ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

3/2011
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА
НА ХРОНИЧНИТЕ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
В АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ

В. Маджова


Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Медицински университет – Варна

Резюме. С въвеждане на понятието „хронично бъбречно заболяване” (ХБЗ) през 2002 г. от Американската бъбречна фондация се създаде възможност за по-ранно откриване на асимптомни пациенти с влошена бъбречна функция. Навсякъде се наблюдава тревожна тенденция за нарастване на болните с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), което е непропорционално високо спрямо пациентите, които се лекуват с хемодиализа или с бъбречна трансплантация. Целта на проучването е да се направи оценка на възможностите за ранна диагноза и наблюдение на пациенти в амбулаторни условия в България. Използвани са данни от проспективен скрининг сред 2500 случайно подбрани болни и официална информация от НЗОК за нефрологичните практики във Варненска област (брой лекари, обслужвано население и предоставяни медицински услуги). Изводите показват, че и през ХХІ век условията за превенция на ХБН в извънболничната нефрологична помощ у нас са крайно недостатъчни, защото над 90% от болните, посетили нефрологични кабинети по повод ХБН, са в стадии на необратими бъбречни промени. Тъй като броят на нефролозите, обслужващи региона, е изключително малък, единствената разумна алтернатива е в скрининга и проследяването на тези болни да се включат и фамилните лекари, работещи в условията на общата медицинска практика.
Ключови думи: хронично бъбречно заболяване, хронична бъбречна недостатъчност, микроалбу­ми­нурия, скрининг, амбулаторни условия, хемодиализа, национална здравноосигурителна каса, захарен диабет

POSSIBILITIES FOR EARLY DIAGNOSIS OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN OUTPATIENT SETTINGS
V. Madjova.


Summary. With the introduction of the term "chronic kidney disease" (CKD) in 2002 by the American Kidney Foundation, a possibility for early detection of asymptomatic patients with impaired renal function was created. Everywhere, an alarming tendency for increasing the number of  patients with chronic renal failure (CRF) is observed, which is disproportionately high compared with the patients treated with dialysis or kidney transplantation. The aim of the study was to evaluate the possibility for early diagnosis and monitoring of patients in outpatient settings in Bulgaria. The data of a prospective screening among 2500 randomly selected patients and the official information from the NHIF for nephrological practices in Varna region (number of doctors, population served and provided medical services) were used. The findings have shown that in the 21st century, the conditions for preventing CKD in outpatient nephrological care units in our country are insufficient, because over 90% of the patients having attended the nephrologists’ offices in relation to CKD, are at the stage of irreversible renal changes. As the number of nephrologists, serving the region is extremely small, the only reasonable alternative is the inclusion of the family doctors, working as general practitioners, in the screening and monitoring of these patients.
Key words: chronic kidney disease, chronic renal failure, microalbuminuria, screening, outpatient settings, hemodialysis, National Health Insurance Fund, diabetes mellitus

КЛИНЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

МИОКАРДЕН ИНФАРКТ ИЛИ ТЕЖКА ХИПОКАЛИЕМИЯ
Д. Петров


Клиника по спешна кардиология и вътрешни болести, УМБАЛСМ „Пирогов” – София

Резюме. В интензивно отделение (ИО) постъпва 33-годишен мъж без известни предшестващи заболявания, с оплаквания от прогресираща слабост и прекордиален дискомфорт. При направената електрокардиограма прави впечатление изразена ST-депресия в отвеждания II, III, aVF,
V1-V6. Първоначалната диагноза на медицинския екип е миокарден инфаркт без ST-елевация. Проведената ехокардиография не показва патологични отклонения. Нивото на тропонин в кръвната проба е в референтни граници. При повторно по-внимателно и задълбочено снемане на анамнезата става ясно, че пациентът наскоро е имал остър гастроентерит с изразен диаричен синдром и повръщане. От направените кръвни изследвания прави впечатление ниското ниво на калий – 1,8 mmol/l. След агресивна елекролитна корекция с нормализирането на калиевото серумно ниво беше наблюдавано и нормализиране на ST-сегмента. Настоящият случай показва как тежката хипокалиемия може да симулира или да предизвиква временна тежка миокардна исхемия.
Ключови думи: хипокалиемия, електрокардиография, миокарден инфаркт

 

РЕСПИРАТОРНА АЛКАЛОЗА ПРИ БОЛНА С ДИАБЕТНА НЕФРOПАТИЯ И ХБН, ИЗПОЛЗВАЛА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА (АСПИРИН)
Р. Робева1, Ф. Рушидова2 и М. Йорданов2


1Клиника по терапия на вътрешните болести, нефрология, диализа и клинична фармакология,
УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” – София
2Катедра по вътрешни болести, Медицински университет – София

Резюме. Наред с многото благоприятни ефекти приложението на сравнително ниски дози аспирин при възрасти хора с диабетна нефропатия и ХБН може да има някои нежелани ефекти. Ние описваме случай на възрастна жена със захарен диабет, диабетна нефропатия и ХБН, при която бъбречната функция се влошава и се появява респираторна алкалоза при приложение на аспирин. Преустановяването му води до спадане на стойностите на серумния креатинин и изчезване на респираторната алкалоза.
Ключови думи: аспирин, хронична бъбречна недостатъчност, респираторна алкалоза

MYOCARDIAL INTARCTION OR SEVERE HYPOKALAEMIA
D. Petrov


Summary. A 33-year-old man with no former diseases was admitted to the Intensive Care Unit (ICU) for complaints of progressive weakness and precordial discomfort. The electrocardiogram showed a marked ST-segment depression in leads II, III, aVF, V1-V6. The initial diagnosis was a non-ST-elevation myocardial infarction. The eEchocardiogram was normal and troponin levels were within normal limits. The repeated, more careful and thorough determination of his medical history revealed that the patient had an episode of acute gastroenteritis with diarrhea and vomiting. Serum chemistries were notable for a potassium concentration of 1.8 mmol per liter. Following aggressive electrolyte correction, the potassium levels normalized and the ECG abnormalities reverted. The present case points out how severe hypokalaemia may simulate or cause transient severe myocardial ischaemia.
Key words: hypokalaemia, electrocardiography, myocardial infarction

 

 

 

 

RESPIRATORY ALKALOSIS IN A FEMALE PATIENT WITH DIABETIC NEPHROPATHY AND CHRONIC RENAL FAILURE WHILE TAKING ACETYLSALYCILIC ACID (ASPIRIN)
R. Robeva, F. Rushidova and M. Yordanov.


Summary. Together with a number of favourable effects, the use of low-dose aspirin in elderly patients with diabetic nephropathy and chronic renal failure may induce some adverse effects. The case of an elderly woman with diabetes, diabetic nephropathy and chronic renal failure is presented, where worsening renal function and occurrence of respiratory alkalosis have been observed during the use of Aspirin. Discontinuation of this medication has led to a decrease in the serum creatinine value and disappearance of the respiratory alkalosis.
Key words: aspirin, renal failure, respiratory alkalosis

АКТУАЛНИ МНЕНИЯ

CURRENT OPINION

ВЛИЯНИЕТО НА МЕДИЙНИТЕ СТЕРЕОТИПИ
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков


Български кардиологичен институт

Резюме. В годините на здравната реформа в България и негативните ефекти от нея се създадоха поредица отрицателни медийни стереотипи на медицинските специалисти като прекалено изкривения стереотип на интервенционалните кардиолози и терапевтичния сектор като цяло. Създаде се в обществото впечатление и имидж за лекари, които преследват на всяка цена печалбата, без да се съобразяват с ефективността и качеството на лечение, както и с живота и здравето на пациентите. Целта на настоящото изследване беше да се установи влияе ли създаденият медиен стереотип върху решенията на пациентите с остър миокарден инфаркт и стабилна ангина пекторис за избор на лечение. Измерени са качествени и количествени показатели, които въздействат върху достъпността, сроковете за хоспитализация и вътреболничната смъртност.
Ключови думи: здравеопазване, медийни стереотипи, миокарден инфаркт, стабилна ангина пекторис/избор на лечение; инвазивни изследвания, интервенционално лечение, отказ от планова хоспитализация

THE IMPACT OF MEDIA STEREOTYPES IN HEALTH CARE
T. Vekov.


Summary. In the years of health reform and its negative effects in Bulgaria, a series of negative media stereotypes of medical professionals has been created, such as the excessively distorted stereotype of interventional cardiologists and the therapeutic sector as a whole. The impression and image of physicians, who pursue the profit at any cost without concerns about the efficiency and quality of medical care and the life and health of patients, have been created in the public. The aim of this study was to establish the influence of the created media stereotype on the treatment choices of patients with acute myocardial infarction and stable angina pectoris. The qualitative and quantitative indicators that exhibit impact on the accessibility, terms of hospitalization and hospital mortality have been measured and evaluated.
Key words: health, media stereotypes, myocardial infarction, stable angina/choice of treatment, invasive studies, interventional treatment, denial of a scheduled hospitalization

ОБЗОРИ
REVIEWS

БОЛЕСТТА НА PARKINSON – ФАРМАКОКИНЕТИЧНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИМПТОМАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ
П. Гатева1,2 и М. Ал-Каму2


1Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет – София
2Медицински факултет, Софийски университет

Резюме. Болестта на Parkinson е нелечимо прогресиращо неврологично заболяване, причинено от дегенерация на допамин-продуциращите клетки. Най-честите симптоми са забавяне на движенията, тремор и мускулна ригидност. Освен това се наблюдават нарушения в съня, депресия, тревожност. Времето на започване на фармакологичната терапия е особено важно за успешното лечение на болестта на Parkinson. Нежеланите ефекти при дългогодишната допаминергична терапия – дискинезиите и флуктуациите, изискват прилагането на различни терапевтични подходи и нови лекарствени форми, които да оптимизират лечението. В обзора са представени съвременните лекарства и лекарствените форми, целящи продължителна допаминергична стимулация и избягване на дискинезиите и флуктуациите.
Ключови думи: болест на Parkinson, фармакотерапия, дискинезии, флуктуации

 

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ И РИНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ
НА ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА АЛЕРГИЧНИТЕ РИНИТИ И РИНОСИНУИТИ

К. Джамбазов1 и Н. Трайкова2


1Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Св.Георги” – Пловдив
2Клиника по образна диогностика, УМБАЛ „Св.Георги” – Пловдив
Резюме. По прогнозите на Световната здравна организация през ХХІ век алергичните заболявания ще заемат второ място по честота след психичните заболявания. Отбелязва се утежнено прочитане, развитие на полисенсибилизация и често различни инфекциозни усложнения на фона на имунологични разстройства. Алергичният ринит е най-честото алергично заболяване в страните от европейската общност, засягащо най-малко от 10 до 25% от населението, като в България честотата се определя на 18,2%. В последно време се наблюдава прогресивно увеличение на респираторните алергози, в частност на алергичните риносинуити, които се превръщат в сериозен медицински, социален и икономически проблем. Авторите правят обзор на предпоставките за развитието на алергичния ринит и риносинуит, на методите за диагностика, както и на принципите на лечението.
Ключови думи: алергичен ринит, алергичен риносинуит, симптоми, диагностика

 

МЯСТОТО НА КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ
ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА НОСА
И ОКОЛОНОСНИТЕ КУХИНИ

Н. Трайкова1, И. Трайков2 и А. Хилендаров


1Катедра по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив
2Клиника по изгаряне и пластична хирургия, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив
Резюме. Авторите правят преглед на възможностите и предимствата на компютърната томография (КТ) като съвременен метод на избор при диагностиката на заболяванията на носа и околоносните кухини. Разглежда се приложението му и се прави сравнение с конвенционалната рентгенография, ултразвука и ендоскопията. Изтъква се ролята на КТ през последните години като стандартен метод при доказване на засенчвания в синусите, благодарение на голямата контрастна разделителна способност, липсата на наслагване на образите при изобразяване на обектите, както и на екстремно високата плътностна диференциация на структурите.
Ключови думи: компютърна томография, нос, околоносни кухини, диагностични методи, ендоназална хирургия

PARKINSON’S DISEASE – PHARMACOKINETIC OPTIMIZATION OF THE SYMPTOMATIC TREATMENT
P. Gateva and Mario Al-Kamu.


Summary. Parkinson’s disease is an incurable progressive neurological disease caused by degeneration of the dopamine-producing cells. The most common symptoms include movement retardation, tremor and muscle rigidity. Additionally, sleeping disorders, depression and anxiety are observed. The time for initiating pharmacological treatment is particularly important for the successful treatment of Parkinson’s disease. The adverse effects of the long-term dopaminergic treatment, such as dyskinesia and fluctuations, necessitate the administration of different therapeutic approaches and new pharmaceutical forms to optimize the disease treatment. In this review, contemporary drugs and pharmaceutical forms are presented, aiming at continuous dopaminergic stimulation and avoidance of dyskinesia and fluctuations.
Key words: Parkinson’s disease, pharmacotherapy, dyskinesia, fluctuations

 

 

 

SOME PROBLEMS AND RHINOLOGICAL ASPECTS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS AND RHINOSINUITIS
K. Dzhambazov and N. Traykova.


Summary. According to the WHO’s prognostic evaluations for the 21st century, the incidence of allergic diseases will occupy a second place after this of mental diseases. Complicated course, development of polysensitization and frequent, various infectious complications have been observed on the background of immunologic disorders. Allergic rhinitis is the most common allergic disease in the European countries, affecting at least 10-25% of the population, as in Bulgaria, its incidence has been determined to reach 18.2%. In the last years, a progressive increase of the respiratory allergosis, in particular allergic rhinosinuitis, has been observed, with a tendency to become a serious medical, social and economic problem. The authors have reviewed the preconditions for developing allergic rhinosinuitis, as well as the diagnostic methods and treatment principles.
Key words: allergic rhinitis, allergic rhinosinuitis, symptoms, diagnosis

 

 

 

THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY
FOR DIAGNOSING THE DISEASES OF NASAL
AND PARANASAL CAVITIES

N. Traikova, I. Traikov and A. Hilendarov.


Summary. The authors have prepared a review on potentials and advantages of computed tomography (CT), as an up-to-date method for diagnosing the diseases of nasal and paranasal cavities. They have examined and compared the application of CT with these of other diagnostic methods, such as the conventional radiography, ultrasonography and endoscopy. The recent-year role of CT has been outlined as a standard method in diagnosing shadows in paranasal sinuses, due to its great contrast-differential ability, lack of image overlaying and extremely high differentiation of structure densities.
Key words: computed tomography, nose, paranasal sinuses, diagnostic methods, endonasal surgery


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти