ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ
3/2013
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В РЕВМАТОЛОГИЯТА
Н. Николов1, М. Панчовска2 и З. Коларов3
1Ревматологично отделение, Медицински университет – Плевен
2Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”, Медицински университет – Пловдив
3Клиника по ревматология, Медицински университет – София

Резюме. Високата честота на ревматичните болести сред популацията, тяхната социална и икономическа значимост и застаряването на населението насочват вниманието на медицинската общност към по-добро управление и контрол на тези заболявания. Общопрактикуващите лекари (ОПЛ) имат ключова роля в диагнозата, лечението и правилното насочване на болните с ревматична диагноза. Тяхната добра подготовка и обучение гарантират висока ефективност на този процес. В статията се прави анализ на анкети, проведени сред ОПЛ, относно тяхната подготовка за диагноза и лечение на ревматичните болести и се съпоставя обучението в България с европейските и световните стандарти.

Ключови думи: общопрактикуващи лекари, обучение в ревматологията

PREPARATION AND TRAINING OF GENERAL PRACTITIONERS IN RHEUMATOLOGY
N. Nikolov1, M. Panchovska2 and Z. Kolarov3
1Rheumatologic Department, Medical University – Pleven
2Faculty of Propedeutics of Internal Diseases, Medical University – Plovdiv
3Clinic of Rheumatology, Medical University – Sofia

Summary. The high incidence of rheumatic diseases in the population, their social and economic impact and aging draw the attention of the medical community to the improved management and control of these diseases. General practitioners (GPs) have a key role in the diagnosis, treatment and proper referral of patients with rheumatic diagnosis. Their good preparation and training guarantees high efficiency of this process. The article analyzes the survey conducted among GPs about their preparation for the diagnosis and treatment of rheumatic diseases and compares education in Bulgaria with the European and international standards.

Key words: general practitioners, training in rheumatology

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, СТРУКТУРА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ЛЕТАЛИТЕТ
В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТОКСИКОЛОГИЯ – ВЪЗРАСТНИ, ЗА ПЕРИОДА 2009-2011 Г.

Ю. Раденкова-Саева
Клиника по токсикология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София
Резюме. Извършено е ретроспективно епидемиологично проучване на хоспитализираните пациенти в Отделение по токсикология – възрастни, Клиника по токсикология – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, за 3-годишен период – 2009-2011 г. Направен е анализ на честотата на острите екзогенни отравяния и токсоалергичните състояния, суицидните опити, болничния леталитет. Резултатите от проучването показват, че: острите екзогенни отравяния представляват около 60% от заболяванията, острите токсоалергични реакции – около 40% от тях, съответно през 2009, 2010 и 2011 г. Налице е висок относителен дял на пациентите със суицидни опити. Честотата на смъртните случаи за проучвания период е 1.50%. Леталитетът е най-висок през 2010 г. Смъртността е по-висока при мъжете. Най-много смъртни случаи се наблюдават във възрастта над 40 год. – 3/4 от пациентите с фатален изход. Най-често причина за смъртния изход са острите отравяния с алкохоли (метанол), с медикаменти и корозивните отравяния.

Ключови думи: остри екзогенни отравяния, токсоалергични реакции, леталитет

DISTRIBUTION, STRUCTURE OF DISEASES AND LETHALITY IN A DEPARTMENT
OF TOXICOLOGY FOR ADULTS FOR THE PERIOD 2009-2011

J. Radenkova-Saeva
Clinic of Toxicology, UMHATEM "N. I. Pirogov" – Sofia
Summary. A retrospective epidemiological study was carried out of the hospitalized patients in the Department of Toxicology for adults, Clinic of Toxicology – MHATEM ‘N.I. Pirogov’ for a 3-year period – 2009-2011. Incidence of acute exogenous poisoning, toxoallergic reactions, suicide attempts, hospital lethality were analyzed. The results of the study show the following: Acute exogenous poisoning accounted for around 60% of diseases, severe toxoallergic reactions – for about 40% of them, in 2009, 2010 and 2011, respectively. There is a high proportion of patients with suicide attempts. The frequency of deaths for the period under review was 1.50%. Lethality was highest in 2010. Mortality is higher in male patients. Most deaths occur in the patients aged over 40 years – three quarters of them with a fatal outcome. The most common cause of death is acute poisoning with alcohol (methanol) with drugs and corrosive poisoning.

Key words: acute exogenous poisonings, toxoallergic reactions, lethality

ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ – ЕФЕКТ ВЪРХУ САМОУПРАВЛЕНИЕТО
НА СЪСТОЯНИЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ*

Е. Тодорова1, П. Рукова1 и П. Балканска2
1УНСС – София, 2ФОЗ, МУ – София
Резюме. Основна цел на статията е да представи проучване на системата на здравеопазване в България от гледна точка на лечението, рехабилитацията и обучението в самообгрижване на диабетно болни лица. Анализират се стратегиите, законите, наредбите и програмите, които оказват влияние върху формирането на нови политики в управлението на хронични заболявания. Анализът обхваща българските информационни източници за периода от 2002 г. до наши дни. Той включва проучване на 23 български професионални списания, основните нормативни документи в областта на българските здравни услуги, националните планове за действие, статистика, относно здравните грижи и отделни книги и брошури, свързани с лечението на пациенти с хронични заболявания и по-специално диабет тип 2. Проучването разкрива недостатъчен изследователски интерес към въпросите за самообгрижването и самоуправлението на хронично болни пациенти, както и слаба заинтересуваност към управление и координация на взаимодействията между лекуващия лекар, лекаря специалист, семейството, приятелския кръг, неправителствените организации и пациент, т.е. всички отговорни участници в обгрижването на диабетно болни пациенти.

Ключови думи: национална система на здравеопазване, пациенти с диабет, обучение, самоуправление, самообгрижване

THE IMPACT OF HEALTHCARE SYSTEM IN BULGARIA ON THE DIABETIC PATIENTS SELF-MANAGEMENT AND STATE
Е. Todorova1, P. Roukova1 and P. Balkanska2
1UNWE – Sofia, 2Faculty of puvlic Health – Sofia
Summary. The issue of empowering chronic illness patients (CIP) has been in the agenda of the world medical and health systems, including the European Union, for more than a decade. Although at the start the main reason has been predominantly cost-affectivity, later the sociological interpretation and the psychological wellbeing of patients have predominated in the research and has caused the implementation of the programs for self-care management on national levels. The basic purpose of the report is to review the health care system of Bulgaria with an emphasis on the treatment, rehabilitation and education in self-care of patients with diabetes type 2. The report focuses on the essence of the different policies, targeted at improving the quality of services for patients with chronic illnesses. The analysis embraces Bulgarian information sources over the period since 2002 to the present day. It includes a survey of 23 Bulgarian professional journals, fundamental legislative documents in the sphere of Bulgarian health services, national action plans, statistics as regards health care and separate books and brochures, related to the treatment of patients with chronic illnesses and specifically diabetes type 2. The results show, that the investigational interest towards the issues of self-care and self-management of chronically ill patients in Bulgaria is insufficient. Also, the interest in the governance and coordination of the interactions between the patient’s general practitioner, the specialist, family, friends’ circle, NGOs, i.e. all stakeholders in the care for patients with diabetes, is weak

Key words: national healthcare system, patients with diabetes, education, self management, self-care

АПОЛИПОПРОТЕИН Е Ɛ4 И НЕМОТОРНИ СИМПТОМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН С КЪСНО НАЧАЛО
Р. Павлова1, М. Петрова1, Ш. Мехрабиан1, K. Mихова2, Р. Кънева2, В. Митев2 и Л. Трайков1
1Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет – София
2Център по молекулна медицина, Катедра „Медицинска химия и биохимия”,
Медицински университет – София

Резюме. Болестта на Паркинсон (БП) е невродегенеративно заболяване, характеризиращо се с моторни и немоторни симптоми (НМС). Немоторните симптоми (вегетативни, когнитивни, невропсихиатрични, сетивни нарушения, нарушения в съня и др.) са често представени и имат пряко отношение към инвалидизацията и влошаването на качеството на живот на хората с БП. Резултатите от проведените проучвания показват, че носителството на ɛ4 алела на гена за аполипопротeин Е (АРОЕ) е свързано с повишен риск от когнитивни и някои невропсихиатрични нарушения при болестта на Алцхаймер с късно начало (БА). Ролята на ɛ4 алела на АРОЕ за развитието на НМС при БП все още не е детайлно проучена, а резултатите от малкото проведени изследвания до момента са противоречиви. Целта на настоящото проучване е да се изследва ролята на АРОЕ ɛ4 алела за развитието на немоторни белези при БП с късно начало (след 40 год.). Проучването е проведено в Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска” – София. Скринирани са 79 пациенти с БП с късно начало, след подписване на информирано съгласие. АРОЕ генотипът е определен чрез PCR и RFLP aнализ. Въз основа на генотипната характеристика пациентите са разпределени в две групи: първа група – 19 пациенти с един АРОЕ ɛ4 и един АРОЕ ɛ3 алел (ɛ4/ɛ3), втора група – 60 пациенти хомозиготни по най-честия вариант – AРOЕ ɛ3 алела (ɛ3/ɛ3). Наличието на НМС е определяно чрез приложение на специализиран „Въпросник за немоторни белези”, под формата на интервю с пациента. Резултатите от това проучване показват статистически значима разлика по отношение на някои немоторни белези, в зависимост от АРОЕ ɛ4 генотипа, при пациенти с БП с късно начало.

Ключови думи: аполипопротеин Е, болест на Паркинсон/късно начало, немоторни белези

APOLIPOPROTEIN E ɛ4 AND NON-MOTOR SYMPTOMS IN PATIENTS
WITH LATE ONSET PARKINSON`S DISEASE

R. Pavlova1, М. Petrova1, S. Mehrabian1, К. Mihova2, R. Kaneva2, V. Mitev2 and L. Traykov1
1Department of Neurology, UMHAt „Alexandrovska”, Medical University – Sofia
2Molecular Medicine Centre and Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University – Sofia

Summary. Parkinso’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by the motor and non-motor symptoms (NMSs). NMSs (vegetative, cognitive, neuropsychiatric changes, sensory symptoms, sleep disturbances, other) are frequently presented and their severity is directly related to patient’s disability and poor quality of life. Previous studies have shown that the presence of ɛ4 allele of apolipoprotein E (AРОE) is a genetic risk factor for cognitive and neuropsychiatric changes in late onset Alzheimer’s disease (LOAD). The role of AРОE ɛ4 on NMS in PD is still unclear – there is a limited number of studies with controversial results. The aim of the study was to evaluate the presentation of NMSs in patients with late onset Parkinson’s disease (LOPD), depending on their Apolypoprotein E ɛ4 genotype (APOE ɛ4). The study was performed at the Clinic of Neurology – University Hospital „Аlexandrovska”, Sofia. A total of 79 patients with LOPD was screened, after signing an informed consent form. APOE genotypes were tested by PCR and RFLP analyses. Based on the genotype data, all patients were allocated into two groups: the first – consisting of 19 patients carrying one APOE ɛ4 and one ɛ3 allele (ɛ4/ɛ3), the second – consisting of 60 patients homozygous for the commonest АPOE allele – ɛ3 (ɛ3/ɛ3). The NMSs were evaluated by the “NMS Questionnaire”. The results of the study show a statistically significant difference of the presentation of some NMSs in the LOPD patients, depending on their APOE ɛ4 genotype

Key words: apolopoprotein E, late-onset Parkinson`s disease, non-motor symptoms

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИТЕ ПАЦИЕНТИ С ВАРИЦЕЛА В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2000-2011 Г.
Х. Бацелова1, А. Кеворкян1, Р. Райчева2, О. Бойкинова3, И. Балтаджиев3, Й. Шопова4 и Й. Стоилова1
1Катедра „Епидемиология и МБС”, ФОЗ, МУ – Пловдив
2Катедра „Социална медицина и обществено здраве”, ФОЗ, МУ – Пловдив
3Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МФ, МУ – Пловдив
4Студент VI курс, МУ – Пловдив

Резюме. Варицелата е ваксинопредотвратимо заболяване, но за разлика от редица страни в Европа в България не се прилага специфична имунопрофилактика. Епидемичният процес се характеризира с висока ежегодна заболяемост и с циклични подеми. За ефикасен контрол на заболяването е необходима информация за тежестта на клиничното протичане при хоспитализитраните, както и за типа на усложненията. Целта на изследването е да се проведе епидемиологично проучване на хоспитализирани пациенти с варицела и да се анализират тежестта на клиничното протичане и усложненията на заболяването, за да се обоснове идеята за ваксинопрофилактика. За периода 2000-2011 г. в Инфекциозната клиника на УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив, са проучени 535 пациенти с варицела по години, възраст, пол, продължителност на болничния престой. Анализирани са тежестта на клиничното протичане и типът на усложненията. Използван е ретроспективен и проспективен епидемиологичен анализ, комплексен епидемиологичен метод и рутинни клинични, лабораторни и статистически методи. Общо за периода са хоспитализирани 1,48% (535/36 193) от заболелите с варицела в областта. Сред хоспитализираните пациенти усложнения са диагностицирани при 13%, като с най-висок относителен дял са представени пневмониите – 60%. Няма достоверна разлика между хоспитализираните с усложнения в годините на циклични подеми и в предхождащите ги години. По епидемиологични показания са хоспитализирани 32% от пациентите, като свързани с взривове в детски заведения са 13% и 19% – сред военнослужещи. Средната възраст на хоспитализираните е 14 г. С най-висок относителен дял както от хоспитализираните пациенти, така и от тези с усложнения са лицата във възрастовата група 0-19 г. Сред пациентите с усложнена варицелна инфекция в същия възрастов диапазон с най-висок относителен дял е представена групата 1-4 г., следвана от най-малката възрастова група от 0-1 г., съответно с 23,88 и 22,39%. Данните от проведеното проучване за висок общ дял на усложненията, много разообразни по вид, с преобладаване на по-тежките и високата заболяемост в региона и в страната са от значение, за да се вземе решение в подкрепа на необходимостта от въвеждане на рутинна специфична имунопрофилактика в България.

Ключови думи: варицела, хоспитализация, усложнения, специфична имунопрофилактика

AN EPIDEMIOLOGICAL SURVEY ON HOSPITALIZED PATIENTS WITH VARICELLA
IN THE DISTRICT OF PLOVDIV (2000-2011)

H. Batselova1, A. Kevorkyan1, R. Raycheva2, O. Boykinova3, I. Baltadziev3, Y. Shopova4 and Y. Stoilova1
1Department of Epidemiology and Disastrous Events, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
2Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
3Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University – Plovdiv
4Medical student 6th year, Medical University – Plovdiv

Summary. Varicella (Chickenpox) is a vaccine preventable disease; however, unlike many other countries in Europe, specific immunoprophylaxis is not implemented in Bulgaria. The epidemiological process is characterized with a high annual incidence and sporadic outbreaks. For efficient control of the disease information is needed including the severity of the clinical course of hospitalized patients and the type of complications. Aim: The aim of the study was to carry out an epidemiological survey on hospitalized patients with Varicella infection and, analyzing the severity of the clinical course and type of complications, to confirm the idea of immune prevention. Material and methods: For the 2000 – 2011 period, 535 patients hospitalized at the Clinic of the Infectious Diseases, the University hospital “St .George”,  Plovdiv, have been studied and grouped by year of hospitalization, age, sex, and duration of hospital stay. We analyzed the severity of clinical course and type of complications. Retrospective and prospective epidemiological analyses, complex epidemiological methods as well as routine clinical, laboratory and statistical methods were used. Results: During the period of study 1.48%  (535/36,193) of the Varicella cases in the district of Plovdiv were hospitalized. 13% of hospitalized patients have been diagnosed as developing complications and the cases of pneumonia had the highest rate –  60%. No significant difference between the complicated hospitalized Varicella patients in the  years of sporadic outbreaks compared to previous years was determined. 32% of all patients were hospitalized for epidemiological reasons as being connected with outbreaks in children daycare institutions – 13%, and among military personnel – 19%. The average age rate of the hospitalized is 14 years. The highest percentage of the hospitalized including the complicated cases is in the age group between 0 and 19 years. Among the complicated hospitalized with Varicella infection patients in the same age range, the highest percentage is observed in the age group of 1-4 years, followed by the youngest group from 0  to 1 year – 23.88%  and 22.39%, respectively. Conclusion: The results from this study showing a high total rate of complications as well as the high morbidity rates of Varicella (Chickenpox) support the need  to take the decision to implement routine specific immune prevention in Bulgaria.

Key words: varicella, hospitalization, complications, specific immunoprophylaxis

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ МОДЕЛА НА ПРЕДПИСВАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Т. Веков
ФОЗ, МУ – Плевен
Резюме. Ежегодното увеличение на разходите за реимбурсирани лекарства в България с над 10% е обяснимо и очаквано следствие от нереформираната в голяма степен лекарствена политика. Инструментите за подобряване на лекарските прескрипции се използват широко в страните от ЕС (България е едно от малкото изключения) и могат да се разглеждат като стандартни политики, чиято цел е рационалната употреба на лекарства. Комбинацията от различни мерки, като електронен мониторинг на предписването и насоки, свързани с електронните системи, които подкрепят процеса на вземане на решения и дават обратна връзка до лекаря, е ефективен начин за подобряване на модела на предписване на лекарствени продукти. В допълнение на това трябва да бъдат активизирани образователните и информационните инструменти. Предписването по INN и квотите за предписване на лекарства, по възможност в комбинация с целеви бюджети и финансови стимули, изглежда, са ефективни инструменти за регулиране на разходите.

Ключови думи: лекарствена политика, електронен мониторинг, предписване по INN, квоти за предписване, целеви бюджети

NEED FOR IMPROVING THE MODEL OF PRESCRIBING MEDICINAL PRODUCTS
BY PHYSICIANS IN BULGARIA

T. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University-Pleven
Summary. The annual increase in the cost of reimbursed medicines in Bulgaria with over 10% is understandable and expected consequence of the largely unreformed drug policy. The review examined the tools widely used in the EU for improving medical prescriptions (Bulgaria is one of the few exceptions). They can be regarded as a standard policy focusing on the rational use of drugs. The combination of different measures, such as electronic monitoring and prescribing guidelines, as well as guidelines related to these electronic systems that would support the process of decision-making and give feedback to the physician, is an effective way to improve the pattern of prescribing medicines. In addition, intensification of educational and information tools should be guaranteed. Prescribing by International Nonproprietary Name (INN) and quotas for prescription drugs, possibly in combination with dedicated budgets and financial incentives appear to be effective tools to control costs.

Key words: drug policy, electronic monitoring, prescribing by INN, quotas for prescription drugs, dedicated budgets

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

ТЕЛЕСНИ РАЗСТРоЙСТВА И СИНДРОМ НА ТЕЛЕСЕН ДИСТРЕС
(С НЕЯСНИ СИМПТОМИ) В ОБЩАТА медицинска ПРАКТИКА

И. Нацов1 и Р. Трифонов2
1АИСМПП – Червен Бряг
2АИПМП – Плевен
Резюме. Трансформирането на потиснатите емоции и психични конфликти в телесни симптоми е широко разпространен феномен, предизвикващ субективно страдание, проблеми в личностното функциониране, както и сериозни здравно-икономически разходи. Mедицинската дуалистична онтология обозначава този феномен с термина “соматизация”. Соматоформните разстройства са хетерогенна група нозологични единици, обединени от тенденцията да се представят със соматични, но „необясними телесни симптоми”. В работата се дискутира проблемът за идентификацията, клиничните прояви, нивата на тежест, диагностиката на пациенти с телесен дистрес синдром в общата медицинска практика.

Ключови думи: соматизация, соматоформни разстройства, необясними телесни симптоми

SOMATIZATION, SOMATOFORM DISORDERS AND BODILY DISTRESS SYNDROME (MEDICALLY UNEXPLAINED SYMPTOMS) IN GENERAL MEDICAL PRACTICE
I. Natsov1 and R. Triffonov2
1Psychiatrist – Cherven Briag
2General practitioner and pediatrician – Pleven

Summary. The transformation of suppressed emotions and psychological conflicts into bodily symptoms is a widespread phenomenon provoking subjective suffering, problems in personal functioning and enormous health expenses. Medical dualistic ontology designates this phenomenon as somatization. Somatoform disorders are a heterogeneous group of nosological entities united by their tendency to present with somatic, but “unexplained bodily symptoms”. This article discuses the problem of identification, clinical phenomenology, and the stages of severity and diagnosis of patients with bodily distress syndrome.

Key words: somatization, somatoform disorders, medically unexplained symptoms
ОБЗОРИ
REVIEWS

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТРАТА ЛУМБОСАКРАЛНА БОЛКА СЪС ИЛИ БЕЗ РАДИКУЛОПАТИЯ
Д. Тонев1 и И. Груев2
1Отделение по анестезиология и интензивно лечение,
Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ” – София
2Клиника по кардиология, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ” – София

Резюме. Лумбосакралната болка е синдром, който влошава съществено качеството на живот на пациентите. Тя има голяма социална значимост като честа причина за временна нетрудоспособност. Основни приоритети в лечението на острата лумбосакрална болка са облекчаването на болката, подобряването на функционалната способност и предотвратяването на повторната поява и хронифицирането на болката. Целта на направения литературен преглед е да се представят най-съвременните насоки за диагностика и здравни грижи при това страдание, да се очертаят някои актуални научно-практически проблеми, както и постигнатият напредък при лечението.

Ключови думи: остра лумбосакрална болка, съвременни насоки, диагностика, лечение

STATE-OF-THE-ART ALGORITHMS IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE LOW BACK PAIN WITH OR WITHOUT RADICULOPATHY
D.Tonev1 and I.Gruev2
1Department of Anesthesiology and Intensive Care, National Multiprofile Transport Hospital “King Boris III” – Sofia
2Clinic of Cardiology, National Multiprofile Transport Hospital “King Boris III” – Sofia

Summary. The low back pain is a syndrome that deteriorates significantly the quality of patients’ life. It also has a great social impact due to frequent episodes of temporary disability. The main goals of the therapy of the acute low back pain are the alleviation of the pain, improvement of the functional capacity and prevention of the recurrence and chronification of the pain. The aim of the current review is to present the state-of-the-art algorithms for diagnosis and patient care, concerning this wide spread suffering. The review outlines some scientific and practical problems and the improvement in the modern treatment as well.

Key words: acute low back pain, state-of-the-art algorithms, diagnosis, treatment

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти