ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

2/2011
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ СЕЗОННОСТТА ПРИ ЕПИДЕМИЧЕН ПАРОТИТ
М. Карчева


Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, Медицински университет -- Плевен

Резюме. Сезонността е периодичност, свързана с годишните времена -- пролет, лято, есен, зима, и се осъществява в рамките на една година. Сезонността е един от най-характерните епидемиологични белези. Сезонните закономерности в разпространението на въздушно-капковите инфекции са сравнително добре проучени. Наличните данни показват, че те се разпространяват предимно през студените месеци. В частност епидемичният паротит показва зимно-пролетна сезонност. Цел на настоящото проучване е да се анализира сезонността при епидемичния паротит в седем области в Северна България за периода 2000-2008 г. Използвани са данни за месечното разпределение от регионалните РИОКОЗ и е приложен метод на обикновените средни. Установено е, че в условия на масова специфична имунопрофилактика случаи на епидемичен паротит се регистрират целогодишно. Не се проявява класическата зимно-пролетна сезонност. Въпреки това сезонният факторен комплекс влияе върху протичането на епидемичния процес при заболяването.

Ключови думи: епидемичен паротит, сезонност, епидемиология

 

РАЗРАБОТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА МЕТОД
С ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА UV ФИЛТЪР OCTOCRYLENE
В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ (ПРИ САМОСТОЯТЕЛНО
И ПРИ СЪВМЕСТНО ПРИСЪСТВИЕ
С 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR, OCTYL METHOXYCINNAMATE И OCTYL SALICYLATE, КАКТО
И С ФИЗИЧНИТЕ УЛТРАВИОЛЕТОВИ ФИЛТРИ ZINC OXIDE
И TITANIUM DIOXIDE)

А. Тачев, Д. Чохаджиева и Н. Василева


Национален център по опазване на общественото здраве
към МЗ -- София

Резюме. Отсъства референтен метод за определяне на ултравиолетовия (UV) филтър Octocrylene в слънце­за­щитни козметични продукти. Целта на проучването е разработване и валидиране на метод с HPLC за определяне на UV филтър Octocrylene в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с 4-Мethylbenzylidene Сamphor, Octyl Methoxycinnamate и Octyl Salicylate, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide). Разработен и валидиран е HPLC метод за определяне на UV филтъра Octocrylene в слънцезащитни козметични продукти, който е приложим както при самостоятелно, така и при съвместно присъствие с 4-Мethyl­ben­zylidene Сamphor, Octyl Methoxycinnamate и Octyl Salicylate, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide. Методът се основава на ефективно разделяне от хроматографската колона на UV филтрите по техните времена на задържане, при съвместно присъствие в козметичния продукт и последващо количествено определяне на всеки UV филтър спрямо калибровка на сертифицирано сравнително вещество по метода на външния стандарт. Проведени са общо 58 изпитвания, на базата на които са изведени параметрите на метода: линейност от 0,25 mcg/cm3 до 100 mcg/cm3 (от 0,13 дo 50,00%); граница на откриване (LOD) -- 0,05%; граница на определяне (LOQ) -- 0,15%; работен обхват от 0,30 mcg/cm3 до 100 mcg/cm3 (0,15 до 50,00%); повторяемост -- при 5% на Octocrylene -- стандартно отклонение (SD) -- 0,0418%; възпроизводимост -- при 5% на Octocrylene -- относително стандартно отклонение (RSD) -- 0,85%, в условия на повторяемост; аналитичен добив при концентрация на Octocrylene в козметичния продукт 1% -- 99,00% (95,00-104,00%), при 2% -- 99,20% (97,00-102,00%) и при 5% -- 99,40% (96,80-102,00%). Разработеният и валидиран HPLC метод за определяне на UV филтър Octocrylene в слънцезащитни козметични продукти е бърз, с добра чувствителност, точност и възпроизводимост и може да бъде използван при контрола на слънцезащитните козметични продукти.

Ключови думи: ултравиолетови филтри, слънцезащита, валидизация

 

ОСОБЕНОСТИ НА ВОДНИЯ БАЛАНС ПРИ ВЪЗРАСТНИ ИНДИВИДИ
В. Тодорова(1) и В. Маджова(2)


(1)Медицински колеж, (2)Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Медицински университет -- Варна

Резюме. В основата на съвременната хранителна пирамида и при възрастните хора е разположен приемът на вода. Адекватната консумация на течности е изключителнo важна за организма. При здрави възрастни водно-електролитният баланс е съхранен, но възможностите за адаптация са силно ограничени, поради което равновесието много лесно може да бъде нарушено. Клиничните белези на дехидратацията при възрастните хора са свързани дълго време с прояви от страна на нервната система -- намаляване на умствената и физическата работоспособност, обърканост, нарушения на концентрацията и вниманието, умора и главоболие. Първи сигнал на организма за недостиг на вода по принцип е жаждата, но при възрастните хора тя се появява късно. Целта на проучването е да се изследват плазмените и интраеритроцитните (RBC) нивa на Na и плазмения осмолалитет при здрави възрастни индивиди (над 80 години). Изследвани са група възрастни индивиди над 80 г. (80-102 г., n = 21) и са сравнени с контролна група здрави лица (20-60 г., n = 60). Нивата на Na са измерени с пламъков фотометър -- FLM-3 Radiometer, а плазменият осмололалитет -- c осмометър Knauer. Плазменият Na е в референтни граници, но с тенденция към значимо повишаване (р < 0,05) в сравнение с контролната група. Подобни са и промените в плазмения осмолалитет. В същото време концентрацията на интраеритроцитния Na е значимо по-ниска при здравите възрастни в сравнение с контролната група. Въпреки че при здравите възрастни индивиди плазмените концентрации на Na са нормални, налице e тенденция към дехидратация. Затова препоръчваме контролиран адекватен воден прием, създаване на навици за прием на течности, балансирано хранене и внимателно приложение на диуретици (ако се наложи).

Ключови думи: воден баланс, възрастни индивиди, Na плазмено ниво, Na интраеритроцитно ниво, електролити, дехидратация, воден прием

 

EPIDEMIOLOGICAL SURVEY ON SEASONALITY OF MUMPS
M. Karcheva


Summary. Seasonality is the periodicity associated with the seasons -- spring, summer, autumn, winter and takes place within a year. Seasonality is one of the most salient epidemiological features. Seasonal patterns in the distribution of air-drop infections are relatively well studied. Available data show that they are distributed mainly in the colder months. In particular, mumps shows winter-spring seasonality. The aim of this study was to analyse the seasonality of mumps in seven districts of northern Bulgaria for the period 2000-2008. We used data of the monthly regional distributions obtained from the Regional Inspectorates for Protection and Control of Public Health, and applied the method of ordinary means. It was found that under conditions of mass immunoprophylaxis, isolated cases of mumps were recorded throughout the year. The classic winter-spring seasonality was not confirmed. However, the seasonal factor complex influences the course of the epidemic disease process.

Key words: mumps, seasonality, epidemiology

 

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF HPLC METHOD
FOR DETERMINATION OF OCTOCRYLENE UV-FILTER
IN SUNSCREENS (SINGULARLY AND IN COMBINATION
WITH 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR, OCTYL METHOXYCINNAMATE AND OCTYL SALICYLATE CHEMICAL UV FILTERS AS WELL AS WITH PHYSICAL UV FILTERS ZINC OXIDE AND TITANIUM DIOXIDE)

A. Tachev, D. Chohadzhieva and N. Vasileva

Summary. So far, no referent method has been reported for determination of octocrylene UV filter in sunscreens. The aim of this study is to develop and validate an HPLC method for determination of octocrylene UV filter in sunscreen formulations (singularly and in combination with 4-methylbenzylidene camphor, octyl methoxycinnamate and octyl salicylate chemical UV filters as well as with physical UV filters zinc oxide and titanium dioxide). HPLC method has been developed and subsequently validated for determination of octocrylene UV filter in sunscreen products, which is applied both singularly and in combination with 4-methylbenzylidene camphor, octyl methoxycinnamate and octyl salicylate chemical UV filters as well as with physical UV filters zinc oxide and titanium dioxide. The method is based on the effective chromatographic separation of UV filters according to their retention times, at combined presence in the cosmetic product and following quantitation of each UV filter versus calibration curve of certified referent substance by the method of external standard. A total of 58 tests were carried out, on which the following parameters were examined: linear range from 0,25 mcg/cm3 to 100 mcg/cm3 (from 0,13 to 50,00%); limit of detection (LOD) -- 0,05%; limit of quantitation (LOQ) -- 0,15%; working range from 0,30 mcg/cm3 to 100 mcg/cm3 (0,15 до 50,00%); repeatability -- in 5% octocrylene -- standard deviation (SD) -- 0,0377%; reproducibility -- in 5% octocrylene -- relative standard deviation (RSD) -- 0,77%, under conditions of repeatability; analytical yield of 1% octocrylene concentration in the cosmetic product -- 99,80% (96,00-104,00%), at 2% -- 99,00% (97,00-101,00%) and at 5% -- 99,90% (98,00-102,00%). The proposed HPLC method development and validation is rapid, precise and accurate, which is useful for the routine determination of octocrylene UV filter in sunscreen products.

Key words: ultra-violet filters, sunscreens, validation

 

CHARACTERISTICS OF WATER BALANCE IN ADULTS
V. Тоdorova and V. Madjova


Summary. The base of nutritional pyramid in adults is taken up by water as well. The adequate intake of fluids is extremely important for the organism. In healthy adults, the water and electrolyte balance is preserved, but the possibilities for adaptation are strongly limited, that’s why the equilibrium can be easily disturbed. The clinical features of dehydratation in adults for a long period are connected with manifestations from the nervous system -- decrease of mental and physical activities, confusion, cognitive disturbances, tiredness and headache. Basically, thirst is the first signal of water shortage in the organism but in older people it appears later. The aim of the study is to estimate plasma and intraerythrocyte levels of Na and plasma osmolality in healthy old people (over 80 years). We studied a group of old individuals over 80 years (80-102 y, n = 21) and compared them with a control group of healthy adults (20-60 y, n = 60). The levels of Na are examined by flame photometry -- FLM-3 Radiometer аnd plasma osmolality -- with osmometer of Knauer. Plasma levels of Na are in the referent ranges but with a tendency of significant elevation (р < 0,05) in comparison with control group. The changes in plasma osmolality are similar and at the same time the RBC concentration of Na is significantly lower in the healthy adults than in the control group. Although plasma levels of Na are normal in healthy adults, there is a tendency of dehydration. We recommend a controlled adequate water intake, teaching healthy water drinking habits, balanced eating and careful treatment with diuretics (if necessary).

Key words: water balance, adults, Na plasma level, Na intraerythrocyte level, еlectrolytes, dehydratation, water intake

КЛИНЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

МАСКИРАНАТА ДЕПРЕСИЯ В АМБУЛАТОРНАТА ПСИХИАТРИЧНА ПРАКТИКА --  ПОУЧИТЕЛНИ СЛУЧАИ
В. Николов(1) и В. Стоянова(2)


(1)Клиника по психиатрия, МБАЛПН „Св. Наум”, (2)Психиатрична клиника, УМБАЛ „Александровска” -- София

Резюме. Маскираната депресия обикновено е скрита зад някои субективни оплаквания, като чувство на задух, гадене, липса на апетит, загуба на тегло, болки в гърба, запек. В на­стоя­що­то проучване са описани 4 показателни случая, които илюстрират депресивни състояния, про­ти­чащи предимно със соматични симптоми.

Ключови думи: скрита депресия, маскирана депресия, соматични оплаквания

MASKED DEPRESSION IN AMBULATORY PSYCHIATRIC PRACTICE -- DEMONSTRATIVE CASES
V. Nikolov and V. Stoyanova


Summary. Masked depression is usually hidden behind some subjective complaints such as breathlessness, nausea, anorexia, weight loss, back pain, constipation. In this study, four demonstrative cases are described, illustrating depression occurring primarily with somatic symptoms.

Key words: hidden depression, masked depression, somatic complaints, somatoform disorders

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР
Д. Терзиев(1) и Н. Полнарева(2)


(1)Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска” -- София, (2)Катедра по психиатрия, Медицински факултет, Медицински университет -- София

Резюме. Разстройствата от аутистичния спектър, взаимозаменяемо обозначавани и като первазивни разстройства на развитието, включват социо-комуникативни дефицити и ог­ра­ни­че­ни и репетитивни действия, поведения и интереси. Отсъстващото социално съотнасяне, де­фицитът на свързаното внимание, ограничените функции на комуникацията и отклоненията на комуникативните актове по форма са значими подлежащи затруднения. С възрастта засегнатите деца се развиват комуникативно и социално -- до различна степен в отделните случаи -- но в ограниченията, наложени от наличното разстройство. Оценката, която включва, но е по-широка от диагнозата, се осъществява от специализирани мултидисциплинарни екипи. Интервенциите в широк смисъл са мултимодални, биопсихо­со­ци­ал­ни и мултиинституционални. Те зависят от възрастта и развитийния потенциал на децата. В дет­ска и юношеска възраст обикновено включват интеракционни и поведенчески терапии, осо­бено в ранна предучилищна възраст; специализирана психологична, логопедична и педагогична помощ; подкрепа и интервенции в системите на училището и социалното осигуряване.

Ключови думи: разстройства от аутистичния спектър, аутистично разстройство, оценка, интервенции

 

ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ИЛИ ДРУГИ ЛЕКАРИ
Д. Радойнова(1) и В. Маджова(2)


(1)УНС по съдебна медицина и деонтология, (2)Катедра по обща медицина, Медицински университет -- Варна

Резюме. Практиката показва често наличие на различни грешки при неправомерното издаване на съобщения за смърт, предимно в доболничната медицинска помощ. Това води до различни проблеми, вкл. и необходимост от ексхумация. Настоящият обзор представя нормативната уредба, правилата за издаването на съобщения за смърт, както и най-често срещаните проблеми в медицинската работа.

Ключови думи: съобщение за смърт, нормативна база

 

НИСКИ ДОЗИ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ -- МЕДИЦИНСКО ПРИЛОЖЕНИЕ И ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ
Ек. Петкова(1), В. Грудева(2) и В. Хаджидекова(3)


(1)Медицински колеж, МУ -- Пловдив, (2)УНСБАЛ „Св.Екатерина”  -- София, (3)НЦРРЗ -- София

Резюме. Настоящата разработка дава сведение за откритието на източниците на йонизиращи лъчения, тяхното приложение за медицински цели и получаваните ниски дози.

Ключови думи: йонизиращо лъчение, дози, ефекти

AUTISM SPECTRUM DISORDERS
D. Terziev and N. Polnareva


Summary. Autism Spectrum Disorders used synonymously with Pervasive Developmental Disorders consist of disorders with mainly socio-communicative deficits, and restricted and repetitive activities, behaviors and interests. Lacking social referencing, deficit in the joint attention, restricted communicative functions and deviated forms of communicative acts are some of the significative underlying impairments. Afflicted children develop communicatively and socially -- to different degree in individual cases -- but in the limits imposed by the disorder. The assessment -- which is wider than the diagnosis -- is performed by multidisciplinary teams. Interventions are multimodal, biopsychosocial and multi-institutional, and depend on the age and the developmental potential of children. In childhood and adolescence, the interventions typically include interactionally and behaviorally oriented therapies, especially in the early preschool age; specialized psychological support, speech-therapy and pedagogical work; supports and interventions provided by school and social welfare systems.

Кey words: autism spectrum disorders, autistic disorder, assessment, interventions

 

PROBLEMS AND DIFFICULTIES IN ISSUING A DEATH CERTIFICATE BY FAMILY PHYSICIANS AND OTHER DOCTORS
D. Radoinova and V. Madjova.


Summary. Practice shows that there are different mistakes in illegally issuing of death certificates especially in outpatient medical units. It leads to different problems including the necessity of exhumation. This survey presents the legal bases, the rules in issuing death certificates and the most common problems concerning this aspect of the medical work.

Кey words: death certificates, legal basis

 

LOW DOSES OF IONIZING RADIATION -- MEDICAL APPLICATION AND POSSIBLE EFFECTS
Ek. Petkova, V. Grudeva and V. Hadzhidekova


Summary. This article provides information about the discovery of sources of ionizing radiation, their use for medical purposes and received lower doses.

Key words: ionizing radiation; doses; effect


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти