ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ
2/2013

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНАТА

ORGANIZATION OF MEDICINE

РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ФИНАНСИРАНЕ
НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ –
АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

Д. Петрова
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме. В настоящата статия са представени резултатите от социологическо анкетно проучване на общественото мнение върху два основни акцента на здравната реформа – резултатът и оценката на обществото за монополното финансиране и конкурентните взаимоотношения сред лечебните заведения, които родиха сериозен по мащаб, структура и дейност частен сектор в българското здравеопазване. Представените мнения, получени в условията на откровеност и анонимност, са от изключителна важност за вземането на предстоящи коригиращи здравнополитически и управленски решения относно вариантите за финансиране на медицинската помощ. Целесъобразно е законодателната и изпълнителната власт в сектор здравеопазване да предприемат следващите стъпки от здравната реформа, които се отнасят до финансирането на системата. Те трябва да включват демонополизиране на социалния здравноосигурителен пазар в България чрез създаване на възможности за избор на предпочитан здравен фонд, създаване на допълнително здравно осигуряване с конкретен здравен пакет и възможност за избор на осигурителен фонд, което трябва да бъде задължително, а не доброволно, както и да се отхвърлят идеите и инициативите за доплащане в болниците за здравни услуги.
Ключови думи: здравна система/финансиране, конкурентни взаимоотношения, обществено мнение

DEVELOPMENT OF COMPETITIVE RELATIONSHIPS AND FINANCING
OF HEALTHCARE IN BULGARIA: AN ANALYSIS OF PUBLIC OPINION

D. Petrova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. This paper presents the results of a public opinion survey on two key points of health reform. One is the opinion of the public about monopoly in health-care financing, and the other – its idea about the competitive relationships between hospitals, which gave birth to a whole new impressive in size, structure and activity private sector in Bulgarian healthcare. The participants’ opinions, which were provided in strict privacy and anonymity, are of key importance for better planning of future changes in Bulgarian healthcare policy and future management decisions regarding healthcare financing. Legislative and executive power in the health sector should take the next steps in the healthcare financing reform. One of these steps should include lack of monopoly in social health insurance market in Bulgaria, so that patients could choose for themselves the preferred health fund and additional health insurance that best suits their needs. Also, one should be able to choose from different insurance funds, but health insurance should be mandatory, not voluntary. At last, additional payment during hospital stay should not be allowed.
Key words: healthcare system/financing, competitive relationships, public opinion
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИЯ РИНИТ В БЪЛГАРИЯ
Г. Христов1, Е. Карова2 и И. Стоева3
Г. Христов1, Е. Карова2 и И. Стоева3
1Катедра „Икономика на здравеопазването“,
Факултет по обществено здраве,
Медицински университет – София
2Катедра „Консервативно зъболечение“,
Факултет по дентална медицина,
Медицински университет – София
3Катедра „Образна диагностика, физиотерапия и алергология”, Факултет по дентална медицина,
Медицински университет – Пловдив

Резюме. Целта на проведеното срезово епидемиологично проучване е да се установи честотата на разпространение на алергичния ринит в България в зависимост от избрания диагностичен подход. За постигане на целите на проучването са използвани адаптирани за нашите условия въпросници на ISAAC, ECHRS. Честотата на алергичния ринит е висока (95% CI): 39.3% (37.5-41.1), пред тази на атопичния дерматит (екзема) – 17.9% (16.5-19.4), и бронхиалната астма – 14.9% (13.5-16.2). Резултатите се подкрепени с 95% гаранционна вероятност.
Ключови думи: астма, алергичен ринит, атопичен дерматит, алергични болести, честота на разпространение

PREVALENCE OF ALLERGIC RHINITIS IN BULGARIA
G. Christoff1, E. Karova2 and I. Stoeva3
1Department of Health Economics,
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Department of Conservative Dentistry,
Faculty of Dental Medicine, Medical University – Sofia
3Department of Allergology, Physiotherapy and Clinical Radiology, Faculty of Dental Medicine,
Medical University – Plovdiv

Summary. The objective of the cross-sectional study was to examine the prevalence of allergic rhinitis in Bulgaria with regard to the different definitions of the disease used. Adapted International Study of Allergy and Asthma in Children (ISAAC) and European Community Respiratory Health Survey (ECHRS) questionnaires were used to address the specific needs of the study. Prevalence of allergic rhinitis (95% CI) is high – 39.3% (37.5-41.1), which makes it more common than eczema (atopic dermatitis) – 17.9% (16.5-19.4) and asthma – 14.9% (13.5-16.2).
Key words: asthma, allergic rhinitis, eczema, allergic diseases, prevalence

ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ ГРИП И ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

М. Карчева1 и С. Михайлова2,3
1Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Медицински университет – Плевен
2Сектор „Медикодиагностични изследвания“,
Медицински университет – Плевен
3МДЛ по микробиология и вирусология,
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен

Резюме. Острите респираторни заболявания (ОРЗ) са най-широко разпространените инфекции при човека, като основен дял в тяхната етиологична структура заемат грипните вируси. Извършено е ретроспективно проучване с цел да се проучи заболяемостта от грип и ОРЗ в област Плевен за период от пет календарни години и да се сравни със заболяемостта в страната. Приложен е документален метод. Използвани са данни от Информационната система за сентинелен надзор на заболяемостта от грип и ОРЗ в България за периода 01.01.2008-31.12.2012 г. Средната заболяемост от грип и ОРЗ в област Плевен е по-висока в сравнение с тази за страната, като показателят е с тенденция за изравняване. Най-високи нива на заболяемостта са отчетени през 45-а седмица на 2009 г. както за област Плевен (490.35%oo), така и за България (260.72%oo). В област Плевен нивото на интензивност на епидемичния процес преминава епидемичния праг през 2008 г. (3-та и 4-та седмица), 2009 г. (45-а и 46-а седмица) и 2011 г. (2-ра и 3-та седмица). Регистриран е есенно-зимен подем на заболяемостта и най-значително засягане на децата от 0- до 4-годишна възраст. Динамиката на заболяемостта от грип и ОРЗ в област Плевен дава основание да се препоръча провеждане на ежегодна специфична имунопрофилактика през месец октомври.
Ключови думи: заболяемост, грип, остри респираторни заболявания

INCIDENCE OF INFLUENZA AND ACUTE RESPIRATORY DISEASES
IN PLEVEN DISTRICT

M. Karcheva1 and S. Mihaylova2,3
1Section “Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine”,
Medical University – Pleven
2Section “Medical Diagnostic Examinations”,
Medical University – Pleven
3Medical Diagnostic Laboratory of Microbiology and Virology,
Pleven University Hospital

Summary. Acute respiratory diseases (ARD) are the most common infections in humans and influenza viruses present a major part in their etiological structure. A retrospective study was conducted with the aim to assess the influenza and ARD incidences in Pleven district during a period of five years and to compare them with the incidence in the country. The documentary method was applied. Data from the Information system for sentinel surveillance of influenza and ARD incidence in Bulgaria during the period 1 January 200831 December 2012 were used. The average incidence of influenza and ARD in Pleven district was higher in comparison to that in the country and the indicator showed trend toward levelling. The highest levels of incidence were registered during the 45th week of 2009 for both the Pleven district (490.35%oo) and Bulgaria (260.72%oo). In Pleven district, the level of epidemic process intensity passed over the epidemic threshold in 2008 (3rd and 4th week), 2009 (45th and 46th week) and 2011 (2nd and 3rd week). The autumnwinter increase of incidence and the most prevalent affection in children aged 0-4 years were registered. Dynamics of incidence of influenza and ARD in Pleven district gives grounds for the recommendation of implementation of annual specific immunoprophylaxis in October.
Key words: incidence, influenza, acute respiratory diseases

ПРИЕМ НА СОК ОТ ARONIA MELANOCARPA ПОДОБРЯВА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЕЩАНЕТО ЗА ЗДРАВЕ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕАЛКОХОЛНА СТЕАТОЗНА БОЛЕСТ
НА ЧЕРНИЯ ДРОБ – СТЕАТОЗА

М. Бончева1,2,3, Г. Георгиев2 и В. Шишков3
1УНС по клинична лаборатория,
Медицински университет – Варна
2УБ „Лозенец” – София
3Медицински център „Здравословен живот” – София

Резюме. Неалкохолната стеатозна болест на черния дроб (НАСБ) е социалнозначимо заболяване. То е най-честата причина за повишени серумни аминотрансферази, извън хепатитните вирусни инфекции. Има достатъчно доказателства в подкрепа на тезата, че НАСБ представлява чернодробната изява на метаболитния синдром. Цел на настоящото изследване е да се проследи ефектът от приложението на стила на живот по Бари Сиърс – „Зоната”, и прием на сок от Aronia melanocarpa – 150-200 ml дневно, разпределени на 3 приема, при 18 пациенти със значимо повишени трансаминази, открити при профилактични изследвания, и с последваща поставена диагноза НАСБ, подкрепена клинично и ехографски. Пациентите са проследявани лабораторно за период от два месеца. Констатирани са следните промени в лабораторните резултати: от изходни стойности за ASAT, ALAT и GGT (средни стойности в IU/L) съответно 201 ± 16, 237 ± 21 и 487 ± 77, в края на втория месец изследванията показваха (средни стойности) съответно: 21 ± 11, 38 ± 6 и 63 ± 9. Подобрени са показателите на въглехидратната обмяна: базална кръвна глюкоза (mmol/L) от 7,15 ± 0,07, базален инсулин (mIU/L) от 10,4 ± 1,95, HOMA-IR от 3,29 ± 1,02 и НвА1с (%) от 6,97 ± 0,11 в началото на лечението, като съответно в края на втория месец те са: 5,12 ± 0,08, 7,5 ± 1,07, 1,73 ± 0,85 и 5,17 ± 0,08. Мастната обмяна е оценена със следните лабораторни параметри: преди приложеното лечение: общ холестерол (mmol/L) 6,8 ± 0,15, HDL холестерол 0,89 ± 0,12, LDL холестерол 5,29 ± 0,11, триглицериди (mmol/L) 3,93 ± 0,25, АроА (g/L) 0,84 ± 0,13, АроВ (g/L) 2,23 ± 0,15. Съответно в края на втория месец стойностите са: 4,95 ± 0,03, 1,41 ± 0,05, 3,02 ± 0,08, 1,01 ± 0,03, 2,03 ± 0,06 и 0,85 ± 0,07. Сравнени с контролна група от 7 души, които спазваха режим на живот по Бари Сиърс, но не получаваха сок от Aronia melanocarpa, тези стойности са сигнификантно по-добри и се включват в референтния диапазон за всички изследвани параметри. Пациенти с НАСБ, които изпълняват изискванията за начин на живот (хранене и ежедневно физическо натоварване), препоръчвани от Бари Сиърс, и приемат сок от Aronia melanocarpa в доза 150-200 ml дневно, след 60-дневно лечение достигат стойности на лабораторните показатели за чернодробната функция, въглехидратната и мастната обмяна в границите на референтната област. Контролните ехографски и клинични изследвания след 60 дни показаха липса на характерната за стеатоза находка.
Ключови думи: НАСБ, сок от Aronia melanocarpa, лабораторни изследвания

INTAKE OF ARONIA MELANOCARPA JUICE IMPROVES MEDICAL TESTS AND THE FEELING OF HEALTH IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC
FATTY LIVER DISEASE

M. Boncheva1,2,3, G. Georgiev2 and V. Shishkov3
1Educational Scientific Center of Clinic Laboratory,
Medical University – Varna
2University Hospital „Lozenetz” – Sofia
3Medical Center „Healthy Live” – Sofia

Summary. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a socially significant disease and for most people causes no signs and symptoms. This is the most common cause of elevated serum aminotransferases, except for hepatitis virus infections. There is ample and complete evidence to support the thesis that NAFLD is a liver manifestation of metabolic syndrome. The aim of this study was to trace the effect of the application the style of live according to Barry Sears “The Zone” and intake of Aronia melanokarpa juice – 150-200 ml/daily in 18 patients with significantly elevated transaminases found in prophylactic routine tests and subsequent diagnosis NASB supported clinically and with US investigation. Patients were monitored laboratorily at baseline and after two months of treatment. The following changes were observed in laboratory results: from a baseline ASAT, ALAT and GGT (averages IU/L) 201 ± 16, 237 ± 21 and 487 ± 77, respectively, at the end of the second month study showed (average) 21 ± 11, 38 ± 6 and 63 ± 9, respectively. Improved laboratory test according to carbohydrate metabolism from a baseline: basal blood glucose (mmol/L) 7.15 ± 0.07, basal insulin (mIU/L) 10.4 ± 1.95, HOMA-IR 3.29 ± 1.02 and HbA1c (%) 6.97 ± 0.11 at the end of the second month showed: 5.12 ± 0.08, 7.5 ± 1.07, 1.73 ± 0.85 and 5.17 ± 0.08, respectively. Lipid metabolism was assessed by the following laboratory parameters: prior to treatment: total cholesterol (mmol/L) 6.8 ± 0.15, HDL-cholesterol 0.89 ± 0.12, LDL-cholesterol 5.29 ± 0.11, triglycerides (mmol/L) 3.93 ± 0.25, ApoA (g/L) 0.84 ± 0.13, ApoB (g/L) 2.23 ± 0.15. Then, accordingly at the end of the second month: 4.95 ± 0.03, 1.41 ± 0.05, 3.02 ± 0.08, 1.01 ± 0.03, 2.03 ± 0.06 and 0. 85 ± 0.07, respectively. Compared to a control group of 7 patients, who followed the model of Barry Sears style of live, but did not received Aronia melanocarpa juice, these values are significantly better, including in the reference range for all tested parameters. NAFLD patients who are eligible for the lifestyle recommended by Barry Sears “The Zone” and take juice of Aronia melanocarpa in doses 150-200 ml/daily, after reaching a two-month treatment have a better laboratory tests and better feeling of heath. Clinical laboratory tests show a normal carbohydrate and fat metabolism and are closely to or within the reference ranges. Liver US control at the end of the second month did not show pathological images.
Key words: NAFLD, Aronia melanocarpa juice, laboratory tests

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУ LANTHANUM CARBONATE И SEVELAMER HYDROCHLORIDE/CARBONATE ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРФОСФАТЕМИЯ
Т. Веков
ФОЗ, Медицински университет – Плевен
Резюме. Проведен е сравнителeн анализ, като чрез метаанализ са обобщени данните от клиничните изследвания на ефикасността, ефективността и безопасността на Lanthanum carbonate, както и сравнително изследване на Lanthanum carbonate и Sevelamer hydrochloride/carbonate по отношение на фосфор-свързващия афинитет. Извършен е анализ и на дългосрочната ефикасност и поносимост на Lanthanum в тригодишен аспект. Изводите от метаанализа на клиничните проучвания свидетелстват за редица предимства на терапията с Lanthanum carbonate пред Calcium carbonate – по-ниска честота на хиперкалциемичните епизоди, липса на остеодистрофични костни промени, по-добро съотношение риск/полза, достигане на препоръчителните нива на паратиреоидния хормон, както и че Lanthanum проявява по-висока ефективност по отношение на фосфор-свързващия афинитет спрямо Sevelamer.
Ключови думи: фосфат-свързващи средства, Lanthanum carbonate, Sevelamer hydrochloride/carbo-nate, ефикасност, поносимост, фармакоикономическа ефективност

 

A COMPARATIVE STUDY OF THE PHARMACOECONOMIC PARAMETERS
OF LANTHANUM CARBONATE AND SEVELAMER HYDROCHLORIDE/CARBONATE IN THE TREATMENT
OF HYPERPHOSPHATEMIA

Т. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary. A comparative analysis has been performed, as the data were summarized through a meta-analysis of the clinical examinations on efficacy, effectiveness and safety of lanthanum carbonate, as well as through a comparative study of lanthanum carbonate and sevelamer hydrochlorothiazide/carbonate with regard to phosphorus-binding affinity. In addition, an analysis of the long-term efficacy and tolerability of lanthanum was performed in the aspect of 3 years. The meta-analysis conclusions of the clinical examinations have proven several advantages of lanthanum carbonate in comparison to calcium carbonate: a lower frequency of the hypercalcemia episodes, lack of osteodystrophic bone changes, better risk/benefit ratio, achievement of the recommended parathyroid hormone levels, as well as higher efficacy of lanthanum in terms of phosphorus-binding affinity, compared to sevelamer.
Key words: phosphate binder, lanthanum carbonate, sevelamer hydrochloride/carbonate, efficacy, tolerability, pharmacoeconomic effectiveness

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЛАГАНИ ЗА АЕРОЗОЛОТЕРАПИЯ
Ев. Григоров1, Е. Костов2, Хр. Лебанова1 и И. Гетов1
1Фармацевтичен факултет, Медицински университет –  София
2Медицински колеж, Медицински университет – Плевен

Резюме. Целта на проучването е да се направи анализ на пазара на активните медицински изделия за аерозолотерапия (инхалатори) в аптеки в София и съпоставянето им по предварително зададени критерии: тип на инхалатора (компресорен или ултразвуков), фирма производител, цена на инхалатора, осигурен стандартен процент от частици с размер 1-5 µm и гаранция. Методологията на проучването включваше: преглед и събиране на информация за наличните на българския пазар медицински изделия, използвани за аерозолотерапия, теренно проучване, проведено в 100 случайно подбрани аптеки на територията на София, анализиращо предлаганите за продажба в тях инхалатори. Въз основа на събраните данни беше структурирана таблица с основните характеристики на откритите инхалатори, налични в проучваните аптеки. Анализът на данните показва, че пазарът на активни медицински изделия за аерозолотерапия в България, в частност на инхалаторите, предоставя достатъчно продукти за нуждите на пациентите. Предпочитани за продажба от аптеките са ултразвуковите инхалатори (70%), като средната претеглена цена на включените в нашето проучване модели и марки бе 169,05 лв. Гаранцията, която дават производителите на инхалатори, налични на българския пазар, най-често е 2 (две) години.
Ключови думи: инхалатор, пазар, аптека, медицински изделия, профилактика

MARKET RESEARCH OF MEDICAL DEVICES USED IN AEROSOLOTHERAPY
Ev. Grigorov1, E. Kostov2, Hr. Lebanova1 and I. Getov1
1Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia,
2Medical College, Medical University - Pleven

Summary. The aim of the study was to analyze the market of active medical devices for aerosolotherapy (inhalators) in community pharmacies in Sofia and to compare them by predefined criteria: type of inhalator (compressor or ultrasonic), company-producer, price of inhalator, provided standard percentage of particles with size 1-5 μm and warranty. The methodology of the study included: review and collection of information about the available on the Bulgarian market medical devices used in aerosolotherapy, field study conducted in 100 randomly selected community pharmacies in Sofia, analyzing the inhalators offered for sale by them. Based on the collected data a table was structured, with the main characteristics pointed in the study and found available in the pharmacies. Analysis of the data showed that the market for active medical devices for aerosolotherapy in Bulgaria provides enough types of inhalators for the needs of the patients. Favorites for sale by community pharmacists are ultrasonic nebulizer (70%) and the weighted average cost included in our study models and brands was calculated to be 169.05 Levs. Warranty given by the manufacturers of inhalers available on the Bulgarian market is mainly 2 (two) years.
Key words: inhalator, market, community pharmacy, medical devices, prevention
ОБЗОРИ
REVIEWS

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА И ИМУНОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ВАКСИНАТА СРЕЩУ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ B

А. Кеворкян
Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, Факултет по обществено здраве,
Медицински университет – Пловдив

Резюме. Откриването на вируса на хепатит В (HBV) и създаването на ефективна ваксина се определят като едно от забележителните научни постижения на XX век. С интегрирането на ваксината срещу хепатит B в имунизационните календари на над 90% от страните – членки на Световната здравна организация, като универсална имунизация за новородени са отчетени значими промени в епидемиологията на инфекцията: намаляване на общата заболяемост от вирусен хепатит В (ВХВ), намаляване на заболяемостта от ВХВ и разпространението на HВsAg сред лица в имунизационна възраст, намаляване на заболяемостта и смъртността от чернодробна цироза и хепатоцелуларен карцином в страни от трите зони на ендемичност. Отчитането на ефекта от ваксината върху свързаните с HBV хронични чернодробни заболявания, чернодробна цироза и хепатоцелуларен карцином изисква десетилетия, но в по-краткосрочен порядък ефектът може да се измери с влиянието върху острата (симптомна) HBV инфекция. Ефикасността на имунизацията с хепатит В ваксина е добре проучена и доказана при различни имунизационни схеми и ваксини. Същевременно обект на многобройни и дългогодишни наблюдения е продължителността на постваксиналната защита, осигурена от ваксината, и свързаната с това преценка за необходимостта на допълнителни (бустерни) дози. Предствената дискусия върху епидемиологичната и имунологичната ефективност на имунизацията срещу хепатит В е допълнена с данни от наши наблюдения и проучвания. През май 2010 г. Световната здравна асамблея прие резолюция, с която признава вирусните хепатити за глобален проблем на общественото здраве. Отговорът към това предизвикателство е насочен в няколко направления: подкрепа на имунизационните програми срещу вирусните хепатити, осигуряване на техническо ръководство и организиране на превалентни проучвания.
Ключови думи: хепатит В ваксина, епидемиологична и имунологична ефективност, превенция

EPIDEMIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL EFFICACY
OF HEPATITIS B VACCINE

A. Kevorkyan
Department of Epidemiology and Medicine of Disastrous Events, Faculty of Public Health,
Medical University – Plovdiv

Summary. The discovery of HBV and the development of effective vaccine are among the outstanding achievements of the 20th c. The incorporation of the universal vaccination of infants in the active immunization schedule in over 90% of the WHO member states resulted in significant changes regarding the epidemiology of infection: a decrease in the morbidity rate, a marked reduction in the HBV distribution and prevalence rate among individuals of immunization age as well as a decrease in the prevalence rate of liver cirrhosis and hepatocellular cancer in countries belonging to the three endemicity zones. The adequate assessment of the impact of immunization on the HBV related chronic liver conditions, liver cirrhosis and cancer typically takes decades, however, in the short term, the effect is likely due to the decrease in the acute (symptomatic) HBV infection rates. The effectiveness of hepatitis B vaccine has been extensively studied and verified under different immunization schedules and vaccine formulations. Moreover, the duration of the protective immunity following vaccination has also been an object of long term observations in view of the necessity of administration of booster doses. In this study, we present our own data and observations on the effectiveness of mass hepatitis B vaccination. In May 2010, the World Health Assembly adopted a special resolution, stating that viral hepatitis presents a global public health problem. The action plan in response to this challenge is focused on several aspects  support for the immunization programs against viral hepatitis, provision of technical guidance and organization of prevalence studies.
Key words: hepatitis B vaccine, epidemiological and immunological efficacy, prevention

ОСОБЕНОСТИ В МОНИТОРИРАНЕТО НА ТЕРАПИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ОСТЕОПОРОЗА

С. Монов1, Р. Рашков1, Р. Шумналиева1 и Д. Монова2
1Клиника по ревматология, Медицински университет – София
2Медицински институт – МВР – София

Резюме. Лечението на едно от най-честите заболявания на костта – остеопорозата, е предизвикателство дори за опитните клиницисти. Условие за успех на всяка програма за лечение на тази костна патология е тя да бъде съобразена с индивидуалните особености на пациента и да съдържа няколко основни компонента: повлияване на някои от коригируемите рискови фактори за развитие на остеопороза, провеждане на заместителна терапия с витамин D и калциеви препарати, лечение с антиостеопоротични медикаменти, познаване на възможните комбинации от медикаменти за лечение и периодичен контрол (мониториране) на придържането към провежданата терапия.
Ключови думи: остеопороза, лечение, комбинирано лечение, менажиране

CHARACTERISTICS OF THE MONITORING OF THERAPY IN PATIENTS
WITH OSTEOPOROSIS

S. Monov1, R. Rashkov1, R. Shumnalieva1 and D. Monova2
1Clinic of Rheumatology, Medical University – Sofia
2Medical Institute of the Ministry of Inferior – Sofia

Summary. The treatment of one of the most common bone diseases  osteoporosis, is a challenge even to experienced clinicians. A condition for the success of any treatment programme of this bone pathology is that it has to be tailored to the individual characteristics of the patient and to contain several basic components: influence on some modifiable risk factors for osteoporosis, replacement therapy with vitamin D and calcium supplements, treatment with antiosteoporotic drugs, knowledge of possible drug combinations and periodic control (monitoring) of the adherence to the therapy.
Key words: osteoporosis, treatment, treatment combinations, management

ЕФЕКТИ НА ДЕФИЦИТА НА ВИТАМИН D
ВЪРХУ ВЪГЛЕХИДРАТНАТА ОБМЯНА

Д. Гавраилова
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София
Резюме. Витамин D се характеризира като регулатор на хомеостазата на костния и минералния метаболизъм. Освен тези класически ефекти върху минералната хомеостаза, 1,25 дихидроксивитамин D осъществява и нескелетни действия, тъй като витамин D-рецептори са открити в различни тъкани, включително мозък, панкреас, дебело черво, имунни клетки и др. Напоследък се предполага, че витамин D може да играе важна роля в развитието на редица заболявания като захарен диабет, хипертония, сърдечно-съдови заболявания, включително в нарастване на сърдечно-съдовия риск. Поради това през последните години вниманието на изследователите е насочено към връзката между дефицита на витамин D и развитието на инсулинова резистентност, захарен диабет и затлъстяване.
Ключови думи: дефицит на витамин D, инсулинова резистентност, затлъстяване, захарен диабет

EFFECTS OF VITAMIN D DEFICIENCY ON CARBOHYDRATE METABOLISM
D. Gavrailova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Vitamin D is characterized as a regulator of homeostasis of bone and mineral metabolisms. In addition to its classical actions on mineral homeostasis, 1,25-dihydroxyvitamin D also has nonskeletal actions, because vitamin D receptors are found in various tissues, including brain, pancreas, colon, as well as immune cells. Recently, researchers suggest that vitamin D may play an important role in the development of many diseases such as diabetes, hypertension, cardiovascular disease, including increased cardiovascular risk. Therefore, in recent years the attention of researchers has focused on the relationship between vitamin D deficiency and the development of insulin resistance, diabetes and obesity.
Key words: Vitamin D deficiency, insulin resistance, obesity, diabetes mellitus

БЯС ПРИ ЧОВЕКА – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
И ПРОФИЛАКТИКА

М. Баймакова
Клиника по инфекциозни болести, МБАЛ, ВМА – София
Резюме. Годишно бесът причинява смъртта на повече от 55 000 души. Засегнати са основно страните от Африка и Азия. Случаите на бяс в Европа и Северна Америка са рядкост, но това не е причина заболяването да бъде подценявано. Целта на настоящия обзор е да се прегледа научната периодика по въпросите, засягащи етиологията, лечението и превенцията на рабиесната инфекция. След 2005 г. научната общност работи усилено по изготвянето на лечебен алгоритъм срещу беса. Засега успехът е минимален в тази насока.
Ключови думи: бяс, етиология, лечение, превенция

RABIES IN HUMANS: GENERAL CHARACTERISTIC, TREATMENT
AND PREVENTION

M. Baymakova
Clinic of Infectious Diseases, Military Medical Academy – Sofia
Summary. The deaths caused by rabies is over 55 000 people annually. It concerns mainly the countries of Africa and Asia. The cases of rabies in Europe and North America are rare, but that is not a reason to underestimate this disease. The aim of this review was to review medical journals in relation to aetiology, treatment and prevention of rabies. Since 2005, the scientific community has worked hard in preparing guideline for rabies treatment. Until now, the success in this direction is minimal.
Key words: rabies, aetiology, treatment, prevention


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти