ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

2/2010
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
СЛЕД АВАРИЙНО ОБЛЪЧВАНЕ С 239P
U
Ж. Джунова

НЦРРЗ

Резюме. Проблемът с аварийното облъчване е актуален през последните години в контекста на вероятността за използване на източници на йонизиращо лъчение в терористични атаки. Водещите специалисти по радиационна защита в света признават, че не са готови за адекватен отговор. Централен въпрос от подготовката за реагиране на медицинската общност е изработване на алгоритъм за насочена и бърза сортировка на пострадалите. Настоящата публикация разглежда нашия опит в диагностиката на пострадали при аварии с 239Pu. Резултатите показват, че данните от хематологичните изследвания могат да бъдат използвани за диагностика на аварийно облъчени лица. На основата на получените данни е възможно разработването на алгоритми за точно определяне на времето, в което да се изследват съответните показатели.

Ключови думи: йонизиращо лъчение, аварийно облъчване, хематологични изследвания

HEMATOLOGICAL CHANGES AFTER RADIATION INCIDENT WITH 239Pu
J. Djounova

Summary. The problem with radiation emergency is an important topic in the last few years, in the context of probability for using ionizing radiation in terrorist attacks. Leading specialists in radiation protection admit that they are not ready with an adequate answer. Central point in the preparedness of the medical society is the producing of an algorithm for fast and proper triage of the injured. This publication presents author’s experience in the diagnostics of the injured during accidents with 239Pu. The results show that the data from hematologic analyses can be used for diagnostics of injured people. The received results enable the elaboration of algorithms for fixing the correct time for investigation of the respective parameters.

Key words: ionizing radiation, radiation accident, hematology analyses

 

ОЦЕНКА НА ЛИЕЗОН КОНСУЛТАТИВНАТА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНА В АМБУЛАТОРЕН КАБИНЕТ КЪМ КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ, УМБАЛ ”АЛЕКСАНДРОВСКА”
В. Стоянова1, В. Миланова1, В. Николов2
и Г. Генчев3

1Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”
2Клиника по психиатрия, УСБАЛПН „Св. Наум”
3Катедра по медицинска информатика и биостатистика, МУ - София

Резюме. Консултативната - лиезон, психиатрия е все още с неясен статут, особено у нас, но със сериозен принос в диагностиката и терапията на психични и психологични проблеми, съпътстващи соматичните заболявания в многопрофилните болници. Целта на настоящото проучване е да се проследи и обобщи амбулаторната консултативна дейност на психиатричния кабинет към Клиника по психиатрия при УМБАЛ „Александровска” за двугодишен период. Дизайнът на проучването е натуралистичен, като ретроспективно се оценяват проведените консултации за периода 01.2008-12.2009 г. и тяхното разпределение по диагнози и насочващи клиники. Данните са обработени със SPSS 17.0.1. Резултатите показват, че лиезон дейността на кабинета е приблизително 18% от цялата амбулаторна дейност, като има изразена тенденция за нарастване. Средната възраст на пациентите с коморбидност между психични и телесни заболявания е значимо по-висока от средната възраст на пациентите само с психични проблеми, без актуална соматична патология (р < 0,001). Преобладава градското население (р < 0,05), а жените са два пъти повече от мъжете. Най-често поставяните диагнози са от рубриката F40-48 на МКБ-10, а най-често насочващите за консултативен преглед клиники са: неврология, кардиология, алергология и ендокринология. В заключение, амбулаторната лиезон консултативна дейност е от съществено значение при поведението и лечението на соматичните, в това число и неврологични, заболявания, като най-често срещаната патология е от тревожно-невротичния, свързан със стрес и соматоформни разстройства регистър.

Ключови думи: консултативна психиатрия, соматични заболявания, психични заболявания, коморбидност

EVALUATION OF CONSULTING LIAISON ACTIVITY, CARRIED OUT AT AMBULATORY CONSULTING ROOM IN PSYCHIATRIC CLINIC – UNIVERSITY HOSPITAL “ALEXANDROVSKA”
V. Stoyanova, V. Milanova, V. Nikolov and G. Genchev

Summary. Consulting liaison psychiatry is still with unclear status, especially in Bulgaria, but with a serious contribution to the diagnosis and treatment of psychiatric and psychological problems, concomitant somatic diseases in general hospitals. The aim of this study is to monitor and summarize the work of ambulatory consultation office in Psychiatric Clinic - University Hospital “Alexandrovska” over a two-year period. The design of the study was naturalistic. There were retrospectively estimated consultations for the period 01.2008-12.2009, and their distribution by diagnosis and referring clinics. The data were processed with SPSS 17.0.1. The activity of the liaison office accounted for approximately 18% of all ambulatory activities, showing a growing trend. The average age of patients with comorbidity between mental and physical illnesses was significantly higher than the average age of patients with mental health problems only, without actual somatic pathology (p < 0.001). Urban population predominated (p < 0.05), and women were two times more than men. Most diagnoses belonged to section F40-48 of ICD-10 and the most referring clinics were: neurology, cardiology, endocrinology and allergy clinics. In conclusion: Ambulatory liaison consultation activity is essential for approach and treatment in somatic disorders, including neurological diseases. The most common pathology are stress-related anxiety conditions and somatoform disorders.

Key words: consulting psychiatry, somatic diseases, mental illness, comorbidity

 

ПОГЛЕД ВЪРХУ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА, СОЦИАЛНО-БИТОВИТЕ УСЛОВИЯ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ ПРИ ДЕЦА С АЛКОХОЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ
А. Лукова

Психиатричен сектор, Клиника „Токсикология”, МБАЛСМ ”Н. И. Пирогов” - София

Резюме. Представено е систематизирано проучване на отравяния с алкохол при деца в училищна възраст. Анкетирани са 137 участници - 77 момчета и 60 момичета, на възраст от 12 до 17 години, лекувани в Клиниката по токсикология на МБАЛСМ “Пирогов” за периода 2007-2008 г. Училищната среда предлага определени образци на поведение на децата в стремежа да се формират такива важни качества за междуличностните отношения, като доброжелателност, готовност за сътрудничество, отношение на уважение към собствената личност и личността на околните. В периода на подрастване липсата на свободно пространство за детската активност и нужди може да доведе до повишена агресивност. Изключително важен е и контролът от страна на родителите върху интересите, свободното време и приятелската среда на децата.

Ключови думи: деца/училищна възраст, алкохол/отравяне, социална среда

SCHOOL ENVIRONMENT, SOCIAL - LIVING CONDITIONS AND LEISURE IN CHILDREN WITH ALCOHOL INTOXICATION
A. Loukova

 

Summary. Presented is a systematic study of alcohol poisoning in children of school age. Respondents were 137 participants - 77 boys and 60 girls aged 12 to 17 years treated in the Clinic of Toxicology MHATEM Pirogov for 2007-2008. School offers certain behavior patterns of children in the desire to form such important qualities of interpersonal relations as kindness, willingness to cooperate, respect oneself and others. Growing up with lack of free space for child activity and needs may lead to increased aggression. Extremely important is the control of parents over the interests, leisure and friend environment of children.

Key words: school children, alcohol/poisoning, social environment

 

МЕДИКО-СОЦИАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА БИТОВИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ РОМСКИЯ ЕТНОС В БЪЛГАРИЯ

П. Петров

Клиника по акушерство и гинекология, МБАЛ „Св. Мина” - Пловдив

Резюме. В статията се разглеждат битовите условия при ромския етнос и тяхното отражение върху здравното състояние. Само една пета от попадналите в изследването роми са заявили, че живеят в собствени жилища. Още по-малък е процентът на заявилите, че семейството им обитава самостоятелно жилище. Най-често ромите у нас споделят дома си с роднини, като в най-голям брой от случаите това са семействата на техните деца или родители. Голяма част от жилищата не отговарят на никакви хигиенни и санитарно-битови норми. Близо две трети от анкетираните жени споделят, че семействата им живеят в лоши и много лоши жилищни условия, което е и предпоставката за по-високата заболяемост при тях.

Ключови думи: роми/проблеми, семейство, образование, брак, възраст, жилище/хигиена, санитарно-битови условия

MEDICO-SOCIAL CHARACTERISTICS OF LIVING CONDITIONS OF ROMA ETHNOS IN BULGARIA
P. Petrov

Summary. Only a fifth of the Roma people included in the survey said they live in their own homes. Even less is the percentage of Roma who have stated that the family inhabits self-contained housing. Most of Roma in Bulgaria share their home with other relatives, in the largest number of cases these are families of their children or parents. Much of Roma housing does not meet any sanitary and hygienic living standards. Nearly two-thirds of women surveyed said that their families live in poor and very poor housing conditions.

Key words: roma/problems, family, education, marriage, age, housing/sanitation, health and living conditions

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

ПАРАДОКСИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
Р. Златанова-Великова и Т. Златанова

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София

Резюме. Основна фигура в системата на първичното здравно обслужване е общопрактикуващият лекар (ОПЛ). Една от основните му дейности, включени в основния пакет първична извънболнична медицинска помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК, е осъществяването на задължителните профилактични прегледи. В статията са проучени нормативните документи, регламентиращи провеждането на тези прегледи при лица над 18 години. Представено е съотношението между отпуснатите и необходимите регулативни стандарти на един ОПЛ за осигуряване на качествена и справедливо разпределена медицинска помощ. Разгледани са три практики за първична извънболнична медицинска помощ, като е анализирано какво би се получило с регулативните им стандарти за медико-диагностична дейност, ако се осъществят профилактични прегледи на всички регистрирани в пациентската им листа задължително здравноосигурени лица.

Ключови думи: профилактични прегледи, амбулаторна практика за първична извънболнична медицинска помощ/парадокс, регулативни стандарти

BULGARIAN HEALTH CARE PARADOXES – OBLIGATORY PROPHYLACTIC EXAMINATIONS OF PERSONS OVER 18 YEARS
R. Zlatanova-Velikova and T. Zlatanova

 

Summary. General practitioner (GP) is the major participant in the system of primary health care. One of its main activity included in the basic package of primary health care, guaranteed by the budget of the National Health Insurance Fund (NHIF), is the mandatory preventive examinations implementing. The legal documents setting out the performance of these examinations in subjects over 18 years are considered in the article. The authors examined the relationship between allocated and required regulatory standards for GP to provide qualitative and fairly distributed medical care. Three practices for primary outpatient medical care were been considered, and there was analyzed, what would be achieved with regulatory standards for medical-diagnosis activities, if prophylactic examinations of all insured patients registered in the list would be implemented.

Key words: preventive examinations, ambulatory practice for primary heath care/paradoxes, regulatory standards

 

РЕГУЛИРАНЕ НА ПАЗАРНАТА ДЕЙНОСТ
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Ст. Спиридонов

МБАЛ „Хигия” – Пазарджик

Резюме. Анализиран е процесът на навлизане на пазарните принципи и механизми в българското здравеопазване през последните няколко години. Движеща сила на това явление е стремежът към икономическа ефективност и качество на здравните услуги. Пазарът на здравни услуги в различни европейски страни и области на медицината се развива неравномерно. Пазарът в здравеопазването сам по себе си без надлежно регулиране и контрол не е в състояние да осигури необходимото качество на медицинската помощ.

Ключови думи: пазарна дейност, регулация, качество на здравните услуги

MARKET REGULATION ACTIVITIES
IN HEALTH CARE

St. Spiridonov

 

Summary. The author analyzes the process of introduction of market principles and mechanisms into Bulgarian health care system in the last few years. The driving force behind this phenomenon is the pursuit of economic efficiency and quality of health services. Health services market is developing unevenly in different European countries and fields of medicine. Without the adequate regulation and control, the healthcare market itself, is not able to provide the necessary quality of medical care.

Key words: market activities, regulation, quality of health services

 

ОБЗОРИ
REVIEWS

ОЦЕНКА НА РИСКА И КОРЕКЦИЯ
НА ДИСЛИПИДЕМИЯТА ЗА ПЪРВИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Е. Кинова и А. Гудев

Клиника по кардиология, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - София

Резюме. Сърдечно-съдовите заболявания продължават да са водеща причина за преждевременна смърт и инвалидизация в световен мащаб. Докато ролята на статините за вторична профилактика на сърдечно-съдовите усложнения е доказана, тяхното значение за първична превенция е в по-малка степен утвърдено. Данните от последните проучвания и метаанализи са убедителни. Статините значително подобряват преживяемостта и намаляват големите сърдечно-съдови и мозъчносъдови усложнения при хора без изявени сърдечно-съдови заболявания, но с рискови фактори, без значение от пола, възрастта и наличието на захарен диабет. Тези индивиди не трябва да бъдат лишавани от ползата на дългосрочното лечение със статини, като в практиката може да бъде използвана дори фиксирана доза, преценена според индивидуалния риск.

Ключови думи: статини, сърдечно-съдов риск, първична превенция

RISK ASSESSMENT AND LIPID MODIFICATION FOR PRIMARY PREVENTION
OF CARDIOVASCULAR DISEASE

E. Kinova and A. Goudev

Summary. Cardiovascular disease continues to be the leading cause of premature death and disability in the world. While the role of statins for secondary prevention of cardiovascular events is well established, their role in primary prevention is less clinically approved. Recent studies and meta-analyses showed convincing results. Statin use was associated with significantly improved survival and reduction in major cardiovascular events in patients without established cardiovascular disease but with cardiovascular risk factors, regardless of gender, age and diabetes. These patients should not be denied the benefits of long term statin use, even if the statin dose was fixed and based on individual risk.

Key words: statins, cardiovascular risk, primary prevention

 


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти