ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

2/2009
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ РИСК
М. Дякова и Л. Иванов
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София
Резюме. Настоящата публикация разглежда актуалната картина на мениджмънта на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) в България от гледна точка на системния анализ, включващ вход, процес, изход и обрат­на връзка на системата. Проведено е описателно, срезово епидемиологично проучване на българската попу­лация в три етапа за периода 2004-2007 г. Първият етап – “вход”, представя основните сърдечно-съдови рискови фактори и абсолютния риск на представителна извадка от българското градско население. Вторият етап – “процес”, разглежда подлежащите рискови фактори, мениджмънта на времето и лечение­то на извадка от хоспита­ли­зи­рани лица с остър миокарден инфаркт (ОМИ). Третият етап – “изход”, анали­зи­ра здравното състояние, към­плайънса и промените в стила на живот на извадка от лица, пре­живе­ли ОМИ. Въз основа на получените ре­зул­тати и в сравнение с национални и международни данни е пред­ло­жен „Модел за мениджмънт (управление) на сърдечно-съдовите заболявания в България” според принципите на Новото обществено здраве.

Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, системен анализ, управление на риска, профилактика, здравна политика

MODEL FOR CARDIOVASCULAR RISK MANAGEMENT
M. Dyakova and L. Ivanov
Summary. A systematic analysis on contemporary management of cardiovascular diseases (CVD) in Bulgaria, comprising the input, process, output and feedback of the system, is a subject of the present publication. A three-stage observational, cross-sectional epidemiological study was performed for the period 2004-2007. The first stage, “input”, has revealed the main cardiovascular risk factors and absolute cardiovascular risk of a representative sample of the Bulgarian urban population. The second stage, “process”, has represented the cardiovascular risk factors, time management, treatment and case-fatality of a hospital sample with acute myocardial infarction (AMI). The third stage, “output”, has analysed the health status, compliance and lifestyle changes of a sample of AMI patients. Based on the results, “Model for cardiovascular disease management in Bulgaria”, according to the principles of the New public health, has been proposed.

Key words: cardiovascular disease, systematic analysis, risk management, prevention, health policy

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

КЪМПЛАЙЪНС ПРИ ЛИЦА, ПРЕЖИВЕЛИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ – РЕАЛНОСТИ И ПРЕПОРЪКИ
М. Дякова
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме. Успешният мениджмънт на рисковите фактори и на сърдечно-съдовия риск при пациент, преживял остро сърдечно-съдово заболяване, и неговото възстановяване изискват комплексни и продължителни ин­тер­венции в сравнение с преките рeхабилитационни мероприятия и медикаментозна терапия. Успехът на изхода от заболяването зависи също така и от осигуряването на съгласието и сътрудничеството на па­циента за спазване на предписаното лечение и препоръки, т.нар. къмплайънс. Оценката на здравното със­тоя­ние и на начина на живот на лица, преживели ОМИ, разкрива недостатъчни здравни знания и слаб към­плайънс на пациентите при спазване на първоначално назначената терапия. Настоящата статия раз­кри­ва също и съвременните стандарти и европейски препоръки за мениджмънт на кардиоваскуларния риск и на вторичната профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Дискутират се и резултатите от няколко европейски проучвания.

Ключови думи: къмплайънс, кардиоваскуларен риск, мениджмънт, остър миокарден инфаркт, вторична профилактика

COMPLIANCE IN PATIENTS WHO HAVE GONE THROUGH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION – RE ALITIES AND RECOMMENDATIONS
M. Dyakova
Summary. Successful cardiovascular risk management in patients, who have gone through acute myocardial infarction (AMI) and subsequent recovery, requires complex and time-consuming interventions, when compared to immediate therapeutic and rehabilitation procedures. Successful outcome depends also on patient’s agreement and cooperation in adhering to administered treatment and recommendations, i.e. patient’s compliance. The evaluation of health status and lifestyle of patients, who have gone through AMI, has revealed insufficient health knowledge and poor compliance in adhering to initially administered therapy. The article also presents contemporary standards and European guidelines for cardiovascular risk management and cardiovascular disease secondary prevention. Results from several studies are discussed.

Key words: compliance, cardiovascular risk, management, acute myocardial infarction, secondary prevention

РОЛЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ

Г. Форева
Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина”,
Медицински университет – Пловдив
Резюме. Световната здравна организация (2002) определя палиативните грижи като подход, който по­до­б­ря­ва качеството на живот на пациентите с животозастрашаваща болест и техните семейства. Семейните лекари са медицинските професионалисти, които са добре подготвени за обгрижване на терминални пациенти, тъй като техният тренинг е насочен към развитие на умения и познания, необходими за лечението на здравни проблеми, свързани с всяка система на човешкото тяло. Целта на настоящото изследване е да се проучи ролята на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) по отношение на организацията на палиативните грижи (ПГ). Използван е методът на разширено търсене по следните критерии: ключовата фраза “палиативни грижи и общопрактикуващ лекар”; период от 01.01.1998 до 01.01.2009 година; пълнотекстови публикации на английски език. Материал за изследване е базата данни PubMed Central. Намерени са сто и девет пълнотекстови публикации. Групирани и анализирани са четиридесет и седем публикации, в които ОПЛ са респонденти или тяхната роля по оказване на ПГ се оценява индиректно от пациенти и близките им или от други медицински специалисти. В 65% от публикациите се проучва и обсъжда организационният аспект на ПГ, което е тема и на настоящия обзор. Публикациите от различни страни показват утвърденото място на ОПЛ при оказване на ПГ в общността както на национално ниво, така и при реализиране на местни инициативи чрез включването на ОПЛ във функционални или формални мултидисциплинарни екипи. Статиите посочват и трудностите, които имат ОПЛ при този тип ор­га­ни­зация. Специално внимание се отделя на обучението. Въпрос на националните здравни системи е как ролята на ОПЛ в оказването на ПГ ще бъде реализирана в нейния организационен аспект в интерес на пациента, неговите близки и обществото.

Ключови думи: палиативни грижи, роля на общопрактикуващия лекар, управление на грижите за пациента

FAMILY PHYSICIAN’S ROLE IN  PALLIATIVE CARE
G. Foreva
Summary. The World Health Organization (WHO) defines palliative care as an approach for improving quality of life of patients with life‑threatening disease and of their families. Family physicians are the medical professionals, who are well‑prepared for care delivery to terminally ill patients, as their training has been directed toward developing of skills and knowledge needed for the treatment of all system-organ health disorders. The aim of the present study is to evaluate the role of general practitioners (GPs) with respect to the organization of palliative care (PC) delivery. The method of extended data search was applied. As source material, the search covered 109 Pub Med Central database full-text articles for the period 01.01.1998‑01.01.2009; “palliative care and the general practitioner” was used as a key phrase of the search. Forty seven publications, in which the GPs were respondents or their role in PC delivery was indirectly evaluated by patients, their family members or medical specialists, were grouped and analysed. In 65% of the publications, the organizational aspect of PC delivery, a target issue of the present review, was studied and discussed. The publications from different countries have proved the significant role of GPs in community‑directed delivery of PC, on both national and local level, through GPs inclusion into functional or formal multidisciplinary teams. The articles have also revealed the difficulties faced by the GPs with this type of organization. Special attention is given to GPs training. It has been concluded that the organizational aspect of GPs role in PC delivery is an issue of further clarification by the national health systems.

Key words: palliative care, physician’s role, family practice, patient care management

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Д. Шопов
МБАЛ – Хасково
Резюме. Документът HS1-A2 на CLSI – САЩ, (модел на система за управление на качеството за здравеопазване, 2004 г.) дава възможност на всяко лечебно заведение (ЛЗ) да внедри система за управление и непрекъснато подобрение на качеството, чиято същина е насочена към пациента, и включва стратегия на планиране, вземане на колективни решения, мониториране, подобрение и преглед на оперативните процеси, прилагани като степени на възходяща спирала. Реализирани стъпка по стъпка, те могат да оси­гу­рят преминаване на ЛЗ през етапитне на установяване на контрол, поддържане, непрекъснато подо­бре­ние и управление на качеството, както и управление на разходите за качество и цялостно управление на качеството – най-високото ниво в йерарархията на административното управление на качеството.

Ключови думи: лечебни заведения, управление на качество, качество в здравеопазването

QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE FACILITIES
D. Shopov
Summary. The document HS1-A2 of CLSI, USA (a model of a quality management system in health care, 2004) gives the opportunity for each health establishment to introduce a quality management system for continuous improvement of quality, whose essence is directed to patient. It involves strategy planning, collective decision‑making, monitoring, improvement and review of operative processes, applied as turns of an ascending spiral system. If implemented step by step, these can provide the health establishment successful development through the stages of control establishment, maintenance, continuous improvement and management of quality, as well as quality cost management and total quality management, the latter being the highest level in the hierarchy of the administrative quality management.

Key words: health facilities, quality management, quality in health care

ОБЗОРИ
REVIEWS

ЛАЙМСКАТА БОЛЕСТ – ВАЖЕН ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ
В. Дойчева1, Т. Димитрова1 и Х. Одисеев2
1Катедра „Епидемиология”, МУ – София
2Национален център по заразни и паразитни болести – София
Резюме. Лаймската болест е комплексно заболяване на кожата, ставите, нервната система и други ор­га­ни и системи. Заразяването става след инфектиране на индивида със спирохетата Borrelia burgdorferi. Детето и възрастният развиват инфекцията след ухапване от кърлеж от вида Ixodes. Всяка проява на болестта може да бъде установена като самостоятелно проявяващ се проблем, без да влиза в комбинация с други клинични симптоми на болестта. Превенцията се осъществява в ендемичните огнища чрез системен надзор и изтребване на кърлежовата популация. Засега не се използва ефективна ваксина срещу заболяването.

Ключови думи: лаймска болериоза, кърлежи, B. burgdorferi, епидемични огнища, превенция

LYME DISEASE – AN IMPORTANT MEDICAL PROLEM
V. Doycheva, T. Dimitrova and H. Odiseev.
Summary. Lyme disease is a complex disorder affecting the skin, joints, nervous and other organic systems. The child or adult develops the infection caused by the spirochete Borrelia burgdorferi after biting by a tick of the Ixodes genus. Each clinical sign may be observed as an isolated manifestation, not necessarily combined with the other clinical symptoms of the disease. In endemic areas, prevention is possible through systematic control and removal of the tick population. No efficient vaccine is yet available.

Key words: Lyme borreliosis, Borrelia burgdorferi, ticks, endemic areas, prevention

УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАНСПЛАНТИРАН БЪБРЕК
М. Любомирова
Клиника по нефрология, МБАЛ „Александровска” – София
Резюме. От образните изследвания бъбречната ехография е високоинформативен, бърз, неинвазивен и пре­цизен метод за изследване и динамично проследяване на трасплантата. Доплеровото изследване – colour Doppler (CD), pulse wave Doppler (PWD) и power Doppler (PD), дава прецизна оценка на кръвотока на присадката.

Ключови думи: доплерова ултрасонография, трансплантация на бъбрек

ULTRASOUND EXAMINATION OF A TRANSPLANTED KIDNEY
M. Lubomirova.
Summary. Ultrasound is the principal imaging technique used for evaluation of the transplant and has the advantage of safely imaging the structure of the graft and its perfusion without the need of intravenous contrasting. High resolution phased array transducers (operating at 3 to 5 MHz) with colour doppler imaging (CDI) and pulsed doppler (PD) capabilities are required.

Key words: doppler colour ultrasonography, pulsed doppler ultrasonography, kidney transplantation

НАЙ-ЧЕСТИ ФАКТОРИ, ВОДЕЩИ ДО СЕДАЛИЩНО РАЖДАНЕ
П. Петров1 и Е. Караславова2
1Отделение „Акушерство и гинекология”, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
2Катедра „Социална медицина и обществено здраве”, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Повишаването на гестационния срок значимо понижава честотата на седалищните раждания. Mного от плодовете, установили се първоначално в седалищно предлежание, с наближаването на термина претърпяват спонтанно верзио и заемат главично предлежание. Освен гестационният срок върху често­та­­­та на седалищните предлежания оказват влияние и редица други фактори, като поредност на бре­мен­ностите, мултипаритет, многоплодие, маточни тумори, аномалии, положение на плацентата, предходни седа­лищни раждания и др.

Ключови думи: седалищно раждане, седалищно предлежание, честота, предразполагащи фактори, гестационна възраст

MOST COMMON FACTORS LEADING TO BREECH DELIVERY
P. Petrov and E. Karaslavova.
Summary. An increase in gestational age significantly reduces the incidence of breech deliveries. As the term date approaches, many of the foetuses in initial breech presentation undergo spontaneous version and occupy head presentation. Besides gestational age, the rate of breech presentations depends on a number of other factors such as consecution of pregnancies, multiparity, plural gestation, uterine tumors, abnormalities, placental position, previous breech deliveries, etc.

Key words: breech delivery, breech presentation, incidence, preconditions, gestational age

 

СЪВРЕМЕННА ДИАГНОЗА НА СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ
П. Петров
Отделение „Акушерство и гинекология”, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. Навременното диагностициране на седалищното предлежание разкрива несравнимо по-големи въз­можности за оказване на акушеро-гинекологична помощ и дава възможност за предприемане на мерки за пре­дотвратяването му. Откриването на седалищното предлежание едва след започването на родилния процес винаги е свързано с по-висок родов травматизъм и повишен риск както за майката, така и за плода. При съвременните възможности на диагностичната медицина късното доказване на предлежанието може да бъде определено само като непростим пропуск от страна на водещия женската консултация или не­хай­но отношение от страна на жената към собствената бременност.

Ключови думи: диагностика, седалищно предлежание, палпация, ултразвуково изследване, рентгеново изследване

MODERN DIAGNOSTICS OF BREECH PRESENTATION
P. Petrov
Summary. Timely diagnosing of breech presentation reveals unprecedented opportunities for providing obstetric-gynaecologic assistance and measures for preventing breech delivery. Diagnosing of breech presentation after the start of the labor process is always associated with higher delivery traumatism and increased risk for both mother and foetus. In terms of modern medical diagnostic possibilities, late proof of breech presentation may be only defined as an unforgivable omission on the part of the obstetrician or as woman’s careless attitude towards her own pregnancy.

Key words: diagnostics, breech presentation, palpation, ultrasonography, radiolography


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти