ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

3/2016

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ПРИЛОЖЕНИЕ НА MONAKOLIN  K ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИСЛИПИДЕМИЯ
С. Найденов, К. Кощикова, Д. Василева, А. Иванов, Цв. Драгойчев, Я. Рангелов, Е. Димчовски, Р. А. Шабани, Е. Манов, Н. Рунев
Кардиологично отделение, КПВБ „Проф. Ст. Киркович”, Медицински университет – София

Резюме. Цел: Да се оценят ефикасността и профилът на безопасност на Monakolin  К (Prophichol forte®), приложен за първична профилактика при пациенти с дислипидемия и проявени нежелани лекарствени реакции от статини. Проспективно изследване, проведено за периода септември–декември 2015 г., включващо 30 пациенти с показания за липидопонижаваща терапия – 15 жени и 15 мъже, на средна възраст 46,9 ± 9,9 год. При всички пациенти към терапията е добавен Monakolin  K (Profichol forte®) в стандартна доза – 1 таблетка дневно. Клинични визити за оценка на клиничния статус, липидния профил и други лабораторни показатели, както и възникнали нежелани лекарствени реакции са проведени в края на 1-вия, 2-рия и 4-ия месец. Изходните стойности на общия холестерол (ОХ) са средно 6,81 ± 0,67 mmol/L, LDL холестерол (LDL-х) – 4,54 ± 0,53 mmol/L, аланин аминотрансфераза (АЛАТ) – 36,1 ± 13,4 U/L, аспартат аминотрансфераза (АСАТ) – 37,1 ± 30,6 U/L, обща креатин фосфокиназа (КФК) – 113,6 ± 40,3 U/L. В края на 4-тия месец от лечението с monakolin  K стойностите  на ОХ са 5,56 ± 0,94 mmol/L, на LDL-х – 3,45 ± 0,84 mmol/L, АЛАТ – 32,6 ± 8,3, АСАТ – 27,3 ± 7,7, КФК – 112,6 ± 40,1 U/L. Нежелани лекарствени реакции са регистрирани при 2-ма пациенти – лека до умерено изразена миалгия. Monakolin  K може да бъде алтернатива на статините за първична профилактика при пациенти с умерен сърдечно-съдов риск и изходни стойности на LDL-х < 4,5 mmol/L.
Ключови думи: дислипидемия, първична профилактика,
Monakolin  K

MONAKOLIN  K FOR PRIMARY PREVENTION OF PATIENTS WITH DYSLIPIDEMIA
S. Naydenov, K. Koshtikova, D. Vasileva, A. Ivanov, Ts. Dragoychev, Y. Rangelov, E. Dimchovsky, R. A. Shabani, E. Manov, N. Runev
Department of Internal Diseases “Prof. St. Kirkovich”, Medical University – Sofia

Summary. Objective: To evaluate the efficacy and safety profile of Monakolin К (Prophichol forte®), administered for primary prevention in patients with dyslipidemia and adverse effects of statin treatment. Methods: A prospective research, held for the period September-December, 2015, including 30 patients with indications for lipid-lowering therapy – 15 females and 15 males, mean age 46.9 ± 9.9 years. Monakolin K (Profichol forte®) was administered to all patients in standard dose – 1 tablet daily. At the end of months 1, 2 and 4 clinical visits were performed for evaluation of patient’s clinical state, lipid profile, other laboratory parameters and adverse effects. Results: Baseline mean values of total cholesterol (TH) were 6.81 ± 0.67 mmol/L, LDL-cholesterol (LDL-c) – 4.54 ± 0.53 mmol/L, alanine aminotransferase  (ALT) – 36.1 ± 13.4 U/L, aspartate aminotransferase (AST) – 37.1 ± 30.6 U/L, total creatine phosphokinase (CK) – 113.6 ± 40.3 U/L. At the end of month 4 mean values of TH were 5.56 ± 0.94 mmol/L, LDL-c – 3.45 ± 0.84 mmol/L, ALT 32.6 ± 8.3, AST – 27.3 ± 7.7, CK – 112.6 ± 40.1 U/L. Adverse effects due to monakolin  K treatment occurred in 2 patients – mild to moderate myalgia. Conclusion: Monakolin  K could be an alternative of statins for primary prevention of patients  with moderate cardiovascular risk and baseline values of LDL-c <4.5 mmol/L.
Key words: dyslipidemia, primary prevention, Monakolin K

ПЛАЗМЕНИ НИВА НА ЛЕПТИН, ГРЕЛИН И АДИПОНЕКТИН ПРИ МЪЖЕ И ЖЕНИ СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ПРЕДИАБЕТ
К. Каменова1, Л. Лазаров1, Г. Богданов1, Т. Ханджиева-Дърленска1, Г. Ставрева3, Д. Пендичева3, Д. Димитрова2, Г. Добревска1, Р. Методиева1, Д. Гетова3 и Н. Бояджиева1
1Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София
2Медицински университет – Пловдив
3Медицински университет – Плевен

Резюме. Затлъстяването е хронично метаболитно заболяване, което се характеризира с дълготраен позитивен енергиен баланс и натрупване на прекомерно количество мастна тъкан в организма. Регулацията на метаболизма и апетита е сложен, взаимосвързан процес. Оновните хормони, които играят ключова роля в регулацията на апетита, са лептин, грелин и адипонектин. Лептинът и адипонектинът са адипокини, които се секретират от мастната тъкан и намаляват апетита. Грелинът е хормон, който се отделя от стомашната лигавица в зависимост от приема на храна и повишава апетита. Целта на проучването е да се установят плазмените концентрации на лептин, адипонектин и грелин при лица със затлъстяване и предиабет на нискокалорийна диета в комбинация с пробиотик от три различни области в България. Нашите резултати демонстрират  понижени нива на лептин и повишени нива на адипонектин и грелин в кръвта в зависимост от индекса на телесна маса на изследваните лица. Тези данни са новост по отношение на баланса между лептин, адипонектин и грелин при лица с различна степен на затлъстяване. Различията между хормоналните нива в кръвта биха могли да изяснят механизмите в дисрегулацията на апетита и степента на редукция на теглото.
Ключови думи: затлъстяване, предиабет, лептин, адипонектин, грелин

 

PLASMA Levels of leptin, ghrelin, and adiponectin in male and femal
patients with obesity and prediabets
K. Kamenova1, L. Lazarov1, G. Bogdanov1, T. Handzhieva-Darlenska1, G. Stavreva1, D. Pendicheva3, D. Dimitrova2, G. Dobrevska1, R. Metodieva1, D. Getova3 and N. Boyadzhieva1
1Department of Pharmacology and Toxicology, Medical University – Sofia
2Medical University – Plovdiv
3Medical University – Pleven

Summary. Obesity is a chronic metabolic disease which is characterized by a long-term positive energy balance, and an accumulation of an excess fat tissue in the body. Regulation of metabolism and appetite is a complex inter-linked process. The main hormones involved in the regulation of the appetite are leptin, adiponectin and ghrelin. Leptin and adiponectin are adipokines secreted by the fat tissue which decrease appetite. Ghrelin is a hormone secreted by the stomach mucosa that increases appetite in correlation with food intake. The aim of the present study is to establish the plasma levels of leptin, adiponectin and ghrelin in subjects with obesity and prediabetes that are on a low-calorie diet combined with probiotic from three regions in Bulgaria. Our results demonstrate decreased leptin levels and increased ghrelin and adiponectin plasma concentrations according to the subject’s body mass index. These data are a novelty into the understanding of the balance between leptin, adiponectin and ghrelin in subjects with different level of obesity. The difference in the hormonal levels could give a light on the mechanisms in appetite dysregulation and the level of reduction of body weight.
Key words: obesity, prediabetes, leptin, adiponectin, ghrelin

РОЛЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В ПРОФИЛАКТИКАТА
НА ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦАТА
С. Филкова1 и Цв. Търпоманова2
1УНС „Рехабилитатор и медицински козметик“,
2УНС „Инспектор по обществено здраве и социални дейности“
Медицински колеж, Медицински университет – Варна

Резюме. Ранната и точна диагностика, адекватният двигателен режим, профилактиката и лечението могат да предотвратят неблагоприятните последици от постурални нарушения и гръбначни изкривявания и да осигурят нормалното функциониране на вътрешните органи и системи. Ако се пренебрегнат, с времето тези деформации може да се задълбочат и да станат предпоставка за усложнения в по-късна възраст. Целта на настоящия анализ е да се проучи ролята на личните лекари  при профилактичните прегледи за неправилна поза и гръбначни деформации при децата през призмата и нагласата на родителите. Голяма част от родителите – 88%, не са информирани за същността и последиците от гръбначните деформации. Според 56% от анкетираните личните лекари не са извършвали профилактичен преглед за гръбначни изкривявания на децата им. Дори и при проведен преглед, повече от половината родители нямат информация за резултатите от него. Информацията не се отбелязва и в здравните картони на децата. От анализа на резултатите се вижда необходимостта от конкретни мерки, за да се внесе яснота в делегирането на задължения на медицинските специалисти в посока регистрация, предотвратяване, лечение, информиране за същността и последиците от това така често срещано състояние в училищната възраст.
Ключови думи: ученици, постурални нарушения, профилактични прегледи, гръбначни изкривявания


ROLE OF THE GENERAL PRACTITIONERS IN THE PREVENTION
OF THE CURVATURE OF THE SPINE IN CHILDREN
S. Filkova1 and  Ts. Tarpomanova2
1Educational and Research Sector of Rehabilitation Therapist
2Educational and Research Sector of Inspector of Public Health and Social Activities,
Medical College, Medical University –  Varna

Summary. The early and accurate diagnosis and the adequate movement regimen, prevention and treatment can prevent the adverse effects of the postural disorders and curvature of the spine and can ensure the proper functioning of the internal organs and systems. If ignored, these deformities may gradually deepen and may become a prerequisite for complications at a later age. The purpose of this analysis is to examine the role of the general practitioners in the preventive check-ups for poor posture and spinal deformities in the children in the light and attitude of the parents. Large part of the parents (88%) is not aware of the nature and consequences of the spinal deformities. In the opinion of 56 % of the respondents the general practitioners have not made preventive check-up for curvature of the spine of their children. Even when a check-up has been made more than half of the parents are not informed of the results thereof. In addition, this information is not entered in the health records of the children. The analysis of the results shows that measures should be taken to clarify the delegation of duties to the medical professionals on the registration, prevention, treatment and information of the nature and consequences of this recurring condition in the school age children.
Key words: pupils, postural disorders, preventive check-ups, curvature of the spine

ИНФОРМИРАНОСТ НА ТИйНЕЙДЖЪРИТЕ ОТНОСНО СПИН И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИТЕ ИНФЕКЦИИ
М. Платиканова1 и В. Карабойдева2
1Катедра „Хигиена, епидемиология и инфекциозни болести“, МФ, Тракийски университет – Стара Загора
2Регионална здравна инспекция – Стара Загора

Резюме. Извършен е анализ на резултатите от анкетно проучване сред ученици на възраст от 15 до 19 год. в четири града на област Стара Загора за периода 2011-2015 г., в рамките на Национална програма за превенция и контрол на HIV и сексуално предавани инфекции 2008-2015 г. Целта е да се установи нивото на информираност на младите хора за рисковете от заразяване, пътищата на разпространение на HIV/СПИН и сексуално предаваните инфекции (СПИ), и начините за предпазване от тях. Получените резултати показват, че тийнейджърите имат най-високи знания за СПИН и сифилис, добре познават пътищата на предаване на HIV, но знанията им за липсата на риск при битово общуване с хора, болни от СПИН, са задоволителни. Подрастващите (с малки изключения) са запознати с начините за предпазване от СПИ, което корелира с ниския процент на заразените. Голяма част съобщават за липса на полов живот, а при останалите възрастта за започването му е най-често 15-16 години. Информация по темата се получава главно от интернет. Получените резултати показват и определят необходимостта от прилагането на по-ефективни програми по сексуално образование в училищата за повишаване на здравните знания, нагласи и умения за безрисково сексуално поведение.
Ключови думи: СПИН, сексуално предавани инфекции, ученици, информираност, сексуално образование

AWARENESS OF TEENAGERS ABOUT AIDS AND SEXUALLY
TRANSMITTED DISEASES
М. Platikanova1 and V. Karaboideva2
1Department of Hygiene, Epidemiology and Infectious Diseases, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora
2Regional Health Inspectorate – Stara Zagora

Summary. An analysis based on the results from a survey done among students from age 15 to 19 has been carried out in 4 cities in the region of Stara Zagora for the period 2011-2015. The survey is an activity related to “The National Program for Prevention and Control of HIV and sexually transmitted infections 2008-2015”. The aim is to determine the level of awareness of young people about the risks of contamination, the ways to spread HIV/AIDS and sexually transmitted diseases (STD) and how to prevent them. The results show that teenagers have high knowledge about AIDS and syphilis, they are aware how HIV can be transmitted. The case whether you can be contaminated with the virus while communicating show satisfying results. The adolescents, with a few exceptions, are aware how to protect themselves from STD, which is visible from the low percentage of contaminated people from the survey. A big number of them don’t lead sex life, the rest start usually at age 15-16. The information on the subject is obtained mainly from the internet. The results show and determine the necessity of applying more effective programs on sexual education in schools to increase the health knowledge, attitude and skills for a riskless sexual behaviour.
Key words: AIDS, sexually transmitted diseases, students, awareness, sexual education

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ЯТРОГЕННА ОСТЕОНЕКРОЗА НА КОЛЯННА СТАВА СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИСОКИ ДОЗИ ЛОКАЛЕН КОРТИКОСТЕРОИД
В. Стоянов и Пл. Кинов
Клиника по ортопедия и  травматология, УМБАЛ „Царица Йоанна", ИСУЛ – София

Резюме. Целта на публикацията е да се направи преглед на индикациите за приложение на локални кортикостероиди при заболявания на опорно-двигателния апарат и да се разгледат възможностите на метода за лечение на гонартрозата. Представен е клиничен случай на страничен ефект (масивна остеонекроза) след вътреставно приложение на високи дози локален кортикостероид в колянна става.
Ключови думи: ятрогенна остеонекроза, кортикостероидни вътреставни инжекции, артрозна болест, остеопороза

 

YATROGENIC OSTEONECROSIS OF THE KNEE AFTER ADMINISTRATION
OF HIGH DOSES OF TOPICAL CORTICOSTEROIDS
V. Stoyanov and Pl. Kinov
Clinic of Orthopedics and Traumatology, University Multrprofile Hospital for Active Treatment “Tsaritsa Yoanna" – ISUL – Sofia

Summary. The aim of the publication is to review the indications for use of local corticosteroids for treatment diseases of the joints and consider the method of treatment. Presented is a clinical case of a side effect after administration of the topical corticosteroid in high doses.
Key words: yatrogenic osteonecrosis, corticosteroid intraarticular injections, arthrosis, osteoporosis

Прилагане на Етичен анализ в общата медицинска практика
С. Димитрова
Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Медицински факултет,
Тракийски университет – Стара Загора

Резюме. Целта на статията е разкриване на възможностите за прилагане на етичния анализ в общата медицинска практика чрез коментар на конкретен случай. Използваните методи са: класическият четирипринципен подход и методът на четирите квадранта. Казусът е анализиран от гледна точка на принципите – зачитане на автономността на пациента, благодеяние, неувреждане и справедливост. Коментирани са конкретните им значения в рамките на модела на Siegler в четирите квадранта: медицински индикации, предпочитания на пациента, качество на живот и контекстуални фактори. Изводите подчертават практическата приложимост на метода на Siegler в общата медицинска практика.
Ключови думи: обща медицинска практика, етичен анализ, четирипринципен подход, метод на четирите квадранта


Еthics analysis in general medical practice
S. Dimitrova
Department of Social Medicine and Healthcare Menagement, Faculty of Medicine,
Thracian University – Stara Zagora

Summary. The aim of the article is to discover the application opportunities of the ethical analysis in general practice trough commentary of a concrete case. The methods in use are: the classical four principles approach and the four topics approach. Discussion: The case is analyzed on the base of four principles – patient’s autonomy respect, beneficence, non-maleficence and justice. Their meaning in the case that has been presented are commented using the four quadrants in the model of Siegler: medical indications, patient’s preferences, quality of life and contextual factors. In conclusions, practical applicability of the Siegler method is underlined.
Key words: general practice, ethical analysis, four principles approach, four topics approach

ОБЗОРИ
REVIEWS

ИМУНОПРОФИЛАКТИКА  НА ВАРИЦЕЛА  И  ХЕРПЕС ЗОСТЕР
Т. Петкова и Ц. Дойчинова
Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”,
Медицински университет – Плевен

Резюме. В България варицелата заема водещо място в структурата на инфекциозните заболявания, подлежащи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет. Причината за това е високият контагиозен индекс и липсата на имунопрофилактика срещу заболяването в страната. В същото време действителната заболяемост от херпес зостер е неясна, поради това че за разлика от варицелата, херпес зостер не подлежи на задължителна регистрация. За разлика от България, редица страни са лицензирали и успешно прилагат VZV ваксина. В обзора са представени съвременните препоръки на WHO, ECDC,  CDC и резултатите от проучвания на водещи специалисти относно имунопрофилактиката на варицела и херпес зостер.
Ключови думи: VZV, варицела, херпес зостер, ваксини

IMMUNOPROPHYLAXIS OF CHICKENPOX AND SHINGLES
T. Petkova and Tz. Doychinova
Department of Infectious Diseases, Epidemiology, Parasitology аnd Tropical Medicine, Medical University – Pleven

Summary. In Bulgaria chickenpox is a leader in the structure of infectious diseases that are subject of compulsory registration, notification and reporting. The reason for this is the high contagious index and lack of immunization against the disease in the country. At the same time the actual incidence of shingles is unknown, because shingles is not a subject of mandatory registration. Unlike Bulgaria, many countries are licensed and successfully apply VZV vaccine. In this literature review are presented current recommendations of WHO, ECDC, CDC and the results of leading experts researches on immunoprophylaxis of chickenpox and shingles.
Key words: VZV, chickenpox, shingles, vaccines

HIV СВЪРЗАНО НЕЯСНО ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ
М. Баймакова
Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София

Резюме. През последните 30 години учените по света активно изучават HIV инфекцията и нейните прояви. Много често при HIV инфектирани пациенти се наблюдава проявата на фебрилитет с неизвестен произход. HIV свързаното неясно фебрилно състояние е една от четирите групи неясно фебрилно състояние (НФС). Причините, водещи до това състояние, са обект на анализ в настоящия труд. Обзорът на литературата показа, че инфекциите са водещата причина за HIV свързано НФС.
Ключови думи: HIV инфекция, НФС, причини

HIV ASSOCIATED FEVER OF UNKNOWN ORIGIN
M. Baymakova
Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy – Sofia

Summary. During the last 30 years researchers around the world analyze HIV infection and its development and presentation. Frequently HIV infected patients have clinical presentation of an undetermined fever. HIV associated fever of unknown origin is one of the subgroups of fever of unknown origin (FUO). The reasons leading to prolonged fever are subject of this analyze. The literature review shows that infections are the leading cause of HIV associated FUO.
Key words: HIV infection, FUO, reasons

ЕФЕКТИТЕ НА БРЕМЕННОСТТА ВЪРХУ ЗРИТЕЛНАТА СИСТЕМА
К. Трифонова, Г. Йорданов, Й. Йорданов и К. Славейков
Катедра „Офталмология и обща медицина“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Резюме. Целта на проведеното проучване е да се разгледат промените на зрителния анализатор, които могат да възникнат във връзка с бременността. Извършено е търсене на литературни източници чрез свободно търсене, Pubmed и Embase. Получените резултати са разделени на  физиологични и патологични промени. Патологичните промени по своята характеристика могат да се разделят на очни прояви, появяващи се за първи път по време на бременността, влошаване на вече съществуващ очен проблем и очни усложнения от общи заболявания. Необходимо е познаването на влиянието на бременността върху зрението от общопрактикуващите лекари с цел правилно и навременно насочване към офталмолог. Познаването на ефектите на бременността върху зрителната система, би помогнало в предварителната подготовка и проследяването при жени със системни заболявания, с цел подобряване прогнозата за тяхното зрение.
Ключови думи: зрителен анализатор, бременност, промени

EFFECTS OF PREGNANCY ON VISUAL SYSTEM
K. Trifonova, G. Jordanov, J. Jordanov and K. Slaveykov
Department of Ophthalmology and General medicine, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora

Summary. The aim of the study is to examine the changes of the visual analyzer that may arise in connection with pregnancy. A systematic review of the literature was made using free search, Pubmed and Embase.The changes of visual system during pregnancy were divided into physiological and pathological changes. The pathological changes are divided into ocular events occurring for the first time during pregnancy, worsening of existing eye problem and eye complications of systemic diseases.The effects of pregnancy on vision need to be known by general practitioners in order to refer patients to an ophthalmologist right and on time.By knowing the effects of pregnancy on visual system, they can help with preliminary preparation and follow-up of pregnant women with systemic diseases which would lead to а better visual prognosis.
Key words: vision, pregnancy, changes

фактори на интернализираната стигма при лица
с психични проблеми
Л. Джалев1, А. Ферчева2 и В. Миланова2
1Департамент по когнитивна наука и психология, Нов български университет – София
2Катедра по психиатрия, Медицински университет – София

Резюме. В статията са представени резултатите от изследване на интернализираната стигма (автостигма) за психичната болест при лица с психиатрични диагнози. Основният изследователски въпрос е свързан с влиянието на осем социално-демографPски и медицински фактора върху равнището на автостигма. Участници в изследването са 279 пациенти на лечение в Клиниката по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“ или в дневния стационар към същата клиника. Участниците са изследвани със самооценъчен Въпросник за оценка на автостигмата на психичната болест, разработен въз основа на международно утвърдени инструменти за оценка на автостигма. Обработването на данните е направено по метода на многомерния дисперсионен анализ (MANOVA). Резултатите показват, че пациентите като цяло се характеризират с умерено висока автостигма и че не всички наблюдавани фактори имат влияние върху нейното равнище. Два от социално-демографските фактори – пол и образователно равнище, не оказват влияние върху стигмата. Други три – семейният и трудовият статус, отчасти и възрастовият фактор, водят до значими междугрупови различия. Разграничителната линия между тези две групи фактори е в различния им потенциал да бъдат асиметрични предпоставки за пълноценното социално функциониране на лицата в различните субгрупи – тези с психични проблеми, които не са семейни, не работят или не учат, както и онези от по-високите възрастови групи, се характеризират с по-високи равнища на автостигма. Всички фактори, свързани с психичното заболяване, имат голяма предиктивна сила – лицата, страдащи от личностово разстройство, шизофрения и депресия, както и тези с по-продължителна история на заболяването, се характеризират с по-високи равнища на автостигма. Като най-мощен предиктор на автостигмата се очертава субективната оценка на пациентите за сериозността на психичното им заболяване, като тежестта на стигмата нараства със сериозността на заболяването.
Ключови думи: психична болест, публична стигма, автостигма, дисперсионен анализ

 

factors of internalized stigma among people with mental illnesPs
L. Djalev1, A. Fercheva2 and V. Milanova2
1Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University – Sofia
2Department of Psychiatry, Medical University – Sofia

Summary. The article presents the results of a study aimed to explore the internalized stigma (self-stigma) of mental illness among people with psychiatric diagnoses. The main research question is related to the effect of eight socio-demographic and medical factors on the level of self-stigma. Participants in the study were 279 patients treated in Psychiatry clinic at the „Aleksandrovska“ University hospital. Participants were tested with self-report Questionnaire measure of self-stigma of mental illness, developed on the basis of internationally recognized assessment tools for self-stigma. Data processing was done by the method of multivariate analysis of variance (MANOVA). Results showed that patients in general are characterized by moderately high level of self-stigma and that not all of the factors have an effect on its level. Two of socio-demographic factors – gender and educational level, did not influence the stigma. Three other factors – family and employment status, partly age factor lead to significant between-group differences. The border line between these two groups of factors is their different potential to be asymmetric prerequisites for social functioning of individuals in various subgroups – those with mental health problems who are not married, not working or studying, as well as those from higher age groups are characterized by higher levels of self-stigma. All factors associated with mental illness have considerable predictive power – people suffering from personality disorder, schizophrenia and depression, and those with a longer history of the illness are characterized by higher levels of self-stigma. As the most powerful predictor of self-stigma emerged subjective assessment of patients‘ severity of mental illness, as the burden of stigma increases with the severity of the illness.
Key words: mental illness, public stigma, self-stigma, analysis of variance

 

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти