ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

2/2012
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ БОЛНИ  С МОЗЪЧЕН
 ИНСУЛТ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ


Х. Елкова1, Н. Иванова2 и Д. Димитрова3
Отделение по физиотерапия и рехабилитация
към МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив
2Секция „Обща медицина”, ФОЗ, МУ – Пловдив
3Секция „Здравен мениджмънт”, ФОЗ, МУ – Пловдив


Резюме. Проучват се нагласата, възможностите и прякото участие на ОПЛ в организирането на рехабилитацията в домашни и амбулаторни условия. Проведена е анонимна анкета с болни, преминали през отделението, и с ОПЛ, на които е било съобщено за тези болни. Установено е, че по-голяма част от ОПЛ (62%) имат нагласа за организиране и провеждане на реха­били­тационна дейност, но реално такава е била осъществена само при по-малко от 25%. Това се е отразило върху качеството на живот на болните с прекаран мозъчен инсулт. ОПЛ имат положителна нагласа за провеждане на рехабилитационна дейност на болни с мозъчен ин­фаркт, особено при пациентите с проведена ранна стационарна рехабилитация. Амбу­лато­р­ната и домашната рехабилитация при болни с мозъчен инсулт са крайно незадоволителни.
Ключови думи: мозъчен инсулт, рехабилитация, ОПЛ

ORGANIZATION AND CONDUCTION OF REHABILITATION
IN PATIENTS WITH A STROKE IN NONHOSPITAL SETTINGS


H. Elkova1, N. Ivanova2 and D. Dimitrova3
1Head of Department of Physiotherapy and Rehabilitation, “Sv. Panteleimon” Hospital – Plovdiv
2Section of General Medicine, Faculty of Public Health,
MU – Plovdiv
3Section of Health Management, Faculty of Public Health, MU – Plovdiv


Summary. The attitudes, opportunities and direct involvement of GPs in the organization of rehabilitation at home and in outpatient settings were studied. An anonymous survey was conducted among the patients who had passed through the ward and the GPs, who were reported about these patients. It has been found that the majority of GPs (62%) are disposed to organizing and implementing rehabilitation activities, but this was actually held in only less than 25% of the patients. This has reflected on the quality of life of the patients with an experienced cerebral insult. GPs have positive attitudes to carrying out rehabilitation activities of patients with a cerebral insult, especially these with previous early inpatient rehabilitation. The ambulatory and home rehabilitation of patients with an experienced cerebral insult is very unsatisfactory.
Key words: cerebral insult, rehabilitation, GPs
ПРОСЛЕДЯВАНЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ ОТ ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВА БОЛЕСТ

М. Кръстанова и А. Мирчева
Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”, МУ – Плевен

Резюме. Целта на проучването е да се изследват, проследят и отчетат възстановяването на възможностите за извършване на ежедневни (битови и трудови) дейности при пациенти с последици от мозъчносъдова болест. В проучването са включени 61 пациенти с последици от мозъчносъдова болест, които провеждат физиорехабилитационна програма, съобразена с индивидуалното им състояние и включваща: кинезитерапия; трудотерапия (ерготерапия и дейности от ежедневния живот); електролечение. На всички изследвани лица при започване и завършване на рехабилитационния курс е направен тест, като пациентите се самооценяват по основни дейности, независимо кой от крайниците е паретичен – доминантен или недоминантен. За анализ на данните от проучването е използван Wilcoxon rank test – статистически метод за анализ и разпределение на непараметрични данни. Сравнителният анализ на получените резултати показва, че пациенти с паретични недоминантни крайници в ранния възстановителен период срещат по-малко затруднение при различни битови дейности от тези с парези и плегии на доминантния крайник. В по-късните периоди на рехабилитация пациентите с паретични доминиращи крайници показват съществено подобрение на тестовите оценки.
Ключови думи: трудотерапия, ерготерапия, самообслужване, рехабилитация, мозъчносъдова болест
FOLLOW-UP of DAILY LIFE ACTIVITY RECOVERY
IN PATIENTS WITH SEQUELAE
OF CEREBROVASCULAR DISEASE


M. Krastanova and A. Mircheva
Department of Physical Medicine, Rehabilitation, Ergotherapy and Sports, MU – Pleven

Summary. The aim of the study was to analyze, follow up and assess the recovery of daily life and working activities in patients with sequelae of cerebrovascular disease. The study involved 61 patients with sequelae of cerebrovascular disease, who underwent a physio-rehabilitation program adjusted to each particular case, including kinesitherapy, occupational therapy (ergotherapy and daily life activities) and electrotherapy. In all patients, tests were performed at initiation and completion of the rehabilitation course, where the main activities of the affected limb were self-evaluated by the patients, regardless of this whether the paretic limb was the dominant or non-dominant. To analyze the data, the Wilcoxon rank test, a statistical method for analysis and distribution of non-parametric data, was used. The comparative analysis of the obtained results has shown that in the early recovery period, the patients with paretic non-dominant limbs face less difficulties, compared to these with paresis and plegia in the dominant limbs. In the later recovery periods, the patients with paretic dominant limbs have shown a significant improvement of the test results.
Key words: occupational therapy, ergotherapy, self-service, rehabilitation, cerebrovascular diseasease
ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР СРЕД ПОСЕТИТЕЛИТЕ В АПТЕКИ В СОФИЯ

Е. Григоров1, Е. Костов2, Х. Лебанова1 и И. Гетов1
1Фармацевтичен факултет, МУ – София, 2Комак медикал

Резюме. Захарният диабет (Diabetes mellitus) е социално значимо заболяване, засягащо над 190 млн. души по целия свят, като се очаква броят им да се удвои до 2030 г. и да достигне 336 млн. Понастоящем захарният диабет заема трето място по разходи сред всички останали заболявания, след раковите и сърдечно-съдовите. Финансовите прогнози са, че диабетните разходи в световен мащаб ще надхвърлят 370 млрд. долара през 2030 г. Провеждането на редовен скрининг сред населението е един от основните методи за намаляване на икономическата тежест на захарния диабет. Ролята на съвременния фармацевт, работещ в аптека за обслужване на населението, непрекъснато се разширява и той взема все по-активно участие в популяризирането на здравословния начин на живот. Все по-активното предлагане на различни допълнителни услуги в аптеката води след себе си до припознаването на здравното заведение – аптека, като място, където пациентът може да получи съвет относно най-точните профилактични мерки за дадено заболяване. Целта на нашето проучване е да се установи какви са относителният дял и профилът на пациентите/посетителите в аптека за обслужване на населението, които имат желание да се възползват от допълнителна услуга, предоставяна от магистър фармацевт, и да им бъде направено измерване на кръвната захар в аптеката.
Ключови думи: захарен диабет, аптека, кръвна захар, измерване, профилактика
STUDY OF ATTITUDES TO BLOOD GLUCOSE MEASUREMENT AMONG VISITORS IN COMMUNITY PHARMACIES IN SOFIA

E. Grigorov1, E. Kostov2, H. Lebanova1 and I. Getov1
1Faculty of Pharmacy, MU – Sofia,  2Comac medical

Summary. Diabetes mellitus is a socially significant disease affecting 190 million people worldwide and it is expected that this number will be doubled by 2030 reaching 336 million. Currently, diabetes ranks third place in healthcare expenditures after cancer and cardiovascular diseases among all other illnesses. The financial prognosis is that diabetes costs worldwide will exceed 370 billion dollars in 2030. Conduction of a regular population screening is one of the main methods for reducing the economic burden of diabetes. The role of the modern pharmacist, working in a community pharmacy, is constantly expanding and includes more active participation in promoting healthy lifestyle. The increasing provision of additional services at the pharmacy leads to its recognition as the place, where the patient can get advice on the most accurate preventive measures for a certain disease. The aim of our study was to evaluate the proportion and profiles of patients/visitors in a community pharmacy, who wish to take a benefit from the additional services, provided by a master of pharmacy, namely, measuring of blood glucose.
Key words: diabetes mellitus, pharmacy, blood glucose, measurement, prophylaxis
МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОФИЛАКТИЧНИ ИМУНИЗАЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗА ПЕРИОДА 2005-2010 ГОДИНА


М. Карчева и Г. Ганчева
Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ – Плевен

Резюме. Крайната цел на борбата с инфекциозните болести е ограничаване и контролиране на тяхното разпространение и изкореняването им като патобиологично явление в човешкото общество. Постигането на тази грандиозна цел при някои заболявания стана възможно благодарение на приложението на специфична имунопрофилактика. Целта е да се мониторира имунизационният обхват на прилаганите задължителни ваксини съгласно Имунизационния календар на Република България в област Плевен за периода 2005-2010 г. Използвани са данни от отчети на РЗИ – Плевен. Извършен е епидемиологичен анализ на представените данни. Онагледяването на резултатите е постигнато в среда Microsoft Office Excel 2003. За проучения период имунизационният обхват с БЦЖ ваксина е  = 97,27%, от 95,53% през 2009 г. до 98,10% през 2005 г. Проверка за белег е извършена при 98,94% от имунизираните. Без белег от БЦЖ имунизация са средно 13,97% от новородените. От тях са реимунизирани  = 98,11%. Имунизацията срещу вирусен хепатит тип В е с обхват: първи прием – 99,60%, втори прием – 95,94% и трети прием – 94,23%. Полиомиелит: имунизационният курс от 3 приема е с обхват 94,50%. Реимунизациите също са с висок обхват. Имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш: имунизационният обхват с 3 приема е средно 94,59%. Триваксината морбили, паротит, рубеола е прилагана в обхват: имунизация средно за периода – 93,57%, и реимунизация – 95,73%. Имунизационният обхват в област Плевен е епидемологично целесъобразен.
Ключови думи: профилактични имунизации, мониторинг, имунизационен обхват
MONITORING AND ANALYSIS OF PROPHYLACTIC IMMUNIZATIONS IN PLEVEN DISTRICT
FOR THE PERIOD 2005-2010


M. Karcheva and G. Gancheva
Department of Infectious Diseases, Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine, MU – Pleven

Summary. The ultimate goal of combating infectious diseases is to limit and acquire control over their spread and to eradicate them as a pathobiological phenomenon in the human society. For certain diseases, the achievement of this goal was enabled by the use of specific immunoprophylaxis. Objective: To monitor the immunization coverage of vaccines under the applicable mandatory immunization schedule of the Republic of Bulgaria in Pleven District for the period of 2005-2010. Materials and methods: An epidemiological analysis of the data, reported by the Regional Health Inspectorate – Pleven, was performed. Visualization of the results was achieved in the Microsoft Office Excel 2003 environment. Results: For the studied period, the vaccination coverage for the BCG vaccine was  = 97.27%, from 95.53% in 2009 to 98.10% in 2005. A check of the post-vaccination scars was made in 98.94% of the immunized. On average, 13.97% of the infants were without a post-BCG vaccination scar. The proportion of the re-immunized was  = 98.11%. Vaccination against type B viral hepatitis was within the following coverage ranges: the first, second and third administrations were performed in 99.60%, 95.94% and 94.23% of the children, respectively. The coverage of the triple poliomyelitis vaccination was 94.50%. The number of re-immunizations was also high. The average coverage of the triple Immunization against diphtheria, tetanus and pertussis was 94.59%. For the period 2005-2010, the measles, mumps and rubella vaccination and re-vaccination were administered, on average, within the coverage of 93.57% and 95.73%, respectively. Conclusion: The immunization coverage in Pleven district is epidemiologically appropriate.
Key words: prophylactic immunization, monitoring, immunization coverage
ЗНАЧЕНИЕ НА ЕКИПНИЯ ПОДХОД ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ
НА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ ПАЦИЕНТИТЕ


С. Тончева, А. Георгиева и Кр. Стамова
Катедра „Здравни грижи”, Факултет ,,Обществено здравеопазване”,
МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна


Резюме. Целта на проучването е да се изследва мнението на медицинските сестри (80) и лекарите (40), работещи в акредитирани МБАЛ, утвърдени за учебни бази към МУ – Варна, относно значението на екипния подход при получаването на информирано съгласие от пациентите. Приложен е анализ на литературни източници, документален и анкетен метод (пряка групова анонимна анкета). Изследването е проведено през периода юни 2010–април 2011 г. Резултатите отразяват мнението на мнозинството от анкетираните за необходимостта от екипен подход при получаване на информирано съгласие от пациентите. По-голямата част от професионалистите по здравни грижи и лекарите визират ролята на медицинската сестра като активен участник в екип с лекаря в процеса на информиране и получаване на съгласие от пациентите. Изследваните лица са единодушни, че екипният подход ще допринесе за ефективното осъществяване на процеса за получаване на информираното съгласие и за повишаване на удовлетвореността на пациентите.
Ключови думи: екипен подход, информирано съгласие, лекари, медицински сестри, пациенти
IMPORTANCE OF THE TEAM APPROACH
FOR OBTAINING PATIENT INFORMED CONSENT


S. Toncheva, А. Georgieva and K. Stamova
Department of Health Care,
Faculty of Public Health, “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” MU – Varna


Summary. The purpose of this study was to examine the opinions of nurses (n = 80) and physicians (n = 40), working in hospitals accredited as training centers by the MU – Varna, on the importance of the team approach for obtaining patient informed consent. An analysis of literature data and the documentary and inquiry methods (direct group anonymous questionnaire) were applied. The survey was conducted between June 2010 and April 2011. The results have reflected the opinions of the majority of respondents on the need of a team approach for obtaining patient informed consent. The majority of health care professionals and nurses refer to nurse's role as an active co-participant in the health professional team for informing the patient and obtaining the patient consent. The respondents agree that the team approach will contribute to effective implementation of the informed consent process and increase patient satisfaction.
Key words: team approach, patient informed consent, physicians, nurses, patients
В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

НАСОКИ НА РЕСУРСНОТО МИСЛЕНЕ
НА БОЛНИЧНИЯ МЕНИДЖЪР


Д. Димитров
УМБАЛ „Св. Анна” – София

Резюме. Анализирани са особеностите на ресурсния стил на мислене на болничния мениджър в условията на относително ограничени ресурси. Професионалният стил на мислене на болничния мениджър отразява интегралния подход към ресурсите на здравеопазването, разглеждани в тяхната цялост и неразривна връзка. Посочва се, че управлението на болничните ресурси е многоаспектен проблем, той не е само икономически, а има и важни социални и етични аспекти, които следва да се съобразяват от болничния мениджър. Нужен е широк стратегически подход в стила на мисленето и с действията си болничният мениджър може да преодолее доминиращото технологично и тясно икономическо мислене в болничния сектор.
Ключови думи: стил на мислене, ресурсно мислене, приоритети на здравеопазването, професионално-етична отговорност, ресурси

RESOURCE-ORIENTED THINKING
OF THE HOSPITAL MANAGER


D. Dimitrov
UMHAT "Sv. ANNA" – Sofia

Summary. Characteristics of resource-oriented thinking of the hospital manager are analyzed in the settings of comparatively limited resources. The professional style of thinking of the hospital manager reflects the integral approach to healthcare resources examined in their integrity and unbreakable inter-relations. The author indicates that hospital resource management is a complex issue that involves not only economical, but also important social and ethical aspects, requiring the hospital manager’s consideration. A broad strategic approach in the style of thinking and activities of the hospital manager is needed, in order to overcome the predominant technological and economically restricted style of thinking in the hospital care sector.
Key words: resource-oriented style of thinking, healthcare priorities, professional-ethical responsibility, resources

ОБЗОРИ
REVIEWS
РОЛЯ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА В ДЕТЕКЦИЯТА
НА ЛИМФНИ МЕТАСТАЗИ – ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС, КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ И
ПЕТ

Е. Исмаил и Я. Корновски
Kлиника по гинекология, МБАЛ „Св.Анна” – Варна

Резюме. Метастазите в лимфните възли са един от най-важните прогностични фактори при лечението на рака на маточната шийка. Поради пропуски в клиничното стадиране ЯМР, ПЕТ и КТ се използват все повече при предоперативно стадиране на рака на маточната шийка (РМШ). ЯМР може да бъде включен като част от предоперативната оценка на тумори, по-големи от 2 cm, ендоцервикални лезии и при бременни пациентки или пациентки с наднормено тегло. ЯМР, ПЕТ и КТ предоставят допълнителна информация за локалния и регионалния контрол на заболяването при пациентки, лекувани основно с конкурентна химио-лъчетерапия.
Ключови думи: метастази, лимфни възли, ЯМР, PET, КТ
ROLE OF THE MR IMAGING, CT AND PET IN DETECTION OF LYMPH NODE METASTASIS

E. Ismail and Y. Kornovski
Clinic of Gynecology, MHAT “Sv. Anna” – Varna

Summary. The presence of lymph node metastasis constitutes one of the most important prognostic variables in managing cervix cancer. Due to deficiencies of clinical staging, the MRI, PET and CT are being increasingly used in the pre-treatment staging of cervical cancer. The MRI should be performed as a part of the pre-treatment evaluation of tumors larger than 2 cm and endocervical lesions, and in obese or pregnant patients. The MRI, PET and CT appear to provide complementary information pertinent to local and regional control over the disease in patients treated mainly with concurrent chemo-radiotherapy.
Key words: lymph node metastasis, MRI, PET, CT

ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩА ХИРУРГИЯ
ПРИ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА


Я. Корновски и Е. Исмаил
Гинекологична клиника, МБАЛ „Св. Анна” – Варна

Резюме. Направен е обзор на най-честите интервенции, съхраняващи детеродните функции на жени с рак на маточната шийка. Такива операции са: конизация; радикална трахелектомия (вагинална, абдоминална, асистирана с робот) в съчетание с миниинвазивна тазова лимфна дисекция. Разгледани и описани са условията, индикациите и контраиндикациите за извършване на тези интервенции.

Ключови думи: рак на маточната шийка, органосъхраняваща хирургия

FERTILITY-SPARING SURGERY
IN CERVICAL CANCER PATIENTS


Y. Kornovski and E. Ismail
Clinic of Gynecology, MHAT “Sv. Anna” – Varna

Summary. A review of the most commonly performed fertility-sparing procedures in women with cervical cancer has been prepared. These procedures include conization, radical trachelectomy (vaginal, abdominal and robot- assisted) in combination with a miniinvasive pelvic lymph node dissection. Conditions, indications and contraindications for these techniques has been described.

Key words: cervical cancer, fertility-sparing surgery

ОПРОСТЕНИ ДЕРМАТОСКОПСКИ КРИТЕРИИ
ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА НЕМЕЛАНОЦИТНИ КОЖНИ ЛЕЗИИ: ИНДИКАЦИИ ЗА ХИРУРГИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ


Н. Кирияк1, Г. Чернев2, П. Пенев1, Ю. Ананиев3, И. Бакърджиев4, Г. Пехливанов5, Л. Зисова6 и Д. Патерсън7
1 Клиника по дерматовенерология, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
2Поликлиника по дерматология и венерология, Университетска болница „Лозенец”,
СУ "Св. Климент Охридски" – София
3Отделение по обща и клинична патология, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
4Meдицински колеж, МУ – Варна
5Катедра по дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София
6Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет – Пловдив
7Университет Вирджиния, Здравен научен център, Катедра по хистопатология – Шарлотесвил, САЩ


Резюме. Дерматоскопията е неинвазивна модерна методика за изследване на епидермиса, дермо-епидермалната зона и папиларната дерма. Осъществява се с помощта на специален уред –дерматоскоп, използващ променлива светлина, получена под остър ъгъл. Дерматоскопското изследване на кожните слоеве се съчетава с оптичен феномен едва след прилагането на маслена имерсия. Това прави епидермиса по-прозрачен, а подлежащите структури по-достъпни за наблюдение и анализ. С помощта на метода се увеличава възможността за точно диференциране между различните по произход и дигнитет немеланоцитни лезии. Дерматоскопията е метод, без който ежедневната дерматологична и дерматохирургична практика би била немислима. Тя е свързващото звено между консервативната и инвазивната дерматология. Адекватното приложение на методиката често има животоспасяващо значение. Статията представя най-често и лесно приложимите дерматоскопски критерии за лесно и бързо определяне на немеланоцитните лезии в клиничната практика. Представените от нас опростени дерматоскопски критерии, както и алгоритмите за клинично поведение при определяне на произхода на често срещани доброкачествени и злокачествени немеланоцитни лезии, дават възможност те да бъдат използвани и от по-широк кръг специалисти, като хирурзи, дерматохирурзи и общопрактикуващи лекари.

Ключови думи: дерматоскопия, хирургия, немеланоцитна лезия
SIMPLIFIED DERMATOSCOPIC CRITERIA
FOR DIAGNOSING BENIGN AND MALIGNANT NONMELANOCYTIC CUTANEOUS LESIONS:
INDICATIONS FOR SURGICAL REMOVAL


N. Kiriyak1, G. Tchernev2 , P. Penev1, J. Ananiev3, I. Bakardzhiev4, G. Pehlivanov5, L. Zisova6 and J. W. Patterson 7
1Department of Dermatology and Venerology, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora
2Polyclinic for Dermatology and Venerology, University Hospital "Lozenetz", Medical Faculty,
"St Kliment Ohridski University" – Sofia
3Department of General and Clinical Pathology, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora
4Medical College, Medical University – Varna
5Department of Dermatology and Venerology, UMHAT „Alexandrovska”, Medical University – Sofia
6Department of Dermatology and Venerology, Medical University – Plovdiv
7University of Virginia, Department of Pathology – P.O. Box 800214, University of Virginia, Health Sciences Center, Charlottesville, USA


Summary. Dermatoscopy is a modern methodology for non-invasive examination of the epidermis, the dermal-epidermal junction and the papillary dermis. It is carried out with the aid of a special device, called a dermatoscope, using variable light produced at a sharp angle. The dermatoscopic study of the skin layers is coupled with an optical phenomenon only after the application of an oil immersion; this renders the epidermis more transparent and the tissue beneath the skin more accessible to observation and analysis. The use of this diagnostic method enhances the ability to accurately differentiate between the different types of nonmelanocytic lesions and may also promote the distinction between benign and malignant cutaneous lesions. Dermatoscopy has become a method without which the everyday dermatological and dermatological surgical practice would be unthinkable. It is a bridge between conservative and invasive dermatology. Proper application of the above method is often of life-saving importance. The present article presents the most frequently used and easily applicable dermatoscopic criteria for easy and rapid identification of the origin of nonmelanocytic lesions in clinical practice. The simplified dermatoscopic criteria presented here, as well as the clinical algorithms that can be used in determining the origin of nonmelanocytic lesions should prove useful to a wide range of professionals, including surgeons, dermatologic surgeons, gynecologists and general practicioners.

Key words: dermatoscopy, surgery, nonmelanocytic lesion

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти