ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

2/2014

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА В СЕКТОР ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ПЕРИОДА 2010-2013 И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ ДОСТЪПА ДО ФАРМАКОТЕРАПИЯ, ФИНАНСИРАНа ОТ НЗОК
Ал. Златарева1, Св. Георгиева2, Кр. Маркова3 и Г. Петрова4
1Катедра „Фармакология, фармакотерапия, токсикология“, Фармацевтичен факултет, МУ – София
2УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София
3Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Фармацевтичен факултет, МУ – София
4Катедра „Здравна икономика“, ФОЗ, Медицински университет – София

Резюме. Целта на настоящото проучване е да се анализират промените в нормативната база в сектор здравеопазване през периода 2010-2013 г., в частност в лекарствения сектор и отражението им върху достъпа до лекарствено лечение, финансирано от НЗОК, на фона на макроикономическата рамка на държавата и финансирането и управлението на здравеопазването от гледна точка на управляващите органи. Приложени са законодателен и финансов анализ за периода 2010-2013 година. Данните за бюджетните разходи показват, че нормативните промени, както и цялостната държавна политика, са довели до нарастване на отпусканите средства, а също и на броя на лекарствата и диагнозите, за които НЗОК заплаща. На фона на икономическата криза нарастването на средствата за лекарства и реимбурсираните диагнози е безспорен показател за стремеж на държавата да подобри достъпа до лечение и фармакотерапия. Необходимо е да се обмислят обаче мерки за подобряване на достъпа до иновативни продукти, чрез въвеждане на по-гъвкави схеми за споделяне на риска между държавата и фармацевтичните производители.
Ключови думи: здравно законодателство, бюджет за здравеопазване, бюджет за лекарства

AN ANALYSIS OF THE CHANGES IN LEGISLATION IN THE HEALTH CARE SECTOR OVER THE PERIOD 2010-2013 AND THEIR IMPACT ON ACCESS
TO PHARMACOTHERAPY FINANCED BY NHIF

Al. Zlatareva1, Sv. Georgieva2,Kr. Markova3 and G. Petrova4
1Department of Pharmacology, Pharmacotherapy, Toxicology, Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
2University Multiprofile Hospital of Active Treatment "Alexandrovska", Medical University – Sofia
3Department of Organization and Economics of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
4Department of Health Economics, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. The aim of the current study was to analyze the health care legislation changes during the period 2010-2013, and in particular in relation to pharmaceutical sector as well as their influence on patients’ access to medicines, financed through the National Healthcare Insurance Fund in the context of the macroeconomic framework of the government and the management of health care financing. The legislation and financial analyses during the period 2010-2013 were applied. The budget analysis shows that the regulatory change as well as the whole governmental policy led to the increase in the expenditures as well as in the number of reimbursed medicines and diagnoses paid by the National Healthcare Insurance Fund. Having in mind the economic crisis conditions these data are an indicator for the governmental efforts to improve the patients’ access and affordability of health care services and pharmacotherapy. It is necessary to rethink measures for improving the access to innovative medicines through the development of more flexible schemes for risk sharing between the industry and pharmaceutical manufacturers.
Key words: health care legislation, health care budget, budget for medicines

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
НА ЖИВОТ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

Б. А. Левтерова, Г. Х. Форева, Д. Д. Димитрова и Р. С. Асенова
Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина”,
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Резюме. Хроничните болести са основна причина за 86% от смъртните случаи сред населението на държавите в Европейския регион на СЗО. При изследване на качеството на живот при хронични заболявания основно значение има субективното усещане за собственото състояние, независимо от обективните резултати и мнението на медицинските специалисти. Това има особено значение за определяне на общата ефективност на различните медицински и медико-социални дейности. Целта на проведеното проучване е идентифициране на общите (неспецифични) инструменти за измерване и оценка на качеството на живот на болните с хронични заболявания в специализираната медицинска литература и на тяхното използване в българската медицинска практика. Извършено е систематично търсене в достъпните документални и справочно-биб-
лиографски бази за десетгодишен период (2002-2012). Бяха открити 119 инструмента за оценка на качеството на живот. Идентифицирани бяха 13 инструмента, отговарящи на зададените от нас критерии, които са били използвани в българската медицинска практика. Най-често при измерване и оценяване на качеството на живот са използвани SF-36v2 и EQ-5D. Инструментите за измерване и оценка на качеството на живот в България най-често са преки анкети, интервюта (лице в лице и телефонни) и др. В нашата страна те са използвани в проучвания при болни с неврологични, онкохематологични, бъбречни и други заболявания. Неспецифичните (генерични, общи) въпросници за оценка на качеството на живот се използват широко в световната практика, но в нашата страна има ограничен брой проучвания с подобни въпросници, което е сериозна пречка за оценка на ефективността на медицинските дейности.
Ключови думи: хронични болести, качество на живот, инструменти за измерване на качеството на живот/българска версия

USE OF INSTRUMENTS FOR ASSESSING THE QUALITY OF LIFE
IN CHRONIC DISEASES IN THE BULGARIAN MEDICAL PRACTICE

B. A. Levterova, G. H. Foreva, D. D. Dimitrova and R. S. Assenova
Department of Health Management, Health Economics and General Medicine, Faculty of Public Health,
Medical University – Plovdiv

Summary. Chronic diseases are the main cause for 86% of deaths among people in the countries in the WHO European Region. In a study of quality of life in the chronic diseases, regardless of the objective results and the opinion of medical specialists, the subjective feeling of one’s own condition is essential. This is particularly important for the determination of the overall effectiveness of various medical and medicosocial activities. The aim of the study was to identify the general (non-specific) instruments for measuring and assessing the quality of life of patients with chronic diseases in the specialized medical literature and their use in the Bulgarian medical practice. Methods and material: A systematic search in the available documentary, reference and bibliographic databases for ten-year period (2002-2012) was performed. 119 tools for assessing the quality of life were found. Result: 13 tools corresponding to the specified search criteria and used in the Bulgarian medical practice were identified. Most often, for the measurement and assessment of the quality of life SF-36v2 and EQ-5D are used. Discussion: Tools for measuring and assessing the quality of life in Bulgaria are mainly direct questionnaires, interviews (face-to-face and telephone) and others. In our country, they have been used in studies in patients with the neurological, oncohematological, renal and other diseases. Conclusions: Non-specific (generic, common) questionnaires for the assessment of the quality of life are widely used worldwide, but in our country a limited number of studies include them, which is a serious obstacle to assessment of the effectiveness of medical activities.
Key words: chronic diseases, quality of life, instruments for measuring the quality of life with a Bulgarian version

ПАРАКЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ДИАГНОСТИЧНИ
И ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

Д. Шопов1, Т. Стоева2, Т. Стоев1, Д. Баташки2 и Я. Барганова-Захариева2
1Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
2УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив

Резюме. Параклиничните изследвания заемат съществено място в диагностичния процес при редица заболявания. Обект на настоящото проучване е дейността на диагностично-консултативния блок (ДКБ) в УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив. Направен е анализ на ретроспективно проучване за период от три години (2010-2012 г. включително) на извършена параклинична дейност и на базови показатели: годишен брой пациенти, преминали през стационара в планов порядък и по спешност, брой и видове извършени изследвания. Разгледан е финансовият баланс на болницата. Отчита се относително постоянство в броя на преминали през стационара пациенти, като близо половината от тях са приети в спешен порядък. През 2011 г. са извършени най-висок брой рентгенови изследвания, а през 2012 г. има низходяща тенденция с изключение на ЕЕГ и ЕКГ изследванията. Анализирайки финансовите резултати от дейността на УМБАЛ “Свети Георги”, отбелязваме, че 2011 г. е с най-ниски приходи и най-високи разходи в сравнение с другите години на проучвания период. Здравноосигурителният модел на здравеопазване в България позволява голяма част от параклиничните изследвания на пациентите, чиито заболявания изискват планов прием, да се извършват в доболничната помощ. Така се намалява стационарният престой на болния и се оптимизира икономическият ефект, реализиран от болниците.
Ключови думи: параклиника, изследвания, пациент, спешност, стационар, показатели

PARACLINICAL TESTS – DIAGNOSTIC AND FINANCIAL RESULTS
D. Shopov1, T. Stoeva2 , T. Stoev1, D. Batashki2 and Y. Barganova-Zaharievа2
1Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
2University Multiprofile Hospital for Active Treatment “Sv. Georgi" – Plovdiv

Summary. Clinical examinations occupy a significant place in the diagnostic process of many diseases. The object of this study is the activity of the diagnostic consultative block (DCB) at the University Hospital "Sv. Georgi" Plovdiv. An analysis of a retrospective study over a period of three years (2010-2012, inclusively) of paraclinic activity and baseline indicators was performed as follows: the annual number of patients admitted to the hospital in planned order and emergency patients, the number and types of tests performed. The financial balance of the hospital was examined. A relative constancy in the number of admitted patients is reported as nearly half of them are hospitalized in urgency. In 2011, the highest number of Roentgenographic exams is found, and in 2012 a downward trend except for EEG and ECG recordings is present. Analyzing the financial performance of the University Hospital "St. George", we noted that 2011 shows the lowest incomes and the highest costs in comparison with the other years of the study period. The health insurance model of healthcare in Bulgaria enables a large part of clinical examinations of the patients with diseases requiring planned admission to be carried out in primary care. This reduces the patients’ hospital stay and optimizes the economic impact realized by the hospitals.

Key words: paraclinic, research, patient, emergency, hospital, indicators

НОВИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРЕС В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА ЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ
С. Александрова-Янкуловска
Факултет „Обществено здраве” Медицински университет – Плевен
NEW ASPECTS OF INTEREST IN THE AREA OF CLINICAL ETHICS CONSULTATION
S. Aleksandrova-Yankulovska
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Резюме. Oфициални услуги по етично консултиране се въвеждат от 80-те години на XX век. Международните конференции по клинична етична консултация започват през 2003 г. и целта им е да предоставят форум за обмяна на опит и дискусии между клиницисти, специалисти по етика и етични консултанти. Целта на настоящата публикация е в навечерието на Х международна конференция по клинична етика да се представят новите аспекти на интерес в областта на клиничната етична консултация, очертани на предходната конференция в Мюнхен. Разгледани са аспектите на съвместното вземане на терапевтично решение, вземането на решения в условията на интензивни грижи, в гериатрията и трансплантационната медицина. Представен е накратко и случай на клинична етична консултация, когато лечението е безполезно. Клиничната етична консултация вече се е утвърдила в редица западноевропейски страни и в САЩ. За момента такива официални услуги не се предлагат в източноевропейските страни. Отворен остава фундаменталният въпрос дали трябва да убеждаваме лекарите, че се нуждаят от етична консултация, или трябва да изчакаме нуждата да се появи сама и тогава да я задоволим.
Ключови думи: етично консултиране, клинична етична консултация, международни конференции по клинична етична консултация, вземане на решение

NEW ASPECTS OF INTEREST IN THE AREA OF CLINICAL ETHICS CONSULTATION
S. Aleksandrova-Yankulovska
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Summary. Official clinical ethics consultation services were introduced in the 80’s of the 20th c. International conferences on clinical ethics consultation started in 2003 and aimed at providing a forum for the exchange of experience and discussions between clinicians, ethicists and ethics consultants. On the eve of the 10th international conference on clinical ethics consultation this paper aims at presenting the new aspects of interest outlined at the previous conference held in Munich. The paper presents aspects of shared decision-making, decision-making in intensive care settings, geriatrics and transplantation medicine. Clinical ethics consultation in the case of a futile treatment is shortly presented as well. Clinical ethics consultation has already strengthened its position in Western Europe and USA. Such official services are still not provided in Eastern Europe. A fundamental opened question is whether we shall convince physicians that they need clinical ethics consultation or the need should appear by itself, whereupon we should respond to it.
Key words: ethics consulting, clinical ethics consultation, international conferences on clinical ethics consultation, decision-making

РЕДКИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ТИРЕОИДИТ НА ХАШИМОТО – ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ НА ХАШИМОТО
Д. Гавраилова
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

Резюме. Енцефалопатията на Хашимото (HE) е рядък неврологичен синдром, свързан с тиреоидит на Хашимото. Първоначално е бил описан през 1966 г., като все още това разстройство остава спорен проблем. Точната етиология не е изяснена, въпреки че се предполага автоимунна генеза поради асоциирането му с други имунологични нарушения (миастения гравис, гломерулонефрит, първична билиарна цироза, злокачествена анемия, ревматоиден артрит), преобладаването в женската популация, възпалителната находка в цереброспиналната течност (CSF) и отговора към лечението със стероиди.
Ключови думи: енцефалопатия на Хашимото, тиреоидит на Хашимото, антитиреоидни антитела, кортикостероиди

RARE COMPLICATIONS OF HASHIMOTO'S THYROIDITIS – HASHIMOTO'S ENCEPHALOPATHY
D. Gavrailova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. Hashimoto's encephalopathy (HE) is an uncommon neurological syndrome associated with Hashimoto's thyroiditis. It was initially described in 1966 and remains a controversial disorder. The exact etiology has yet to be elucidated although is assumed to be autoimmune. The cause of HE has been proposed to be autoimmune because of its association with other immunologic disorders (myasthenia gravis, glomerulonephritis, primary biliary cirrhosis, pernicious anemia and rheumatoid arthritis), female predominance, inflammatory findings in cerebrospinal fluid (CSF) and response to treatment with steroids.
Key words: Hashimoto’s encephalopathy, Hashimoto’s thyroiditis, antithyroid antibodies, corticosteroids

КЕТОГЕННА ДИЕТА И ЕПИЛЕПСИЯ: РОЛЯ НА КЕТОННИТЕ ТЕЛА
В ПОВЛИЯВАНЕ НА НЕВРОНАЛНАТА ВЪЗБУДИМОСТ

Е. Харитов, Е. Ангелеска и Н. Бояджиева
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, МУ – София

Резюме. Резистентната на медикаментозно лечение епилепсия все още е сериозен медицински проблем. Нисковъглехидратната, или кетогенна, диета (КД) се използва от 1920 г. като средство за лечение на епилепсия при деца и в някои случаи напълно премахва необходимоста от прилагане на медикаменти. Въпреки големия интерес в изучаване механизмите на антиепилептично действие на КД, те все още остават загадка. Диетата носи името си от наблюдението, че пациентите, подложени на нея, продуцират кетонни тела (ацетоацетат, бета-хидроксибутират и ацетон). Целта на настоящия обзор е обобщаване на различни хипотези относно механизма на кетонните тела и КД. Обсъдени са както техни директни ефекти върху невроналната възбудимост, така и предполагаемите им ефекти върху клетъчния метаболизъм, имащи значение за противогърчовия им ефект. Макар че е трудно от многобройните хипотези за механизма на кетонните тела (КТ) да се изведе унифициран механизъм, от значение е въпросът: Ако определен механизъм или таргет е най-важен за антиконвулсивната ефективност на КТ, може ли тогава с терапевтична интервенция със същия механизъм да се постигне подобен ефект? Отговорът на този въпрос би потвърдил или отхърлил дадена хипотеза относно механизма на КД. Установяването как КТ упражняват своя ефект би оптимизирал използването им в лечението на епилепсията и други неврологични заболявания.
Ключови думи: епилепсия, кетогенна диета, кетонни тела, ГАМК, глутамат, Катф-канали, цикъл на Кребс

KETOGENIC DIET AND EPILEPSY: THE ROLE OF KETONE BODIES
IN THE INFLUENCE ОN NEURONAL EXCITABILITY

E. Haritov, E. Angeleska and N. Boyadjieva
Department of pharmacology and toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia

Summary. Resistant to standard medications epilepsy remain a major clinical problem. Low-carbohydrate diet or ketogenic diet have been in use since 1920 as a therapy for epilepsy and can, in some cases, completely remove the need for medication. Despite intense interest in studying the mechanisms of ketogenic diet, it still remains an enigma. A ketogenic diet receives its name due to the high ketone levels in the blood and urine of patients consuming the diet. The aim of the present review is to summarize different hypothesis regarding mechanism of action of ketone bodies and ketogenic diet. We discuss both their direct effect on neuronal excitability and suggested effects on brain metabolism, important for their anticonvulsive effect. It is unlikely that numerous hypotheses can be unified into a single mechanism. It may be instructive to ask the following question: If the mechanism or target in question is a critical determinant of the anticonvulsant efficacy of the ketogenic diet, then would a similar intervention known to be based on that mechanism yield a comparable effect? Perhaps answering this question for each mechanistic speculation might help substantiate (or invalidate) that particular hypothesis. Understanding how ketone bodies exert their effect will help optimize their use in treating epilepsy and other neurological disorders.
Key words: epilepsy, ketogenic diet, ketone bodies, GABA, glutamate, KATP-channels, Krebs cycle

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти