ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

3/2008
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ЛЕЧЕНИЕ НА СВРЪХАКТИВНИЯ ПИКОЧЕН МЕХУР
С. Чакъров, Р. Димитров, З. Лазаров и С. Златев
Клиника по урология, УМБАЛ “Св. Анна” – София
Резюме. Разгледани са някои морфологични и патофизиологични особености на акта на уринирането и не­го­вото разстройство, определяни като свръхактивен пикочен мехур. С цел да се сравнят възможностите и ефектите на лечението на симптомите на свръхактивния пикочен мехур с антимускаринови препарати, са наблюдавани две отделни групи болни – група болни със свръхактивен пикочен мехур, като самостоятелен сим­птомокомплекс и група болни със симптоми на свръхактивен пикочен мехур, причинени от мехурна патология. Наблюдавани са общо 110 пациенти чрез обективни изследвания и специфични въпросници за са­­мооценка на състоянието. Направени са заключения относно добрите възможности за повлияване от антихолинергичното лечение и при двете групи болни. Посочена е препоръчителна дневна доза от 5 mg при лечение със Solifenacin succinat. Направено е предложение за комбинирано лечение със суперселективни алфаблокери и антимускаринови препарати при съчетание от обструктивни и иритативни симптоми на шийката на пикочния мехур и типичния симптомокомплекс на свръхактивния пикочен мехур.

Ключови думи: свръхактивен пикочен мехур, инконтиненция, ноктурия, лечение

TREATMENT OF OVERACTIVE URINARY BLADDER
S. Tchakarov, R. Dimitrov, Z. Lazarov and S. Zlatev.
Summary. Certain morphologic and pathophysiologic peculiarities of normal miction and its disorder determined as an overactive urinary bladder are revealed. Aiming at comparing the possibilities and effects of antimuscarine preparation treatment of overactive urinary bladder symptoms, two patient groups, the one comprising patients with overactive urinary bladder as an isolated symptom complex and the other – patients with symptoms of overactive urinary bladder caused by bladder pathology, were examined. A total number of 110 patients were monitored using objective examinations and specific questionnaires for subjective status self-assessment. Conclusions referring to benefits of anticholinergic treatment in both patient groups were drawn out. A recommended daily dose of 5 mg is indicated as optimal for the treatment with solifenacin succinate. A suggestion for combined treatment of concomitant obstructive and irritative symptoms of bladder neck and typical symptom complex of overactive bladder with superselective alpha-blockers and antimuscarine preparations is made.

Key words: overactive urinary bladder, incontinence, nocturia, treatment

ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
М. Панчовска1, Л. Деспотова2, Н. Николов3, Р. Макулева1, Р. Асенова2
и Г. Форева2

1Клиника по вътрешни болести, ВМА – ББАЛ, Пловдив
2Катедра по управление на здравните грижи и обща медицина, МУ – Пловдив
3Ревматологичен център, ДКЦ – МБАЛ, Ловеч
Резюме. Значима част от пациентите с ревматични заболявания се диагностицират и лекуват амбулаторно. Петнадесет процента от консултациите на семейния лекар са свързани с ревматични оплаквания и заболявания на опорно-двигателния апарат. В статията са представени резултатите от индивидуална анонимна анкета сред общопрактикуващите лекари. Анализирани са получените данни. Обсъдени са възможностите и спецификата на обучението по ревматология за нуждите на общата практика.

Ключови думи: ревматични болести, общопрактикуващи лекари, обучение

TRAINING IN RHEUMATOLOGY AND THE NEEDS OF GENERAL PRACTICE
М. Panchovska, L. Despotova, N. Nikolov, R. Makuleva, R. Asenova and G. Foreva.
Summary. A significant part of rheumatic disease patients are ambulatorily diagnosed and treated. Rheumatic complaints and skeletal-motor disease cases comprise 15% of general practitioner’s consultations. The results of an individual anonymous inquiry among general practitioners are presented. The data obtained are analyzed. The possibilities and specificity of training in rheumatology for the needs of general practice are discussed.

Key words: rheumatic diseases, general practitioners, training

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ
Г. Вандова1 и Ж. Сурчева2
1Клиника по хематология, УМБАЛ „Александровска”– София
2Централна медицинска библиотека, МУ – София
Резюме. В рамките на пилотно проучване относно промените в качеството на живот (КЖ) на болни с он­ко­хе­­ма­то­логични заболявания са изследвани 40 лица с лимфом, хронична лимфолевкоза, хронична мие­ло­левкоза и акутна левкемия. Тези клинични единици са подбрани, тъй като заемат значителен относителен дял в структурата на онкохематологичната заболяемост у нас. Задачите включват вери­фи­ка­ция на раз­би­раемостта на стандартизирания въпросник (EORTC QLQ-C30) при тези болни, очертаване на ня­кои основни нарушения в тяхното КЖ; разкриване на отношението към терапевтичния екип и към групите, от които се очаква да оказват социална поддръжка на пациентите. Използван е методът на пря­ка­та ин­ди­ви­дуална анкета с въпросник. Данните пока­з­ват добра разбираемост на въпросите и готовност за съ­труд­ни­чество. КЖ бива оценено като умерено нару­ше­но, като водещ проблем е нарушеното фи­нансово със­тоя­ние, следвано от нарушеното емоционално и со­циално функциониране на болния. Въпреки това па­циентите дават добра оценка на здравето си и на КЖ през по­след­ната седмица, висока оценка за тера­пев­тич­ния екип и за силна подкрепа от страна на семейството и не­достатъчна – на подкрепата при ре­фе­рен­т­ната група. При над една трета от болните се отбелязват симптоми на тре­вожност и де­пре­сивност, което дава основание към терапевтичния екип да бъдат включени психолози и социални работници.

Ключови думи: качество на живота, психологична адаптация, левкемии/психология, лимфопролифератив­ни заболявания/психология, въпросници/стандарт

QUALITY OF LIFE OF ONCOHAEMATOLOGIC PATIENTS: A PILOT STUDY
G. Vandova and Zh. Surcheva.
Summary. To reveal quality of life (QL) changes in oncohaematologic patients, a pilot study of 40 subjects with oncohaematologic diseases including lymphoma, chronic lympholeukosis, chronic myeloleukosis and acute leukemia was carried out. These clinical entities were selected as they comprise a relatively large share of oncohaematologic morbidity in Bulgaria. The aims of the study also included verification of the comprehensiveness of a standardized questionnaire (EORTC QLQ-C30), outlining of some main interferences with patients’ QL, revealing of patients’ attitude towards the therapeutic team and the groups, from which social support delivery was expected. During the inquiry, each patient answered the EORTC QLQ-C30 questions. The results showed a good level of patient’s comprehensiveness of questionnaire items and compliance. A moderate degree of interference with patients’ QL was established, as the leading problem was the disrupted financial status, followed by the disturbed emotional and social functions of the diseased individuals. However, the patients evaluated as “Good” their health status and QL during the past week, as “Excellent” – the therapeutic team, as “Strong” – the support from their families and as “Insufficient” – this from the reference group. In more than one third of the diseased, symptoms of anxiety and depression were observed, which gives the grounds for involving psychologists and social workers into the therapeutic team.

Key words: quality of life, adaptation, psychological, leukemia/psychology, lympho-proliferative disorders/psychology, questionnaires/standards
ОСТРИ ЕКЗОГЕННИ ОТРАВЯНИЯ И НИВА НА АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА (І ЧАСТ)
С. Туфкова1, Е. Караславова2, М. Иванова3, М. Дякова4 и П. Трендафилова5
1Клиника по токсикология, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив
2Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Секция „Медицина на бедствените ситуации”
3Катедра „Управление на здравните грижи и обща медицина”, МУ – Пловдив
4Катедра „Превантивна медицина”, МУ – София
5Факултет по обществено здраве, МУ – София
Резюме. Човешкият организъм притежава добре изградена антиоксидантна защитна система, имаща за цел неутрализиране на процесите, свързани със свободните радикали. Антиоксидантната защита на организма може да се раздели на три функционални нива. Важно място заема първото ниво, представено от трансферин, феритин, церулоплазмин и албумин. Тези фактори намаляват до минимум ендогенното образуване на свободни радикали в организма чрез протеиново свързване и/или деактивиране на метални йони. Целта на изследването е проследяване на основни елементи от първичната антиоксидантна защитна система на човешкия организъм при остри екзогенни отравяния с церебротоксични медикаменти, алкохол и хероин. Проучването е проспективно, лонгитудинално, на 118 пациенти със среднотежка и тежка сте­пен на остро отравяне с церебротоксични медикаменти (n = 45), алкохол (n = 40), хероин (n = 33) и контрола (n = 35). Клиничнолабораторните изследвания са извършени по определени стандарти на клиничната лаборатория. Използвани статисти­че­ски анализи: вариационен анализ (u-критерият за нормално разпределение, t-тест на Student, дисперсионен анализ по метода на ANOVA тест) и непараметричен анализ. Установи се потискане на антиоксидантната активност на церулоплазмина при интоксикациите с хероин (u = 6,00, P < 0,001) и алкохол (u = 4,00, Р < 0,001). Серумният албумин показва статистически значими по-ниски стойности спрямо контролната група (0,01 > Р < 0,001). Не се откриват доказателства за антиоксидантна активност на трансферина при интоксикациите с трите групи токсични вещества (Р > 0,05). Съществува силно изразена зависимост на сред­ни­те стойности на феритина от вида отровно вещество (Р < 0,001). При отравянията с хероин и медикаменти средната му стойност е по-ниска от тази на контролата, като статистически най-достоверно е понижението му при острите интоксикации с хероин – u = 3,65, 0,01 > Р < 0,001. Изразено повишение на феритина се установява при острото алкохолно отравяне спрямо контролната група (u = 2,88, 0,01 > Р < 0,001). Дефицитът на посочените показатели не корелира с тежестта на острата интоксикация с изключение на албумина при отравяне с хероин (Р < 0,05). Надежден маркер за комплексна оценка на антиоксидантната система при хора е проследяването на специфичен пакет от антиоксидантни показатели и внимателната им интерпретация.

Ключови думи: антиоксидантни показатели при остри отравяния, нива на антиоксидантна защита, антиоксидантни протеини
ACUTE EXOGENIC INTOXICATIONS AND ANTIOXIDANT DEFENCE LEVELS (PART І)
St. Tufkova, Е. Karaslavova, М. Ivanova, M. Daykova and P. Trendafilova.
Summary. The human organism possesses a well-built antioxidant defence system aiming at neutralizing the free radical processes. The human antioxidant defence system comprises three functional levels. The first level represented by transferrin, ferritin, ceruloplasmin and albumin is of great importance. These factors reduce to the minimum the endogenic formation of free radicals in the human body through protein linking and/or deactivation of metal ions. Objective of the study was monitoring of the main components of human primary antioxidant defence system in acute exogenic intoxications with cerebrotoxical medicaments, alcohol and heroin. A prospective longitudinal study of 118 patients with moderate and severe degree of acute intoxications with cerebrotoxical medicaments (n = 45), alcohol (n = 40) and heroin (n = 33) compared with "controls" (n = 35) was carried out. The clinical laboratory tests were performed after definite clinical laboratory standards. Statistical analysis included variation analysis/u-criterion for normal distribution, Student’s t-test, dispersion analysis using the ANOVA test method and non-parametric analysis. An inhibition of ceruloplasmin antioxidant activity in heroin (u = 6.00, P < 0.001) and alcohol (u = 4.00, Р < 0.001) intoxications was detected. The serum albumin showed significantly lower values in comparison with the control group – 0.01 > Р < 0.001. No evidence of transferrin antioxidant activity in all three groups of intoxicated patients was found – Р > 0.05. A strong correlation between ferritin mean values and the type of toxic agent was observed – Р < 0,001. In intoxications with heroin and drugs, its mean value was lower than the "control” with a statistically most reliable decrease in acute heroin intoxications – u = 3.65, 0.01 > Р < 0.001. An expressed increase of ferritin was observed in the acute alcohol intoxication group compared with the control group – u = 2.88, 0.01 > Р < 0.001. The deficiency of above-mentioned parameters showed no correlation with the severity of the acute intoxication except for the albumin in heroin intoxications (Р < 0.05). Monitoring and careful interpretation of the specific pack of antioxidant indicators are essential for the complex assessment of human antioxidant defence system.

Key words: antioxidant indicators, acute intoxications, antioxidant defence system levels, antioxidant proteins
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ, МИКРОБИОЛОГИЧНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
НА ТУЛАРЕМИЯТА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1998-2006 Г.

В. Дойчева1, К. Маринов2 и Т. Димитрова1
1Катедра по епидемиология, Медицински университет – София
2Микробиологична лаборатория, Военномедицинска академия – София
Резюме. Описва се ново природно огнище на туларемия в Западна България, появило се в края на 1997 г. Заболелите са 248 души в 40 нозоареала в Софийска и Пернишка област. Заболяванията са регистрирани през есенно-зимния сезон. Физикогеографските райони са с хълмисто-ридов релеф и изобилие на водни ресурси. На запад районите граничат с туларемийни огнища в Сърбия. И в двата района има широко разпространение на мишевидни гризачи и диви зайци – основни резервоари на туларемийната инфекция. Микробиологичната диагноза е доказана при мишевидни гризачи, диви зайци и кърлежи от засегнатите райони чрез молекулярногенетични методи. Районите в природноогнищната зона са предимно със селско население, с ос­новен поминък земеделие и животновъдство.

Ключови думи: туларемия, туларемиен бактерий, природни огнища, нозоареали, ендемичност
EPIDEMIOLOGIC, MICROBIOLOGIC, AND ECOLOGIC STUDIES OF TULAREMIA
IN
BULGARIA FOR THE PERIOD 1998-2006
V. Doycheva, K. Marinov and T. Dimitrova.
Summary. A new natural focus of tularemia in Western Bulgaria, that originated in the end of 1997, having developed and reached the magnitude of 4 000 sq. km, is described. The diseased were 248 individuals in 40 noso-areas of Sofia and Pernik regions. The disease cases were registered in the autumn-winter season. The regions are characterized by hilly relief and abundance of water resources. To the west, the described areas are adjacent to tularemia foci in Kosovo and Serbia. In both regions, murids and wild rabbits – main reservoirs of tularemia infection, are widely spread. Microbiologically, the diagnosis was proven in murids, wild rabbits, and ticks from the affected areas, using molecular-genetic methods. The areas included in the natural focus of the infection have rural population with main occupation of agriculture and stock-breeding.

Key words: tularemia, tularemia bacterium, natural focus of infection, endemic rate, noso-areas.
ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР D3 – DREW-SCIENTIFIC – СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ
В. Колева1, С. Генев2, В. Делчева3 и М. Шишенков4
1Болница „Токуда” – София
2НЗОК – София
3Медика 2000 – Ловеч
4УМБАЛ „Царица Йоанна” – София
Резюме. Представят се резултатите от успоредно изследване на рутинни кръвни проби (венозна ЕDТА кръв) с два хематологични анализатора: рутинен, от висок клас – Cell-Dyn 3700 – Abbott – USA, с 5-делно диференциране на белите клетки и тестваният – D3 на Drew Scientific – UK & USA. Чрез резултати от 250 определяния оценяваме производителността и възпроизводимостта на D3, както и корелацията между резултатите от него и резултатите, изработени на анализатора от по-висок клас. СV% на D3 за основните по­казатели на кръвната картина (във физиологичен и патологичен обхват) са около и под ± 2,5%. Операторът постига производителност средно 57,1 проби на час. Резултатите от D3 са в отлична положителна корелативна зависимост с тези на анализатора от по-висш клас (корелационните коефициенти надвишават +0,950 при почти всички параметри на пълната кръвна картина). Смятаме, че D3 е подходящ за основен анализатор в малки и средни лаборатории, както и за резервен в лаборатории с голямо натоварване.

Ключови думи: хематологичен анализатор, Drew Scientific D3, сравнителен анализ
THE HEMATOLOGYC ANALYZER D3 – DREW SCIENTIFIC. A COMPARATIVE STUDY
W. Koleva, S. Genev, W. Delcheva and M. Shishenkov.
Summary. The results of parallel examinations of routine venous EDTA blood samples with two hematology analyzers –the one tested, D3 – Drew Scientific USA & UK, and the second – the routine 5 part differential auto hematology analyzer - Abbott –Cell-Dyn 3700, are presented. On the basis of 250 CBC-s results, the productivity and reproduction of D3, as well as the correlation between the results for both analyzers are evaluated. The majority of basic hematological parameters showed CV-s less than +/- 2.5%. The examiner achieved a mean productivity of 57.1 samples per hour. The D3 results showеd an excellent positive correlation with thеse of the higher class analyzer (r > +0.950 for the majority of CBC parameters). The results observed suggest that D3 analyzer is suitable for being used as a main hematology analyzer in small and middle sized laboratories and as a back up apparatus in laboratories with higher workload.

Key words: hematology analyzer, Drew Scientific D3, comparative analysis
В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

ОСОБЕНОСТИ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
И. Михайлова и Д. Тодорова
Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински университет – София
Резюме. Земетресенията в Китай, както и повишената сеизмична активност в България от началото на 2008 г. отново напомнят за земетресението като сериозна кризисна ситуация, свързана с тежка обща и медицинска обстановка. Целта на разработката е да се представи актуалната нормативна база в областта на извънредните ситуации и произтичащата от тях организация на медицинското осигуряване на населението при земетресения. Извънредната ситуация, каквато възниква при земетресение, налага необходимост от сътрудничество и взаимодействие както на национално, така и на международно ниво.

Ключови думи: земетресение, медицинско осигуряване, сътрудничество, управление

PECULIARITIES OF MEDICAL CARE ORGANIZATION IN CASES OF EARTHQUAKE
Mihaylova and D. Todorova.
Summary. The earthquakes in China as well as the intensified seismic activity in Bulgaria since the beginning of 2008 have once again called our attention to the significance of earthquakes as mass casualty events associated with severe general and medical care delivery problems. With regard to normative changes, the organizational problems facing medical care delivery for the victims are revealed. Emergency in cases of earthquakes imposes the necessity of cooperation and interactions both on a local/national and international level.

Key words: earthquake, medical care, co-operation, management
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И ТЕРАПИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕЗИСТЕНТНА ХИПЕРТОНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА
А. Постаджиян
Катедра „Обща медицина”, Медицински университет – София
Клиника по кардиология, УМБАЛ “Св. Анна” – София
Резюме. Резистентната артериална хипертония е чест клиничен проблем в условията на първичната медицинска практика. По правило резистентната хипертония (РХ) винаги е с мултифакторна етиология. Изграждането на правилна стратегия за поведение и лечение при пациентите с РХ включва идентифициране на факторите, свързани с начина на живот, които имат отношение към терапевтичната резистентност, оценка и повишаване на съучастието от страна на болния, диагноза и лечение на вторичните причини за АХ и избор на ефективна комбинирана терапия. Изграждането на ефективна стратегия за поведение е възможно само в тясно сътрудничество между пациент, ОПЛ и лекаря специалист.

Ключови думи: артериална хипертония, резистентна хипертония/повeдение, терапия
PRACTICAL ASPECTS OF THE EVALUATION AND TREATMENT OF PATIENTS WITH RESISTANT HYPERTENSION IN PRIMARY CARE
A. Postadjian.
Summary. Resistant hypertension is a common clinical problem faced by both primary care physicians and specialists. Resistant hypertension is almost always multifactorial in etiology. Successful treatment requires identification and reversal of lifestyle factors contributing to treatment resistance; assessment and improvement of patient’s compliance; diagnosis and appropriate treatment of secondary causes of hypertension; and use of effective multidrug regimens. A successful strategy is only possible with participation of patients, GPs and specialists.

Key words: arterial hypertension, resistant hypertension/management, treatment
ОБЗОРИ
REVIEWS

РОЛЯ НА ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС И АНТИОКСИДАНТНАТА ЗАЩИТА ПРИ АЕРОБНИТЕ ОРГАНИЗМИ И В ЧАСТНОСТ ПРИ НЯКОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
Л. Митева
БАН – София
Резюме. Неизбежно негативно следствие от аеробния начин на живот е оксидативният стрес. Молекулата на кислорода има свойството да приема един електрон, при което се формират изключително токсичните активни кислородни форми, радикали по своята същност. Те лесно реагират с биологичните макро­мо­лекули (клетъчни мембрани, белтъци, ДНК), което води до увреждането им. За дългия период от 3-4 милиарда години аеробен живот и отделяне на кислородни форми при процеса дишане, а при растенията – и при процеса фотосинтеза, аеробните организми са развили добре балансирана стратегия за дезактивиране на активните кислородни форми. Това е т.нар. антиоксидантна система, която се състои от ензимни и неензимни компоненти. В обзора е разгледана по-подробно ролята на нискомолекулния антиоксидант глутатион. Засегната е както историята на откриването на глутатиона и общофизиологичните му функции в аеробните организми, така и в частност ролята му при някои заболявания на нервната система при човека.

Ключови думи: оксидативен стрес, антиоксиданти, глутатион, деградация на неврони

ROLE OF THE OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT DEFENCE SYSTEM FOR AEROBE OGRANISMS AND IN PARTICULAR FOR SOME NERVOUS SYSTEM DISEASES
L. Miteva.
Summary. The oxidative stress is inevitable consequence of the aerobic way of life. The oxygen molecule has the ability to accept one electron and subsequently to form active oxygen species that are highly toxic. These species interact easily with biological macromolecules (cell membranes, proteins, DNA) and destroy them. Over a long period of 3 to 4 billion years of aerobic life on Earth, in the presence of active oxygen species released via the processes of breathing and photosynthesis, the aerobic organisms have developed a so-called antioxidant defense system, which consists of both enzyme and non-enzyme components. This review analyses in details the role of the low-molecular antioxidant glutathione. The report also reviews the history of the discovery of glutathione, the general physiological functions of glutathione, as well as its role in some human neurodegenerative diseases. The achievements of Bulgarian scientists are also discussed.

Key words: oxidative stress, antioxidants, glutathione, neurodegenerative diseases
МОРАЛНО-ЕТИЧНИ И КЛИНИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА АБОРТА
П. Петров1, Е. Караславова2, Д. Маркова3, П. Трендафилова4 и Т. Златанова4
1Акушеро-гинекологично отделение, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
2Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, МУ – Пловдив
3Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, МУ – София
4Факултет „Обществено здраве”, МУ – София
Резюме. През последните четири десетилетия медицинската намеса в регулирането на раждаемостта чрез изкуствени аборти, контрацепция и стерилизация придоби масов характер и успя да разчупи всички канони, битували в човешкото мислене повече от 20 века. Абсолютната забрана на абортите би довела до бум на криминалните аборти, което ще застраши живота и здравето на жените и ще предизвика всички останали последици и рискове, до които води тази нелегална практика. Необходимо е предприемане на съвкупност от мерки и законодателни инциативи, целящи популяризиране на контрацептивните средства и методи, повишаване на здравната и сексуалната култура на населението, въвеждане на специализирано обучение в училищата и следдипломна квалификация на общопрактикуващите лекари по семейно планиране за предоставяне на специализирана медицинска информация за оптималния метод на контрацепция. При допускане на нежелана бременност решението отново остава прекъсване на бременността в законно допустим срок, което обаче трябва да бъде разрешено само в най-ранните етапи на бременността, т.нар. биохимична фаза до 5-а-6-а гестационна седмица, когато зародишът все още представлява само съвкупност от делящи се стволови клетки и трудно може да бъде определен като нов организъм. На такъв етап бременността може да бъде прекъсната и чисто медикаментозно чрез простагландинови препарати, като максимално се наподобява ранен спонтанен аборт тип “закъсняла менструация”. Наред с всичко това трябва да се промени и етиката на голяма част от лекарите, които прибягват към аборт в по-голям от разрешения от закона срок и с това на практика до голяма степен обезсмислят предложените мерки.

Ключови думи: аборти, методи и средства на контрацепция, бременност
MORAL, ETHICAL AND CLINICAL ASPECTS OF ABORTION
P. Petrov, E. Karaslavova, D. Markova, P. Trendafilova and T. Zlatanova.
Summary. During the last four decades, the medicinal intervention in birth control via artificial abortion, contraception and sterilization has acquired a mass character and managed to break down all canons observed by the human civilization for more than 20 centuries. An absolute prohibition of abortions could bring about a boom in criminal abortions thus threatening women’s life and health and leading to all relevant risks and consequences. A set of activities and legislative initiatives aiming at popularizing of contraceptive means and methods, increasing population health and sexual culture, introducing a special subject in academic curriculum and a postgraduate qualification in family planning for the general practitioners (GPs) ensuring the specific medical information for the optimal method of contraception should be undertaken. In case of undesired pregnancy, the only solution remains the artificial abortion within the legally permissible term and this intervention, however, has to be only allowed in the earliest stages of pregnancy (the so called biochemical phase up to 5th-6th gestational week), when the embryo is still a complex of dividing stem cells and hardly determined as a new organism. At this stage, the pregnancy might be also interrupted only medicamentally via prostaglandin preparations thus resembling an early spontaneous abortion of a “late menstrual cycle” type. Additionally, the ethics of a great number of physicians resorting to abortion in a term longer than the legally permissible, thus making useless most of the suggested measures, should be also changed.

Key words: abortions, methods and means of contraception, pregnancy

ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти