ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

3/2010
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ПОВИШЕНИ СЕРУМНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЙОХЕКСОЛ КАТО МАРКЕР ЗА АКТИВНОСТ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
В. Герова(1), Д. Свинаров(2), С. Стойнов(1)
и Д. Кацаров(2)

(1)Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна -- ИСУЛ” -- София, (2)Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология,
УМБАЛ „Александровска” -- София

Резюме. Целта на изследването е да проучим интестиналния пермеабилитет (ИП) и връзката му с активността на заболяването при пациенти с възпалителни чревни заболявания (ВЧЗ) -- болест на Крон (БК) и улцерозен колит (УК). Проучването включва 58 пациенти с активни ВЧЗ (32 с БК и 26 с УК) и 25 здрави контроли. Клиничната активност на БК е оценена чрез Crohn’s Disease Activity Index (CDAI), а ендоскопската активност на УК  чрез Mayo scoring system. ИП е оценен с помощта на рентгеновия контраст йохексол (Omnipaque), който е приет перорално (25 ml, 350 ml/mg) 2 часа след закуска. След 6 часа серумните концентрации на йохексол (СКЙ-6h mg/l) са определени чрез валидирани високоефективни хроматографски методи. Средните стойности на СКЙ-6h mg/l като маркер за ИП са значимо по-високи при пациентите с БК (2.63 +/- 2.18 mg/l) и с УК (2.49 +/- 2.80 mg/l) в сравнение с контролната група (1.11 +/- 1.10 mg/l), (p < 0.05). Повишен ИП установяваме при 50% от случаите с БК, при 30.8% с УК и при 8% от контролите (p < 0.05). Между ИП и активността на БК, оценена чрез CDAI, намираме значима положителна корелация (r = 0.74; p < 0.05). Пациентите с тежка ендоскопска активност на УК имат значимо по-високи СКЙ-6h mg/l в сравнение със случаите с лека и умерена ендоскопска активност (3.68 +/- 3.18, ср. 0.92 +/- 0.69 mg/l), (p < 0.05). Интестиналният пермеабилитет е повишен при пациентите с ВЧЗ, по-често при БК. Серумните концентрации на йохексол са надежден маркер при ВЧЗ, тъй като отразяват повишения ИП, който е свързан с активността на проучените заболявания.

Ключови думи: интестинален пермеабилитет, йохексол, болест на Крон, улцерозен колит, болестна активност

INCREASED SERUM CONCENTRATIONS OF IOHEXOL AS A MARKER OF DISEASE ACTIVITY IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASES. V. Gerova, D. Svinarov, S. Stoynov
and D. Katsarov.

Summary. The aim of the study was to do investigate the intestinal permeability (IP) and its relationship to the disease activity in patients with inflammatory bowel diseases (IBD) -- Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC). 58 patients with active IBD (32 with CD and 26 with UC) and 25 healthy controls consented to participate in the study. The clinical activity of CD was estimated using Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) and the endoscopic activity of UC -- using Mayo scoring system. IP was assessed using as a contrast medium iohexol (Omnipaque), which was administrated orally (25 ml, 350 mg/ml) 2 hours after breakfast. Six hours later, serum iohexol concentrations (SIC mg/l) were determined by a validated high-performance liquid chromatography technique. IP (assessed by SIC mg/l) was significantly higher in patients with CD (2.63 +/- 2.18 mg/l) and UC (2.49 +/- 2.80 mg/l) in comparison to the control group (1.11 +/- 1.10 mg/l), (p < 0.05). Increased IP was established in 50.0% CD pts, in 30.8% UC pts and in 8% controls (p < 0.05). A significant positive correlation was found between IP and disease activity in CD (r = 0.74; p < 0.05). The patients with severe endoscopic activity of UC showed significantly higher SIC mg/l than the cases with mild and moderate activity (3.68 +/- 3.18 vs 0.92 +/- 0.69 mg/l), (p < 0.05). IP is increased in patients with IBD, more often in CD. Serum levels of iohexol appear to be a reliable disease marker as they reflect increased IP, which is related to disease activity.

Key words: intestinal permeability, iohexol, Crohn’s disease, ulcerative colitis, disease activity

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

ЕФИКАСНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ КЛАС ПО NYHA ІІІ-ІV
В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Т. Веков

Български кардиологичен институт -- София

Резюме. В настоящото изследване е анализиран въпросът за домашното лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност, като се прави паралел между продължаващото домашно лечение и конвенционалното лечение без продължаваща грижа. Показани са и резултатите от сравнително проучване на двата вида лечение, като те са групирани и анализирани на базата на три основни критерия: ниво на хоспитализация, ниво на смъртност и качество на живот. И по трите показателя по-добри резултати демонстрират пациентите в интервенционалната група. В заключение авторът достига до извода, че домашното лечение показва до два пъти по-висока ефективност, като същевременно носи и допълнителна икономическа изгода, изразяваща се в намалени разходи за лечение.

Ключови думи: сърдечна недостатъчност, домашно лечение, продължаваща грижа, лечение на сърдечна недостатъчност клас ІІІ-ІV NYHA

EFFICACY IN HOME TREATMENT OF HEART FAILURE CLASSES 3 AND 4 ACCORDNG TO NEW YORK HEART ASSOCIATION (NYHA) FUNCTIONAL CLASSIFICATION SYSTEM
Т. Vekov

Summary. This article presents an analysis of the topic concerning the home treatment of heart failure, which encompasses a parallel between the conventional hospital treatment and the treatment including continuing home care. Results from a comparative study on the effectiveness of these different approaches are presented, grouped and analysed according to three basic criteria: level of hospitalization, level of mortality and quality of life. Patients included in the interventional group demonstrate more satisfactory results in all three criteria. Basing his conclusions on this, the author finally deduces that the continuing home treatment of heart failure patients results in significantly better efficacy, while, at the same time, carries an additional benefit -- a substantial decrease of the expenses.

Key words: heart failure, home treatment, continuing care, heart failure treatment NYHA class 3 and 4

ОБЗОРИ
REVIEWS

ОТНОСНО МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ДИАГНОСТИКА НА СТРЕПТОКОКОВИТЕ ИНФЕКЦИИ
Т. Петкова(1) и С. Пачкова(2)

(1)Сектор „Епидемиология, паразитология
и тропическа медицина”, МУ -- Плевен,
(2)Катедра „Микробиология, вирусология
и медицинска генетика”, МУ -- Плевен

Резюме. Стрептококите от група А (GAS) са етиологичен причинител на 15 до 30% от острите тонзилофарингити в детска възраст и 5 до 10% при възрастни лица. Тяхното правилно диагностициране и лечение са от съществено значение за профилактиката на късните стрептококови усложнения -- остър ревматизъм и постстрептококов гломерулонефрит. Поставянето на диагнозата стрептококов тонзилофарингит се базира на клиничната симптоматика, епидемиологичната анамнеза и лабораторното потвърждаване. Освен стандартните методи за изолиране на бета-хемолитични стрептококи върху кръвен агар в практиката навлизат тестове за бърза диагностика, основаващи се на имунологични методи за откриване на антигени от клетъчната стена. Изследването на стрептококови антитела (антистрептолизин О и антидезоксирибонуклеаза В) се препоръчва за доказване на етиологията при пациенти с късни стрептококови усложнения. Епидемиологичното типизиране на стрептококите от група А на базата на М-протеина е от значение за определяне на циркулиращите щамове в обществото, което е в основата на създаването на стрептококова ваксина. Целта на тази статия е да се разгледат както класическите методи, така и някои новости в диагностиката на стрептококовите инфекции и техните усложнения, като се акцентира върху ролята на микробиологичната лаборатория.

Ключови думи: група А стрептококи, микробиологична диагноза, стрептококов тонзилофарингит, антистрептолизинов титър

ABOUT MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF STREPTOCOCCAL INFECTIONS
T. Petkova and S. Pachkova.

Summary. Group A streptococci (GAS) are the etiologic agent in 15 to 30% of acute pharyngitis in childhood and at 5 to 10% in adults. Their proper diagnosis and treatment are essential for prevention of post-streptococcal sequelae -- acute rheumatic fever and acute post-streptococcal glomerulonephritis. Diagnosis streptococcal pharyngitis is based on clinical symptoms, epidemiological history and laboratory confirmation. Besides the standard methods for the isolation of beta-haemolytic streptococci on blood agar, in practice are entering Rapid Antigen Detection Tests (RADTs) based on immunological methods for detection of antigens from the cell wall. Survey of streptococcal antibodies (anti-streptolysin O, anti-deoxyribonuclease B) is recommended to prove the etiology in patients with post-streptococcal sequelae. Epidemiological typing of GAS may be undertaken to determine the M types circulating in the community which may be useful in assessing or developing a vaccine at a later stage. The aim of this review is to examine both the classical methods and some innovations in the diagnosis of streptococcal infections and their complications, focusing on the role of the microbiology laboratory.

Key words: group A streptococci, microbiological diagnosis, streptococcal pharyngitis, anti-strep­tolysin titer

 

МЪРТВОПРОВЕРИТЕЛСТВО. СЪОБЩЕНИЕ
ЗА СМЪРТ. „МАРШРУТ” НА ТРУПА

С. Деянов

Сектор „Съдебна медицина и деонтология”, ФОЗ, МУ -- Плевен

Резюме. Представен е преглед на нормативната уредба и практиката в Република България относно общата компетентност и лекарските задължения по установяване и документиране на смъртта и колаборацията на лекарите с длъжностните лица във връзка с „маршрута” на трупа.

Ключови думи: мъртвопроверителство, съобщение за смърт, причина за смъртта, смъртен акт

DEATH VERIFICATION. DEATH REPORT. “ROUTE” OF THE DEAD BODY
S. Deyanov

Summary. A review of the normative order and practice of the Republic of Bulgaria has been presented in regard to the general competence and the doctor’s duties in the verification and documentation of death, and the doctor’s collaboration with the officials in connection with the “route” of the dead body.

Key words: death verification, death report, cause of death, death certificate


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти