ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

Брой 2/2007
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ПРОМОЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРЪЗКА
С ХРАНЕНЕТО ПРИ ЗДРАВИ И БОЛНИ

Р . Асенова

Катедра „Здравни грижи”, МУ – Пловдив

Резюме. Промоцията на здравето е една от важните области на превантивната медицина и е неделима част от дейността на общопрактикуващия лекар (ОПЛ). Общата медицинска практика е благоприятна среда за промоционна дейност по храненето. Целта на проучването е да се установят видът и количеството на промоционните дейности по храненето, извършвани от ОПЛ. Беше проведено пряко наблюдение на 30 ОПЛ от Пловдив. Установи се, че промоционната и здравнообучителната дейност по храненето заема приоритетно място в работата на ОПЛ. Най-честият повод за провеждане на дейности, свързани с храненето, са били хроничните заболявания (артериална хипертония, захарен диабет и др.). Качеството на храните е била най-малко дискутираната тема – 2.7%.

Ключови думи: общопрактикуващи лекари, промоция на здравето, обща медицинска практика, хранене

HEALTH PROMOTION BY GENERAL PRACTITIONERS CONCERNING DIET
IN HEALTHY SUBJECTS AND PATIENTS

R. Asenova
Summary. Health promotion is one of the main areas of preventive medicine and an inseparable part of general practitioner's activity. General practice offers optimal conditions for promotional activity concerning nutrition. The aim of the study was to establish the type and quantity of preventive activities performed by the general practitioners in the practice. A direct observation of 30 GPs from Plovdiv city was conducted. It was found that the promotive and health educational activity concerning nutrition takes a priority place in the activity of the GPs. The most frequent reasons for discussion were the socially significant diseases – hypertension, diabetes. The food quality was the less discussed topic – 2.7%.

Key words: general practitioners, health promotion, general practice, nutrition

СЕРУМНИ НИВА НА ХОМОЦИСТЕИНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ
НА СЪРЦЕТО – РИСКОВ ФАКТОР ЛИ Е ХИПЕРХОМОЦИСТЕИНЕМИЯТА ?

М
. Бончева , Д . Димов и В . Костова
УБ “ Лозенец” – София

Резюме. През последните години се натрупаха много, но до известна степен противоречиви данни за необходимостта от изследване на серумния хомоцистеин при скрининг на рисковите фактори за сърдечно-съдовите заболявания. Горната граница на референтните стойности на серумния хомоцистеин се съобщава с вариращи стойности, като същевременно е силно зависима от храненето и местоживеенето на изследваната популация. Нашата цел беше да определим серумните концентрации на хомоцистеина при пациенти с ИБС, преминали през кардиологичните кабинети и Клиниката на болница “Лозенец” за периода 2003-2005 г., както и при контролна група здрави лица. Изследвани са 206 болни, от които със стабилна стенокардия – 70, с нестабилна стенокардия – 65, и с ОМИ – 71 (116 мъже и 87 жени), както и 25 здрави контроли. Използвани са реактиви, контроли и калибратори на AxSYM Abbott Analyzer. 73.5% от изследваните болни бяха със стойности над 14 m mol/L tHcy. 26.5% от пациентите бяха със стойности под 14 m mol/L tHcy. Здравите мъже и жени бяха със стойности между 6.7 и 11.6 m mol/L tHcy. При нито един от изследваните болни хиперхомоцистеинемията не присъства като самостоятелен рисков фактор. Вероятно в съчетание с натрупаните съдови промени тя допринася за последващото тромбообразуване.

Ключови думи:
хомоцистеин, рисков фактор, исхемична болест на сърцето

PLASMA HOMOCYSTEINE LEVELS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE – IS HYPERHOMOCYSTEINEMIA A RISK FACTOR?
M. Boncheva, D. Dimov and V. Kostova.

Summary. Only limited data exist regarding the effect of homocysteine levels on outcome of patients with coronary artery disease (CAD). Prothrombotic and proinflammatory effects are associated with elevated homocysteine levels. The homocysteine plasma concentration was assessed in 206 patients (Cardiology Clinic – Lozenetz Hospital) with CAD, using AxSYM Abbott tHcy Tests. 73.5% of patients had tHcy above 14 m mol/L. 26.5% of patients had tHcy below 14 m mol/l. The levels in healthy men and women were in the range between 6.7 m mol/L and 11.6 m mol/L tHcy. None of the investigated patients had hyperhomocysteinemia as the only risk factor. Probably, hyperhomocysteinemia has an added effect on thrombogenesis in these patients.

Key words: homocysteine, risk factor, coronary artery disease.

ПРОГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА НИВОТО НА ГЛИКИРАНИЯ ХЕМОГЛОБИН
(HbA1c) И КРЪВНАТА ГЛЮКОЗА ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ С ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Ф
. Григоров 1, П . Йорданова - Лалева 2, Ст . Стефанов 3 и С . Тишева
1 Клиника по кардиология и ревматология,
2 Централна клинична лаборатория,
3 Клиника по кардиология и интензивно лечение , УМБАЛ – Плевен

Резюме. Високите нива на кръвната глюкоза при хоспитализацията на болни с остър миокарден инфаркт (ОМИ), освен че са честа находка , са свързани с повишен риск за смърт независимо от наличието на захарен диабет. Не е ясно обаче дали хипергликемията при болни с ОМИ е по-силен прогностичен фактор в сравнение с дългосрочното състояние на въглехидратния метаболизъм. Целта на настоящата разработка е да се проучат връзката и прогностичната стойност на гликемията при ОМИ (оценени чрез нивото на кръвната глюкоза при хоспитализацията по повод на ОМИ) и на дългосрочното състояние на въглехидратния метаболизъм (оценено чрез нивото на НbА1с) при пациенти с ОМИ. При 109 болни с ОМИ проспективно е проучена връзката между нивото на кръвната глюкоза при постъпването в болницата и нивото на НbА1с със смъртността. При включените в проучването лица са изследвани кръвната глюкоза при хоспитализацията, НbА1с, холестеролът, триглицеридите, КФК, КФК-МВ, креатининът, микроалбуминурията и е измерена левокамерната фракция на изтласкване (ФИ). Оценена е преживяемостта на 30-ия ден след хоспитализацията по повод на ОМИ. При анализа на факторите, влияещи на сърдечно-съдовата смъртност, е използвана множествена регресия. През време на проследяването от сърдечно-съдови причини са починали 16 (14.7%) от включените в проучването 109 болни с ОМИ. Установена е значима връзка между нивото на кръвната глюкоза при хоспитализацията, ФИ и сърдечно-съдовата смъртност. При болните с ОМИ нивото на кръвната глюкоза при хоспитализацията, а не НbА1с, е добър прогностичен показател за сърдечно-съдовата смъртност. Гликемията при ОМИ, а не дългосрочното състояние на въглехидратния метаболизъм, показва връзка с прогнозата при ОМИ. Повишените нива на кръвната глюкоза при хоспитализацията по повод на ОМИ вероятно не само отразяват състоянието на остър стрес, но може би също са и маркер за неблагоприятна прогноза и нарушен въглехидратен метаболизъм, указващ нуждата от подходяща интервенция.

Ключови думи: остър миокарден инфаркт, кръвна глюкоза при хоспитализацията, гликиран хемоглобин, прогноза

PROGNOSTIC VALUE OF ADMISSION PLASMA GLUCOSE AND HbA1c IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
F. Grigorov, P. Yordanova-Laleva, St. Stefanov and S. Tisheva
Summary. High admission blood glucose levels after acute myocardial infarction are common and are associated with an increased risk of death in subjects with and without diabetes. Whether hyperglycaemia in patients with AMI is a more important prognostic factor than prior long-term glucose metabolism, is unknown. The aim of the study was to investigate the prognostic value (influence) of acute (plasma glucose determined on admission) and long-term (HbA1c) glycemic state in patients with AMI. We prospectively studied the relationship between admission plasma glucose, HbA1c and mortality in 109 patients with AMI. Admission plasma glucose and HbA1c, cholesterol, triglycerides, KFK and KFK-MB, creatinine, microalbuminuria were measured in patients hospitalized for acute myocardial infarction. Left ventricular ejection fraction also was measured in the studied patients. Patient survival was evaluated on 30th day after admission. We analysed predictors of cardiovascular mortality following AMI by applying multivariate statistics (Cox proportional hazard regression model). During follow-up, 16 (14.7%) of 109 recruited patients died from cardiovascular events. There was a significant association between blood glucose on admission, ejection fraction and cardiovascular mortality in a multivariate Cox proportional hazard regression model. High blood glucose on admission but not HbA1c is a good and independent prognostic indicator in patients with AMI. Acute rather than the chronic pre-existing glycometabolic state is related with prognosis after AMI. It seems that an elevated admission plasma glucose level not only reflects an acute stress, but also may be a marker of disturbed glucose metabolism associated with a worse prognosis and requires appropriate intervention.

Key words: acute myocardial infarction, blood glucose on admission, glycosylated hemoglobin, prognosis

ТРОПОНИН Т И 30- ДНЕВЕН РИСК ОТ СЪРДЕЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦИЯ НА ST - СЕГМЕНТА

А
. Постаджиян 1 и А . Цончева 2
1 Катедра „Обща медицина”, Медицински университет – София ,
Клиника по кардиология , УМБАЛ “ Св. Анна ”
2 Катедра по клинична лаборатория и имунология,
Медицински университет – София

Резюме. Основната цел на настоящото проучване бе оценката на връзката между сърдечноспецифичния тропонин Т и риска от последващи усложнения сред болни с остри коронарни синдроми (ОКС), протичащи без елевация на ST- сегмента в рамките на 30-дневен период на проследяване. Изследването на 75 пациенти с ОКС, протичащ без елевация на ST-сегмента, показва статистически значимо по-високи нива на сърдечно-специфичния тропонин Т сред пациентите с ОКС и последващо развитие на сърдечна смърт, нефатален миокарден инфаркт и рехоспитализация поради нестабилна ангина пекторис спрямо съответните по пол, възраст и терапевтична стратегия контроли с ОКС и благоприятна клинична еволюция. Включен в много­стъпален регресионен анализ заедно с установени демографски, електрокардиографски и инструментални прогностични индикатори, cTnT е силен, независим предиктор за 30-дневния риск от сърдечна смърт и развитие на нефатален миокарден инфаркт – OR 6.71 (95% ИД 1.4 -31.1).

Ключови думи: атеросклероза, остър коронарен синдром, тропонин Т, стратификация на риска

TROPONIN T AND 30-DAY RISK OF CARDIAC EVENTS IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES WITHOUT ST SEGMENT ELEVATION
A. Postadjian and A. Tzontcheva.

Summary. The aim of this study was to assess the prognostic value of troponin T and cardiovascular risk in 75 patients with ACS without ST segment elevation. The patients with ACS and subsequent major cardiac events (cardiac death, recurrent unstable angina and myocardial infarction) within 30 days have significantly elevated levels of cardiac troponin T when compared with sex, age and therapeutic strategy matched controls with ACS and favorable clinical outcome. In a multivariate regression model fitting for baseline clinical, electrocardiographic and instrumental characteristics, cTnT is a strong and independent predictor of 30-day major adverse coronary events risk – OR 6.71 (95% CI 1.4-31.1).

Key words: atherosclerosis, acute coronary syndrome, troponin T, risk stratification

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛЮКОЗА В КАПИЛЯРНА КРЪВ С АВТ GLUCO МЕТ ER 3000
М
. Шишенков 1, Н . Томова - Димитрова 2, С . Генев 3, A. Георгиева 1
и И . Кацарска 1
1 Клинична лаборатория , V МБАЛ – София ,
2 І ПДПФЗБС – София , 3 НЗОК – София

Peзюме. Определянето на глюкозата в капилярни кръвни проби представлява от 13 до 26% от общото натоварване на клиничните лаборатории у нас. Представят се впечатленията от ABT Glucometer 3000 – РОСТ-анализатор, работещ на GOD- амперометричен принцип. В проучването се доказва добра невъзпроизводимост – СV, в четири концентрационни области с СV под 4.1% и изключително високата положителна корелационна зависимост между определянията с ABT Glucometer 3000 и рутинния за лабораторията автоматичен метод в хемолизат от капилярна кръв с хексокиназа-глюкозо 6-фосфат дехидрогеназа (r = +0.985). Хронометричните определяния изявяват средна продължителност на един работен цикъл на ABT Glucometer 3000 от 40.82 s. Авторите смятат, че освен като РОСТ-апарат ABT Glucometer 3000 може да се използва в болнични и извънболнични лаборатории. Представя се идея за организация на работата при ползване на ABT Glucometer 3000 за определяне на кръвна глюкоза в лабораторната практика.

Ключови думи: капилярна кръвна глюкоза, определяне, РОСТ, ABT Glucometer 3000, сравнение

DETERMINATION OF GLUCO­SE IN CAPILLARY BLOOD SAMPLES ON ABT GLUCOMETER 3000
M. Shishenkov, N. Tomova-Dimitrova, S. Genev, A. Georgieva and I. Katsarska.

Summary. The determination of glucose in capillary blood samples is established to be between 13 and 26% of the total workload of the clinical laboratories in Bulgaria. The autors present their experience with ABT Glucometer 3000, a POCT-analyzer, working on the GOD-amperometric principle. The study proves good unprecision – CV-s between 2.0 and 4.1%, and an exclusively high positive correlation between these results compared with the ones achieved by the laboratory routine method in hemolyzates from capillary samples - hexokinase G6PDH, r =+0,985. The chronometric investigations give 40.82 seconds – mean time of a working cycle. The autors estimate that ABT Glucometer 3000 could be used not only as a POCT analyzer, but also in hospital- and outpatient laboratories. They present their idea about the organization of the practical work with ABT Glucometer 3000 in the clinical laboratory.

Key words: capillary blood glucose, determination, POCT, ABT Glucometer 3000, comparison

АТРИБУТИВЕН РИСК . РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ
А
. Ягова
Национален център по радиобиология и радиационна защита – София

Резюме. Публикацията коментира проблема „ рак на белия дроб ” и рисковите фактори за възникването му (радиационни и нерадиационни). Използвани са публикувани данни от Националния раков регистър. Излагат се собствени проучвания за атрибутивния риск за рак на белия дроб от естествения радиационен фон в зависимост от пола и възрастта. Изчисленията са извършени с помощта на рискови коефициенти за заболяемост по Thompson. Показано е, че на фоновото облъчване се дължат от 4 до 15% от случаите на рак на бронхите и белия дроб. Инхалирането само на радон и на дъщерните му продукти е рисков фактор за около 1/3 от всички случаи на рак на белия дроб, които са свързани с радиационния фактор. Атрибутивният риск от фоновото облъчване е близо 3 пъти по-висок при жените, отколкото при мъжете, като нараства при мъжете след 40-годишна възраст.

Ключови думи: белодробен рак, разпространение, рискови фактори, радон, атрибутивен риск

ATTRIBUTIVE RISK. RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT OF LUNG CANCER
A. Yagova
Summary. The author of this paper considers the problem of lung cancer and the risk factors for its arising (radiation and non-radiation). Published data of the National cancer register are used. Own investigations about the attributive risk for lung cancer of the natural radiation background dependent on sex and age are exposed. The calculations are performed with help of risk coefficients of incidence according to Thompson. It is shown that 4-15 percent of the cases of lung cancer are due to the background radiation. Inhaling only radon and its daughterly products is a risk factor for nearly 1/3 of all lung cancer cases that are associated with the radiation factor. The attributive risk of the background radiation is nearly 3 times higher for women in comparison with men. The risk increases for the men above 40 years of age.

Key words: lung cancer, incidence, risk factors, radon, risk attributive

ЕФЕКТЪТ НА ДОПЛЕР В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА
Е
. Петкова 1, Н . Трайкова 1, В . Пройчев 3, Й . Костадинова 1, Б . Кузманов 1,
Г . Хаджидеков 4, М . Недева - Петкова 2 и И . Трайков 2
1 МК при МУ – Пловдив,
2 МФ при МУ – Пловдив ,
3 МФ при ТУ – Ст . Загора ,
4 Университетска болница „ Лозенец”

Резюме. В исторически аспект основите на ултразвуковата доплерова диагностика са поставени през 1842 г. от С. А. Doppler. През последните години се наблюдава значително развитие и усъвършенстване на доплеровите методи. В настоящата статия представяме кратка история на развитието и възможностите на доплеровите диагностични техники.

Ключови думи: ултразвук, ефект на Доплер, доплерова сонография

DOPPLER EFFECT IN MEDICAL PRACTICE
E. Petkova, N. Traykova, V. Proychev, Y. Kostadinova, B. Kuzmanov, G. Hadzhidekov,
M. Nedeva-Petkova and I. Traikov

Summary. The principles of the Doppler sonography were founded in 1842 by C. A. Doppler. During the last years, a considerable progress and improvement of Doppler methods was registered. In the article, we present a brief history of the development and possibilities of Doppler diagnostic techniques.

Key words: ultrasound, Doppler effect, Doppler sonography

ЕДНОГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С ВЪТРЕСТАВНО ПРИЛОЖЕНИЕ
НА НАТРИЕВ ХИАЛУРОНАТ (HYALGAN) ПРИ ОСТЕОАРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА

К
. Яблански
Клиника по кардиология и ревматология, УМБАЛ “Георги Странски” – Плевен

Резюме. Целта на проучването е да се проследи и оцени клинично отдалеченият (едногодишен) ефект на вътреставно апликирания препарат Hyalgan в един курс от 5 последователни апликации. Обект на проучването са 47 болни (31 жени и 16 мъже) с клинично и рентгенологично установена гонартроза, на възраст между 41 и 76 години. Средната продължителност на заболяването е 2.6 години. Изключени са възпалителни, системни, автоимунни или други заболявания като причина за ставната симптоматика. Болката е оценявана по визуална 10-степенна аналогова скала. Проследени са още и наличието на спонтанна болка, обемът на движение на ставите, допълнителният прием на аналгетични препарати (Paracetamol). Пунктирани са общо 49 коленни стави. Медикаментът е прилаган вътреставно еднократно седмично. Броят на проведените апликации в една става е от 3 до 5. Амбулаторното наблюдение обхваща период от 12 месеца. Значимо клинично подобрение на болковата симптоматика се отчита при 39 от всички болни (82.9%). Усреднените стойности на отчетената двигателна болка в началото на проучването са 69.1±7.3 mm и съответно 33.6±3.5 mm на 12-ия месец след проведеното лечение. Спонтанна болка са имали 21 пациенти (44.7%) в началото и само 4 (8.5%) в края на периода. Намалява приемът на обезболяващи медикаменти по време на лечението и след него. Промените в обема на движение на ставите и в обиколката им не търпят статистически достоверни разлики в началото и в края на периода (p>0.05). Терапевтичният ефект се отчита като много добър, а също така се наблюдава и много добра поносимост към прилагания препарат, при липса на значими странични ефекти за периода на наблюдението.

Ключови думи: Hyalgan, остеоартроза, колянна става

ONE-YEAR FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH INTRAARTICULAR APPLICATION OF SODIUM HYALURONATE (HYALGAN) FOR OSTEOARTHROSIS OF THE KNEE JOINT
K. Yablanski
Summary. The aim of the study was to monitor and assess in clinical settings the long-term (one-year) effect of an intraarticularly applied Hyalgan preparation in a course of 5 consecutive applications. Study subjects were 47 patients from 41 and 76 years of age
(31 women and 16 men) with clinically and roentgenologically confirmed gonarthrosis. The mean duration of the disease was 2.6 years. Ruled out were inflammatory and systemic autoimmune or other diseases as etiology of articular symptoms. Pain was assessed according to a 10-grade visual analog scale. Monitored were also the presence of spontaneous pain, the range of joint movements, any additional intake of analgetic preparations (Paracetamol). Punctured were a total of 49 knee joints. The drug was applied intraarticularly once a week. The number of applications was 3 to 5 for a joint. Outpatient follow-up encompassed a period of 12 months. Significant clinical improvement of the symptoms of pain was registered for 39 of the patients (82.9%). The averaged readings of the registered motor pain at baseline were 69.1±7.3 mm, and 33.6±3.5 mm after 12 months of treatment, respectively. Spontaneous pain had 21 patients at baseline (44.7%), and only 4 (8.5%) at the end of the period. The intake of analgetic drugs decreased during and after treatment. The changes in the range of movements and in the circumference of the joints were not subject to statistically rediable differences at baseline and at the end of the period (p>0.05). The therapeutic effect was considered very good as well as the tolerability of the applied preparation, with no significant side effects for the period of follow-up.

Key words: hyalgan, ostheoarthritis, knee joint

ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ALOXI (PALONOSETRON)
Г . Петрова и А . Иванова
Фармацевтичен факултет , МУ – София

Резюме. Представени са резултатите от сравнителна фармакоикономическа оценка на нов за българската клинична практика антиеметичен лекарствен продукт от клас 5 НТ 3-рецепторните антагонисти (сeтpoни). Целта на проучването е да се оцени стойностната ефективност на лечението с ALOXI, в сравнение с досега прилаганите лекарствени продукти от същия клас. Въз основа на анализ на клинични и фармакоикономически проучвания в Европа и САЩ са определени основните терапевтични и икономически предимства на Pаlonosetron. Остойностени са разходите за българската терапевтична практика, които се оказват най-ниски при ALOXI (Palonosetron). В сравнение с алтернативните медикаменти от този клас с ALOXI (Palonosetron) се постига удължаване на периодите на ремисия, намалява се продължителността на хоспитализацията, не са необходими допълнителни клиниколабораторни изследвания и се понижава рискът от повторна хоспитализация, което спестява значителни разходи на здравните заведения.

Ключови думи: 5 НТ 3- рецепторни антагонисти, сетрони, антиеметична терапия, Palonosetron

PHARMACOECONOMIC EVALUATION OF ALOXI (PALONOSETRON)
G. Petrova and A. Ivanova
Summary. There are presented the results of the pharmacoeconomic evaluation of a new for the Bulgarian therapeutic practice antiemetic medicinal product, belonging to the 5 НТ 3 receptor antagonists (setrones). The aim of the study is to evaluate the cost-effectiveness of the therapy with ALOXI (palonosetron) in comparison to the other setrones which are already in use. On the basis of the clinical and pharmacoeconomy data from studies carried out in Europe and in the USA, the main therapeutic and economic advantages of palonosetron are evaluated. The expenditures are calculated for the Bulgarian therapeutic practice, and costs for one successfully treated patient appear to be the lowest with palonosetron (ALOXI). Compared to the alternative products, in the group with ALOXI a longer remission is achieved, the hospital stay is shorter; there is no need of additional laboratory tests, and the risk of re-hospitalisation is decreased which saves hospital costs.

Key words: 5 НТ 3-receptor antagonists, setrones, antiemetic therapy, palonosetron

ОБЗОРИ

REVIEWS

МЕТАБОЛИТНИЯТ СИНДРОМ – ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
С
. Владева
Клиника по ендокринология и болести на обмяната,
Медицински университет – Пловдив

Резюме. Метаболитният синдром представлява сложен комплекс от най-рисковите сърдечно-съдови фактори – абдоминално затлъстяване, инсулинова резистентност, хипергликемия, дислипидемия и артериална хипертония. Той е в основата на ранната сърдечно-съдова смъртност, а епидемичното му разпространение го превръща в глобална опасност за човешкото здраве. Компонентите на метаболитния синдром са добре познати на общопрактикуващия лекар, но е наложително те да се третират не поотделно, а като единна болест. Необходима е ранна профилактика чрез промяна в стила на живот и агресивно, адекватно и комплексно медикаментозно лечение .

Ключови думи: метаболитен синдром, заболяемост

METABOLIC SYNDROME – CHALLENGE TO THE GP
S. Vladeva
Summary. Metabolic syndrome is a complex of the riskiest cardiovascular factors – obesity, insulin resistance, hyperglycemia, dyslipidemia and arterial hypertension. This is the base for the early cardiovascular mortality, and its epidemic incidence turns it into a global hazard for the human health. The ingredients of metabolic syndrome are well known to the GPs, but it is necessary to be treated not individually, but as an integrated disease. Early prophylaxis through changing the lifestyle is necessary, combined with aggressive, adequate and complex medicamentous treatment.

Key words: metabolic syndrome, morbidity


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти