ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

Брой 2/2008
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЛАТЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ
ПРИ СПЕЦИАЛИСТ

Ц. Петрова-Готова(1), Т. Златанова(1), Р. Златанова-Великова(2), Г. Комитов(3)
и С. Генев(3)
(1)Катедра по икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - - София
(2)Катедра по здравен мениджмънт, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - - София
(3)Национална здравноосигурителна каса
Резюме. Въведената здравноосигурителна система в страната ни беше изградена по модела „об­ще­ствено договаряне”, при който периодично се сключва споразумение (Национален рамков договор - - НРД) между обществения фонд за задължително здравно осигуряване (Националната здравноосигурителна каса - - НЗОК) и съсловните организации на лекари и стоматолози (Български лекарски съюз и Български стоматологичен съюз) за качеството, обемите и цените на предоставяните здравни услуги. В статията са представени резултати от анкетно проучване при пациенти, посещаващи общопрактикуващ лекар, свързано с тяхната нагласа към платените прегледи при специалист в случаите, когато не получават на­­­пра­в­­ление от своя личен лекар. За целите на проучването е разработен модел на директно заплащане на лекаря от пациента на стойността на специализираната здравна услуга при 90% възстановяване на разходите от осигурителните фондове. При обсъждане на конкретните резултати трябва да се имат предвид и да се съобразят определени фактори и условия, при които се осъществява пре­­доставянето на здравни услуги в извънболничната помощ към настоящия момент: липсата на държавна субсидия в извънболничната помощ; отсъствието на нормативно утвърдени правила, касаещи управлението и финансирането на извънболничната помощ; липсата на възможности за кон­трол от страна на пациентите върху качеството и обема на здравната помощ, която ползват, и др.

Ключови думи: обществено мнение, пациенти, общопрактикуващи лекари, платен преглед при специалист

PUBLIC OPINION ON FEE-CHARGED SPECIALIST CONSULTATIONS
S. Petrova-Gotova, T. Zlatanova, R. Zlatanova-Velikova, G. Komitov and S. Genev.
Summary. The health system introduced in our country has been based on the model of „social agreement“, according to which, each year, the public mandatory health insurance fund (National Health Insurance Fund) and the professional organizations of medical doctors and dentists (Bulgarian Medical Association and Bulgarian Dental Association) reach an agreement on the quality, quantity and prices of health services offered to public. In this article, we present the results of a poll survey conducted among patients visiting their general practitioners. They were questioned about their attitude towards fee-charged specialist consultations when they were not given a free redirection from their general practitioner (GP). For the purpose of the survey, a new payment model was developed according to which the patients would be reimbursed by the Insurance Funds for 90% of the money they had been charged for a specialist consultation. When discussing the exact results, we have to point out the specific factors and conditions that influence the primary health care: lack of government subsidy for primary health care and normatively established rules related to management and funding of primary health care; lack of possibilities for patient control on the quality and quantity of health care they used.

Key words: public opinion, patients, general practitioner, fee-charged specialist consultations

ВЛАГА И ПЛЕСЕН В ЖИЛИЩНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И РЕСПИРАТОРНИ ПРОБЛЕМИ
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Т. Антова, Г. Цолова, И. Янева и Р. Димитрова
Национален център по опазване на общественото здраве - - София
Резюме. Настоящото изследване проучва връзката между наличието на влага/плесен в жилищните помещения и респираторната симптоматика при децата. Обхванати са 5970 деца на възраст 7-11 год. от 5 населени места в България (София, Асеновград, Враца, Силистра, Кърджали). За получаването на необходимата информация са използвани анкети с въпроси за респираторните оплаквания и заболявания при децата; рисковите фактори, произтичащи от начина на живот; социално-битовия статус, вредните навици, храненето, факторите на жилищната среда и др. Обработката на данните е извършена с помощта на статистическия софтуер STATA. Резултатите от изследването показват, че експозицията на влага/плесени провокира здравословни проблеми при децата, което налага предприемането на съответни профилактични мерки с оглед подобряване на тяхното здраве.

Ключови думи: влага, плесен, респираторни оплаквания, астма, бронхит

HUMIDITY AND MOULD IN LIVING PREMISES AND RESPIRATORY PROBLEMS
IN CHILDHOOD

T. Antova, G. Tsolova, I. Yaneva and R. Dimitrova.
Summary. This survey aims to study the relationship between presence of humidity/mould in living premises and children’s respiratory symptoms. The studied group consisted of 5970 children aged 7-11 from 5 Bulgarian towns (Sofia, Asenovgrad, Vratsa, Silistra, Kardzhali). In order to collect the necessary information questions concerning respiratory complaints and diseases in children; risk factors outlined by lifestyle; social and living status, hazardous habits, nutrition, factors of the living environment etc. were used. The data were processed by statistical software STATA. The results showed that the exposure to humidity/mould provoked health problems in children. Those findings impose the undertaking of relevant preventive measures with a view to improving children’s health.

Key words: humidity, mould, respiratory complaints, asthma, bronchitis

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ СТАТУС - - РИСКОВ ФАКТОР ЗА РЕСПИРАТОРНИ ОПЛАКВАНИЯ ПРИ ДЕЦАТА
Ж. Стайкова(1), Т. Антова(2) и Г. Цолова(2)
(1)РИОКОЗ – Кърджали
(2)Национален център по опазване на общественото здраве - - София
Резюме. Настоящото изследване има за цел да проучи ролята на социално-икономическия статус (СИС) като рисков фактор за респираторни оплаквания при децата. Обхванати са 1200 деца на възраст от 7 до 11 години в рамките на трансверзално епидемиологично проучване, проведено в района на град Кърджали. Информацията за респираторните оплаквания при децата и СИС индикаторите е получена чрез попълнени от родителите въпросници. Зависимостите между детското здраве и рисковите фактори са оценени чрез логистичен регресионен анализ при контролиране влиянието на редица потенциални замъгляващи фактори. Резултатите от проучването показват слаба тенденция за паралел между социалния градиент и респираторните оплаквания, която се изразява чрез позитивни зависимости не само с респираторната симптоматика, но и с диагностицираните от лекар по-сериозни дихателни заболявания при децата на безработните в сравнение с децата на работещите родители. Получените данни подкрепят връзката между социално-икономическия статус и респираторните оплаквания при децата.

Ключови думи: деца/респиратони оплаквания, родители/образование, професия, заетост

THE SOCIO-ECONOMIC STATUS - - A RISK FACTOR FOR RESPIRATORY COMPLAINTS AMONG CHILDREN
J. Staikova, Т. Аntova and G. Tsolova.
Summary. The current article discusses the role of socio-economic status (SES) as a risk factor for respiratory complaints among children. A total of 1200 children aged between 7 and 11 years were surveyed within a cross-sectional study in the town of Kardzhali. Data of respiratory complaints among children and SES indicators were collected by self-reported questionnaires. The associations between respiratory complaints among children and risk factors were analyzed using logistic regression, through controled variables for several potentail confoundign factors. Associations between SES, defined by parental education, occupation and employment and all studied respiratory disorders were found. A weak tendency to parallelism beween social gradient and respiratory disorders expressed in positive associations between parental employment status and both respiratory symptoms and overt, more serious respiratory diseases among children was observed. The results from the present study support in the hypothesis of relationship between social status and respiratory complaints among children.

Key words: children/respiratory complaints; parents/education, occupation, employment

СМЪРТНОСТ В БЪЛГАРИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Г. Цолова, Н. Василевски и П. Димитров
Национален център по опазване на общественото здраве - - София
Резюме. По методика на R. Peto и сътр. е направена оценка на смъртността, дължаща се на тю­тю­нопушенето (TAF - - tobacco attributable fraction), в страната за периода 1970-2002 г., по възрастови групи и пол, от всички причини за смърт и избрани класове болести, и нозологични форми. Оцен­ката е извършена чрез определяне на относителните рискове при отделните нозологични еди­ници и SIR (smoking impact ratio). Резултатите показват, че при мъжете най-висок дял имат смъртните случаи, дължащи се на тютюна, при рака на белия дроб, следвани от общия дял на злокачествените новообразувания, болестите на органите на кръвообращението, болестите на дихателната система, а при жените съответно - - от рак на белия дроб, болести на органите на кръвообращението, болести на дихателната система и злокачествени новообразувания. Динамиката на показателя за смъртността, дължаща се на тютюна, общо и от избраните причини, при мъжете и жените е възходяща до 64-годишна възраст, по-силно изразена е за болестите на органите на кръвообращението. И при двата пола показателите за смъртност, дължаща се на тютюнопушенето, са най-високи във възрастта 45-64 години. Данните показват, че загубите за обществото и отделните лица, включително пушачите, са огромни. Това налага разработването на профилактични мерки на популационно и високорисково ниво за контрол на тютюнопушенето с участието на цялото общество.

Ключови думи: смъртност по причини, тютюнопушене

TOBACCO-ATTRIBUTABLE MORTALITY IN BULGARIA
G. Tsolova, N. Vasilevski and P. Dimitrov.
Summary. The tobacco-attributable fraction (TAF) in Bulgaria was estimated according to the method of R. Peto et al. for the period 1970 - - 2002 by age groups and gender, and by all causes of death and selected disease classes and nosologic forms. The estimate was made by determining the relative risks for separate disease entities and Smoking Impact Ratio (SIR). The results showed that the largest portion of tobacco-attributable mortality in males belonged to lung cancer cases, followed by these to total malignant neoplastic cases, the diseases of circulatory system organs and diseases of respiratoy system and in females - - to lung cancer cases, the diseases of circulatory system organs, diseases of respiratory system and malignant neoplastic cases. Total TAF and TAFs by the selected causes demonstrated upward trend among males and females by the age of 64 years, more pronounced in the diseases of circulatory system. TAFs were highest in the age group 45-64 years for both genders. The reported data indicate that losses for society and the individual person, including smokers, are huge. This necessitates the development of population and high-risk group tobacco control interventions with participation of the whole society.

Key words: cause-specific mortality, tobacco smoking

МЕНИНГИТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ HAEMOPHILUS INFLUENZAE
Ц. Дойчинова
Клиника по инфекциозни болести,
УМБАЛ - - Плевен
Резюме. Настоящото проучаване включва 7 болни с бактериален менингит с етиологичен причинител H. influenzae. Всички пациенти са деца на възраст от 8 месеца до 3 години. Заболяването се характеризира с остро начало (5 болни; 71,42%), интоксикационен синдром (6 деца; 85,71%), горен диспептичен синдром (7 деца; 100%) и менинго-радикуларен синдром (МРС) (7 деца; 100%). Ликворният синдром е с умерена протеинорахия х = 1,73 g/l, плеоцитоза х 8333 х 106/l Leuc. с преобладаване на полиморфонуклеарите до 0,76; ниска ликворна захар х 0,98 mmol/l. Проведена е комплексна терапия – етиологична, патогенетична и симптоматична. Използваните антибиотици са цефалоспорини III генерация Ceftriaxon и Cefdazidim.

Ключови думи: бактериален менингит, H. influenzae, МРС, latex аглутинация

HAEMOPHILUS INFLUENZAE MENINGITIS
Ts. Doichinova.
Summary. This survey includes 7 patients with bacterial meningitis, caused by the etiological agent H. influenzae. All of the patients were children aged between 8 months and 3 years. The typical manifestations of the disease were acute beginning (5 patients; 71,42%), intoxication syndrome (6 children; 85,71%), upper dyspeptic syndrome (7 children; 100%) and MRS (7 children; 100%). The liquor syndrome exhibited moderate proteinorrhachia х = 1,73 g/l, pleocytosis х 8333 х 106/l Leuc with predominant polymorphonuclears 0,76, low liquor sugar х 0,98 mmol/l. We conducted a complex therapy – etiological, pathogenetic and symptomatic. We used antibiotics from the III generation of cephalosporins Ceftriaxon and Cefdazidim.

Key words: bacterial meningitis, H. influenzae, MRS, latex agglutination

СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ АНАЛИЗ НА ТРАВМАТИЧНИТЕ УВРЕДИ ПРИ ТЕЖКО ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ С АВТОБУС
Вил. Доков(1), И. Стоянов(2), В. Доков(3) и Ст. Чуров(2)
(1)Катедра по съдебна медицина и деонтология, Медицински университет - - Варна
(2)Отделение по съдебна медицина, МБАЛ - - Русе
(3)Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет – Варна
Резюме. Изследвани са уврежданията на 28 загинали при ПТП, от които 19 (65.87%) лица от мъжки пол на средна възраст 37 год. и 9 (32.14%) лица от женски пол на средна възраст 39 год. Съотношението между тях е 3.11:1. Най-честите увреди са счупванията на ребрата - - 20 (17.25%), удавяне - - 17 (15.17%), разкъсвания и контузии на белия дроб - - 13 (11.6 %). При анализа на уврежданията на 12 ранени на средна възраст 28 год. се установи съотношение между половете 1:1. Сред увредите при ранените най-често се наблюдават счупванията на ребрата - - 4 (16%), контузно-разкъсните рани - - 4 (16%), и счупванията на раменната кост - - 3 (12%). Като най-чести се установяват тежките телесни повреди - - при 5 (41.66%) случая, леките телесни повреди се наблюдават при 4 (33.33%) случая и средните телесни повреди – при 3 (25%) случая. Съотношението между загиналите и ранените е 2.33:1.

Ключови думи: пътнотранспортни произшествия, пътнотранспортна травма, автобусна травма

FORENSIC MEDICINE ANALYSIS OF INJURIES IN A SEVERE ROAD TRAFFIC ACCIDENT WITH AN BUS
W. Dokov, I. Stoyanov, V. Dokov and St.Churov. 
Summary. The injuries of 28 perished have been studied, of whom 19 (65.87%) males of average age 37, and 9 (32.14%) females of average age 39, the ratio between them being 3.11:1. The most common injuries were broken ribs 20 (17.25%), drowning 17 (15.17%), and lacerations and contusions of the lungs 13 (11.6%) The analysis of the injuries of 12 wounded, whose average age was 28, showed a ratio between the genders of 1:1. Among the injuries of the wounded persons, the most common were broken ribs: 4 (16%), contusion-laceration wounds: 4 (16%), and broken humeri: 3 (12%). Severe bodily injuries were the largest number: 5 cases (41.66%), mild bodily injuries were observed in 4 cases (33.33%), and moderate bodily injuries in 3 cases (25%). The ratio between perished and wounded was 2.33:1.

Key words: road traffic accident, traffic injuries, autobus trauma

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КЛИНИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ
Л. Спасов
Университетска болница „Лозенец” - - София
Резюме. Статията разглежда основни клинични и организационни проблеми в трансплантационната медицина. За тази цел са анализирани трансплантационните процедури в Университетска болница „Лозенец” за периода 2004-2007 г. Изследвани са тежестта на състоянието на пациентите преди трансплантацията, усложненията в следтрансплантационния период и се аргументира значението на въвеждането на критерии за оценка и мениджмънт на клиничното състояние на пациентите при трансплантацията на органи.

Ключови думи: бъбречна трансплантация, чернодробна трасплантация, клиничното състояние/тежест, критерии за оценка

CRITERIA FOR ASSESSMENT OF THE CLINICAL STATUS OF PATIENTS ELIGIBLE FOR ORGAN TRANSPLANTATION
L. Sрasov
Summary. The article discusses basic clinical and organizational problems of the transplantation medicine. For this purpose the transplantation procedures in the University hospital “Lozenets” for the period of 2004-2007 are analyzed. Patients are evaluated for high perioperative risk. The preoperative clinical status and unexpected postoperative complications are identified. Arguments are given for the need of evaluation criteria of patient’s status and management of transplantation as а part of the initial inpatient assessment.

Key words: kidney transplantation, liver transplantation, clinical status/criteria for evaluation

КЛИНИЧНИ И ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПСИХИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ, ЛЕКУВАНИ В ПСИХИАТРИЧНАТА КЛИНИКА НА УМБАЛ ”АЛЕКСАНДРОВСКА” ЗА 4-ГОДИШЕН ПЕРИОД
В. Стоянова(1), С. Кръстев(1), Р. Владимирова(1), Г. Генчев(2) и В. Миланова(1)
(1)Клиника по психиатрия - - УМБАЛ “Александровска”
(2)Секция по медицинска информатика и биостатистика, Медицински университет - София
Резюме. Целта на настоящото проучване е да се оценят клинико-демографски преминалите през стационара пациенти, с оглед прецизиране на причините за хоспитализация и ролята на болничното лечение в процеса на боледуване. Проучването е с натуралистичен дизайн, като ретроспективно се оценяват демографски всички преминали през клиниката пациенти за 4-годишен период от време. Диагностичната им принадлежност се определя съгласно критериите на МКБ-10. Приблизително 50% от пациентите, постъпили за лечение, са на възраст до 40 год. Най-често поставяната диагноза е шизофрения (различните подтипове), следвана от депресия и биполярно афективно разстройство. Налице е значима корелация между възраст и диагноза (хи квадрат, р < 0.001), като психозите от шизофренния кръг и острите психози се срещат преобладаващо във възрастта до 30 год., а при шизоафективните и чистите афективни разстройства преобладаващата възрастова група е между 31 и 50 год. Депресивното разстройство е изместено в посока на по-зрялата възраст - - между 51 и 70 год. Значима връзка се установява и между пол и диагноза (хи квадрат, р < 0.001). Шизофренните психози се срещат повече при пациенти от мъжки пол, докато афективните разстройства - - уни- и биполярно разстройство, се срещат повече при жени. Психичните разстройства, налагащи стационарно лечение, засягат младата възраст. Те са предимно психози от шизофренния кръг и се срещат по-често при мъже, следвани от афективните разстройства, които са по-чести при жени.

Ключови думи: психични заболявания, хоспитализиране, пол, възраст, демография

CLINICAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF MENTALLY ILL PATIENTS, TREATED IN PSYCHIATRIC CLINIC, “ALEXANDROVSKA” UNIVERSITY HOSPITAL FOR
A 4-YEAR PERIOD

V. Stoyanova,  S. Krastev, R. Vladimirova, G. Genchev and V. Milanova.
Summary. The aim of the present study is to assess clinically and demographically all patients passed through the Clinic with a view to specify causes for hospitalization and the role of inpatient treatment in disease process. The study has naturalistic design, so all hospitalized patients were assessed demographically for a 4-year period. They were diagnosed according to ICD-10 criteria. Approximately 50% of hospitalized patients were aged up to 40 years. The most common diagnosis was Schizophrenia (various subtypes), followed by Depression and Bipolar disorder. There was a significant correlation between age and diagnosis (chi-square, р < 0.001) as schizophrenic and acute psychosis were met prevalently up to the age of 30 years while schizoaffective and pure affective disorders predominated between 31-50 years of age. The depressive disorder occurrence was shifted in the direction of an older age - - 51-70 years. Significant relation was also found between gender and diagnosis (chi-square, р < 0.001). Schizophrenic disorders were met more frequently in males, whereas affective disorders – uni- and bipolar were more common in females. Mental diseases requiring hospitalization affect the young age. They are mainly schizophrenic psychosis in males, followed by affective disorders in females.  

Key wards: mental illness, hospitalization, sex, age, demography

ОБЗОРИ
REVIEWS

ПРОГРЕС В КОНТРОЛА НА МОРБИЛНАТА ИНФЕКЦИЯ В ГЛОБАЛЕН АСПЕКТ,
В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН И БЪЛГАРИЯ

З. Михнева(1), Т. Димитрова(2) и Хр. Одисеев(1)
(1)Национален  център по заразни и паразитни болести
(2)Катедра по епидемиология, МУ - - София
Резюме. Представени са данни от процеса на контрола, лабораторната диагностика и елиминацията на инфекцията от морбили в глобален мащаб, в Европейския регион и в България, както и постигнатите успехи в тези области. България е страна, в която не са регистрирани местни случаи на морбили от 2002 г. и заболяемостта е нулева. От 2003 г. Националната референтна лаборатория е член на Европейската лабораторна мрежа Measles/Rubella Laboratory Network и изпълнява Националната програма “Елиминация на морбили и вродена рубеола 2005-2010”, като провежда серологичен контрол на всеки суспектен за фебрилно-обривно заболяване случаи на жени в детеродна възраст и деца с вродени малформации до 1 год., съгласно приоритетните цели на СЗО/ЕРБ.

Ключови думи: комбинирана морбили-паротит-рубеола ваксина, елиминация на морбили, фебрилно-обривен синдром, ELISA-IgM тест

PROGRESS IN GLOBAL MEASLES CONTROL, IN THE EUROPEAN REGION
AND BULGARIA

Z. Mihneva, T Dimitrova and H. Odisseev
Summary. Data of monitoring, laboratory case confirmation and policy of Glogal Measles elimination including, European region and Bulgaria as well as achieved successes are presented. In our country a stage of Measles elimination since 2002 has been establish. Since 2003 the National reference laboratory has been a member of the European Measles/Rubella Laboratory Network`and has performed the National programme for measles and congenital rubella Elimination 2005-2010. Serological confirmation of each measles suspected case as well as monitoring of high risk groups: women in childbearing-age, and up to 1 year-aged children with congenital malformation are performed according to the WHO/ERB priority aims. In 2005, 2006 and 2007 measles importation from China and Ukrainian was detected in the country.

Key words: MMR vaccine coverage, measles elimination, febrile-rash syndrome, ELISA-IgM test


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти