ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

3/2007
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ЗДРАВНИ ЕФЕКТИ ЗА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ СЛЕД ЧЕРНОБИЛСКАТА АВАРИЯ
Н . Чобанова
Национален център по радиобиология и радиационна защита
Резюме . Аварията в чернобилската атомна централа през 1986 г. е най-сериозната в ядрената индустрия. Чернобилската авария и нейните последствия за околната среда и здравето на населението се оценяват като съществен и социалнозначим проблем. По темата са публикувани огромен брой изследвания , но същевременно няма единно мнение по редица важни въпроси . Настоящата статия цели да предостави най-пълната информация, с която разполагаме в момента, и сравнително най-достоверно да даде отговор за здравните последици за българското население, дължащи се на облъчването при чернобилската авария.

Ключови думи: Чернобилска авария, здравни последици, българска популация

HEALTH EFFECTS FOR THE BULGARIAN POPULATION AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT
N. Chobanova
Summary. The accident at Chernobyl Nuclear Power Plant in 1986 is the most severe accident ever happened in the nuclear industry. The Chernobyl accident and its consequences for the environment and population's health are duly considered as an essential social problem. A large number of studies have been published on that issue but still there is not a unified opinion on many important problems. This article aimed to provide the whole information presently available in order to give the most reliable answers regarding the health effects over the Bulgarian population due to exposure upon following the Chernobyl accident.

Key words: Chernobyl accident, health effects, Bulgarian population

ОТНОШЕНИЕ , НАГЛАСА И ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СКРИНИНГОВА ПРОГРАМА ЗА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
Р . Димова1 и Р . Димов2
1 Катедра по здравни грижи , Медицински университет – Пловдив
2 ІІІ хирургия към УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив
Резюме . Целта на проучването е да се изследват отношението , нагласите , реалните възможности и поведението на общопрактикуващите лекари ( ОПЛ ) при извършване на теста за окултни кръвоизливи при асимптомни , здравноосигурени индивиди при провеждане на скрининговата програма за колоректален карцином . Извършено е срезово проучване с представителен характер . За събиране на нужните за целта данни е използван един от методите на медицинската социология в две негови разновидвидности – пряко индивидуално и телефонно полуструктурирано интервю . В интервюто освен за демографски данни са включени и отворени въпроси , за да се получи информация за отношението , нагласите и поведението на общопрактикуващите лекари при назначаване и провеждане на теста за окултни кръвоизливи във фекалиите . Чрез случаен подбор е направена 35% извадка от 221 общопрактикувщи лекари от Пловдив . Резултатите от проучването показват , че 47 (62%) одобряват извършваненето на тест за окултни кръвоизливи във фекалите ( ТОКФ ), като 39 (52%) от тях са склонни само да назначават теста , а едва двама ОПЛ имат положителна нагласа и готовност да извършват теста лично . 76% (58) от ОПЛ убеждават пациентите да направят допълнителни изследвания , а 46 (60%) винаги насочват пациентите към допълнително ендоскопско изследване , когато резултатът от теста за окултни кръвоизливи се окаже положителен . Според изводите , направени в проучването , общопрактикуващите лекари не са достатъчно обучени и мотивирани и нямат положителната нагласа да прилагат този скринингов метод . Недостатъчната финансова обезпеченост на ОПЛ е една от причините , водещи до опорочаване или изопачаване на изпълнението на целите на профилактиката в доболничната помощ . Необходими са по - ефективни мерки за обучение по здравна промоция и профилактика , ориентирани към общо ­ практикуващите лекари и медицинските сестри , които да станат приоритет в тяхното след ­ дип ­ ломно и непрекъснато професионално обучение .

Ключови думи: общопрактикуващ лекар , тест за окултни кръвоизливи във фекалиите , колоректален карцином , скрининг

ATTITUDES, MOTIVATION AND BEHAVIOR OF GENERAL PRACTITIONERS TOWARD PERFORMANCE OF COLORECTAL CARCINOMA SCREENING PROGRAMME
R. Dimova and R. Dimov
Summary. The aim of the study was to assess attitudes, predispositions, possibilities and behavior of GPs concerning effectiveness of faecal occult blood test (FOBT) in asymptomatic, health insured patients as part of a national screening programme. A cross sectional representative survey of 35% (76 GP) random sample out of all 221GPs from the town of Plovdiv was performed. We used two of the social research methods – direct interviews and semi-structured telephone interviews. The interviews provided data about demographic characteristics as well as answers to open-ended questions revealing attitudes, predispositions and actual behavior of GPs when referring patients or performing FOBT in their practices. Only 47 (62%) of the respondents approved the occult blood testing in primary care. 39 (53%) of them reported that they would rather refer patients to a laboratory for the tests and only two GPs had positive attitude and were willing to perform the tests themselves in their practices. Most of participants – 42 (55%), believed FOBT had to be performed by a laboratory. 9 (12%) of them considered this screening test unnecessary and thought nobody should do it. Only 58 (76%) reported that they usually convince patients with positive test results to comply with further investigations. More than a half of GPs studied – 46 (60%), have always had their patients refered for endoscopic investigation in cases of positive FOBT. The study revealed that GPs' attitudes, motivation, qualifications and training to perform FOBT as a routine screening procedure in their practices were inadequate. The insufficient financial resources were among the main reasons for the compromised performance of general practices in colorectal screening. Health promotion and prophylactics should be priorities of much more effective programmes for postgraduate and continued medical education focused on GPs and nurses.

Key words: general practitioner, faecal occult blood test, colorectal carcinoma, screening

 

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ПНЕВМОНИЯ, ПРИЧИНЕНА
ОТ C. PNEUMONIAE: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ХЛАМИДИЙНА И ДРУГИ ПРИДОБИТИ
В ОБЩЕСТВОТО ПНЕВМОНИИ

П . Глоговска 1, М . Горанов 2, М . Средкова 3, Я . Иванов 1 и П . Павлов 1
1 Клиника по пневмология и фтизиатрия ,
2 Катедра по обща медицина
3 МДЛ , Медицински университет – Плевен
Резюме . Целта на проучването е да се направи сравнителна клинико - рентгенологична и фармакоикономическа оценка на пневмонии , причинени от C. pneumoniae, и други придобити в обществото пневмонии . За период от една година в Клиниката по пневмология и фтизиатрия  Плевен , са изследвани 25 пациенти със съмнение за пневмония , причинена от C. pneumoniae. Използвани са клинични , рентгенологични и лабораторни методи за потвърждаване на диагнозата пневмония и методът ELISA – за етиологично потвърждение на хламидийната пневмония . След получаване на микробиологичните резултати болните са разделени в две групи , които са подложени на сравнителен статистически анализ – група 1 ( с доказан причинител C. pneumoniae) и група 2 ( без доказан такъв причинител ). Клиничното представяне на общите симптоми , с изключение на адинамия и фебрилитет , не показва значими различия в двете групи . В група 1 физикалната находка е негативна в по - голям процент ( р < 0,05). Рентгеноморфологичните изменения се представят , както следва : сегментни (15,4% в група 1) и лобуларни ( в група 1 – 84,6%, в група 2 – 100%). Подходящо антибиотично лечение в клиниката са получили 6 (46,2%) от пациентите в група 1, което е със сигнификантно по - висока честота от проведеното в амбулаторни условия ( р < 0,05). По - дълъг е болничният престой при болните с хламидийна пневмония ( р < 0,02). Средната цена на антибиотичното лечение за пациент при двете групи е съответно 393,07 лв . и 368,77 лв . ( р > 0,1). При двете сравнявани групи се откриват някои клинико - рентгенологични различия , описани в редица други проучвания . Незадоволително е етиологично насоченото лечение при пациентите с хламидийна пневмония , прилагано в амбулаторни и в болнични условия .

Ключови думи: атипична пневмония , хламидийна пневмония , Chlamydophila pneumoniae

CLINICAL AND RADIOLOGICAL STUDY OF C. PNEUMONIAE INDUCED PNEUMONIA: COMPARISON BETWEEN CHLAMYDIAL PNEUMONIA AND OTHER COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIAS
P. Glogovska, M. Goranov, M. Sredkova, Y. Ivanov and P. Pavlov

Summary. Aim of the study was to make comparative clinical, radiological and pharmacoeconomic assessment of pneumonias caused by C. pneumoniae and other community acquired pneumonias. Over a one-year period, 25 hospitalized patients suspected of caused by C. pneumoniae pneumonia were assessed. Clinical, radiological and laboratory methods were used to confirm diagnosis pneumonia and ELISA method – to confirm etiology of chlamydial pneumonia. After receiving microbiological results, the patients were divided into two groups – group 1 (with proven causative agent C. pneumoniae) and group 2 (without proven causative agent). Clinical presentation of common symptoms except weakness and febrility showed no significant difference between both groups. Physical examination was negative in most of the cases in group 1. We found radiological changes as follows: segmental (15,4% for group 1), and lobular (group 1 – 84,6%, group 2 – 100%). 6 patients were properly treated with antibiotics in the hospital – a significantly higherate than in the ambulatory treatment ( р < 0,05). The length of stay was longer for the patients with chlamydial pneumonia ( р < 0,02). Average cost of antibiotic treatment for both of the groups was 393,07 lv. and 368,77 lv. ( р > 0,1) per patient respectively. The results from clinical and radiological observation for both of the groups showed some characteristic differences between them, described in many other studies. The etiological ambulatory and hospital treatment for patients with chlamydial pneumonias is unsatisfactory.

Key words: atypical pneumonia, chlamydial pneumonia, Chlamydophila pneumoniae

НАДНОРМЕНА ТЕЛЕСНА МАСА И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО
НА ВЪЗРАСТ 25-64 ГОДИНИ В ЗОНИТЕ НА ПРОГРАМА СИНДИ

Н . Василевски и Г . Цолова
Национален център по опазване на общественото здраве
Резюме . В рамките на програмата СИНДИ  2002 г . , е проведено поредното изследване на нивото на основните рискови фактори за болестите на органите на кръвообращението . Обхванати са 9646 лица на възраст 25-64 год . , избрани случайно от 6 демонстрационни зони ( Велико Търново , Добрич , Кърджали , Ловеч , Стара Загора , Ямбол ). В настоящата разработка се съобщават резултатите за нивото на наднормената телесна маса и затлъстяването сред изследваните . Данните показват , че 2/3 от тях са с повишени стойности на индекса на телесната маса ( ИТМ ) , като с възрастта делът им нараства и при двата пола . С наднормена телесна маса са почти всеки втори мъж и всяка трета жена , със затлъстяване – 23.6% от мъжете и 23.2% от жените . Най - често повишеният ИТМ е в съчетание с ниска двигателна активност , повишено артериално налягане и повишен холестерол в серума . Получените резултати доказват необходимостта от активни интервенционни дейности , насочени към намаляване нивото на факторите на риска , водещи до наднормена телесна маса и затлъстяване , и към повишаване на обхвата и лечението на лицата , носители на тези рискови фактори за здравето .

Ключови думи: фактори на риска за здравето, наднормена телесна маса, затлъстяване

OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG THE POPULATION AGED 25-64 IN THE CINDI PROGRAMME REGIONS
N. Vasilevski and G. Tsolova
Summary. A consecutive study on the level of the main risk factors for cardio-vascular diseases (CVD) was performed within the CINDI Programme in 2002. 9646 individuals, aged 25-64, distributed in 4 age groups in 6 demonstration zones of the Programme (Veliko Tarnovo, Dobrich, Kardzhali, Lovech, Stara Zagora, Yambol) were covered. In this study, only the results from overweight and obesity levels among the investigated subjects are reported. The results show that 2/3 of them have elevated values of the Body Mass Index (BMI), whereas with the age their percentage increases in both sexes. With overweight is almost every second man and each third woman, while obesity is found in 23.6% and 23.2% of them respectively. Most frequently the elevated BMI is in combination with low physical activity, elevated blood pressure and increased serum cholesterol. The results obtained show the necessity of active intervention oriented to the decrease of the risk factors leading to overweight and obesity, and to the extended coverage and therapy of the individuals, who are carriers of these health risk factors.

Key words: health risk factors, overweight, obesity

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕПТИЧНАТА ЯЗВЕНА БОЛЕСТ
Й . Благов и Т . Пожарлиев
Клиника по обща и ендоскопска хирургия, УМБАЛ “ Св . Анна ” -- София
Резюме . Целта на това проучване е да се опише опитът на екипа с пациенти , оперирани от пептична язвена болест ( ПЯБ ) . Представени са резултатите от хирургичното лечение на пациенти с ПЯБ в УМБАЛ „ Св . Анна ” за последните 5 години . От декември 2001 г . до декември 2006 г . са оперирани 238 пациенти с ПЯБ . От всички операции 199 (83.6%) са по спешност вследствие на кървяща или перфорирала язва . Средната възраст на болните е 43.8 год . и 56.5 % са с III и IV степен ASA. С ясен Helicobacter pylori статус са 29% от болните , а 41% от всички са с анамнес ­ тич ­ ни данни за ПЯБ . При 23.1% е отчетен прием на нестероидни противовъзпалителни средства . Дефинитивна хирургия е предприета при 16.8% от болните . При анализа на данните като основни рискови фактори за по - висока смъртност са установени нуждата от операция по спешност , високата степен ASA и липсата на анамнеза за ПЯБ ( Р < 0.05). Авторите са на мнение , че в ерата на ефективна супресия на Helicobacter pylori дефинитивна спешна хирургия на ПЯБ не се налага .

Ключови думи: пептична язвена болест , хирургично лечение , перфорирала пептична язва

SURGICAL THERAPY OF PEPTIC ULCER DISEASE
Y. Blagov and T. Pozharliev
Summary. The purpose of this study was to characterize our experience with patients undergoing surgery for peptic ulcer disease (PUD). A retrospective review of patients undergoing operations for peptic ulcer disease during a 5-year period at a University Hospital “Sv. Anna“ was performed. From December 2001 to December 2006, 238 operations were performed for PUD, 199 (83.6%) operations for perforated or bleeding ulcer and 41% with history of PUD. Mean age was 43.8 years and 56.5% were III or IV ASA. Helicobacter pylori status was diagnosed in 29% of the patients and 23.1% used nonstheroidal antiinflammatory medication (NSAID ). Only 16.8% underwent definitive surgery. By univariate analysis, emergency surgery, higher ASA status and absence of a history of PUD were risk factors for a higher mortality (P < 0.05). The majority of these operations are emergency operations in high risk patients. In the presence of effective acid suppression and Helicobacter pylori eradication, definitive ulcer surgery in the emergency settings may not be necessary.

Key words: peptic ulcer disease, surgical therapy, perforated peptic ulcer

СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ Бактериален МЕнингит С ПРИЧИНИТЕЛИ
S. PNEUMONIAE И N. MENINGITIDIS

Ц . Дойчинова 1, П . Йорданова - Лалева 2 и П . Илиева 1
1 Инфекциозна клиника при УМБАЛ – Плевен , 2 МДКЛ при УМБАЛ – Плевен
Резюме . Настоящото проучване включва 15 болни с бактериални менингити . При 11 от тях е уточнен като етиологичен причинител S. pneumoniae, a при 4 - ма – N. meningitidis. Водещи синдроми и при двете групи са токсоинфекциозен синдром , главоболие , горен диспептичен синдром , менингорадикуларен синдром ( МРС ), промени в съзнанието . Ликвор ­ ният синдром е с изразена плеоцитоза и протеинорахия ( по - изразени при менингококовите менингити ), наблюдава се и ниска ликворна захар . Проведена е комплексна терапия – етиологична , патогенетична и симптоматична . Най - често използваният антибиотик е III генерация цефалоспорин – Ceftazidim, който дава отчетлив ефект .

Ключови думи : бактериален менингит , S. pneumoniae, N. meningitidis, менингорадикуларен синдом , latex- аглутинация

COMPARATIVE STUDIES OF BACTERIAL MENINGITIS, CAUSED BY S. PNEUMONIAE AND N. MENINGITIDIS
Ts. Doychinova, P. Yordanova-Laleva and P. Ilieva

Summary. The present survey included 15 patients with bacterial meningitis. In 11 of the cases, we identified as etiologic agent S. pneumoniae, and in the other 4 – N. meningitidis. The leading syndromes in both groups were toxic infectious syndrome, headache, upper dyspeptic syndrome, meningoradicular syndrome, changes in the consciousness. The liquor syndrome exhibited explicit pleocytosis, enhanced liquor protein level (more expressed in meningococcal meningitis), low liquor sugar. A complete therapy was conducted – etiologic, pathogenetic and symptomatic. The most commonly used antibiotic was the 3-rd generation cefalosporine – Ceftazidim, which had a distinct effect.

Key words: bacterial meningitis, S. pneumoniae, N. meningitidis, meningoradicular syndrome, latex agglutination

ЗНАНИЯ , УМЕНИЯ И НАВИЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН
НА ЖИВОТ

Г . Цолова
Национален център по опазване на общественото здраве
Резюме . Здравните знания представляват база за формиране на положително отношение към здравето и предпоставка за изграждане на необходимото правилно поведение за това . Целта на изследването като част от проекта “ Здрави деца в здрави семейства ”  детски компонент на програмата СИНДИ , е да се проучат знанията , уменията и навиците за здравословен начин на живот при ученици на възраст 14-18 години . Със стандартизиран за страните в мрежата на СИНДИ в Европа въпросник са анкетирани 1637 деца на възраст 14-18 год . от 5 училища в община Велико Търново . Резултатите от проучването показват , че знанията на учениците не са достатъчни , установяват се пропуски и в техните умения и навици . Това налага реализирането на активни образователни дейности за промоция на здравето на учениците и техните семейства .

Ключови думи : ученици , здравословен начин на живот , знания , умения , навици

SCHOOLCHILDREN'S KNOWLEDGE, SKILLS AND HABITS FOR A HEALTHY LIFESTYLE G. Tsolova
Summary. Health knowledge is the foundation for the formation of positive attitude towards health and a prerequisite for building up the adequate behavior. The aim of the study, as part of the Project “Healthy children in healthy families” – a child component of CINDI Programme, is to investigate the knowledge, skills and habits for healthy lifestyle of schoolchildren aged 14-18. A questionnaire standardized for countries within CINDI network was used to enquire 1637 children aged 14-18 from five schools in Veliko Tarnovo region. The results obtained show that the students' knowledge is insufficient; shortcomings are established in their skills and habits. This requires the realization of active education activities for health promotion of schoolchildren and their families.

Key words: school children, healthy lifestyle, knowledge, skills, habits

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ НА МОНОТОКСИЧНИТЕ ХЕРОИНОВИ И НА КОМБИНИРАНИТE С ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ
Ю . Раденкова - Саева
Клиника по токсикология , МБАЛСМ “ Н . И . Пирогов ” – София
Резюме . Зависимостите са широко разпространени в съвременното общество , а през последните години се отбелязва нарастване на злоупотребата с психоактивни вещества . В момента в България се предлага почти целият спектър на незаконни наркотични вещества . Наркотичното вещество , представляващо най - сериозна опасност за общественото здраве , е хероинът . Целта на изследването е да се проучат осо ­ бе ­­ ностите и видът на уврежданията при острите хероинови интоксикации и при комбинираните с други психоактивни вещества ( ПАВ ) и / или медикаменти интоксикации на фона на хероинова зависимост . Обект на про ­ уч ­ ването са 125 хероинозависими пациенти , лекувани стационарно в Клиниката по токсикология на МБАЛСМ “ Н . И . Пирогов ” . От тях 100 души са с остра хероинова и комбинирана интоксикация и 25 – ал ­ те ­ р ­ нативна група , са с хероинова зависимост , без прояви на остра интоксикация , постъпили за де ­ ток ­ сикация . Приложени са клинични , клиниколабораторни , токсохимични и инструментални методи за из ­ след ­ ване . Резултатите от проучването показват , че най - висок е относителният дял на изследваните лица във възрастовия диапазон 19-25 години . Преобладават мъжете . Причината за възникване на ос ­ трата интоксикация при проучените пациенти е суициден опит , а при по - голям процент – случайно предозиране на хероина или комбинирането му с други ПАВ и / или медикаменти . Клиничната картина на острите интоксикации се характеризира с незначително преобладаване на лекостепенните форми . Ком ­ бинираните интоксикации с хероин и няколко ПАВ превалират над монотоксичните хероинови инто ­ к ­ сикации . Ос ­ новният начин на прием на хероина е интравенозният . Основните клинични прояви на острите инток ­ сикации са от страна на нервната , дихателната и сърдечно - съдовата система както при мо ­ нотоксичните хероинови интоксикации , така и при комбинираните . Преобладаващият комбиниран прием на ПАВ е крайно неблагоприятен за организма поради синергизъм и потенциране на ефектите на различните ПАВ .

Ключови думи: хероин, психоактивни вещества, интоксикация

CLINICAL ASPECTS OF MONOTOXIC HEROIN AND COMBINED WITH OTHER PSYCHO­ACTIVE SUBSTANCES ACUTE INTOXICATIONS
J. Radenkova-Saeva
Summary. Drug addictions are widely known in the contemporary society. In the last few years, there has been a considerable increase in the abuse of psychoactive substances. Nowadays, almost all of the world-known illegal drugs are offered in Bulgaria . The most dangerous drug for the society health is heroin. Aim of the investigation was to study the peculiarities and the type of the damages in acute heroin intoxication and in combined with other psychoactive substances (PAS) intoxications under conditions of heroin dependence. Subjects of the study were 125 heroin-addicted patients, who had been treated in the Clinic of Toxicology, Emergency Medicine Institute “N. I. Pirogov ”. Of them, 100 patients had acute heroin and combined intoxication and 25 subjects were in alternative group of heroin addicted without acute intoxication, hospitalized for detoxification. For the investigation, clinical, clinico-laboratory, toxico-chemical and instrumental methods were applied. The results of the study showed that the relative part of the investigated persons aged between 19 and 25 years was the highest, whereas men prevailed. One of the reasons of acute intoxication in the studied patients was suicidal attempt, and in a higher percentage – accidental overdosage of heroin or its combination with other psychoactive substances. The clinical manifestation of the acute intoxications was characterized by minimal predominance of the mild forms. Combined intoxications with heroin and a few PAS prevailed over monotoxic heroin intoxications. Main way of taking heroin was the intravenous injection. The main clinical manifestations of acute intoxication in monotoxic as well as in combined intoxications were on the part of the nerve system, the respiratory system and the cardiovascular system. The predominating combined use of psychoactive substances is extremely unfavourable for the organism because of synergism and potentiating the effects of the different PAS.

Key words: heroin, psychoactive substances, intoxication

ПРЕДСТАВАТА ЗА КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СРЕД СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
М . Льочкова 1, М . Стойкова 2 и В . Михайлова 1
1 Катедра ”Управление на здравните грижи и обща медицина”
2 Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
Медицински университет – Пловдив
Резюме. Проведена е пряка групова анкета на студенти по медицина и управление на здравните грижи , като са обособени 6 критерия , отнасящи се до качеството на живот : да бъда значим за другите ; да бъда уважаван и ценен от околните ; да мога да поддържам ред , чистота и лична хигиена ; възможност да задоволявам любопитството и интелекта си ; материално благосъстояние ; добро здравно самочувствие . Проучено е влиянието на 3 признака – спе ­ циалност , пол и етническа принадлежност , върху мнението на анкетираните за качеството на живот . Оказва се , че всичко , което се отнася до качеството на живот , е значимо за студентите по медицина . Повечето от тях са посочили и шестте критерия като определящи го . Студентите по управление на здравните грижи посочват основно по 2 -3 критерия , определящи ка ­ чеството им на живот . По всяка вероятност статистически значимата разлика ( р < 0.001) се дължи на подхода на преподавателите в часовете по медицинска етика , които са провеждали практически занимания по различни методики и са внушавали по различен начин определящите ценности . По отношение на пола се установява разлика само при критерия “ да бъда уважаван ” – p < 0.01 ( c 2 = 6.10). Признакът етническа принадлежност не повлиява мнението на студентите . Като първи опит за изучаване на ка ­ чест ­ вото на живот при студентите , приложената методика и използваният инструментариум са полезни , но предстои прецизирането им с диференциране на субективни и обективни индикатори . Отчитането на тези индикатори и интервенирането в ценностната система с оглед моделирането º , са особено съ ­ ществени умения за кадрите , работещи в сферата на първичната медицинска помощ . Те ще спомогнат за изграждането на копингова структура на пациентите , които са основен обект на обслужване в областта на извънболничната помощ .

Ключови думи: качество на живот, студенти по медицина , полови и етнически характеристики

THE IDEA OF LIFE QUALITY AMONG MEDICAL STUDENTS
M. Lyochkova, M. Stoykova and V. Michaylova
Summary. A direct group interview was administered to medical and health care management students. Six criteria of life quality were defined: to be considered important by others; to be respected and valued by others; to maintain order, cleanliness and adequate personal hygiene; to satisfy one's curiosity and intellectual needs; material well-being and good health condition. The role of professional, sexual and ethnic characteristics on life quality assessment was studied. It was found out that medical students considered all six criteria important whereas health care management students selected only 2 or 3 criteria as life quality determinants (the difference between both groups was statistically significant – p < 0.001). It is likely that the different approach to promoting and suggest values by lecturers during medical ethic classes determined this difference. Sex characteristics played a role as far as the criterion “to be respected by the others” was considered – p < 0.01 ( c 2 = 6.10). Ethnicity did not influence students' opinion. As a method of assessing the life quality of students, this approach and methodology are useful but need further differentiation of objective and subjective determinants. Assessment of these determinants and the promotion of different values is an important skill for the primary health care workers. It would contribute to the development of adequate coping structure of patients who need primary medical care.

Key words: quality of life, medical students, sexual and ethnic characteristics


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти