ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

2/2017

ГОСТУВАЩ АВТОР
GUEST AUTOR

Белодробната функция при пациенти с бронхообструктивен
синдром се свързва силно със специфичния имунен отговор

M. O. Корж1, Ф.С. Леонтиева1 и В. Ю. Делевска2
1Институт по патология на гръбначния стълб и ставите „М. И. Ситенко“,
Национална академия на медицинските науки на Украйна
2Второ отделение по вътрешна медицина и клинична имунология и алергология,
Харковски национален медицински университет, Украйна

Резюме. Изследвахме спонтанното и индуцираното инхибиране на миграцията на левкоцитите при наличие на бактериални (St. aureus, Str. pyogenes и Ps. aeruginosa) и белодробно тъканни антигени при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и бронхиална астма (БА), за да разкрием специфичния им клетъчно-медииран имунен отговор и неговата корелация с хуморални и клетъчно-медиирани имунни показатели, както и с данните от спирометрия. Повечето пациенти с ХОББ имаха намалени нива на CD4+ с преобладаване на CD8+/CD16+ лимфоцитите, увеличено производство на инхибиторния фактор на левкоцитната миграция (LIF) и автосенсибилизация в отговор към бактериални и белодробно тъканни антигени. Пациентите със значително увеличение на LIF и инхибиране на левкоцитната миграция в отговор към белодробно-тъканни антигени се представиха с най-силно влошена белодробна функция. Инхибирането на левкоцитната миграция в отговор към бактериални антигени се свързваше силно със серумните CD4+ лимфоцити и автоимунните лимфоцитотоксични антитела, докато усилването на левкоцитната миграция се свързваше с IgG, IgA and IgM. Намалените CD4+ и увеличеният LIF при ХОББ корелираха с ограничената респираторна функция, която от своя страна корелираше положително с лимфоцитотоксичните антитела. Обратно, намалената респираторна функция при пациентите с БА се свързваше с преобладаване на CD4+ спрямо CD8+/CD16+ и намален LIF и корелираше отрицателно с лимфоцитотоксичните антитела. Обсъжда се възможността обратната корелация между LIF и лимфоцитотоксичните антитела, свързана с ограничената белодробна функция при ХОББ и БА, да е причината за различните механизми на белодробното увреждане.
Ключови думи: инхибиторен фактор на левкоцитната миграция, бактериална сенсибилизация, лимфоцитотоксични и гранулоцитотоксични антитела, CD4+, CD8+/CD16+ лимфоцити

LUNG FUNCTION IN PATIENTS WITH BRONCHO-OBSTRUCTIVE SYNDROME
IS STRONGLY ASSOCIATED WITH SPECIFIC IMMUNE RESPONSE
M. O. Korzh1, F. S. Leontieva1 and V. Yu. Dielievska2
1National Academy of Medical Sciences of Ukraine SI “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology”
2Department of Internal Medicine II and Clinical Immunology and Allergology,
Kharkiv National Medical University, Ukraine

Abstract. We studied spontaneous and induced leukocyte migration inhibition in the presence of the bacterial (St. aureus, Str. pyogenes and Ps. aeruginosa) and lung tissue antigens in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and bronchial asthma (BA) to elucidate their specific cell-mediated immune response and its correlation with humoral and cell-mediated immunity parameters as well as with spirometry data. Most COPD patients had decreased CD4+ with the prevalence of CD8+/CD16+ lymphocytes, increased production of leukocyte migration inhibitory factor (LIF) and autosensibilisation to bacterial and lung tissue antigens. Patients with significant increase of LIF and leukocyte migration inhibition to the lung tissue antigens presented the worst lung function. Leukocyte migration inhibition to bacterial antigens was strongly associated with serum CD4+ lymphocytes and autoimmune lymphocytotoxic antibodies, while leukocyte migration enhancement was associated with IgG, IgA and IgM. Decreased CD4+ and increased LIF in COPD correlated with reduced respiratory function, which in turn positively correlated with lymphocytotoxic antibodies. On the contrary decreased respiratory function in patients with BA was associated with CD4+ prevalence over CD8+/CD16+ and decreased LIF, and negatively correlated with lymphocytotoxic antibodies. A possibility that opposite correlation between LIF and lymphocytotoxic antibodies associated with reduced lung function in COPD and BA may account for the different mechanisms of lung injury is discussed.
Key words: leukocyte migration inhibitory factor, bacterial sensibilisation, lymphocytotoxic and granulocytotoxic antibodies, CD4+, CD8+/CD16+ lymphocytes.

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

КЛИНИЧНОЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ И ИНДЕКСИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ
А. Русева и И. Генчева-Ангелова
Медицински университет – Плевен

Резюме. Определени са средните стойности на важни лабораторни параметри при пациенти с хроничен хепатит B и хроничен хепатит С. Изчислени са индексите AST/ALT, APRI и FIB4. На базата на резултатите от чернодробна биопсия установихме, че FIB4 е индекс с добра надеждност, който може да се използва при пациенти с хроничен хепатит B или C за диференциране на тежка чернодробна фиброза.
Ключови думи: чернодробни тестове, индекси, FIB4, чернодробна биопсия

CLINICAL LABORATORY TESTS AND INDICES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS
A. Ruseva and I. Gencheva-Angelova
Medical University – Pleven

Abstract. Averages of important laboratory parameters are calculated in patients with chronic hepatitis B and chronic hepatitis C. The indices AST/ALT, APRI and FIB4 are calculated. Based on the results of a liver biopsy we found that FIB4 is an index with good reliability, which can be used in patients with chronic hepatitis B or C to differentiate severe hepatic fibrosis
Key words: liver tests, indices, FIB4, liver biopsy

ДИНАМИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПРОЦЕС ПРИ БРУЦЕЛОЗА В БЪЛГАРИЯ  ЗА ПЕРИОДА 1992-2015 ГОДИНА
М. Карчева1 и В. Бирданова2
1Сектор “Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“
2Катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“
Медицински университет – Плевен
Резюме. Целта е да се проучат динамиката на епидемичния процес при бруцелоза в България и факторите, повлияли на възникването и развитието му през периода 1992-2015 г. Материал и методи. Проведено е комплексно ретроспективно аналитично проучване на заболяемостта от бруцелоза. Статистическа обработка на данните е извършена със софтуерните пакети MS Excel 2010 и SPSS v.20. Приложени са регресионен анализ и методи на експоненциално прогнозиране. Резултати. Чрез сигнификантен прогностичен модел се установи динамика в протичането на епидемичния процес (p = 0.001), представена от два цикъла на разпространение на бруцелозата в България. Първият цикъл обхваща периода от първия случай на бруцелоза в страната след 50-годишен период на ликвидация (1992 г.) до 2004 г. През този цикъл се наблюдават два епидемични подема на заболяемостта – около 5-ата година и около 11-ата година. Междуепидемичният период е около 5 години. Вторият цикъл обхваща времето от 2005 до 2015 г. Наблюдава се бимодално разпределение с два епидемични взрива – през 2007 г. (n = 58; 0.78/100 000) и през 2015 г. (n = 37; 0.52/100 000). През първия цикъл на разпространение на заболяването се установи статистически значима по-ниска честота на случаите (t = -2.22; p = 0.048) и заболяемостта (t = -2.32; p=0.02) спрямо втория. Дискутират се факторите, довели до завръщане на заболяването и до увеличаване на интензитета на епидемичния процес в края на проучвания период. Заключение: Динамиката на заболяемостта от бруцелоза в България показва възходяща тенденция. Установени са трайно и временно действащи фактори на територията на страната, благоприятстващи разпространението на инфекцията.
Ключови думи: бруцелоза, епидемичен процес, заболяемост, рискови фактори

 

DYNAMICS OF THE EPIDEMIC OF BRUCELLOSIS IN BULGARIA DURING
THE PERIOD 1992-2015

M. Karcheva1 and V. Birdanova2
1Department of “Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine”
2Department „Hygiene, Medical Ecology, Occupational diseases and Disaster Medicine“
Medical University – Pleven
Abstract. Objective: To study the dynamics of the epidemic in brucellosis in Bulgaria and factors influenced the emergence and development during the period 1992-2015. Material and methods. An integrated retrospective analytical study of the incidence of brucellosis was made. Statistical data processing is performed by software packages MS Excel 2010 and SPSS v.20. Regression analysis and methods of forecasting exponentially are applied. Results. By significantly predictive model it is established dynamics in the course of the epidemic process (p = 0.001), represented by two cycles of spread of brucellosis in Bulgaria. The first cycle covers the period from the first case of brucellosis in the country after 50 years of liquidation (1992) to 2004. During this cycle there are observed two epidemic rise of morbidity-around the fifth year and around the 11 year. The second cycle covers the period from 2005 to 2015. There is a bimodal distribution with two outbreaks in 2007 (n = 58; 0.78/100 000) and in 2015 (n = 37; 0.52/100 000). In the first cycle of the spread of the disease it is established a statistically significant lower incidence (t = -2.22; p = 0.048) and morbidity (t = - 2.32; p = 0.02) compared to the second. The factors leading to return of the disease and increase the intensity of the epidemic at the end of the study period are discussed. Conclusion: The dynamics of the incidence of brucellosis in Bulgaria showed an upward trend. The permanently and temporary acting factors in the country, which favor the spread of infection, are established
Key words: brucellosis epidemic process, incidence, risk factors

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ МИНИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ В БЪЛГАРИЯ – TOFACITINIB В СРАВНЕНИЕ С ТЕРАПЕВТИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Т. Веков1, С. Джамбазов2 и Д. Цанова2
1Факултет по фармация, 2Факултет по обществено здраве,
Медицински университет – Плевен

Резюме. Ревматоидният артрит (РА) е социалнозначимо заболяване, за което терапевтичната ефикасност и разходната ефективност в нашата страна трябва да бъдат подобрени. Tofacitinib (TOF) е мощен, селективен инхибитор на групата ензими JAK. Целта на представеното изследване е моделиране на разходите и здравните ползи на TOF в сравнение с терапевтични алтернативи; валидиране на моделираните данни в България с оценките на здравната технология TOF за лечение на РА, проведени в други страни. Използван е анализ разход/полезност, базиран на модел на Марков. TOF постига подобни терапевтични ползи за пациентите в сравнение с използваните алтернативни лекарствени продукти в българската клинична практика за лечение на пациенти с РА, но е разходоспестяваща алтернатива. Използването му като предпочитана втора линия терапия след неуспех с DMARD е възможно да допринесе за спестяване на над 90 млн. лв. публични разходи за лечение на РА в България за петгодишен период.
Ключови думи: ревматоиден артрит, Tofacitinib, анализ разход/полезност, минимизиране на разходите

 

AN ECONOMIC ANALYSIS OF COST-MINIMIZATION IN THE TREATMENT
OF RHEUMATOID ARTHRITIS IN BULGARIA – TOFACITINIB IN COMPARISON WITH THERAPEUTIC ALTERNATIVES

T. Vekov1, S. Dzhambazov2 and D. Canova2
1Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
2Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Abstract. Rheumatoid arthritis (RA) is a socially significant disease, for which therapeutic efficacy and cost-effectiveness in our country need to be improved. Tofacitinib (TOF) is a potent, selective inhibitor of the group of JAK enzymes. The aim of the presented study is to model costs and health benefits of TOF in comparison with therapeutic alternatives; validation of modeled data in Bulgaria with assessments of the TOF health technology for treatment of RA performed in other countries. The cost/benefit analysis based on the model of Markov is used. TOF achieves similar therapeutic benefits for patients in comparison with the used alternative drug products in the Bulgarian clinical practice for treatment of the patients with RA but it is a cost-saving alternative. Its usage as a preferred second-line therapy after failure with DMARD may contribute to saving more than BGN 90 million public expenses for treatment of RA in Bulgaria for a five-year period.
Key words: rheumatoid arthritis, Tofacitinib, cost/benefit analysis, cost-minimization

ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ „ЗДРАВНА ГРИЖА“ И ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯТА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Г. Янкова
Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца

Резюме. Бърнаут е един от сериозните проблеми на съвременната професионална дейност. Деперсонализацията, най-надеждният предиктор, характеризира междуличностния аспект на синдрома. В здравната професия, където доминира оказването на помощ и се установява статут на помагащи отношения, деперсонализацията се изявява с негативно, цинично и крайно дистанцирано отношение към хората, с които се взаимодейства на работното място. Засяга личната и професионалната ефективност на професионалистите по здравни грижи и води до невъзможност за качествено прилагане на професионалните умения и изпълняване на обгрижващите функции. Целта на настоящото изследване е да се анализира връзката между аспектите на професионалната дейност „здравна грижа“ и измерението деперсонализация на бърнаут. Материал и методи: Проведено бе анкетно проучване на базата на доброволно анкетиране сред 400 здравни професионалисти, работещи в три многопрофилни болници за активно лечение и две специализирани болници по онкология, за периода август 2013-септември 2014 г. За целите на изследването е използвана комплексна методика, включваща два инструмента: Maslach Burnout Inventory – за изследване на бърнаут, и Caring Behaviors Inventory – за измерване на грижите. Резултати: Изследването доказва емпирично връзката между професионалната дейност „здравна грижа“ и проявите на деперсонализация у професионалистите (p < 0,01). Изводи: Налице е тенденция за намаляване на дехуманизацията с повишаване нивото на реализуемост на здравната грижа. Социо- демографските фактори значително влияят на наблюдаваните характеристики. По-високи нива на деперсонализация се установяват с нарастване на възрастта и трудовия стаж, респективно по-ниски нива на реализуемост на здравната грижа. По-ниски нива на деперсонализация се наблюдават с повишаване на образователното ниво и се свързват с по-високото качество на предлаганите здравни услуги.
Ключови думи: burn out, деперсонализация, здравна грижа, здравни професионалисти

 

CONNECTION BETWEEN THE PROFESSIONAL ACTIVITY „HEALTH CARE“ AND THE DEPERSONALIZATION IN THE HOSPITALS
G. Yankova
Medical University – Sofia, Branch „Prof. Dr. Ivan Mitev“ – Vratsa

Abstract. Burn out is one of the serious problems of the modern professional activity. The depersonalization is the most reliable predictor which characterizes interpersonal syndrome aspect. In the health profession where the assistance dominates and it is established the status of assistant relationships, the depersonalization manifests itself as a negative, cynical and extremely distant relation to the people with whom interaction on the workplace takes place. It affects the personal and professional efficiency of the professionals and it leads to low quality of the professional skills and performance of care functions. The purpose of this research is to analyze the connection between aspects of the professional activity “health care”. Material and methods: It was made a voluntary survey among 400 health professionals who are working in three general hospitals for active treatment and two specialized hospitals on oncology for the period August 2013 – December 2014. It is used a complex methodology with two instruments for the purpose of research: Maslach Burnout Inventory – for exploration of burn out and Caring Behaviors Inventory – for measurement of care. Results: The research proves the connection between the professional activity “healthcare” and professionals’ depersonalization (p < 0,01). Conclusions: There is a tendency to decrease dehumanization with an increasing quality of the health care. The socio-demographic factors have a significant impact: higher levels of depersonalization are found with increasing age and work experience and respectively lower levels of delivery of health care. Lower levels of depersonalization are found with higher educational levels and a higher quality of the offered healthcare.
Key words: burn out, depersonalization, health care, health professionals

Връзка между пародонтални заболявания и ревматоиден артрит
Т. Болярова-Конова и Л. Стефанов
Факултет "Дентална медицина", Медицински университет – София

Резюме. Множество публикации доказват наличието на връзка между ревматоидния артрит (РA) и пародонтита. РA и периодонтитът споделят някои генетични рискови фактори и рискови фактори на околната среда. Съществен признак и на двете заболявания е хроничната инфекция. Изследвания внушават възможност за пряко влияние на пародонталните патогени върху процесите в ставите при ревматоиден артрит, както и възможност повишени нива на проинфламаторни медиатори от пародонталната инфекция да влияят на активността РA. В съвременната диагностика на РA серологичните тестове за ревматоиден фактор (RF), който е високо сензитивен, и за антитела срещу цитрулинирани пептиди (анти-ССР), който е високо сензитивен и специфичен, са едни от най-използваните за диагностика на ревматоидния артрит. Резултатите от проучванията показват, че продукцията на RF и анти-ССР могат да са свързани с пародонтит въз основа на влияние на пародонталната инфекция върху имунния толеранс и активиране на антитяло отговора при ревматоидния артрит.
Ключови думи: ревматоиден артрит; пародонтит; пародонтопатогени; P. gingivalis; ревматоиден фактор; антителата срещу цитрулинирани пептиди; генетични фактори

 

RELATIONSHIP BETWEEN PERIODONTAL DISEASE AND RHEUMATOID ARTHRITIS
T. Bolyarova-Konova and L. Stefanov
Faculty of Dental Medicin, Medical University – Sofia

Abstract. Rheumatoid arthritis (RA) has been reported to be associated with periodontitis. RA and periodontitis share several genetic risk factors, environmental risk factors and both diseases are characterized by chronic infection. There are suggestions for direct influence of periodontal pathogens on the processes in joints in rheumatoid arthritis as well as the possibility of elevated pro-inflammatory mediators from periodontal infection to increase activity of RA. In current diagnostics for RA serological tests for rheumatoid factor (RF), which are highly sensitive, and serological tests for antibodies to citrullinated peptides (anti-CCP), which are highly sensitive and specific, are among the most commonly used for the diagnosis of rheumatoid arthritis. Results of studies suggest that the production of RF and anti-CCP is likely to be relevant to periodontitis on the basis of the influence of periodontal infection upon the immune tolerance and activating antibody response in rheumatoid arthritis.
Key words: rheumatoid arthritis; periodontitis; periodontal pathogens; P. gingivalis; rheumatoid factor; antibodies against citrullinated peptides; genetic factors
ОБЗОРИ
REVIEWS

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ И КЛИНИЧНИ АКЦЕНТИ НА БРУЦЕЛОЗНАТА ИНФЕКЦИЯ  В XXI ВЕК
К. Терзиева1, Ц. Дойчинова1, Д. Георгиева1, Г. Ганчева1, И. Попиванов2, В. Дойчева3 и Д. Шаламанов1
1Медицински университет – Плевен, 2Военномедицинска академия – София,
3Медицински университет – София

Резюме. Представено е развитието на познанията и е обсъдена епидемиологията на бруцелозата, като са проследени разпространението и тенденциите на заболяването в нашата страна, източносредиземноморския регион и света. Посочени са основните предизвикателства пред епидемиологичния контрол на съвременния етап и е обсъдена перспективата за имунопрофилактика. Подробно е разгледан един от последните случаи на бруцелоза у нас, възникнал в Плевенски регион през 2015 г. и хоспитализиран в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен. Диагнозата е потвърдена в лаборатория на НЦЗПБ по метода „Brucella Capt test” с установен титър 1:5120. С проведеното болнично лечение (амикацин 6 дни) и амбулаторно продължение (доксициклин 14 дни) е постигнат благоприятен изход. Данните от картата за епидемиологичното проучване на случая показват консумация на домашно приготвено козе сирене и козе мляко. Направена е комплексна характеристика на заболяването от позициите на биологичната защита.
Ключови думи: бруцелоза, диагностика, клиника, епидемиология, нови огнища

 

THE EPIDEMIOLOGIC AND CLINICAL EMPHASES OF BRUCELLOSIS INFECTION  IN THE 21st CENTURY
К. Terzieva1, Ts. Doychinova1, D. Georgieva1, G. Gancheva1, I. Popivanov2, V. Doycheva3 and D. Shalamanov1
1Medical University – Pleven, 2Military Medical Academy – Sofia,
3Medical University – Sofia

Abstact. The development of knowledge about human brucellosis was presented and the epidemiology of the disease was considered, having studied its prevalence and trends of incidence in Bulgaria, the Eastern Mediterranean and the world. The main challenges in contemporary epidemiological control were pointed out and the prospect of immunoprophylaxis was discussed. One of the last cases of human brucellosis in Bulgaria was presented in detail. The case occurred in the Pleven region in 2015 and the patient was admitted for treatment in the Clinic for Infectious diseases of University Hospital „Dr. G. Stranski“ Pleven. The diagnosis was confirmed by National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia by Brucella Capt test titer 1/5,120. The outcome of the disease was favorable after etiological treatment with Amikacin 1 g/ 24 h for 6 days, followed by Doxycycline for 14 days after hospital discharge. Consumption of homemade goat cheese and goat milk were established during epidemiological survey as the probable vehicle of infection. An integrated characteristic of the disease from the perspective of biological defense was made.
Key words: brucellosis, diagnosis, clinical features, epidemiology, new foci of infection

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПРИ СПОРТИСТИ
М. Баймакова1, Н. Заеков2, Р. Андонова1, М. Пишмишева3, Л. Пекова4, Г. Попов1 и К. Плочев1
1Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София
2Катедра „Физиология и биохимия“, НСА – София
3Инфекциозно отделение, МБАЛ – Пазарджик
4Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ – Стара Загора

Резюме. В България има 109 спортни федерации, 5104 спортни клуба и над 50 хил. активно спортуващи лица. При извършването на физически упражнения атлетите влизат в постоянен контакт с различни инфекциозни агенти (бактерии, вируси, микози и паразити). Много често това води до различни инфекциозни заболявания и до откъсване от тренировъчния процес. Целта на настоящия обзор е да се разгледат най-често срещаните инфекциозни заболявания при лицата, занимаващи се активно със спортна дейност.
Ключови думи: инфекция, спорт, обзор

 

 

INFECTIOUS DISEASES IN ATHLETES
M. Baymakova1, N. Zaekov2, R. Andonova1, M. Pishmisheva3, L. Pekova4, G. Popov1 and K. Plochev1
1Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy – Sofia
2Department of Physiology and Biochemistry, National Sports Academy – Sofia
3Department of Infectious Diseases, Hospital – Pazardjik
4Department of Infectious Diseases, University Hospital – Stara Zagora

Abstract. In Bulgaria there are 109 sports federations, 5104 sports clubs and more than 50 thousands actively sporting people. During the physical exercises athletes have a permanent contact with different infectious agents (bacteria, viruses, mycoses and parasites). Frequently these contacts lead to development of infectious diseases and accordingly break from training regime. The aim of this study is to present the most common infectious diseases among people who do sports activities.
Key words: infection, sport, review

НОВОСТИ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИЯ ПАНКРЕАТИТ
Л. Танкова и M. Виткова
Клиничен център по гастроентерология, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, Медицински университет – София

Резюме. Консервативното лечение на хроничния панкреатит (ХП) е комплексно и изисква индивидуален подход и мултидисциплинарен екип. В статията са представени основните терапевтични принципи при ХП, включващи етиологично лечение, лечение на острите епизоди, контрол на болката, корекция на екзокринната и ендокринната недостатъчност, лечение на усложненията. Тежката постоянна болка е често усложнение на ХП, за което се прилагат аналгетици и НСПВС, невромодулиращи агенти, антиоксиданти, инвазивни процедури. Екзокринната панкреасна недостатъчност изисква адекватна ензимна заместителна терапия, а терапевтичните възможности при ендокринната недостатъчност с развитие на диабет тип IIIc включват метформин и инсулин. Разработват се и нови терапевтични стратегии, насочени срещу ключови цитокини (TGF-β) в патогенезата на панкреасната увреда при ХП.
Ключови думи: хроничен панкреатит, консервативно лечение, хронична болка, панкреасна ензимна заместваща терапия, диабет тип IIIc


WHAT’S NEW IN CONSERVATIVE THERAPY OF CHRONIC PANCREATITIS?
L. Tankova and M. Vitkova
Clinical Center of Gastroenterology, Clinic of Gastroenterology, University Hospital „Tsaritsa Yoanna“,
Medical University – Sofia

Abstract. Conservative treatment of chronic pancreatitis (CP) is complex and requires individualized approach and multidisciplinary medical team. In this article the basic therapeutic principles, including etiological treatment, treatment of acute inflammatory episodes, pain control, correction of exocrine and endocrine pancreatic insufficiencies, and treatment of complications of CP are presented. Severe continuous pain is a frequent complication of CP, for which treatment non-narcotic and narcotic analgesics, NSAIDs, neuromodulating agents, antioxidants, and invasive procedures are used. Exocrine pancreatic insufficiency requires adequate pancreatic enzyme replacement therapy and the therapeutic options for endocrine pancreatic insufficiency with development of diabetes type IIIc include Metformin and insulin therapy. New therapeutic strategies are developed against key cytokines (TGF-β) in pathogenesis of CP.
Key words: chronic pancreatitis, conservative treatment, chronic pain, pancreatic enzyme replacement therapy, diabetes type IIIc

МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ В РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИЯ
„ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

П. Врачева1 и В. Врачев2
1Катедра „Здравни грижи”, 2Катедра „Вътрешни болести”
Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Резюме. Световната здравна организация (СЗО) определя недостига и неравномерното разпределение на работна сила в здравеопазването като глобален феномен. Справянето с този недостиг изисква многостранна стратегия. Част от нея е въвеждането на нов вид здравна професия – лекарски асистент. Направеният обзор проследява възникването и развитието на професия лекарски асистент в някои европейски страни, САЩ и Канада. Представя успешната реализация на кадрите като професионален и икономически рентабилен модел медицински кадри. През последните години много европейски държави – Холандия, Германия, Великобритания, включително и България, обучават лекарски асистенти. Професията е практикувана в Индия от 2009 г., в Австралия – 2010, Южна Африка, Афганистан, Саудитска Арабия, Нова Зеландия. Страни като Белгия, Швейцария, Франция, Испания, Япония, Сингапур, Украйна, Молдова, Румъния, Латвия, Естония също проявяват интерес в различна степен. С основание може да се твърди, че лекарският асистент е професия в процес на глобализация, с добри перспективи за развитие и реализация на кадрите.
Ключови думи: лекарски асистенти, медицински модел, професия, медицински кадри

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSION „PHYSICIAN ASSISTANT“
P. Vracheva1 and V. Vrachev2
1Department of Health Care
2Department of Internal Diseases
Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora

Abstract. The World Health Organization (WHO) defines the shortage and uneven distribution of workforce in the healthcare field as a global phenomenon. Addressing this deficiency requires a multifaceted strategy. Part of this strategy is the introduction of a new healthcare profession – “Physician Assistant”. The review traces the emergence and development of the profession „Physician Assistant“ in some European countries, USA and Canada. It also represents the successful realization of the personnel as a professional and cost-effective medical staff model. In recent years, many European countries – the Netherlands, Germany, the United Kingdom, including also Bulgaria have started training physician assistants. The profession has been practiced in India since 2009, in Australia – 2010, South Africa, Afghanistan, Saudi Arabia, New Zealand. Countries such as Belgium, Switzerland, France, Spain, Japan, Singapore, Ukraine, Moldova, Romania, Latvia, and Estonia show varying degrees of interest. It can reasonably be claimed that “Physician Assistant” is a profession in process of globalization, with good prospects for development and realization of staff.
Key words: physician assistants, medical model, profession, medical personnel

 

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти