ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

3/2009
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

РАЗРАБОТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧEН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА OXYBENZONE В СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛНО И ПРИ СЪВМЕСТНО ПРИСЪСТВИЕ С ФИЗИЧНИ УЛТРАВИОЛЕТОВИ ФИЛТРИ ZINC OXIDE И TITANIUM DIOXIDE
А. Тачев, С. Узунова и Н. Василева
Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ, София
Резюме. През последните десетилетия, предвид нарушената цялост на озоновия слой около Земята, който е основният щит срещу вредното действие на слънчевата радиация, рискът от увреждащото действие на ултравиолетовите (UV) лъчи значително се повишава. Вследствие от промените в ултравиолетовата радиация през последните години и практиката на голяма част от популацията за продължителна експозиция на тези лъчи, се повишава рискът от увреждане от UV лъчи и има отрицателна тенденция за нарастване на случаите на рак на кожата. Това налага използването на различни предпазни средства, сред които на първо място са козметичните продукти, в които се влагат различни UV филтри за съчетана защита от UVВ и UVА лъчи – химични и физични (по 2 и повече), чието съдържание е строго регламентирано както в европейското, така и в хармонизираното с него българско законодателство. За всички разрешени за козметичните продукти UV филтри има посочени максимално допустими концентрации. При това възниква необходимостта от строг контрол за спазване на тези норми. От друга страна, недостатъчната концентрация на UV филтри за постигане на обявената върху етикета защита довежда до неблагоприятни ефекти от въздействието на UV лъчи. Отсъства референтен метод за определяне на UV филтър Oxybenzone в слънцезащитните козметични продукти. Целта на проучването е разработване и валидиране на достъпен спектрофотометричен метод за неговото определяне. Разработен е и е валидиран спектрофотометричен метод за определяне на UV филтъра Oxybenzone в слънцезащитни козметични продукти, който е приложим както при самостоятелно, така и при съвместно  присъствие с физични UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide. Методът се основава на способността на разтвори на Oxybenzone в етилов алкохол да поглъщат ултравиолетови лъчи с дължина на вълната 287 nm. Стойността на светлинната абсорбция, измерена при тази дължина на вълната, е пропорционална на концентрацията на Oxybenzone. Проведени са общо 327 изпитвания, на базата на които са изведени параметрите на метода: селективност – специфична абсорбция  при 287 nm; линейност – от 2,5 до 50 μg/cm3 (от 1,25 % дo 25 %); устойчивост за 24 h престой на концентрация на Oxybenzone 10 μg/cm3 – RSD= 0,1083%; повторяемост – при 4% на Oxybenzone – стандартно отклонение (SD) – 0,1207%; възпроизводимост – при 4% на Oxybenzone – относително стандартно отклонение (RSD) – 3,3921%, в условия на повторяемост; аналитичен добив при концентрация на Oxybenzone в козметичния продукт 2%  82,65% (81,61-84,24%), при 4%  90,58% (87,14-91,94%). За различните видове козметични продукти са установени: работен обхват на метода, граница на откриване (LOD) и граница на определяне (LOQ) .

Ключови думи: ултравиолетови филтри, ултравиолетови А лъчи, ултравиолетови В лъчи, слънцеза­щит­ни козметични продукти, абсорбция, концентрация

A. Tachev, S. Uzunova and N. Vasileva. DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF OXYBENZONE IN SUN PROTECTION COSMETIC PRODUCTS, SEPARATELY OR IN COMBINATION WITH THE PHYSICAL ULTRAVIOLET FILTERS ZINC OXIDE AND TITANIUM DIOXIDE
Summary: During the recent decades, because of the thinning of the ozone layer, the main protector of organisms from the injurious effects of solar radiation, the risk of UV harmful effects has been considerably increasing. Duе to the changes in the ultraviolet radiation during the last years and the common practice of people to expose to solar rays, there is a higher risk of skin cancer and, respectively, the number of such cases increases nowadays. This enforces the use of different sun protection products, mainly cosmetics with various UV filters (multicomponent, chemical and physical) for combined UVA and UVB protection. The composition of these products is strictly regulated by the European and Bulgarian legislation. There are limited concentrations for the UV filters used for making of all legalized cosmetic products. Respectively, there is a strong necessity of control on the adherence to these specifications. On the other hand, the UV-filters insufficient concentration, not reaching the labelled level of protection, may lead to unfavourable consequences for the human skin. There is no available referent method for the determination of UV filter Oxybenzone in the cosmetic sun protection products. The aim of the study was to develop and validate a comprehensive spectrophotometric method for determination of the UV filter Oxybenzone in cosmetic sun protection products. It is applicable in the separate and combined presence of Oxybenzone with the physical UV filters Zinc Oxide and Titanium Dioxide. The method is based on the ability of Oxybenzone solutions in ethyl alcohol to absorb the UV rays with a wavelength of 287nm. The value of light absorption measured at this wavelength is proportional to the concentration of Oxybenzone. A total of 327 tests were conducted to derive the method parameters: selectivity-specific absorption at 287 nm; linearity – from 2.5 to 50 μg/cm3 (from 1.25% to 25%); stability for 24-h stay at Oxybenzone concentration of 10 μg/cm3, RSD = 0.1083%; repeatability at 4% Oxybenzone, standard deviation (SD) = 0.1207%; recovery at 4% Oxybenzone, relative standard deviation (RSD) = 3.3921%, in conditions of repeatability; analytical recovery at 2% Oxybenzone concentration in the cosmetic product = 82.65% (81.61-84.24%), at 4% Oxybenzone concentration = 90.58% (87.14-91.94%). The scope of the method, limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were determined for various cosmetic products.

Key words: ultra-violet filters, ultra-violet A rays, ultra-violet B rays, sun protection cosmetic products, absorption, concentration

ПРОУЧВАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЛЕД АВАРИЯ ПРИ РАБОТЕЩИ
Хр. Романова1, Ст. Порожанова1, Н. Радева1 и Д. Демирева2
1Медицина на бедствените ситуации, МУ – Варна
2РИОКОЗ Варна
Резюме. Въз основа на нашето проучване се анализират положителният принос и ползата от работата на службите по трудова медицина (СТМ). Оценяваме подготовката по въпросите на първа медицинска помощ на работещите в циментовата промишленост (Девня) като добра, което свързваме с работата на д-р Ивелина Антонова, началник на СТМ. Самочувствието на анкетираните не е високо: 27% се смятат за подготвени да оказват първа помощ, а 43% не са уверени. Желаещите да повишат знанията си са 48%, а 90% от запитаните изявяват желание за активно включване в спасителни действия при възникване на аварийна ситуация.

Ключови думи: първа медицинска помощ, авария, служба по трудова медицина

Hr. Romanova, St. Porojanova, N. Radeva and D. Demireva. A RESEARCH ON THE PREPARATION FOR MEDICAL ASSISTANCE PROVISION FOLLOWING AN OCCUPATIONAL ACCIDENT
Summary: The positive contribution and benefit of Occupational Medical Services’ work was analysed. The preparation of workers in the cement industry (Devnia) on issues associated with the provision of first medical assistance was estimated as good, due to the work of Dr Ivelina Antonova, head of the Occupational Medical Services. The self-estimation of the inquired individuals was not high: 27% considered themselves prepared to provide first medical assistance, while 43% were not self-confident; 48% wished to raise their knowledge and 90% approved their active inclusion into rescue activities in case of an occupational accident.

Key words: first medical assistance, occupational accident, Occupational Medical Services

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

 СТИМУЛИРАНЕТО НА ГЕНЕРИЧНИТЕ ПРЕСКРИПЦИИ – НАЙ-ПРЕКИЯТ ПЪТ ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ И ЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Т. Й. Веков
Български кардиологичен институт
Резюме. Динамиката на развитие на сектора здравеопазване и непрекъснатото увеличаване на разходите за лекарствени продукти принуждават правителствата да търсят нови начини за оптимизиране на разходите, което обуславя бързото генерично проникване в лекарствопотреблението. Статията представя проучване на начините за стимулиране на използването на генерични лекарствени продукти за лечение на сърдечно-съдови заболявания. Проучването е проведено на територията на четири кардиологични болници и обхваща 740 пациенти и 98 лекари. Сравнителният анализ на входящите и изходящите терапии по посочените показатели показва, че употребата на генерични лекарствени продукти за лечение на хипертония и исхемична болест на сърцето намалява стойността на месечната терапия средно с 31,22% при стриктно изпълнение на изискванията на медицинските стандарти за лечение на тези заболявания.

Ключови думи: генерични лекарствени продукти, лекарствена политика

T. Y. Vekov. STIMULATION OF GENERIC DRUGS PRESCRIPTION – THE SHORTEST WAY TO CUT PUBLIC AND PERSONAL COSTS FOR MEDICINAL PRODUCTS
Summary: The dynamics of healthcare sector development and the continuous increase in drug costs are forcing the governments to seek new ways for expenditure optimizing, based on a rapid generic penetration in the drug market. This article presents a study of the current practices in stimulating generic medicines use in the treatment of cardiovascular diseases. The study was conducted in four cardiac hospitals and covered 740 patients and 98 physicians. The comparative analysis of initial and outcome therapies, based on predetermined parameters, has shown that the use of generic medicines in the treatment of hypertension and ischemic heart disease reduces the cost of the monthly treatment with an average of 31.22 percent, in strict compliance with the requirements of the medical standards for treatment of these diseases.

Key words: generic medicines, drug policies

ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА
НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2009 г.

Т. Й. Веков
Български кардиологичен институт
Резюме. Статията представя резултатите от проучване на мнението на 2980 граждани  относно дейността на доброволните здравноосигурителни дружества, проведено през периода февруари-април 2009 г. Установява се рязко увеличаване на доверието в дейността на доброволните здравноосигурителни дружества, което е свързано със задълбочаващата се криза в социалното задължително  здравно осигуряване и с факта, че все повече пациенти виждат в допълнителното здравно осигуряване реална възможност за достъп до качествено здравеопазване. Друг аспект на състоянието на сектора, което обуславя малкия брой на допълнително осигурени граждани, е липсата на разбиране от страна на работодателите за необходимостта от увеличаване на разходите за здравни осигуровки и ниските доходи като цяло за страната.

Ключови думи: здравно осигуряване, здравна реформа, удовлетворение
T. Y. Vekov. A RESEARCH ON PATIENT SATISFACTION WITH THE ACTIVITY OF THE VOLUNTARY HEALTH INSURANCE COMPANIES FOR THE PERIOD 2007-2009
Summary: The article presents the results of a research on the opinions of 2980 individuals with regard to the activity of the voluntary health insurance companies. Conducted in February-April 2009, the research assessed increased confidence in the voluntary health insurance companies. This was related to the deepening crisis in the compulsory social health insurance system of the country and the fact that more patients find the voluntary health insurance as a real opportunity for access to qualitative healthcare. Another aspect of the current state of the sector, featured by the small number of voluntarily insured individuals, is the lack of employer’s understanding of the need to increase the cost of employee’ s health insurance and the low income in the country.

Key words: health insurance, healthcare reform, patient satisfaction
ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ НА ПЛОДА
П. Петров
Акушеро-гинекологично отделение, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. През последните десетилетия перинаталната детска смъртност, свързана с раждане в седалищно предлежание, се понижи драстично. На първо място, заслугата е на цезаровото сечение. Въпреки че напоследък се чуват доста мнения за ограничаване на приложението му, в момента sectio caesarea е най-добрият метод в помощ на акушера, водещ седалищно раждане. Понастоящем у нас седалищното предлежание не се приема само по себе си като индикация за секцио. Общовалидна обаче е максимата седалищно раждане плюс още един рисков фактор да е равно на цезарово сечение.

Ключови думи: седалищно раждане, седалищно предлежание, цезарово сечение
P. Petrov. GROUNDS FOR CAESARIAN SECTION IN BREECH PRESENTATION
Summary: During the last decades, perinatal mortality associated with breech delivery has drastically decreased, mainly on behalf of Caesarian section. Although the number of recent opinions on its limited use is considerable, Caesarean section remains the best obstetric method in breech delivery. Currently, the breech presentation itself is not an indication for Caesarian section. However, breech presentation combined with one or more risk factors, is axiomatically resolved through Caesarian section.

Key words: breech delivery, breech presentation, caesarian section
ПРОФИЛАКТИКА НА СЕДАЛИЩНОТО РАЖДАНЕ
П. Петров
Акушеро-гинекологично отделение, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. Седалищните предлежания са доста по-често срещани при по-ниска гестационна възраст на плода. Това oпределя запазването на бременността до оптималния ù термин като приоритетна задача в поведението ни спрямо всички бременни със седалищно предлежание. Външното верзио е основен метод при профлактиката на седалищното раждане, то може да спести на родилката евентуално цезарово сечение и всички възможни рискове от тази коремна операция, но въпреки че е неинвазивен метод, то също крие своите рискове и опасности за плода, с които трябва да сме наясно, преди да се заемем с прилагането му.

Ключови думи: гестационна възраст, профилактика, седалищно раждане, външното верзио - метод
P. Petrov. PREVENTION OF BREECH DELIVERY
Summary: Breech deliveries are much more common at lower gestational age. This makes the preservation of pregnancy to its optimal term a priority task in our behavior to all pregnant women with breech presentation. External version is the main method of breech delivery prevention; it may save an eventual Cesarean section and all accompanying risks. Although non-invasive, this method might also be dangerous for the fetus, which should be taken into consideration before getting to its implementation.

Key words: gestational age, prevention, breech delivery, external version - method

ВРОДЕНИ БОЛЕСТИ НА ГЛИКОЗИЛИРАНЕ ТИП І А
М. Станчева
Детска клиника, УМБАЛ “Александровска“ – София
Резюме. Вродените болести на гликозилиране (CDG) са метаболитни заболявания, дължащи се на нарушено гликозилиране на гликопротеини и гликолипиди. Те са тежки и в повечето случаи мултисистемни заболявания. Най-често е засегната ЦНС. През последните години се отбелязва увеличаване на разнообразието на клиничната картина, с която се манифестира заболяването. Настоящият обзор цели повишаване на информираността на българските лекари за най-срещаната болест на гликозилирането  CDG тип Ia, предвид възможността за извършване в България на изоелектрично фокусиране на серумен трансферин – основен скринингов метод за откриване на заболяването.

Ключови думи: вродени болести на гликозилиране, скрининг, изоелектрично фокусиране на серумен транс­ферин

M. Stancheva. CONGENITAL DISORDERS OF GLYCOSYLATION TYPE IA
Summary: Congenital disorders of glycosylation (CDG) are genetic defects in the synthesis or attachment of the glycan moiety of glucoconjugates, particularly glycoproteins and glycolipids. With few exceptions, they are mostly severe multisystem diseases. The nervous system is mostly affected. During the last years, CDG show a large and steadily growing number of clinical presentations. The present review aims at further deepening the knowledge of Bulgarian medical specialists for the most common type of glycosylation disorders, CDG type Iа, in the context of the possibility to detect the disease in Bulgaria with the newly introduced screening method – isoelectrofocusing of serum transferrin.

Key words: congenital disorders of glycosylation, screening, serum transferrin isoelectrofocusing

ВТОРИЧЕН ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗЪМ ПРИ ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
М. Любомирова
Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Александровска” – София
Резюме. Повишената секреция на PTH е ключов механизъм за развитие на вторичен хиперпаратиреоидизъм при ХБН, който е налице в много ранните етапи на ХББ и протича тихо и безсимптомно. Ексцесивният PTH при ХБН е резултат от нисък калций, дължащ се на невъзможността на бъбрека да очиства фосфора, и дефицит на бъбречен витамин D3. Тъй като нивата нa PTH, Ca, P са взаимосвързани, медикаментозната корекция цели да оптимизира едно от тези нива, което неминуемо ще промени и останалите в тази система. Сегашнатa терапия с калциеви соли, хелатори на фосфора – калций-съдържащи и калций-несъдържащи, аналози на витамин D3, имат доста странични ефекти – лош контрол на хиперфосфатемия/хиперкал­цие­мия, високо калциево-фосфoрно произведение, които пречат на адекватното потискане на PTH секрецията. Появата на нови медиакменти, изчистени от обичайните неблагоприятни ефекти, позволява по-добър контрол върху нивата на PTH, адекватно лечение на реналната остеодистрофия и намаляване на сърдечно-съдовия риски при болните с ХБН, който е пряко свързан с високите нива на фосфора и PTH.

Ключови думи: вторичен хиперпаратиреоидизъм, хронична бъбречна недостатъчност, хиперфосфатемия, лечение

M. Lubomiorva. SECONDARY HYPERPARATHYREOIDISM IN CHRONIC RENAL FAILURE
Summary: The increased secretion of parathyroid hormone (PTH) is s key mechanism for the development of secondary hyperparathyrеodism (SHPT) in chronic renal failure. Hypocalciemia, phosphate retention, deficiency of renal vitamin D are the major stimules for the increased PTH production and hyperplasia of the parathyroid gland. All the pathogenethic machanisms are connected with each other. The management of SHPT aims at optimising one of this mechanism, which, on its turn, will result in correction of the others. The supplementation with calcium carbonates, calcium containing or non-containing phosphate binders and vitamin D analoges has many side effects (such as hypercalciemia, hyperphosphatemia, high levels of CaxP), which may lead to non-adequate suppression of the PTH production. Calcimimetcs represent a novel approach for the management of excessive PTH secretion because their mechanism of action differs from that of vitamin D sterols. They demonstrate efficacy in lowering plasma PTH concentration, as well as afford adequate treatment of renal osteodystrophy.

Key words: secondary hyperparathyroidism, chronic renal failure, hyperphosphatemia, treatment

   

ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти