ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

3/2012
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ЛИТЕРАТУРНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ЛЕКАРСТВЕНАТА ТЕРАПИЯ НА БЪБРЕЧНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ
С. Георгиева(1), А. Савова(2), Е. Паскалев(3) и Г. Петрова(2)
(1)Болнична аптека, УМБАЛ „Александровска“,
Медицински университет -- София,
(2)Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- София, (3)Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровка“, Медицински университет -- София

Резюме. Цел на настоящия литературен преглед е да се обобщят нормативни документи и проучванията на лекарствената терапия на бъбречно трансплантирани, с оглед изясняване на насоките за развитието им. Извършен е хронологичен анализ на българското и европейското законодателство в областта на трансплантациите, както и анализ на научните проучвания по този въпрос. Анализът на законодателната уредба за трансплантирането и лечението на болни след трансплантация показва, че България има модерна законодателна система, която урежда този въпрос. Нещо повече, в сравнение с останалите държави България също така подкрепя пациентите при покриване на голяма част от разходите за трансплантация, както и за лекарствена терапия до края на техния живот. Лекарствената терапия на трансплантираните е съвременна и включва всички нови имуносупресивни продукти. Проучванията в тази област показват, че основният лимитиращ фактор, който ограничава достъпа на трансплантираните до лекарства, са икономическите ограничения, които в редица държави са законодателно регламентирани.
Ключови думи: бъбречна трансплантация, лекарствена терапия, нормативно регламентиране

LITERATURE REVIEW ON REGULATORY REQUIREMENTS AND MEDICINAL THERAPY OF PATIENTS WITH KIDNEY TRANSPLANTS
S. Georgieva(1), А. Savova(2), Е. Paskalev(3) and G. Petrova(2)
(1)Hospital Pharmacy, UMHAT “Alexandrovska”, MU -- Sofia,
(2)Faculty of Pharmacy, MU -- Sofia,
(3)Clinic of Nephrology and Transplantation, UMHAT “Alexandrovska”, MU -- Sofia

Summary. The goal of the current literature review is to summarize the regulatory requirements towards the medicinal therapy of patients with kidney transplants in Bulgaria and to clarify their further development. A chronological analysis was performed of the current European and Bulgarian transplantation-related regulations, as well as a literature search of the scientific articles in the field. The analysis of regulatory requirements has shown that Bulgaria possesses a modern transplantation-related legislation, harmonized with the European ones. Even further, in comparison with some other countries, Bulgaria is supporting the patient’s access to medicinal therapy for life and covers its cost by 100%. The medicinal therapy is contemporary and includes all classic, as well as newly developed immunosupressors. Studies in that field have shown that the main limiting factor of the access to medicines is the economic one, sometimes supported by the legislation.
Key words: kidney transplantation, medicinal therapy, regulatory requirements

БОЛКА В КРЪСТА И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР
К. Славейков(1), К. Трифонова(1), Л. Деспотова-Толева(2)
и Зл. Трифонов(1
)
(1)Катедра по офталмология и обща медицина, МФ, Тракийски университет -- Стара Загора,
(2)Катедра по обща медицина, ВМИ -- Пловдив

Резюме. При общопрактикуващия лекар е първият контакт на пациента със здравната система. Поради това неговата основна задача е да отдели пациентите, които биха имали благоприятна прогноза, от тези с лоша, изискваща насочване към специалист. Целта и задачите са анализ на ролята и мястото на ОПЛ при лечение на болка в кръста. Раздадена бе писмена анкета на 34 случайно избрани общопрактикуващи лекари от Старозагорски регион. При лечението на болката в кръста ОПЛ е само едно звено. За нейното овладяване е необходим мултидисциплинарен подход и многостранен екип от специалисти -- ОПЛ, ерготерапевт, физиотерапевт. Основната задача на общопрактикуващия лекар е да контролира болката чрез медикаменти, да търси основните признаци за злокачествена болка, да насърчава пациента да остане физически активен и да го подкрепя.
Ключови думи: общопрактикуващ лекар, болки в кръста, мултидисциплинарен подход

LOW BACK PAIN AND THE GENERAL PRACTITIONER
K. Slaveykov(1), K. Trifonova(1), L. Despotova-Toleva(2)
and Zl. Trifonov
(1)
(1)Department of Ophtalmology and General Medicine, MF, Trakia University -- Stara Zagora,
(2)Department of General Medicine, Higher Medical Institute -- Plovdiv

Summary. The patients’ first contact with the healthcare system is realized by the general practitioner. Therefore, her/his main task is to separate the patients with favorable prognosis from those with a poor one, requiring a referral to a specialist. The aim and objectives of this study were to analyze the role and place of the general practitioner in low back pain treatment. A written questionnaire was given to 34 randomly selected general practitioners in the Stara Zagora region. The general practitioner is only one link in the treatment of low back pain. For its complete remission, a multidisciplinary approach is needed as well as multilateral team of specialists -- general practitioner, occupational therapist, physiotherapist. The main task of the general practitioner is to manage pain with drugs, to search for the main signs of malignant pain, to encourage the patient to remain physically active and support her/him.
Key words: general practitioner, low back pain, multidisciplinary approach

РОЛЯТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РАДИАЦИОНЕН ТЕРОРИЗЪМ
В. Захариев
Катедра „Медицина на бедствените ситуации”,
Медицински университет -- София

Резюме. В условията на глобализация на света тероризмът се превърна в онова социално явление, което предизвиква най-сериозна загри­женост и представлява най-значима заплаха за международната, националната и регионалната сигурност. Борбата срещу тероризма е един от най-актуалните и важни проблеми в наши дни. Особена тревога буди нарастващата опасност от радиационен тероризъм. Анализът на информацията за станалите до момента радиационни инциденти показва, че много често на пострадалите се оказва първа помощ от общопрактикуващите лекари. Това налага те да разполагат с актуална информация за поведение в тези случаи. Настоящото изследване има за цел да проучи и анализира готовността на личните лекари за третиране на пострадали при радиационен тероризъм. Предлагат се конкретни мерки за подобряване на организацията и качеството на медицинската помощ, като са ползвани препоръките на водещите международни организации.
Ключови думи: радиационни увреждания, радиационен тероризъм, медицинско осигуряване

GENERAL PRACTITIONERS’ ROLE IN PROVIDING MEDICAL ASSISTANCE TO POPULATION IN CASE OF RADIATION TERRORISM
V. Zahariev
Department of Disaster Medicine, Medical University -- Sofia

Summary. In the globalized world, terrorism has become a social phenomenon that arises the greatest concerns and represents the biggest threat to international, regional and national security. The fight against terrorism is one of the most pressing and important issues at present. Particular concern is the rising threat of radiation terrorism. The analysis of the information for the already occurred radiation incidents has shown that very frequently, the genaral practitioners were those who provided first aid to the victims. That fact necessitates the GPs to have at their disposal the latest information and adequate instructions how to react. The present survey was aimed at examining and analyzing the readiness of general practitioners to treat victims of radiation terrorism. Some specific measures for improvement the quality of medical assistance are suggested, in compliance with the recommendations of leading international organisations.
Key words: radiation damage, radiation terrorism, medical care delivery

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

АНАЛИЗ НА РЕИМБУРСНИТЕ РАЗХОДИ НА НЗОК ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ
Т. Веков
ФОЗ, МУ -- Плевен

Резюме. В статията са анализирани реимбурсните разходи за лекарствени продукти за домашно лечение на НЗОК, които през 2011 г. бележат значителен ръст от 23,89%. Анализът по анатомотерапевтични групи показва, че реимбурсацията на лечението на 5 групи заболявания надхвърля 80% от общия разход за медикаменти -- заболявания на сърдечно-съдовата, храносмилателната, дихателната и нервната система и антинеопластични и имуномодулиращи лекарствени продукти. Причините за ръста на разходите са разнообразни и са класифицирани по терапевтични сегменти.
Ключови думи: реимбурсни разходи/анализ, анатомотерапевтични групи, лекарствени продукти/домашно лечение

ANALYSIS OF REIMBURSEMENT EXPENDITURES OF THE NATIONAL HEALTH INSURANCE FUND FOR MEDICINAL PRODUCTS FOR HOME THERAPY
T. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University -- Pleven

Summary. The article analyzes the reimbursement expenditures of the NIF for medicinal products intended for home therapy, which in 2011 marked a significant growth by 23.89%. The analysis according to anatomo-therapeutic groups has shown that reimbursement of the treatment of 5 groups of diseases, namely, diseases of the cardiovascular, digestive, respiratory and nervous systems, as well as antineoplastic and immunomodulating therapies, has exceeded 80% of the total expenditure for medicines. The reasons for this expenditure growth are various and are classified by therapeutic segments.
Key words: expenditure reimbursement/analysis, anatomo-therapeutic groups, medicinal products/home therapy

ОБЗОРИ
REVIEWS

AКТУАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ В ХОД ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА (РМШ)
Я. Корновски и Е. Исмаил
Клиника по гинекология, МБАЛ ,,Св. Анна” -- Варна

Резюме. Направен е обзор на литературата по отношение на актуалното състояние на науката при лечение на рака на маточната шийка (РМШ). Разгледани са проучвания в ход на EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer), както и други проучвания на GOG (Gynecology Oncology Group) при хирургичното и нехирургичното лечение на пациенти с РМШ. Маркирани са и съвременните насоки и тенденции в лечението на авансирал и рецидивиращ РМШ.
Ключови думи: проучване, рак на маточната шийка

CURRENT ONGOING STUDIES IN THE MANAGEMENT OF CERVICAL CANCER PATIENTS
Y. Kornovski and E. Ismail
Clinic of Gynecology, MHAT ”Sv. Anna” -- Varna

Summary. A review of the literature with regard to current knowledge in the management of cervical cancer patients has been made. Ongoing studies of the EORTC (The European Organisation for Research and Treatment of Cancer) and other studies of the GOG (Gynecology Oncology Group) in surgical and non-surgical management of cervical cancer patients have been described. The current trends and tendencies in the treatment of patients with advanced or relapsed cervical cancer have been traced.
Key words: literature review, cervical cancer

ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ ПРИ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В СТАДИЙ IB1 И IB2 ПО FIGO
Е. Исмаил, Я. Корновски и Ст. Славчев
Kлиника по гинекология, МБАЛ „Св. Анна” -- Варна, Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет -- Варна

Резюме. Стадий IB рак на маточната шийка по FIGO включва хетерогенна група тумори с една обща характеристика: те са ограничени до маточната шийка. В допълнение към биологичното си поведение, те се различават най-вече по размер и всъщност FIGO разделя този стадий на стадий IB1 и IB2 в зависимост от техния размер. Има няколко възможности за лечение в стадий IB, включващи лъчетерапия, химиотерапия, радикална хирургия или комбинация от тях. Трудно е да се даде единен модел, най-доброто лечение винаги е индивидуалният подход. Въпреки това можем да предполагаме, че малките тумори могат да бъдат безопасно лекувани с радикална хирургия, докато за обемните тумори (bulky tumors) може би комбинираната химиолъчетерапия е най-подходяща. Целта на този преглед е да се обсъдят различните подходи на лечение.
Ключови думи: рак на шийката на матката, стадий IB, радикална хирургия, химиолъчетерапия

THERAPEUTICAL APPROACHES FOR CERVICAL CANCER IN FIGO STAGES IB1 AND IB2
E. Ismail, Y. Kornovski and St. Slavchev
Clinic of Gynecology, MHAT ”Sv. Anna” -- Varna, Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University -- Varna

Summary. FIGO stage IB cervical carcinoma includes a heterogeneous group of tumors with one common characteristic: they are confined to the uterine cervix. In addition to their biological behavior, they differ mostly in size, and actually, the FIGO subdivides this stage into stage IB1 and IB2 with a cut-off of 4 cm in the largest dimension. There are several treatment options, including radiation, chemoradiation, radical surgery and the combination of these. Guidelines are difficult to be set up, as the best treatment is always individual. However, we can suggest that small tumors can be safely treated with radical surgery, while for the bulky ones, chemoradiation is possibly the most suitable therapy. The aim of this overview is to discuss the various considarations in terms of making therapeutic decision.
Key words: cervical cancer, stage IB, radical surgery, chemoradiation

ЛЕЧЕБНИ ЕФЕКТИ НА ПЛОДОВЕТЕ ОТ ARONIA MELANOCARPA
М. Бончева
Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, МУ -- Варна

Резюме. Aronia melanocarpa е растение, чиито плодове са известни със стимулиращ оздравителните процеси ефект при хора и при животни. България е страна с прекрасни климатични условия и с много местности с подходяща почва и напояване за отглеждането на Aronia melanocarpa. Наличието в България на сертифицирани от ЕС биопроизводители на плодове и продукти от арония (сок, плодово вино) е повод за настоящия обзор. Целта е да се осветли от гледище на съвременната медицинска наука “вълшебният“ ефект от приема на плодовете на Aronia melanocarpa, както и на българските, сертифицирани от ЕС биопродукти, приготвени от тези плодове. Анализите на химичния състав на сока от плодовете на Aronia melanocarpa показва, че той е 5 пъти по-богат на антоцианини от другите подобни „черни” плодове. В над 250 публикации за последните 10 години са проучени биологичната и фармакологичната активност на антоцианините в този сок. Доказани са антиоксидантни, антимутагенни, кардиопротективни, хепатопротективни, противодиабетни ефекти. Изучено е противомикробното действие и протекцията при радиация. Няма фиксирана лечебна доза. Редовната употреба на сок от плодовете на Aronia melanocarpa в ежедневното хранене на човека, съчетано със здравословни навици на живот, има превантивен ефект за съвременните социалнозначими болести.
Ключови думи: Aronia melanocarpa, антоцианини, антиоксидантни ефекти

CURATIVE EFFECTS OF THE FRUITS OF ARONIA MELANOCARPA
M. Boncheva
Chair of General Medicine аnd Clinical Laboratory, Medical University -- Varna

Summary. Aronia melanocarpa is a plant whose fruits are known to stimulate the healing effects in humans and animals. Bulgaria is a country with very favorable climatic conditions and many areas with suitable soil and irrigation for the cultivation of Aronia melanocarpa. The presence in Bulgaria of EU‑certified bioproducers of fruit and chokeberry products (juice, fruit wine) is the reason for this review. The aim is to highlight from the standpoint of modern medical science the "magic" effect, following the intake of fruits of Aronia melanocarpa, as well as the EU-certified Bulgarian bioproducts prepared from these fruits. An analysis of the chemical composition of the juice from the fruits of Aronia melanocarpa has shown that it is 5 times richer in anthocyanins than other similar "black" fruits. In over 250 publications for the last 10 years, biological and pharmacological activities of the anthocyanins, contained in the juice, have been studied. Antioxidant, antimutagenic, cardioprotective, hepatoprotective and antidiabetic effects have been established. The antimicrobial action and protection against radiation have been studied. There is no fixed therapeutic dose. Regular use of the fruit juice from Aronia melanocarpa in the daily diet of humans, combined with healthy lifestyle habits, have a preventive effect on contemporary socially significant diseases.
Key words: Aronia melanocarpa, anthocyanins, antioxidant effects


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти