ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

3/2017

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Изследване на нагласите на общопрактикуващите лекари в България към грипните ваксини
В. Димитрова1, Т. Георгиева2, А. Минкова3, А. Курчатова3, Е. Насева4 и М. Кожухарова5
1Катедра „Социология”, СУ “Св. Кл. Охридски” – София
2Катедра „Физиология и биохимия”, НСА “В. Левски” – София
3Национален център по заразни и паразитни болести – София
4Катедра по икономика на здравеопазването, ФОЗ, МУ – София
5Ръководител на проекта
Резюме. Целта на представеното изследване е да се проучат информираността и отношението на общопрактикуващите лекари в България относно противогрипните ваксини. Проведени са полуструктурирани интервюта с 32-ма лекари. Резултатите показват, че интервюираните лекари не са добре запознати с противогрипните ваксини и тяхната ефективност. Те не възприемат като свое задължение да ги препоръчват и да информират пациентите си за ползите от тях. Затова е необходим комплекс от мерки – за повишаване на информираността, включване на противогрипната ваксина в реимбурсната листа за рисковите групи и т.н., за да бъде постигната промяна в нагласите на медицинските специалисти в България към грипните ваксини и за повишаване на имунизационния обхват.

Ключови думи: грип, ваксина, препоръчителна имунизация, информираност

A STUDY OF THE ATTITUDES OF FAMILY DOCTORS IN BULGARIA
TOWARDS INFLUENZA VACCINES
V. Dimitrova1, T. Georgieva2, A. Minkova3, A. Kurchatova3, E. Naseva4and M. Kojouharova5
1Department of Sociology, Sofia University “St. Kliment Ohridski” – Sofia
2Department of Physiology and Biochemistry, National Sports Academy “V. Levski” – Sofia
3National Centre for Infectious and Parasitic  Disease – Sofia
4Department of Health Economics, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
5Head of the project
Abstract. The aim of the presented survey is to explore the awareness and attitudes of general practitioners in Bulgaria towards influenza vaccines. Semistructured interviews with 32 family doctors had been conducted. The results show that interviewees are not well informed about influenza vaccines and their effectiveness. They do not perceive as their responsibility to recommend and inform the patients about the benefits of the vaccines. Therefore, a complex of measures is needed – to raise awareness, to include the influenza vaccine in the list for reimbursement for the risk groups, etc., so as to achieve change in the attitudes of the family doctors towards influenza vaccines and to increase immunization coverage.
Key words: influenza, vaccine, recommended immunization, awareness

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ особености НА БАКТЕРИАЛНИте МЕНИНГИТИ
И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ (2012-2016 г.)
Й. Митова, В. Дойчева, С. Ангелова и Ж. Донков
Катедра по епидемиология, МУ – София
Резюме. Бактериалните менингити и менингоенцефалити (БММЕ) представляват голяма група заболявания, предизвикани от различни бактериални причинители. В настоящото проучване си поставихме за цел да проследим динамиката в разпространението на тази група инфекции, етиологичната и възрастовата структура на заболелите, както и етиологичната дешифровка в различните възрастови групи в България през периода 2012-2016 г. Заболяемостта от БММЕ в България за периода 2012-2016 г. е 1,87%ооо, смъртността – 0,41%ооо, а леталитетът – 22,14%. Етиологичната дешифровка на БММЕ в страната посочи водещата роля на. S. pneumoniae (33,59%) и N. meningitidis (16,41%). Възрастовата структура на заболелите от БММЕ за периода 2012-2016 г. показва, че 18% от регистрираните случаи са във възрастта до 5 години, а възрастта над 60 години е с 23,92% относителен дял.
Ключови думи: бактериални менингити и менингоенцефалити, етиологична структура, възрастовата структура, разпространение

 

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BACTERIAL MENINGITIS
AND MENINGOENCEPHALITIS IN BULGARIA (2012-2016)
Y. Mitova, V. Doycheva, S. Angelova and G. Donkov
Department of Epidemiology, Medical University – Sofia
Abstract. Bacterial meningitis and meningoencephalitis are a large group of diseases caused by a variety of bacterial pathogens. In this study, we set ourselves the aim to explore the dynamics of the spread of this group of infections, the etiological structure and the age structure of the diseased as well as the etiological deciphering in the different age groups in Bulgaria for the period 2012 to 2016. The morbidity of bacterial meningitis and meningoencephalitis in Bulgaria for the period 2012 to 2016 is 1.87%ооо, the mortality – 0.41%ооо and the lethality – 22.14%. The etiological deciphering of bacterial meningitis and meningoencephalitis in Bulgaria gives the key role to S. pneumoniae (33.59%) and N. meningitidis (16.41%). The age structure of the people with bacterial meningitis and meningoencephalitis for the period 2012-2016 shows that 18% of registered cases are of children at the age of 5, whereas people over 60 have a share of 23.92%.
Key words: Bacterial meningitis and meningoencephalitis, etiological and age structure, distribution

ПРОУЧВАНЕ НА КОМОРБИДНОСТТА И РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ХЕРПЕС ЗОСТЕР
Т. Петкова и Ц. Дойчинова
Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”,
Факултет “Обществено здраве”, Медицински университет Плевен
Резюме. Херпес зостер (HZ)е вирусно заболяване, което се причинява от Varicella zoster virus (VZV) и се характеризира с локализиран болезнен обрив. Целта на проучването е да се определят водещите придружаващи заболявания и рискови фактори при пациенти с HZ, лекувани в Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен. За целта е проведено ретроспективно проучване, в което са включени 38 пациенти с диагноза херпес зостер, лекувани през периода 2010-2016 г. Средната възраст на хоспитализираните пациенти е 61.7 ± 18.9 години. Основни рискови фактори за развитие на HZ са напредналата възраст (73.7%) и женският пол (52.6%). Установени са следните придружаващи заболявания: хронични сърдечно-съдови (60.5%), захарен диабет (15.8%), артроза (15.8%), неоплазми (10.5%), хронични бъбречни заболявания (10.5%), затлъстяване (7.9%). Провокиращи фактори са отчетени при 7.9% от пациентите – оперативна интервенция на долен крайник, коремна хирургична интервенция, ухапване от инсект. Проведеното антивирусното лечение показва подчертано добър ефект при ранно приложение и намалява вероятността от развитие на постзостерна невралгия като късно усложнение.
Ключови думи: херпес зостер, придружаващи заболявания, рискови фактори

 

A STUDY OF COMORBIDITIES AND RISK FACTORS FOR HERPES ZOSTER
T. Petkova and Tz. Doichinova
Department of Infectious Diseases, Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Abstract. Herpes zoster (HZ) is a viral disease caused by Varicella zoster virus (VZV) and characterized by a painful skin rash in a localized area. The aim of this study was to define the main comorbidities and risk factors for HZ in patients treated in the Clinic of Infectious Diseases at University Multiprofile Hospital for Active Treatment „Dr. G. Stranski“ – Pleven. We conducted a retrospective study involving 38 patients who were treated for HZ during the period 2010-2016. The mean age of the hospitalized patients was 61.7 ± 18.9 years. The major risk factors were increasing age (73.7%) and females (52.6%). We have identified the following comorbidities: chronic cardiovascular diseases (60.5%), diabetes mellitus (15.8%), arthrosis (15.8%), neoplasms (10.5%), chronic renal diseases (10.5%), obesity (7.9%). Provocative factors were found in 7.9% of patients – leg surgery, abdominal surgery, insect bites. Conducted аntiviral treatment showed a markedly good effect in early administration and reduced the likelihood of developing postherpetic neuralgia as late complication.
Key words: herpes zoster, comorbidities, risk factors

ХЕПАТИТ А – ВРАГ ИЛИ ПРИЯТЕЛ?
Р. Комитова1, А. Кеворкян2, М. Атанасова3 и Е. Голкочева4
1Клиника по инфекциозни болести и паразитология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив,
Катедра по инфекциозни болести и паразитология, Медицински факултет, МУ – Пловдив
2Катедра „Епидемиология и МБС”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
3Катедра „Микробиология и имунология”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив
4НРЛ „Хепатитни вируси”, НЦЗПБ – София
Резюме. Хроничната инфекция с хепатит В-вируса (HBV) остава глобален здравен проблем. Скриниранетo на лица с риск за HBV може да доведе до ваксиниране на неинфектираните и до консултиране или антивирусно лечение на заразените. Проучвайки семеен епидемичен взрив от хепатит А (един от заболелите и с хроничен хепатит В), авторите търсят и други инфектирани с HBV. Проучени са 3-ма заболели oт хепатит A и техните 4 семейни контактни. За детекция на хепатитните маркери на хепатит А-вирус (HAV), HBV, хепатит C-вирус (HVC) e използван имуноензимен метод (ELISA) с търговски китове. За диференциране възприемчивостта на контактните към HBV е използвана хепатит B-ваксина. Ние диагностицирахме други 2-ма членове на фамилията с хронична HBV инфекция, протектирахме високорискова контактна с 5 дози хепатит В-ваксина и бустирахме имунитета на 3 имунизирани контактни лица без серопротекция. Скринирането за HBV и ваксинирането на контактните в дома са ефикасни начини за откриване на други инфектирани и за протекция. Именно хепатит А беше поводът за такъв подход в проучването.
Kлючови думи: хепатит В-вирус, хепатит А-вирус, хепатит В-ваксина, фамилен контакт

 

HEPATITIS A – FOE OR FRIEND?
R. Komitоva1, A. Kevorkian2, M. Atanasova3 and Е. Golkocheva4
1Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Faculty of Medicine, MU – Plovdiv
2Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
3Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Pharmacy, Medical University – Plovdiv
4NRL “Hepatitis viruses” NCIPD – Sofia
Abstract. Chronic hepatitis B virus (HBV) infection remains a global health problem. Screening of high risk individuals for HBV can lead to vaccination of uninfected and counseling or antiviral treatment of the infected. Investigating a family outbreak of hepatitis A with one member with chronic HBV infection we aim at uncovering other infected persons. Materials and methods: Three patients diagnosed with hepatitis A and their 4 family close contacts were studied. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with commercial diagnostic kits was used to detect serological markers of HBV, hepatitis A virus (HAV) and hepatitis C virus (HCV). Hepatitis B vaccine was used to differentiate contacts susceptibility to HBV. Results: We managed to diagnose another 2 family members with chronic HBV infection, protect one high risk contact with 5-doses hepatitis B vaccine and boost immunity in other 3 vaccinated contacts without seroprotection. Conclusion: Screening of family contacts for HBV and vaccination are efficient means for unraveling another infected persons and protection. If it was not for hepatitis А, it would not have happened.
Key words: hepatitis B virus, hepatitis A virus, family contact, hepatitis B vaccine

ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА БЛИЗКИ, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ ЗА ХРОНИЧНО БОЛНИ
Е. Иванова
Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София
Резюме. Целта на изследването бе да се сравни общото здравно състояние на две групи от близки, полагащи грижи за хронично (психично и соматично) болни. Обект на изследването бяха близките на 54 пациенти с психични разстройства и 61 души близки на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, провеждащи хемодиализа. За оценка беше използван "Въпросникът за общо здравно състояние" (ВОЗС) на D. Goldberg с нормативен праг от ≤ 11 точки за българското население. Над нормативния праг по ВОЗС бяха 36 от близките (66,67%) на пациентите с психични разстройства и 42-ма от близките (68,85%) на пациентите на хемодиализа. При двете изследвани групи доминираха нарушенията в съня, проявите на тревожност и дисфория.
Ключови думи: въпросник за общо здравно състояние на D. Goldberg, близки, психични заболявания, хемодиализа

 

AN ASSESSMENT OF THE GENERAL STATE OF HEALTH OF RELATIVES CARING FOR CHRONICALLY ILL PATIENTS
E. Ivanova
Clinic of Psychiatry, University Multiprofile Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” – Sofia
Abstract. The aim of the study was to compare the general health status of two groups of relatives caring for chronic (mental and somatic) patients. The subjects of the study were the relatives of 54 patients with psychiatric disorders and 61 of patients with chronic renal failure receiving hemodialysis. The General Health Questionnaire (GHQ) by D. Goldberg was used for evaluation with a rate of ≤11 points for the Bulgarian population. 36 relatives (36.6%) of patients with psychiatric disorders and 42 of the relatives (68.85%) of patients on hemodialysis were over the GHQ norm. The two study groups were dominated by sleep disturbances, anxiety and dysphoria.
Key words: General Health Questionnaire by D. Goldberg, relatives, mental disorders, hemodialysis

КОЖНА ФОТОСЕНЗИТИВНОСТ КЪМ ЛОКАЛНИ ДЕПИГМЕНТАНТИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕДНОГОДИШНИ ФОТОЕПИКУТАННИ ТЕСТВАНИЯ
Д. Бръмбарова и Цв. Абаджиева
Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Данните за кожна фотосензитивност на локалните депигментанти са малко. Целта на нашето проучване е да се изследва кожната фотосензитивност към локални фотоалергени от Европейската стандартна фотосерия и 5 от най-често използваните и достъпни в България локални депигментанти. Тествани са 51 здрави лица от двата пола над 18-годишна възраст. При фотоепикутанното тестване при 8 души са отчетени общо 12 положителни проби (1,17% от всички проби) към 5 алергена от фотоепикутанната серия. Към Benzophenone-3 са отчетени 4 положителни проби (0,39% от всички проби). Към депигментантите са отчетени 6 положителни проби, които са съмнителни (2) и слабо позитивни (4). Силно позитивни реакции не са отчетени. Освен това са отчетени 4 иритативни реакции и 2 реакции на десенсибилизация. Общият брой положителни проби (6) към локалните депигментанти е по-малък от този към Европейската стандартна фотосерия. На всички тествани с положителни проби са дадени препоръки за избягване на контакт с фотоалергена.
Ключови думи: кожна фотосензитивност, фотоепикутанно тестване, локални депигментанти

 

SKIN PHOTOSENSITIVITY TO TOPICAL DEPIGMENTARY PRODUCTS – RESULTS FROM ONE-YEAR PHOTOPATCH TESTS
D. Brambarova and Cv. Abadjieva
Department of Dermatology and Venereology, Medical Faculty, Medical University – Plovdiv
Abstact. There are few data regarding skin photosensitivity to topical depigmentants. The aim of our study was to examine cutaneous reactions to topical allergens. Photopatch tests were performed with European Photopatch Baseline Series and 5 of the most popular and available bleaching products. 51 healthy subjects of both sexes, aged over 18 years old were tested. Photopatch test was read with positive reactions in 8 subjects (46.2%). In Photopatch testing were reported 12 positive reactions (1.17% of all reactions). There were four positive reactions to Benzophenone-3 (0.39% of all reactions). Six positive reactions were detected to topical depigmentants, which were doubtful and weak positive reactions. There were no reported strong and extreme positive reactions to topical depigmentants. There were four irritant reactions and two reactions of desensitization. Positive reactions more often had been observed in Baseline Series. All tested subjects with positive samples were given recommendations to avoid contact with established allergens.
Key words: skin photosensitivity, photopatch test, topical depigmentary products

ОЦЕНКА РАЗХОД/ЕФЕКТИВНОСТ И БЮДЖЕТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕНОМЕН ТЕСТ MAMMA PRINT (70 ГЕНА) ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ЗА РЕЦИДИВ
И ТЕРАПЕВТИЧНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С РАНЕН РАК
НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА В БЪЛГАРИЯ, 2017 Г.
Т. Веков1и С. Джамбазов2
1Факултет по фармация, 2Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
Резюме. Целта на настоящата публикация е да се идентифицират и анализират публикувани данни от оценки на здравни технологии за прогнозиране на риска от рецидив при пациенти с ранен рак на млечната жлеза (РМЖ), проведени в други страни; моделиране на разходите и здравните ползи от използването на Mamma Print в България и реимбурсиране от публичния здравен фонд, в сравнение с използваните диагностични алтернативи; моделиране на бюджетното въздействие на Mamma Print (МР) за петгодишен бъдещ период; валидиране на получените резултати от оценката на здравната технология в сравнение с публикувани съотносими данни. Проведено е литературно търсене на публикувани данни от оценки на здравни технологии за определяне на риска за рецидив на РМЖ, което обхваща периода 2008-2017 г. За оценяване на МР е използван икономически анализ от типа разход/ефективност (cost-effectiveness analysis – CEA), базиран на модел на Марков с три здравни състояния, гледна точка на трета страна платец, времеви хоризонт 10 години, дисконтиране на здравните разходи и ползи с 5% годишно и вероятностен анализ на чувствителността, като метод за оценяване на несигурността (probabilistic sensitivity analysis – PSA). Здравните ползи са представени като спечелени години живот с добро качество (quality-adjusted life years – QALY). За личностна оценка на ползите за здравето е използван методът EQ–5D. В резултат на проведената икономическа оценка и моделирани данни може да обобщим, че МР е разходно ефективна здравна технология в сравнение с Adjuvant Online (AO) за прогнозиране на риска за рецидив и вземане на терапевтични решения за лечение на пациенти с ранен РМЖ в България (ICER 7166 лв./QALY). Използването на Mamma Print за определяне на терапевтичната стратегия за лечение на пациенти с ранен РМЖ ще доведе до намаляване на разходите за химиотерапия най-малко с 28% в България (приблизително намаление с 3100 лв. за пациент). Резултатите от настоящата оценка за здравната технология Mamma Print са в съответствие с резултатите от проведени подобни оценки в САЩ и Швейцария, както и с диагностичните препоръки на NICE във Великобритания.
Ключови думи: рак на гърдата, анализ разход/ефективност на диагностични алтернативи, Mamma Print, оценки на здравни технологии

 

COST-EFFECTIVENESS ASSESSMENT AND BUDGETARY IMPLICATION OF THE MAMMA PRINT GENETIC TEST (70 GENES) TO DETERMINE THE RISK OF RELAPSE AND THE THERAPEUTIC STRATEGY FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH EARLY-STAGE BREAST CANCER IN BULGARIA, 2017
Т. Vekov1 and S. Dzhambazov2
1Faculty of Pharmacy, 2Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary. The purpose of this publication is: to identify and analyze published data from health technology assessments to predict the risk of relapse in patients with early-stage breast cancer; to model the costs and health benefits of using Mamma Print in Bulgaria and reimbursing from the Public Health Fund compared to the diagnostic alternatives used; to model the budgetary impact of the Mamma Print over a 5 year future period; to validate the results of the health technology assessment compared to published relevant data. A literature search of published data from health technology assessments for risk assessment for breast cancer recurrence was carried out covering the period 2008-2017. A cost-effectiveness analysis (CEA) was used to evaluate Mamma Print (MP), based on Markov‘s model with three health conditions, third-party payer perspective, 10-year time horizon, discounting health costs and benefits with a 5% annually and probabilistic sensitivity analysis (PSA). Health benefits are represented as quality adjusted life years (QALY). The EQ-5D method is used to personally assess the health benefits. As a result of the economic assessment and modeling of the data, we can summarize that the MP is a cost-effective health technology compared to the Adjuvant Online (AO) for predicting the risk of relapse and making therapeutic decisions for the treatment of patients with early-stage breast cancer in Bulgaria (ICER BGN 7166/QALY). The use of Mamma Print to determine the therapeutic strategy for treating patients with early-stage breast cancer will reduce the cost of chemotherapy by at least 28% in Bulgaria (an approximate decrease of BGN 3100 per patient). The results of this Mamma Print health technology assessment are consistent with the results of similar estimates in the United States and Switzerland, as well as the NICE diagnostic recommendations in the UK.
Key words: breast cancer, cost-effectiveness analysis of diagnostic alternatives, Mamma Print, health technology assessments

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ НЯКОИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВЕТО, СВЪРЗАНИ
С НАЧИНА НА ЖИВОТ ПРИ СТУДЕНТИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
В. Атанасова1, П. Гацева1, Г. Петрова2 и Г. Кавлаков1
1Катедра по хигиена и екомедицина
2Катедра „Сестрински грижи”, ФОЗ, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Проучена е честотата на най-често срещаните рискови фактори за здравето при 74 студентки от специалността „Медицинска сестра” (първи курс), обучавани в Медицински университет – Пловдив. Попълнен е анонимно въпросник, адаптиран за целите на проучването. Анализирана е честотата на рискови за здравето фактори като тютюнопушене, консумация на алкохол, ниска физическа активност. Проучени са начинът на живот, познанията и уменията на студентите, както и посещенията им в здравни заведения с профилактична цел. Изследването показва, че поведението на студентите се свързва с някои рискови фактори за здравето, като недостатъчна физическа активност, слабо енергично физическо натоварване и тютюнопушене, въпреки много добрата информираност за ролята им при поддържане на добро здраве. Отправени са препоръки с цел подобряване на здравното им поведение като бъдещи медицински специалисти, които ще насърчават спазването на здравословен начин на живот.
Ключови думи: рискови фактори за здраввето, начин наживот, студенти медицински сестнри

 

A STUDY ON SOME HEALTH RISK FACTORS RELATED TO LIFE STYLE
OF NURSING STUDENTS
V. Atanasova1, P. Gatseva1, G. Petrova2 and G. Kavlakov1
1Department of Hygiene and Ecomedicine
2Department of Nursing, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
Abstract. The frequency of the most common lifestyle-associated health risk factors in 74 first-year nursing students from Medical University of Plovdiv was studied. The students anonymously filled in a survey questionnaire adapted to the aim of the study. The prevalence of the behavioral health risk factors: tobacco smoking, low physical activity, alcohol use were investigated. Students’ lifestyle, behavioral knowledge and skills as well as visits to the health institutions with prophylactic purposes and students’ self-rated health were examined too. The survey indicated that the behavior of the students is associated with some health risk factors as insufficient physical activity, mildly vigorous physical activity and smoking, despite very good students’ knowledge of their role for good health maintenance. Recommendations about improvement of healthy lifestyle as future nurses were made.
Key words: health risk factors, life style, nursing students
ОБЗОРИ
REVIEWS

Усложнения на Продължителната перитонеална диализа – диагноза и поведение. Какво трябва да знае общопрактикуващият лекар?
Ив. Трендафилов
Медицински факултет, Медицински университет - София
Резюме. Продължителната перитонеална диализа (ПАПД) е един от методите на бъбречна заместителна терапия при пациенти с терминална хронична бъбречна недостатъчност (ТХБН), при който диализното лечиние се осъществява в амбулаторни условия от обучен и колаборативен пациент през перитонеален катетър, имплантиран в коремната кухина, с перитонеален диализен разтвор, престояващ 4-6 часа в перитонеалната кухина, използвайки полупропускливите свойства на перитонеалната мембрана за очистване на остатъчните метаболити от белтъчната обмяна, електролити и течности. ПАПД е сравним с хемодиализата по ефективност на очистване и има както предимства, така и недостатъци спрямо нея. Основен недостатък на метода е по-кратката техническа преживяемост поради усложнения, които настъпват в хода на лечението. В статията са разгледани усложненията на ПАПД, методите за диагностицирането им, поведението и прогнозата.
Ключови думи: продължителната перитонеална диализа, усложнения, терминална хронична
бъбречна недостатъчност, общапрактикуващи лекари

 


COMPLICATIONS OF CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS – DIAGNOSIS AND TREATMENT. WHAT General practitioneRs NEEDS TO KNOW?
Iv. Trendafilov
Faculty of Medicine, Medical University – Sofia
Abstract. Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) is one of the methods of renal replacement therapy in patients with end stage chronic kidney disease. In CAPD dialysis treatment is performed in outpatient settings by a trained and collaborative patient through a peritoneal catheter implanted in the abdominal cavity with a peritoneal dialysis solution, dwelling 4-6 hours in the peritoneal cavity using a semipermeable properties of the peritoneal membrane for the purification of residual metabolites of protein metabolism, electrolytes and fluids. CAPD is comparable to hemodialysis regarding depuration efficacy and has both advantages and disadvantages compared to hemodialysis. A major disadvantage of CAPD is shorter survival due to technical complications that occur during treatment. This article discusses the complications of CAPD, the methods of diagnosis, treatment and prognosis.
Key words: continuous ambulatory peritoneal dialysis, complications, end stage chronic kidney disease, general practitioners

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РИСКОВИТЕ ГРУПИ
ПРИ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ С
К. Терзиева1, В. Дойчева2, Ц. Дойчинова1, И. Попиванов3 и Д. Шаламанов1
1Медицински университет – Плевен
2Медицински университет – София,
3Военномедицинска академия – София
Резюме. Разгледани са рисковите популации за вирусен хепатит С, чрез които в момента се поддържа световният резервоар на инфекцията. Анализирани са седем основни рискови групи. Представени са критериите за обособяване на отделните групи, епидемиологичните им характеристики и са оценени ролята и значението в съвременното разпространение на това заболяване.
Ключови думи: вирусен хепатит С, рискови групи, епидемиология

 

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF RISK GROUPS
FOR HEPATITIS C
K. Terzieva1, V. Doycheva2, Tz. Doychinova1, I. Popivanov3 and D. Shalamanov1
1Medical University – Pleven                       
2Medical University – Sofia
3Military Medical Academy – Sofia
Abstract. The populations at risk for hepatitis C, by which the global reservoir of infection is currently sustained, are discussed. The seven major risk groups are analyzed. The criteria for differentiating the separate groups are presented as well as their epidemiological characteristics. The role and importance in the contemporary spreading of the disease are assessed.
Key words: viral hepatitis C, risk groups, epidemiology

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КЛИНИЧНО ИЗЯВЕНОТО ВАРИКОЦЕЛЕ
Ив. Дечев1 и А. Ругия2
1Клиника по урология, УМБАЛ “Св. Георги“, Катедра по урология и обща медицина, МУ – Пловдив
2Акушерогинекологична болница “Кралица Жералдин“ – Тирана, Албания
Резюме. Повечето от мъжете с варикоцеле са със запазен фертилитет и липсваща симптоматика. То се установява при 15% от мъжката популация, при 41% от мъжете с първичен инфертилитет и до 81% с вторичен. Ето защо хирургично лечение не се препоръчва във всички случаи. Хирургична корекция обаче е наложителна при клинично палпируемо варикоцеле, придружено с нарушени спермални показатели (azoospermia или тежка oligospermia) при инфертилни двойки с едновременна клинична оценка на женския партньор. Съществуват разнообразни хирургични подходи към варикоцелето, включващи отворена (класическа и микрохирургична), лапароскопска варикоцелектомия и перкутанна техника. Важни хиругични детайли при варикоцелектомията са запазване a. testicularis, лимфните съдове и d. deferens. Минимално инвазивните процедури, които намаляват морбидитета, болката и времето за възстановяване, са актуално предизвикателство. В обзора се обсъждат съществуващите хирургични техники за варикоцелектомия при инфертилни мъже и предимствата на микрохирургичното лечение при клинично изявеното варикоцеле за подобряване на мъжкия фертилитет. Няма единно становище коя от хирургичните техники е с най-голяма полза за пациента, но все пак достатъчно научни съобщения посочват предимството на микрохирургичната техника, която дава по-добри резултати.
Ключови думи: варикоцеле, мъжки инфертилитет, скротална температура, микрохирургична варикоцелектомия

 

SURGICAL TREATMENT OF PALPABLE (CLINICAL) VARICOCELE
Iv. Dechev1 and A. Rrugia2
1Clinic of Urology, University Hospital ”Sv. Georgi”, Department of Urology and General Medicine, MU – Plovdiv
2Obstetrical and Gynecological Hospital “Queen Geraldine“ – Tirana, Albania
Abstract. The majority of men with varicoceles remain fertile and asymptomatic. They may be detected in 15% of male population, 41% of men with primary infertility and up to 81% of men with secondary infertility. Therefore, treatment of all varicoceles is clearly unnecessary. However, surgical correction of clinically detectable varicoceles associated with abnormal semen parameters (azoospermia and very severe oligospermia) in an infertile couple following appropriate evaluation of the female partner is strongly recommended. A variety of surgical approaches have been promoted for varicocele repair including open non-microsurgical and microsurgical varicocelectomy, laparoscopic, and percuteneous techniques. The ideal procedure should be one that leaves the testicular arteries, lymphatics, and vas deferens intact. A minimally invasive procedure which reduces morbidity, pain and recovery time is also desirable. This review discusses current surgical techniques for varicocelectomy in infertile men and the microsurgical treatment of clinical varicoceles to improve male fertility. It is currently unclear which technique is the most beneficial for patients but microsurgical repair seems to be associated with better outcomes.
Key words: varicocele, male infertility, scrotal temperature, microsurgical varicocelectomy

Качество на живот в домове за социални услуги за възрастни хора
М. Платиканова1 и П. Христова2
1Катедра „Хигиена, епидемиология и инфекциозни заболявания“, Медицински факултет,
Тракийски университет – Стара Загора
2Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме. Поддържането на високо качество на живот е от изключителна важност за хората, живеещи в домове за социални услуги. В материала са разгледани и са систематизирани факторите, които имат отношение към осигуряването му. Оценката на качеството на живот се извършва въз основа на материалната база, мнението на жителите в домовете, грижите, полагани от персонала за здравословното състояние на възрастните хора, смъртността в домовете и начинът, по който те се управляват. Всички тези фактори, тясно свързани помежду си, пряко или косвено определят качеството на живот. С помощта на прегледаната литература се установява, че съществуват неблагоприятни фактори в домовете за социални услуги за възрастни хора в различни аспекти, които повлияват негативно физическото и психичното здраве на жителите в тези институции. Разгледани са някои стратегии за оптимизиране живота на възрастните хора в домовете. Прегледани са съвременни практики за подобряване качеството на живот, приложени в различни страни през последните години, от които е получен положителен резултат.
Ключови думи: качество на живот, домове за социални услуги, възрастни хора

QUALITY OF LIFE IN NURSING HOMES            
M. Platikanova1 and P. Hristova2
1Department „Hygiene, Epidemiology and Infectious Diseases“, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora
2Faculty of Medicine, Trakia University – Stara Zagora
Abstract.Maintaining a high quality of life is very important for people living in nursing homes. This article reviews and systematizes the factors that are relevant to its provision. The quality of life is assessed on the material base, the opinion of the residents in the homes, the care taken by staff on the health status of the elderly, the mortality in the homes and the way they are managed. All these factors, closely related to each other, directly or indirectly determine the quality of life. With the help of the reviewed literature it is found that there are unfavorable factors in the nursing homes for the elderly in different aspects, which negatively affect the physical and mental health of the residents in these institutions. The presented paper examines some strategies for optimizing the life of elderly people in the homes. Different practices for improving the quality of life are reviewed. They have been applied in different countries in recent years and have yielded a positive result.
Key words: quality of life, nursing homes, elderly people

 

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти