

Key words: breast neoplasms, male/prevention and control; mass screening; nipples/pathology; adult (source: MeSH)

ХИСТОПАТОЛОГИЧНИ НАХОДКИ СЛЕД РАДИКАЛНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИНВАЗИВЕН РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
Я. Корновски и Р. Янева
Клиника по гинекология, МБАЛ ”Света Анна” Медицински университет — Варна
Резюме. Целта на изследването е да се определят: честотата, броят и локализацията на лимфните метастази (ЛМ), зависимостта между ста­дий, грейдинг, хистотип и лимфогенно метастазиране, както и често­та­та на метастази в яйчниците и параметриите след радикална хис­те­рек­томия и тазова лимфна дисекция при болни с рак на маточната шийка (РМШ). Включени са 108 пациентки с инвазивен РМШ, оперирани през периода октомври 2003 и юни 2006 г. във Варна. Пациентите са в ІА-І V В стадий, на възраст 26-78 год. (средно 47 год.). Хирургичното лече­ние е радикална хистеректомия клас II - IV ( Piver ), селективна, тотална тазова и парааортна лимфна дисекция. Лъчетерапията (ЛТ) е TGT 30-52 Gy , предоперативно. Химиотерапията (ХТ) е в три курса, неоадю­вант­на, на основата на Cisplatina . ЛМ се установяват при 19.5% (ІВ1 — 14.5%, І B 2 — - 35.7%, ІІ A — 50%, ІІВ —- 11.11% стадий), параметрална инвазия - — 2.8%, и метастази в яйчниците — - 0.9%. Честотата на ЛМ в ІВ1 и във ІІА стадий, както и яйчниковите метастази и параметралната туморна ин­ва­зия са сравними с тези, установени от други автори. Високата често­та на ЛМ при ІВ2 стадий би могла да се редуцира чрез използването на предоперативна ЛТ или ХТ.

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS FOLLOWING RADICAL SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH INVASIVE CERVICAL CANCER
Y. Kornovski and R. Yneva.
Summary.
The aim of the study was to determine the incidence rate, number and localization of lymph node metastases (LNM), the interdependence between stage, grading, histotype and lymphatic metastases as well as the incidence rate of metastases in ovaries and parametria after radical hysterectomy with lymph node dissection in women suffering from cervical cancer (CC). The performed surgical management was radical hysterectomy (RH) class II-IV (Piver), selective, total and paraaortic lymph node dissection. Radiotherapy (RT) was given by preoperative TGT 30-52 Gy. Chemotherapy (CT) was 3 courses neoadjuvant cisplatin-based CT. LNM were detected in 19.5% (IB1 — 14.5%, IB2 — - 35 . 7%, IIA — - 11 . 1% stages), parametrial invasion - — 2.8%, and metastases in the ovaries — 0.9%. The incidence rate of LNM in stages IB1 and IIA as well as of ovarian metastases and parametrial tumor invasion are comparable with these reported by other authors.The high incidence rate of LNM in stage IB2 may be reduced by the use of preoperative RT and CT.

Key words : cervix neoplasm/pathology; neoplasm metastases; ovarian diseases/etiology (source: MeSH)

ФИТИН - БИОЛОГИЧНА РОЛЯ И КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ
И. Николова 1 , Д. Добрева 2 , Н. Данчев 1 и К. Крахтова 3
1 Катедра “Фармакология и токсикология”, Фармацевтичен факултет — София,
2 Направление “Маркетинг”, “Софарма” АД — София
3 Медико-козметичен център “ Skin Systems ” – София
Р езюме.
Фитиновата киселина (миоинозитол хексафосфат, IP 6) за първи път e идентифицирана през 1855 г. Тя представлява 6 фосфатен ест e р на инозитол. В природата се среща в житни и бобови растения под формата на неразтворима калциево-магнезиева сол, наречена фи­тин, който е фосфорно депо в рас­тенията. От самото си откриване фи­тиновата киселина е категоризирана като “анти-хранителен“ фактор. Основните научни изследвания са насочени към уникалната способ­ност на фитиновата киселина да свързва минерали, протеини и ни­шесте. Основното значение на фитина е мощната му хелираща функ­ция. В човешкия организъм служи като инхибитор на продукцията на хидроксилни радикали и антиоксидант. Антинеопластичната активност на фитина се дължи на повишаване нивата на лим­фоцитите и на анти­оксидантната му активност. Превенцията на сърдечно-съдовите забо­ля­вания е в резултат на намаляване нивата на холестерола и три­гли­церидите и на понижаване на съсирваемостта на кръвта. Фитинът пре­дотвратява и образуването на бъбречни камъни. Той се използва като добавка към храненето и като комплексо-образувател за отстраняване йоните на тежките метали от организма. Този обзор разглежда биоло­гичната функция и приложението на фитина.

PHYTINE - BIOLOGICAL ROLE AND CLINICAL APPLICATION
I . Nikolova , D . Dobreva , N . Danchev , K . Krahtova .
Summary.
Phytic acid (myo-inositol hexaphosphate, IP6) was first identified in 1855. Since its discovery, phytic acid has been categorized as an antinutritional component. Phytic acid is the 6 phosphates ester of inositol. It is found in almost grains and fibers of plants in the form of insoluble calcium and magnesium salts (called Phytin) which are considered as the storage of organic phosphorus in plants. The most outstanding feature of phytic acid is its powerful chelating function. Research has traditionally focused on its unique structure that gives ability to bind minerals, proteins, and starch. Phytic acid has an important function in the body as the inhibitor of the production of hydroxyl radicals and as the antioxidant to normalize cell. It is thought that this acts as a cancer fighter. It is believed it reduces blood clots and cholesterol and triglycerides which circulate through the blood-stream to prevent heart disease. Phytin also prevents forming kidney stones. It is used as a dietary supplement and a complexing agent for removal of traces of heavy metal ions. This review will give a general overview of the biological function and medical applicacation of phytin.

Key words: phytic acid pharmacology, phytate, inositol, cell antioxidant

ОБЗОРИ
REVIEWS
РОЛЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БОРБАТА С ТЮТЮНОПУШЕНЕТО И ПРОФИЛАКТИКАТА НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИТЕ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
П. Константинов 1 , Е. Влаев 1 , В. Попзахариева 1 и Р. Асенова 2
1 Секция “Обща медицина” Медицински факултет,
Тракийски университет - Стара Загора ,
2 Катедра “Обща медицина”, Медицински университет - Пловдив
Резюме.
Разгледани са значението на превантивните дейности на общопракикуващите лекари и мерките за борба с тютюнопушенето в света. Посочени са влиянието на пушенето върху белодробните забо­лявания и функционалните показатели, които най-често се използват за оценка на белодробната функция на пушачите. Очертани са перспективите за работа в областта на борбата с тютю­нопушенето като профилактика на белодробните заболявания в общата практика.

THE SIGNIFICANCE OF GENERAL PRACTITIONERS , WORK IN THE FIGHT AGAINST SMOKING AND FOR THE PROPHYLAXIS OF SOCIA L Y SIGNIFICANT PULMONARY DISEASES
P. Konstantinov, E. Vlaev, V. Popzaharieva and R. Asenova .
Summary.
This article presents the significance of the preventive activities of general practice physicians and measures against smoking worldwide. We also present the impact of smoking on pulmonary diseases as well as the functional indicators used for assessment of the pulmonary function in smokers. Perspectives in the fight against smoking as prevention of pulmonary diseases in general practice are described.

Key words: smoking/prevention and control; physicians, family; tobacco use disorder; lung diseases/prevention and control (source: MeSH)

OЩЕ ПО ВЪПРОСА ЗА КЛИНИЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАКА НА ПОЛОВИЯ ЧЛЕН
И. Дечев и А. Банчев
Катедра по урология, Медицински университет — Пловдив
Резюме.
Обзорът разглежда един от важните проблеми в онкоурологията - забавената диагноза и клиничната характеристика на рака на половия член. Изтъква се, че отлагането на диагностицирането е характерно за всички болни с тази нозология, и се обсъждат причините, целенасочено стратифицирани в две групи - от страна на пациента и от страна на лекаря. Взет е под внимание и тревожният факт за прилагането на предхождащо консервативно лечение без хистологична верификация на лезията на пениса. Подробно се разглеждат клиничните симптоми и отделно се разглежда биологичното поведение на конвенционалния хистологичен тип на рака на половия член - плоскоклетъчния карцином, и неговия клиникопатологичен вариант - верукозния карцином. Дадени са основните определения и съвременните познания относно клиничната картина на заболяването, които са с практическо и научно значение.

MORE ABOUT THE CLINICAL CHARACTERISTICS OF PENILE CANCER
I. Dechev and A. Banchev.
Summary .
The review treats one of the very important problems in oncourology – the delayed diagnosis and clinical features of penile cancer . It is found that the delay of the diagnosis is typical for all patients with epidermoid carcinoma of the penis, and the reasons are classified in two stratified groups: patient's view and physician's view are discussed. The alarming fact of preliminary conservative treatment without histological verification of the penile lesion is considered. Clinical features are addressed, and the biological behavior of the usual histological type of the penile cancer is independently considered ; squamous cell carcinoma and its clinicopathologic variant (verrucous carcinoma) are debated. Basic definitions and contemporary knowledge about the clinical presentation of the disease with practical and scientific importance are given.

Key words : carcinoma, squamous cell; penile neoplasms; carcinoma, verrucous; referral and consultation; time factors (source: MeSH)


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти