ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

2/2006
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ПРОБЛЕМНО БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ – НОВАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ
А. Забунов , П. Манчева , М. Делийски и В. Маджова
Катедра “Обща медицина и клинична лаборатория”,
МУ “Проф. д-р П. Стоянов” - Варна
Резюме. Съвременното ниво на технологично обновление на обществения живот рефлектира и върху процеса на обучение на студентите. Проблемно базираното обучение (ПБО) се налага все повече като алтернатива на класическото, лекционно-базирано студентско обучение. ПБО е педагогическа стратегия да се предоставят на студентите значими, контекстуални, реални житейски ситуации, като им се осигуряват ресурси, методично ръководство и помощ в процеса на обучение, и студентите придобиват необходимите знания и умения за решаване проблема на болния. Обучаваните си сътрудничат активно при изучаването на различните аспекти на здравния проблем и в предлагането на адекватни решения. ПБО е ориентирана към студента, проблемно и изследователски базирана, интегрирана, колективна система за обучение.


PROBLEM - BASED LEARNING - THE NEW PEDAGO ­ GI ­ CAL STRATEGY
Zabunov, P. Mancheva, M. Delijski and V. Madjova.
Summary
. Contemporary level of technological renovation of society reflects also student education in medical schools. Problem - based learning (PBL ) appears to be a modern alternative to the traditional, lecture-based course format. PBL is a pedagogical strategy for posing significant, contextualized, real world situations by provision of resources, guidance, and instructions to learners as they develop content knowledge and problem-solving skills. Students collaborate as they strive to create viable solutions of a problem. PBL is student-centered, problem-based, research and integrated joint medical education curriculum.

Key words: problem-based learning; education, medical/methods (source: MeSH)

ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА – РЕАЛНОСТ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ
Ж. Христов 1 и Г. Иванов 2
1 Член на общото събрание на представителите на НЗОК
2 Катедра по обща медицина - Пловдив
Резюме. Новият модел на първична медицинска помощ е най-същественият продукт на реформата в здравеопазването в нашата страна. Критичният анализ на 5-годишния период от неговото създаване установява наличието на множество проблеми в организацията , функционирането, финансирането и др. на първичната медицинска помощ, както и причините за тяхното съществуване. Това позволява да бъдат предложени и конкретни решения, които да се използват в практиката.

GENERAL MEDICAL PRACTICE - REALITY, PROBLEMS AND SOLUTIONS
Zh. Hristov and G. Ivanov.

Summary
. The new model of primary care is the most significant achievement of healthcare reform in our country. The critical analysis of the 5-year period reveals the existence of multiple problems in the organization, performance, financing, etc. of primary care as well as the reasons for these. It gives us ground to suggest some specific practical solutions.

Key words: family practice; health care reform; Bulgaria (source: MeSH)

МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА
П. Манчева, В. Маджова, М. Делийски и А. Забунов
Катедра “Обща медицина и клинична лаборатория”,
МУ “Проф. д-р П. Стоянов” — Варна
Резюме . Подобряването на качеството на живот (КЖ) е един от основните критерии за оценка на ефективността на работата в здравната система и цели да докаже подобряването на здравния статус, функционалната дееспособност, психо-социалното благополучие и удовлетвореността на пациентите. В този смисъл определянето на КЖ на индивида, особено в общата практика, добива по-важно значение, отколкото оценката чрез стандарти, медицинска ревизия и т. н. Пациентската удовлетвореност дава представа предимно за психо-социалните и етичните аспекти на осъществените здравни услуги, но много автори я определят като най-реалния, специфичен и чисто човешки критерий за оценка на качеството.

QUALITY OF LIFE ASSESSMENT METHODS - APPLICATION IN GENERAL PRACTICE
P. Mancheva, V. Madjova, M. Delijski and A. Zabunov.
Summary
. Quality of life is a basic criterion for the Health Care System effectiveness, indicative of the improvement of patients' health status, functional activity, psychosocial well-being and satisfaction.Thus the individual quality of life assessment, especially in general practice, is more important, compared to the use of standards, medical revision, etc. Patients' satisfaction represents primarily the psychosocial and ethical aspects of utilized health services, while most authors define it as the only real, specific and purely humane indicator for quality assessment.

Key words: quality of life; family practice (source: MeSH)

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ С РЕСУРСИ ЗА ЗДРАВНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЩАТА
МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

Р. Димова и Д. Димитрова
Катедра по здравни грижи и обща медицина, МУ – Пловдив
Резюме. Достъпността, наличността и разнообразието на материали за обучение имат огромно значение за ефективността и ефикасността на общата медицинска практика. Целта на представеното проучване е да се изследват дейностите за обучението на пациентите в общите медицински практики по отношение на осигуреност и количество на материали за обучение при различни целеви групи пациенти. По метода на достъпността са подбрани 48 общопрактикуващи лекари от цялата страна, а за получаване на информацията е използван анкетният метод. Проучването установи, че общите медицински практики имат ограничени по съдържание и количество печатни материали за здравно обучение. Подобно е състоянието и на материалите, предназначени за различни профилактични и скринингови програми. Повече от половината участници смятат, че публикациите във вестници и телевизионните програми са подходящ източник на информация за здравно обучение на техните пациенти, като нито един не споменава интернет. От анкетираните 54.2% (26) не разполагат с достатъчно време за здравно обучение, а при 43.8% (21) от практиките няма подходящи помещения. Половината от случаите — 50% (24) смятат, че персоналът е достатъчен на брой и притежава необходимата компетентност да извършва здравно обучение на пациентите. От анкетираните лекари 64.6% (31) са на мнение, че липсва достатъчно мотивация поради неадекватното финансиране на този вид дейности и съществуващия дисбаланс между договорни и партниращи институции.

PROVISION AND AVAILABILITY OF RESOURCES FOR HEALTH EDUCATION IN GENERAL PRACTICE
R. Dimova and D. Dimitrova.
Summary.
The accessibility, availability, and variety of educational materials are of great importance for the effectiveness and efficacy of general practice. The goal of this survey was to study current educational activities of general practices (GPs) with respect to availability and quality of educational materials for various target groups. In this study, we used a questionnaire for 48 GPs from all over the country. The results reveal that the practices lacked completely or had limited variety of printed materials and none or few leaflets about screening methods activities or prophylactic. More than half of the participants considered newspapers and television an appropriate source of health-related information for their patients, and none of the respondents mentioned Internet. 54.2% (26) out of all inquired subjects lacked time, and 43.8% (21) had no appropriate premises. 50% (24) believed that the personnel was sufficient in number and sufficient by competene to perform health education. 64.6% (31) believed that motivation was low because of the inadequate financing and the misunderstanding between the GPs and their contractual partners.

Key words: family practice; education, medical; teaching materials; physician-patient relationship (source: MeSH)

ОБУЧЕНИЕТО НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 – НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОБРИЯ МЕТАБОЛИТЕН КОНТРОЛ
С. Владeва 1 , П. Фотев 2 и К. Павлов 2
1 Ендокринологична клиника, МУ – Пловдив
2 ДКЦ “Св. Георги” – Пловдив
Резюме. Проведено е проспективно проучване за 3-годишен период на болни от захарен диабет тип 2. Включени са 100 жени и 72-ма мъже на възраст от 42 до 85 год. Застъпени са следните етапи на обучение: въвеждащо, структурно и реобучение. Разгледани са и са обсъдени 4 основни фактора, определящи облика на захарния диабет – гликемичен контрол, липидни показатели, артериална хипертония и индекс на телесна маса. Влиянието на обучението върху липидните показатели е сравнително добро, но все още не са постигнати желаните стойности. С оглед овладяването на постпрандиалната гликемия и за избягването на хипогликемични състояния се препоръчва включване на сулфонилурейни препарати (СУП) от второ поколение с еднократен денонощен прием ( Gliclazide MR , Glimepiride , Glucotrol XL ). За достигането на новите прицелни стойности в липидния обмен се препоръчва широко застъпване на лечение със статини. Броят на диабетиците с артериална хипертония е тревожно висок – над 69%, които са с потенциален риск за миокарден инфаркт и мозъчен инсулт. Въпреки препоръчаната комбинирана терапия, приетите от СЗО стойности на артериално налягане – 130/85 mm Н g , са налице само при 18%. За нормализиране на артериалното налягане, особено на систолното, е наложително агресивно хипотензивно лечение. Най-трудно се повлиява индексът на телесна маса, който се снижава от 28.4 kg / m 2 на 26.9 kg / m 2 . В заключение може да се отбележи, че на базата на усвоените знания диабетикът е в състояние да взема самостоятелни решения за контрол на своето заболяване. Обучението намалява 3-4 пъти хоспитализацията на болните и спомага по този начин да се реализират значителни финансови икономии.

EDUCATION OF PATIENTS WITH TYPE II DIABETES MELLITUS – AN INTEGRAL PART OF A GOOD METABOLIC CONTROL
S. Vladeva, P. Fotev and K. Pavlov.
Summary.
A prospective study of patients with type II diabetes mellitus was carried out for a three-year period. The study group included 100 females and 72 males aged 42 to 85 years. Three stages of education were covered: initial, structural and reeducation. The four basic factors defining the pattern of diabetes mellitus – glycemic control, lipid values, arterial hypertension, and body mass index were taken into consideration and discussed. The influence of training on lipid values is comparatively good but the desired values are not achieved yet. In view of gaining control over postprandial glycemia and avoiding hypoglycemia, we recommend inclusion of second generation sulfonylureas once every 24 hours. In order to reach the new target values of lipid metabolism, treatment with statins is highly recommended. The number of diabetic patiens with arterial hypertension is alarmingly high – more than 69% - a potentil risk factor for myocardial infarction and brain stroke. In spite of the recommended combined therapy, the values of arterial hypertension according to WHO guidelines – 130/85 mm Hg is observed in only 18% of the cases. Aggressive hypotensive therapy is imperative for the arterial hypertension, in particular of the systolic values. Body mass index decreases from 28.4±1.2 kg/m 2 to 26.9±0.9 kg/m 2 . To conclude, a diabetic can reach his/her own decision how to control the disease as a result of education. Education decreases three to four times the number of hospitalised patients and leads to significant financial savings.

Key words: diabetes mellitus type 2/rehabilitation; patient education; self care (source: MeSH)

ДВУСЛОЙНА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА СЪС СИНТЕТИЧНА МРЕЖА
ПО TRABUCCO

М. Радионов
Клиника по обща и ендоскопска хирургия
УМБАЛ “Св. Анна” АД — София
Резюме. За периода 2003-2005 г. са направени 21 двуслойни ингвинални херниопластики по метода на Trabucco при 20 пациенти. Всички оперирани са мъже с висока физическа и спортна активност на средна възраст 47.3 год. (21-63 год.). Пациентите са оперирани планово и селектирани в тип ІІ и тип ІІІ (индиректни ингвинални хернии) по класификацията на Gilbert . Описана е хирургичната техника на операцията. В следоперативния период е отчетен един сером, третиран успешно с пункции. Проследяването при клинични прегледи и по телефон на 6-ия, 12-ия, 18-ия, 24-ия месец след операцията не отчита данни за усложнения и рецидиви при висока физическа активност, без субективни оплаквания. Направено е съпоставяне с данни от литературата на серии, обхващащи общо над 4000 операции. Направени са изводи за показанията, приложимостта и преимуществата на метода.

BI-LAYER GROIN HERNIOPLASTY WITH SYNTHETIC MESH A MODO TRABUCCO
M. Radionov .
Summary
. For a three-year period ( 2003-2005 ) 21 bi-layer groin hernioplasties a modo Trabucco in 20 patients were done. All patients were men of an average age of 47 . 3 (21-63) years with high level of physical and sport activities. They were operated in accordance of a protocol of elective surgery and selected in type II and type III ( indirect groin hernias ) according to Gilbert's classification. The surgical technique of the operation is described. One case of seroma was found in the postoperative period and treated successfully with punctions. The follow-up by clinical check-ups and by telephone inquiries 6-12-18-24 months after the operation did not ascertained any complications and recurrences. A comparison with literature data including series of over 4000 operations was done. Conclusions for the indications, applicability, and advantages of the method were made.

Key words: hernia, inguinal/surgery; surgical mesh; surgical procedures, operative/methods (source: MeSH)

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЧЕСТОТАТА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО И АВТОИМУННИТЕ ТИРЕОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС ИЛИ БЕЗ ИЗЯВЕНА ТИРЕОИД-АСОЦИИРАНА ОФТАЛМОПАТИЯ
М. Боянов 1 и Й. Матрозова 2
1 Клиника по ендокринология, МБАЛ “Александровска”,
2 Клиника по хипофизно-надбъбречни и гонадни заболявания
СБАЛЕНГ “Акад. Ив. Пенчев”, Медицински университет – София
Резюме. Целта на настоящото проучване бе да се потърси статистическа зависимост между честотата на тютюнопушенето и автоимунните тиреоидни заболявания (АТЗ) със или без изявена тиреоид-асоцирана офталмопатия (ТАО). В изследването бяха включени 1070 здрави жени, между които 215 (20. 1 %) активни пушачки и 195 (18. 2 %) — бивши пушачки. Изследвани бяха 110 случая на АТЗ – 60 пациентки с базедова болест и 50 с хроничен лимфоцитен тиреоидит на Хашимото, между които 30 (27.3%) активни пушачки и 26 (23.6%) бивши пушачки. Отношението на шансовете ( odds ratio - OR ) на настоящите пушачки в подгрупата със и без АТЗ бе 1.36, а между тези с АТЗ и ТАО и тези без АТЗ – 1.57. Отношението на шансовете на настоящите пушачки в групата с АТЗ със и без изявена ТАО бе 1.16. OR на бившите пушачки в подгрупата със и без АТЗ бе 1.30, а между тези с АТЗ и ТАО и тези без АТЗ – 1 . 74. О R на бившите пушачки в групата с АТЗ със и без добавено ТАО бе 1 . 34. При обединяването на подгрупите на бившите и настоящите пушачки отношението на шансовете на пушилите въобще в подгрупата с АТЗ и без АТЗ бе 1.30, а между тези с АТЗ и ТАО и тези без АТЗ – 1.65. От посочените данни се вижда, че сред жените с АТЗ по-често се откриват настоящи или бивши пушачки. Наличието на ТАО се асоциира с допълнително повишение на дела на тези жени. Нашето проучване потвърждава нуждата от масови превенционни програми срещу тютюнопушенето, особено в рисковите групи на пациенти с тиреоидни заболявания.

A LINK BETWEEN SMOKING AND AUTOIMMUNE THYROID DISEASE WITH OR WITHOUT PREVALENT THYROID-ASSOCIATED OPHTHALMOPATHY
M. Boyanov and J. Matrozova.
Summary .
The aim of the present study was to determine a statistically meaningful relationship between the prevalence of tobacco smoking and autoimmune thyroid diseases with or without ophthalmopathy. The study included 1070 healthy women as control subjects, including 215 (20.1%) current (active) smokers and 195 (18.2%) former (previous) smokers. 110 women with thyroid autoimmune diseases were studied - 60 patients with Graves' disease and 50 patients with autoimmune thyroiditis, comprising of 30 (27.3% ) active smokers and 26 (23. 6 %) former smokers. The odds ratio (OR) of active smokers with autoimmune thyroid diseases and healthy active smokers was 1.36. Active smokers with autoimmune thyroid diseases associated with ophthalmopathy, and healthy active smokers had an OR of 1.57. The OR of active smokers with or without ophthalmopathy was 1.16. The OR for prevoius smokers with autoimmune thyroid diseases and healthy previous smokers was 1.30. Former smokers with autoimmune thyroid diseases associated with ophthalmopathy, and healthy former smokers had and OR of 1.74. The OR for previous smokers with or without ophthalmopathy was 1.16. In summary, the OR for ever smokers with autoimmune thyroid diseases and healthy controls was 1.30 ; ever smokers associated with ophthalmopathy, and healthy controls had an OR of 1.65. Our results show an increase in the number of active or former smokers among women with thyroid autoimmune diseases. The association with ophthalmopathy leads to an additional increase in the proportion of these patients. Our study confirms the necessity of tobacco smoking prevention programs, especially among the risk groups of patients with thyroid diseases.

Key words: autoimmune diseases/etiology; thyroid diseases/etiology;smoking/adverse effects (source: MeSH)

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОСТПНЕВМОНИЧЕН ПЛЕВРАЛЕН ЕМПИЕМ
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

А. Йонков, Д. Чаталбашев и С. Лазаров
Клиника по детска хирургия, Медицински университет – Пловдив

Резюме .
Целта на настоящото проучване е да се анализират резултатите от оперативното лечение на деца с постпневмоничен плеврален емпием. За 15- годишен период ( 1991-2005 г.) са лекувани 22 деца чрез торакоцентеза, тръбен плеврален дренаж и активна аспирация на фона на двойна интравенозна антибиотична комбинация. При 17 деца ( 77 % ) тази тактика се оказва успешна, но при 5 (23 % ) се налага извършването на ранна декортикация. Микробиологичен причинител се доказва при 9 деца ( 41 % ), като при 5 пациенти това е златист стафилокок, при 2- ма – пневмоничен стрептокок, а при 1 дете — ентеробактер, и при 1 — b - хемолитичен стрептокок. Рентгенографското засенчване остава от 2 до 6 месеца след клиничното излекуване. Смъртни случаи няма. Авторите правят извода, че за да е успешно лечението с торакоцентеза, плеврален дренаж и активна аспирация, то трябва да се провежда от самото начало на формирането на плевралния емпием

MANAGEMENT OF PLEURAL EMPYEMA IN CHILDHOOD
Yonkov, D. Chatalbashev and S. Lazarov.
Summary.
The purpose of this study is to analyze the results of operative treatment of children with postpneumonic empyema. For a 15-year period (1991-2005), 22 children were managed through thoracocentesis, pleural tube drainage, and aspiration with double combination of intravenous antibiotics. This tactic was successful in 17 children (77%), but in 5 children (23%) an early decortication was used. Causative organism was isolated in 9 children (41%), and of these 5 children had Staphylococcus aureus, 2 – Streptococcus pneumoniae, and another pair of children had Enterobacter and b-haemolytic streptococcus, respectively. Radiological opacity resolved from 2 to 6 months after clinical cure. There was no mortality. The authors make a conclusion that treatment with thoracocentesis and tube drainages could be successful, if initiated from the very start of empyema formation.

Key words: empyema, pleural/surgery (source: MeSH)


ОБЗОРИ
REVIEWS
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ И ЛИМФОПОЕЗА
М. Маркова и Цв. Маринова

Катедра “Биология”, Медицински факултет,
Медицински университет – София

Резюме.
Имунната защита на организма се основава на лимфоцити, които се развиват от хемопоетични костномозъчни стволови клетки в специфичното микрообкръжение на органите на имунната система. Обсъдени са основните етапи от сложния процес на диференциране на стволовите клетки до Т-лимфоцити, В-лимфоцити и NK клетки. Особено внимание е обърнато на неотдавна разкритите молекулни механизми на клетъчните взаимодействия. Разбирането на тези процеси има и практическо значение за лечението на първична имунна недостатъчност чрез присаждането на стволови клетки от костен мозък, пъпна връв или периферна кръв.

STEM CELLS AND LYMPHOPOIESIS
M. Markova and Tsv. Marinova.

Summary .
The immune defense of organism is based on lymphocytes which develop from hemopoietic bone marrow stem cells in the specific microenvironment of immune system. The main stages forming the complex process of stem cell differentiation into T lymphocytes, B lymphocytes and NK cells are discussed. Special attention is devoted to the recently discovered molecular mechanisms of cell interactions. Understanding these processes is also of practical importance in the treatment of primary immunodeficiency by transplantation of stem cells from bone marrow, umbilical cord , or peripheral blood.

Key words: stem cells; lymphopoiesis (source: MeSH)


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти