ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

3/2015

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ЕФЕКТ ОТ БЛОКАДАТА НА АЛДОСТЕРОНОВИ РЕЦЕПТОРИ
ПРИ БОЛНИ ОТ АРТЕРИАЛАНА ХИПЕРТОНИЯ, КОМБИНИРАНА
С ХОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ

В. Ю. Делевская
Харковски национален медицински университет – Харков, Украйна

Резюме. Целта на изследването е да се прецени ефикасността и безопасността на блокадата на рецепторите на алдостерона при диастолна дисфункция у пациенти с есенциална хипертония (ЕХ) в комбинация с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). В проучването са включени 80 пациенти с ЕХ и ХОББ с ІІ-ІІІ степен на бронхиална обструкция, с хроничен сърдечен дефицит от ІІ и ІІІ степен и с обективни данни за диастолна дисфункция. Болните са рандомизирани в 2 групи. Първата се състои от 41 пациенти (26 мъже и 15 жени със средна възраст 64,42 ± 2,73). Получават стандартна терапия с назначаването на β2-агонисти, кортикостероиди, антихолинергици, АСЕ инхибитори, диуретици. Втората група от 39 пациенти (24 мъже и 15 жени със средна възраст 57,35 ± 1,64) в добавка към стандартната терапия получават по веднъж дневно по 50 mg spironolactone в продължение на 3 месеца. Проведени са клинични прегледи, биохимични тестове, спирометрия, ехокардиографски изследвания (преди и след лечението). Резултатите показват, че добавянето на spironolactone към основното лечение води до подобряване на левовентрикуларната диастолна функция. Без да са регистрирани странични ефекти, броят на пациентите с увредена релаксация на лявата камера намалява след прием на spironolactone с 16,4% (р < 0,05). В заключение може да се твърди, че spironolactone, при болни с артериална хипертония и съпътстваща ХОББ, спомага за подобряване на левокамерната диастолна функция.

Ключови думи: spironolactone, diastolic heart failure, хронична обструктивна белодробна болест, артериална хипертония

THE EFFECT OF ALDOSTERONE RECEPTOR BLOCKADE IN DIASTOLIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION COMBINED WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
V. Yu. Dielievska
Kharkiv National Medical University – Kharkiv, Ukraine

Summary. Aim: The study aim was to assess the efficacy and safety of aldosterone receptor blockade in diastolic heart failure in patients with essential hypertension (EHT) combined with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Materials and methods: The study included 80 patients with EHT and COPD of II-III grade of bronchial obstruction (GOLD 2-3) with chronic heart failure of the II and III NYHA classes and evidence of diastolic dysfunction. The patients were randomized into 2 groups. The first group of 41 patients with EHT and GOLD 2-3 (26 males and 15 females, mean age 64.42 ± 2.73), received standard therapy of COPD and EHT with use of β2-agonists, corticosteroids, anticholinergics, ACE inhibitors and diuretics. The second group of 39 patients (24 males and 15 females, mean age 57.35 ± 1.64) with EHT and GOLD 2-3 received 50 mg of spironolactone once daily in addition to standard therapy with 3 months of follow up. General clinical and biochemical studies, spirometry and echocardiography were provided for all patients before and after the treatment. Results: The obtained results showed that addition of spironolactone to the basic treatment of patients with EHT and COPD led to the improvement of left ventricular diastolic function, characterized by the decrease of the peak early filling velocity (E-wave), the peak late diastolic filling velocity (A-wave), isovolumic relaxation time (IVRT) and deceleration time (DT). The number of patients with impaired relaxation of left ventricle decreased by 16.4% (p < 0.05) after spironolactone treatment. While using spironolactone, no adverse effects were registered in the studied patients. Conclusions: In patients with arterial hypertension and concomitant chronic obstructive pulmonary disease spironolactone contributes to the improvement of LV diastolic function.

Key words: spironolactone, diastolic heart failure, chronic obstructive pulmonary disease, arterial hypertension

 

ПРЕОБЛАДАВАНЕ НА АВТОИМУННИ ТИРЕОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
М. Арнаудова, И. Даскалова и Ц. Тотомирова
Клиника "Ендокринология и болести на обмяната", ВМА – София

Резюме. Захарният диабет и заболяванията на щитовидната жлеза са най-честите нарушения в практиката на ендокринолога. При пациентите със захарен диабет (ЗД) честотата на тиреоидни заболявания е по-висока спрямо останалата популация. Наличието на положителни тиреоидни антитела при пациенти със захарен диабет достига до 50%, което е свързано с риск от развитие на хипотиреоидизъм в бъдеще. Сред диабетици рискът от тиреоидно заболяване силно се увеличава при автоимунен тип захарен диабет, начало на заболяването в по-късна възраст и по-голяма продължителност. За периода от януари 2012 до декември 2013 г. се проведе ретроспективно изследване на честотата на тиреоидната патология сред пациентите със ЗД тип 1 и тип 2. Общата изследвана група включва 829 пациенти. Тиреоидна патология се установи при 78 (63,4%) от пациентите със ЗД тип 1 и при 507 (71,8%) от пациентите със ЗД тип 2. В групата със ЗД тип 1 с установена тиреоидна патология преобладават пациентите с автоимунни тиреоидни заболявания – 36,5%. При пациентите със ЗД тип 2 тази честота е 21,5%. Проведеното изследване показва значима честота на АTЗ на щитовидната жлеза както сред пациентите със ЗД тип 2, така и сред пациентите със захарен диабет тип 1, което налага насочено изследване при тях в търсене на тези изменения.

Ключови думи: захарен диабет, тиреоидни заболявания

 

PREVALENCE OF AUTOIMMUNE THYROID DISEASES IN PATIENTS
WITH DIABETES MELLITUS

M. Arnaudova, I. Daskalova and C. Totomirova
Clinic of Endocrinology, Military Medical Academy – Sofia

Summary. Diabetes mellitus and thyroid diseases are the most common problems in endocrinologist’s practice. Patients with diabetes mellitus have higher incidence of thyroid diseases in comparison to normal population. Positive thyroid antibodies are found in up to 50% of patients with diabetes mellitus which is associated with the risk of hypothyroidism in the future. Among diabetics, the risk of thyroid disease greatly increases in case of autoimmune type diabetes mellitus, later onset of the disease and a longer duration. A retrospective study assessing the incidence of thyroid pathology among patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus was held in the Military Medical Academy for the period from January 2012 to December 2013. The total study population included 829 patients. Thyroid pathology was found in 78 (63.4%) of patients with type 1 diabetes and 507 (71.8%) of patients with type 2 DM. In the type 1 diabetes group sample with established thyroid pathology, 36.5% of patients were with autoimmune thyroid disease. In patients with type 2 DM this frequency was 21.5%. The study shows substantial incidence of autoimmune thyroid diseases among patients with type 2 diabetes as well as patients with type 1 diabetes mellitus, which requires a focused approach in finding these alterations.

Key words: diabetes mellitus, thyroid diseases

СПЕЦИАЛНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” КАТО ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Р. Димова1, Т. Стоев1, М. Търновска2 и К. Килова3
1Катедра по здравен менижмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина,
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
2 Катедра по управление на здравни грижи, Факултет по обществено здраве, 
Медицински университет – Пловдив
3Катедра по медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение,
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив


Резюме. Световна тенденция в образованието е фокусирането към Европейските стандарти в обучението, насочването към практическа ориентация и адаптирането към нуждите на бизнеса, с цел постигане по-добро качество на изхода на висшите учебни заведения. Целта на разработката е да се проучи мнението на дипломираните студенти по специалносттта „Здравен мениджмънт и обществено здраве“ за удовлетвореността от обучението, приложимостта на придобитите знания и професионалните умения и практическата реализация като мениджъри. Проучването е срезово, представително за Южна България. Чрез случаен подбор бяха избрани 312 дипломанти (59% от генералната съвкупност). Телефонно интервю е проведено по предварително подготвен за целта структуриран въпросник. Демографските показатели (пол, възраст, местоживеене, образователен статус и професия) бяха извлечени от картотеката на студентите, попълнени при тяхното записване. Жените са 54.2% (169), а мъжете – 45.8% (143), при средна възраст на респондентите 45.51 ± 0.517 г. (SD = 9.1). Преобладаващата част интервюирани дипломанти са социално заети, а безработните са под 5%. Установената промяна в длъжностната позиция при близо 1/3 от респондентите е свързана с израстване в йерархично ниво и заемане на ръководна функция на базата на придобитите знания и диплома (р = 0.000). 98% от всички интервюирани изказват удовлетвореност от придобитите знания и биха препоръчали тази специалост на друг. Магистърската програма по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ е атрактивна и предпочитана от студентите и им помага за успешното интегриране в професионалната дейност. Знанията, придобити по време на обучението, се приемат като ценност от тях.

Ключови думи: здравен мениджмънт, обществено здраве, преподаване, удовлетвореност на студентите от обучението

 

THE HEALTHCARE MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH SPECIALTY AS A PERSPECTIVE FOR PROFESSIONAL REALIZATION
R. Dimiova1, T. Stoev1, M. Tarnovska2 and K. Kilova3
1Department of Healthcare Management, Health Economics and Primary Care,
Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
2Department of Healthcare Management, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
3Medical Informatics, Biostatistics and E-education, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv


Summary. Introduction The focus on European educational standards, practical orientation and adaptation to the business needs with a view to achieving good quality of higher education is a global trend in education. The aim of this study is to survey the opinion of graduate students from the Healthcare Management and Public Health specialty on their satisfaction with training, applicability of the acquired knowledge and professional skills and practical realization as managers. Materials and Methods This is a cross-sectional study, representative for Southern Bulgaria. 312 graduates (59% of all graduates) were selected by a random selection. A phone interview was conducted with the help of a structured questionnaire prepared in advance for the purpose. The demographic indicators (sex, age, residence, educational status and profession) were obtained from the student files completed at their enrollment. Results and Discussion Women participating in the survey are 54.2% (169), and men – 45.8% (143), at an average age of the respondents 45.51 ± 0.517 years (SD = 9.1). A predominant part of the graduates are employed and the unemployed are under 5%. The established change in work position in almost one third of respondents is related to growth in hierarchical level and occupying a managerial function on the basis of the knowledge obtained and degree (Р = 0.000). 98% of all interviewed express satisfaction with the acquired knowledge and would recommend the specialty to another person. Conclusion The Master Program in „Public Health and Healthcare Management” is attractive and preferred by students helping them in the successful integration in their professional activities. The knowledge acquired during their training is perceived as а significant value by students.

Key words: healthcare management, public health, teaching, student satisfaction with education

ЦЕЛЕВИ ОНКОЛОГИЧНИ ТЕРАПИИ, БАЗИРАНИ НА МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА – ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКИ ОЦЕНКИ
И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ

Т. Веков1, Х. Лебанова1 и Е. Григоров2
1Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Варна

Резюме. Цел на изследването е анализ на разходната
ефективност на онкологични терапии, базирани на моноклонални антитела (МАBТ), за подпомагане решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в България относно включване на МАBТ в Позитивен лекарствен списък (ПЛС). Извършено е литературно търсене в следните бази данни: PubMed, Cochrane Library и National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (www.nice.org.uk/guidance). В изследването са включени само проучвания, публикувани през последните 10 години и отговарящи на добрите практики за представяне и докладване на фармакоикономически оценки. Обхванати са публикуваните данни за разходната ефективност на 12 МАВТ, от които 8 са включени в българския ПЛС (cetuximab, panitumomab, bevacizumab, trastuzumab, ibritumomab, ofatumumab, rituximab, brentuximab) към януари 2015. В България през 2014 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е заплатила целеви лекарствени терапии за онкологични заболявания, базирани на МАBТ, над 95 млн. лв. Сравнителният анализ на заключенията от метаанализа на фармакоикономическите оценки, препоръките на NICE и медицинските стандарти за лечение на онкологични заболявания в България констатира значителни противоречия. Основната причина е, че у нас не се отчитат резултатите от сравнителните фармакоикономически анализи относно ефикасност, безопасност и разходна ефективност на МАВТ и лекарствените алтернативи.

Ключови думи: онкологични терапии, моноклонални антитела, фармакоикономически оценки, терапевтични алтернативи, разходна ефективност

 

TARGETED ONCOLOGICAL THERAPIES BASED ON MONOCLONAL ANTIBODIES – PHARMACOECONOMIC ASSESSMENTS AND THEIR IMPLEMENTATION IN BULGARIA
T. Vekov1, Ch. Lebanova1 and E. Grigorov2
1Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
2Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna


Summary. The study is aimed at an analysis of cost effectiveness of oncological therapies based on monoclonal antibodies (mAbs) to support the decisions of the National Committee on Prices and Reimbursement of Medicinal Products in Bulgaria regarding inclusion of mAbs in the Positive Medicinal List (PML). Literature search within data bases was made as follows: PubMed, Cochrane Library and National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (www.nice.org.uk/guidance). The study only included trials published in the last 10 years and following the good practices in presentation and reporting of pharmacoeconomic assessments. The published data for cost effectiveness of 12 mAbs, 8 of which are included in the Bulgarian PML (cetuximab, panitumomab, bevacizumab, trastuzumab, ibritumomab, ofatumumab, rituximab, brentuximab) by January 2015, are embraced. In 2014 in Bulgaria the National Health Insurance Fund (NHIF) paid more than 95 mln. Levas for reimbursement of targeted medicinal therapies for oncological diseases based on mAbs. Comparative analysis of conclusions from meta-analysis of pharmacoeconomic assessments, guidelines of NICE and medical standards for treatment of oncological diseases in Bulgaria established significant controversies. The main reason is that the results of comparative pharmacoecnomic analyses in relation to efficacy, safety and cost effectivenes of mAbs and medicinal alternatives are not acknowledged in Bulgaria.

Key words: oncological therapies, monoclonal antibodies, pharmacoeconomic assessments, therapeutic alternatives, cost effectiveness

ВРЪЗКА НА ГЕНЕТИЧНИЯ ПОЛИМОРФИЗЪМ НА ТУМОР-НЕКРОТИЗИРАЩ ФАКТОР-АЛФА С РАЗВИТИЕТО
НА ХИПЕРТОНИЧНА БОЛEСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЕПРЕСИЯ

Е. Иванова-Генова1, Сн. Михайлова2, E. Наумова 2 , Цв. Луканов2,
В. Миланова1 и В. Стоянова1

1Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София
2Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска” – София


Резюме. Целта на проучването е изследване на 8 генетични полиморфизъма в пет цитокинови гена (IL-6, IL-10, TGF-β, TNF-α и IFN-) при пациенти с депресия и при такива с проявена коморбидност под формата на артериална хипертония и търсене на корелация с унаследяемите вариации в посочените гени. Бяха използвани клинични (психиатрично интервю и скала за депресия на Хамилтон) и молекулярнобиологични (PCR-SSP) методи. При пациентите с депресия и здравите контроли преобладаващият генотип беше G/G за TNF-α позиция -308 (ниско ниво на генна експресия), докато при пациентите със съпътстващо заболяване артериална хипертония двата генотипа – G/G и G/A (високо ниво на генна експресия), се срещаха с почти еднаква честота. Така получените резултати, както и тези от изследването на останалите цитокинови полиморфни варианти посочват, че при депресивните пациенти превалира генетично обусловен Th2 имунен профил, но наличието на съпътстващо соматично заболяване при пациенти с депресия вероятно е резултат от доминиране на Th1 над Th2 цитокинов баланс.

Ключови думи: депресия, хипертония, генетичен полиморфизъм, TNF-α

 

THE GENETIC POLYMORPHISM OF TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA IS ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSION DISEASE IN PATIENTS WITH DEPRESSION
E. Ivanova-Genova1, Sn. Mihaylova2, E. Naumova2, Cv. Lukanov2,
V. Milanova1 and V. Stoyanova1

1Clinic of Psychiatry, University Multiprofile Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” – Sofia
2Clinic of Clinical Immunology with Stem Cell Bank, University Multiprofile Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” – Sofia


Summary. The aim of this study was to investigate eight genetic polymorphisms in five cytokine genes (IL-6, IL-10, TGF-β, TNF-α and IFN-γ) in depressed patients and patients with co-morbidity manifested in the form of hypertension and to search correlation with inheritable variations in these genes. Clinical (psychiatric interview and the Hamilton rating scale for depression) and molecular biological (PCR-SSP) methods were used. In patients with depression and healthy controls, the predominant TNF-α (-308) genotype was G/G (low level of gene expression), whereas in patients with concomitant diseases, hypertension the two genotypes – G/G and G/A (high level of gene expression) met with almost equal frequency. The results obtained from the study of other cytokine polymorphic variants indicated that in depressed patients genetically determined Th2 immune profile could be prevalent, but the presence of co-morbid somatic disease in patients with depression probably is a consequence of Th1 immune domination.

Key words: depression, hypertension, genetic polymorphisms, TNF-α

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО – ПЕРСИСТИРАЩ РИСКОВ ФАКТОР
ЗА ЗДРАВЕТО

С. Попова, Г. Николаева, О. Сюлейман, В. Иванова и Р. Билял
Медицински колеж, Медицински университет – Варна

Резюме. Тютюнопушенето е негативен епигенетичен фактор на здравето с широко разпространение в съвременния свят. В извършено срезово анкетно проучване през 2015 г. със случайна извадка (N = 100) сред населението в трудоспособна възраст във Варненски регион се установи, че мнозинството от анкетираните лица – 76%, са активни пушачи. В проучването прави впечатление високият относителен дял (48,68%) на жените пушачи, спрямо 51,32 % мъже пушачи, а също и фактът, че 30,12% от жените пушачки са във фертилна възраст. При 69,74% от активните пушачи усвояването на този негативен поведенчески фактор на здравето се асоциира със семейната среда и приятелския кръг, а при 14,47% – с преживяна емоционална травма. Според 44% от анкетираните, катализатор в процеса на разпространение на никотиновата зависимост е стресът в ежедневието на съвременния човек.

Ключови думи: тютюнопушене, здраве, рисков фактор, здравна политика

 

TOBACCO SMOKING – PERSISTING RISC FACTOR FOR HEALTH
S. Popova, G. Nikolaeva, O. Suleiman, V. Ivanova and R. Bilyal
Medical College, Medical University – Varna

Summary. Tobacco smoking is a negative epigenetic factor of health which is widespread in the modern world. In a sectional survey study in 2015 with a random sample (N=100) amongst the population within the working age in the region of Varna, it was established that the majority of the surveyed – 76% are active smokers. The high share of the women – smokers is very impressive 48.68%, compared to 51.32% men – smokers, and also that 30.2% of the women-smokers are in fertile age. The negative behavioral factor for health is established in 69.74% of the active smokers and is associated with the family environment and friend circles, while in 14.47% – with emotional trauma. According to 44% of the surveyed, the catalyst in the process of spreading of the nicotine addiction is the stress in the everyday life of the modern man.

Key words: tobacco smoking, health, risk factor, health politics
ОБЗОРИ
REVIEWS

КОМПЛЕКСЕН РЕГИОНАЛЕН БОЛКОВ СИНДРОМ – ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ, ЕТИОЛОГИЧНИ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ
Ж. Тодорова1, Н. Данчев1 и Г. Петрова2
1Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
2Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Фармацевтичен факултет, МУ – София


Резюме. Комплексният регионален болков синдром е болезнено и инвалидизиращо състояние, което засяга обикновено крайник след травма или хирургична интервенция. Патофизиологичните механизми все още не са доизяснени, но проведените напоследък изследвания показват, че са мултифакторни. Включват се механизми от периферната и централната нервна система. Дискутират се периферна и централна сензитизация, възпаление, хипоксия, променена симпатикова функция, променена соматосензорна репрезентация в мозъка, автоимунни механизми, генетични фактори и психологически взаимодействия.

Ключови думи: комплексен регионален болков синдром, рефлексна симпатикова дистрофия, патофизиологични механизми

 

COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME – EPIDEMIOLOGICAL, ETIOLOGICAL AND PATOPHYSIOLOGICAL ASPECTS
Zh. Todorova1, N. Danchev1 and G. Petrova2
1Department of Pharmacology, Pharmacotherapy and Toxicology
2Department of Organization and Economics of Pharmacy, Pharmaceutical Faculty, Medical University – Sofia


Summary. Complex regional pain syndrome is a painful and disabling condition which typically develops in an extremity after trauma or surgical intervention. The pathophysiological mechanisms are not clearly understood yet but the recent research has indicated that they are multifactorial. Both the peripheral and central nervous system mechanisms are involved. Peripheral and central sensitization, inflammation, hypoxia, altered sympathetic function, altered somatosensory representation in the brain, autoimmune mechanisms, genetic factors, and psychological interactions are discussed.

Key words: complex regional pain syndrome, reflex sympathetic dystrophy, pathophysiological mechanisms

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИЯ НАДЗОР И КОНТРОЛ ПРИ КИСТНАТА ЕХИНОКОКОЗА И МЕРКИ ЗА НЕЙНОТО ЕЛЕМИНИРАНЕ
М. Мухтаров
Гастроентерологично отделение, МБАЛ ”Кърджали” – Кърджали

Резюме. Кистната ехинококоза, причинена от цестода Echinococcus granulosus, е една от най-разпространените паразитни зоонози в света. Кучетата са крайни гостоприемници, а домашните животни – овце, кози, говеда, свине, коне и др., са основни междинни гостоприемници. Хората са случайни междинни гостоприемници, при които заразяването става чрез поглъщане на яйцата на паразита. В Европа кистната ехинококоза е най-разпространена в средиземноморския регион. Кистната ехинококоза е сериозен медицински и социален проблем за общественото здравеопазване в България. Според официалните данни от Националния център по заразни и паразитни болести средната заболямост за периода 2010-2014 г. е 4,08/100 000. Кистната ехинококоза е 100% предотвратима, защото крайните и междинните гостоприемници са предимно домашни животински видове. Редовното обезпаразитяване на кучетата с празиквантел, стриктният ветеринарен контрол при клането на животни в съчетание с безопасно унищожаване на заразените с кисти вътрешности и обществена здравна просвета водят до намаляване на трансмисията и предотвратяване на заболяването. Кистната ехинококоза е включена в списъка на неглижираните тропически болести на СЗО. След 2018 г. в избрани страни ще започне прилагане на програми за контрол и елеминиране на кистната ехинококоза като проблем на общественото здраве. Разходите по изпълнението на пилотни проекти през 2013-2017 г. се оценяват на около 10 млн. щатски долара.

Ключови думи: кистна ехинококоза, епидемиологичен надзор, програма за контрол, неглижирани тропически болести според СЗО

 

ORGANIZATION OF EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE AND CONTROL OF CYSTIC ECHINOCOCCOSIS AND MEASURES FOR DISEASE ELIMINATION
M. Muhtarov
Gastroenterology Ward, Multi-Profile Hospital for Active Treatment „Kardzhali“ – Kardzhali

Summary. Cystic echinococcosis caused by the Echinococcus granulosus tapeworms is one of the most common parasitic zoonoses worldwide. Dogs are definitive hosts and domestic animals – sheep, goats, cattle, pigs, horses, etc., are the main intermediate hosts. Humans are accidental intermediate hosts, where the infection is caused by ingestion of the parasite eggs. In Europe cystic echinococcosis is most common in the Mediterranean region. Cystic echinococcosis is a serious medical and social problem for the public health in Bulgaria. According to official data from the National Center of Infectious and Parasitic Diseases, the average incidence for the 2010-2014 period amounted to 4.08/100 000. Cystic echinococcosis is 100% preventable, because the definitive and intermediate hosts are mainly domestic animal species. Regular deworming of dogs with praziquantel, strict veterinary control on livestock slaughter with safe destruction of contaminated offal and public health education reduce the transmission and lead to prevention of the disease. Cystic echinococcosis is recognized as one of the WHO Neglected Tropical Diseases. Implementation of programs for the control and elimination of cystic echinococcosis as a public health issue will begin in selected countries after 2018. The cost of implementing pilot projects in 2013-2017 is estimated to be about US $ 10 million.

Key words: cystic echinococcosis, epidemiological surveillance, control program, WHO Neglected Tropical Diseases

ЗАСЯГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ ОРГАН ПРИ МУКОВИСЦИДОЗА
Кр. Коeв
Катедра спешна медицина, Медицински университет – София

Резюме. Разглеждат се особеностите на рядко срещаното генетично заболяване муковисцидоза, наречено още кистозна фиброза. Проследяват се основните генетични причини за унаследяване на болестта и основните ѝ симптоми – стомашно-чревни, дихателни, пикочо-полови. Основната причина за развиване на заболяването е дефект в гена CFTR, който води до появата на кистозната фиброза. Този ген произвежда протеин, контролиращ движението на соли и вода към и от клетките в тялото. Описани са рисковите фактори за муковисцидозата, като тя най-често се среща при лица от северноевропейски произход. Диагностицирането на заболяването се извършва чрез кръвен тест и чрез изследване на солното съдържание в потта. Засягането на очите от муковисцидозата се изразява в наличието на сухота в очите, развиване на задна субкапсуларна катаракта, диабетна ретинопатия и съдови изменения на ретината, които могат да се усложнят вследствие дефицит на витамин А. Ксерофталмията се отнася към цялостния клиничен спектър от очни прояви, причинени от дефицит на витамин А. Това е сред водещите причини за детската слепота в световен мащаб, но рядко се среща в развитите страни. Първичната проява на ксерофталмия е повишена сухота на конюнктивата и роговицата. Овладяването на диабетната ретинопатия се осъществява с поддържане на оптимални стойности на отделянето на инсулин и чрез приема на лутеин и зеаксантин.

Ключови думи: муковисцедоза/рискови фактори, диагностициране, очни усложнения

 

MUCOVISCIDOSIS OCULAR MANIFESTATIONS
Kr. Koev
Department of Emergency Medicine, Medical University – Sofia

Summary. The peculiarities of the rare genetic disease mucoviscidosis, also called cystic fibrosis are described. There are revealed the most frequent genetic causes for the inheritance of the disease and its main symptoms such as gastrointestinal, respiratory and genitourinary. The development of the disease is mainly caused by a defect in the CFTR gene, which leads to the development of cystic fibrosis. This gene produces a protein that controls the movement of salt and water to and from the cells in the body. The risk factors of mucoviscidosis are presented as it is most often in patients of northern origin. Diagnosis of the disease is carried out by a blood test and by examination of salt content in sweat. Accordingly, the most peculiar ocular manifestations of the disease are: dry eye, the development of posterior subcapsular cataracts, diabetic retinopathy and retinal vascular changes that may be caused due to the vitamin A deficiency. Xerophthalmia refers to the overall clinical spectrum of ocular manifestations caused by vitamin A deficiency. It is the main cause of childhood blindness worldwide but is comparatively rarely seen in developed countries. The primary manifestation of xerophthalmia is increased dryness of the conjunctiva and cornea. Diabetic retinopathy may be managed by maintaining normal quantity of exuded insulin by lutein and zeaxanthin intake.

Key words: mucoviscidosis/risck factors, diagnosting, ocular manifestation

ОСНОВНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
М. Платиканова
Катедра „Хигиена, епидемиология и инфекциозни болести“,  Медицински факултет,
Тракийски университет – Стара Загора


Резюме. Един от основните обществени здравни проблеми, произ­тичащ от околната среда, надхвърлил границите на отделните държави и придобил глобален характер, е замърсяването на атмосферния въздух. То води до значителни негативни последствия – увреждане на здравето на населението, разрушаване на екологичните системи, паметниците на културата, архитектурните ценности, което е свързано и с огромни икономически загуби. Цялостната дейност на Европейския съюз в сферата на опазването на околната среда има за цел намаляване на атмосферното замърсяване посредством ограничаване на емисиите и установяване на граници и целеви стойности за качеството на въздуха. В представения материал е направен анализ на основните атмосферни замърсители според СЗО (прах, серен и азотен диоксид). Разгледани са ефектите от тяхното влияние както самостоятелно, така и комбинирано върху здравето на човека.

Ключови думи: атмосферни замърсители, прах, серен диоксид, азотен диоксид, здравен риск

 

MAJOR AIR POLLUTANTS AFFECTING HUMAN HEALTH
M. Platikanova
Department of Hygiene, Epidemiology and Infectious Diseases, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora

Summary. One of the major public health problems, arising from the environment, exceeding limits of the individual states and acquiring global character is air pollution. It leads to significant negative consequences – damage to the health of the population, destruction of ecological systems, the cultural monuments, architectural values, which is linked to huge economic losses. The overall activity of the European Union, in the sphere of the protection of the environment, has the aim of reducing air pollution by limiting the emissions and the establishment of borders and target values for the quality of the air. Analysis of basic air pollutants according to WHO (dust, sulfur dioxide and nitrogen dioxide) is made in the material presented. The effects of their influence on human health are examined both separately and combined.

Key words: air pollutants, dust, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, health risk

НЕЯСНО ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ВЪЗРАСТНИ
М. Баймакова
Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София

Резюме. Неясното фебрилно състояние (НФС) е диагностичен казус, изискващ от цялата медицинска общност добри познания, детективски умения, последователност и търпение в диагностичното търсене. Много автори публикуват свои резултати от проведени изследвания, системни анализи и обзори по проблема. Такъв анализ на базата данни от медицинската литература е извършен в настоящия обзор. Обобщени са резултатите на 7318 клинични случая на класическо НФС сред лица в зряла възраст. Диагнозата е установена при 5774 пациенти. Инфекциите са водещата причина за НФС (37.6%), последвани от неинфекциoзни възпалителни заболявания, неоплазми и разнородни причини, съответно с 18.4%, 13.1% и 9.8%. Направен е анализ на географското разпределение на причините за НФС по континенти и субрегиони. Представени са конкретните етиологични причинители и нозологични единици, като причина за НФС. Водещите причини са често срещани и добре известни заболявания, които трябва активно да се търсят в диагностичния процес. Получените резултати кореспондират с данните от други системни анализи и обзори по проблема.

Ключови думи: фебрилитет, база данни, разпределение по причини и географски характеристики

 

FEVER OF UNKNOWN ORIGIN IN ADULTS
M. Baymakova
Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy – Sofia

Summary. Fever of unknown origin (FUO) is a diagnostic case requiring entire medical knowledge, detective skills, sequence and patience in the diagnostic approach. Many authors published their results, analyses, multi-centre studies and reviews. The medical database about the problem is analyzed. The result is 7,318 clinical cases of classic FUO among adults. The final diagnose was estimated in 5,774 patients. Infections are the leading cause and presented 37.6% of all cases. They are followed by non-infectious inflammatory diseases, neoplasm and miscellaneous – 18.4%, 13.1% and 9.8%, respectively. The causes’ distribution by continents and subregions is analyzed. The causes (specific illness and etiological agent) of FUO are presented. The leading causes are common conditions, which should be actively searched for in the diagnostic process. These results correspond with the data of other systemic analyses and reviews of the literature about FUO.

Key words: fever, database, distribution by causes and geographic characteristics

 

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти