ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

1/2017

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ИМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Цв. Валентинова
Сектор „Обща медицина“, МУ – Плевен

Резюме. Наблюдаваните тенденции за състоянието на медицинските кадри в България са сходни с тези в другите европейски страни. Отчита се миграция на лекари към страните с по-висок жизнен стандарт, диспропорция в разпределението на лекарите с определени специалности в различните райони на страната, увеличаване възрастта на работещите лекари. Целта на настоящото изследване е да се проучат нагласите на бъдещите лекари (студенти в V курс) относно бъдещата им специализация и реализация в страната след завършването им през следващата година. Материал и методи. Изследването е осъществено сред студентите по медицина от V курс, преминали обучение в сектор „Обща медицина” на МУ – Плевен, през учебната 2015/2016 г. Резултати и обсъждане. Резултатите показват, че мнозинството от бъдещите лекари заявяват желание да продължат специализацията си в страната. Специалностите, които плануват за момента да изучават, са главно в областта на хирургията, акушерството и гинекологията, вътрешните болести и педиатрията. Заключение: Липсва желание за специализация по някои дефицитни специалности. Голяма част от анкетираните бъдещи лекари намират работата като общопрактикуващи лекари за непривлекателна и плановете им за бъдещата специализация изключват специализацията по обща медицина. Привлекателността на тази професия за младите лекари би се подобрила значително, ако се намали бюрократичната за сметка на клиничната дейност, увеличи се времето за пряк контакт с пациента, подобрят се заплащането, достъпът до модерните технологии в медицината, възможностите за обучение и се променят стереотипите и нагласите към работещите в този сектор.
Ключови думи: студенти по медицина, специализация, обща медицина

THE ATTITUDES OF MEDICAL STUDENTS ON THEIR FUTURE SPECIALIZATION AND REALIZATION
Ts. Valentinova
Department of General Medicine, Medical University – Pleven

Abstract. The observed trends in general medicine in Bulgaria are similar to those in the other European countries. It is notable the migration of doctors to countries with higher living standard, imbalance in the distribution of GPs in different regions of the country, increasing the age of the working physicians. Aim: This study aims to investigate the views of medical students to work as GPs in Bulgaria after their graduation next year. Material and methods: The study used a self-administered anonymous questionnaire, including 70 students. It is performed in the end of their training on general medicine, after the terminal exam of the discipline. Results and Discussion: The results show that the majority of future physicians stated desire to continue their specialization in the country. The future specialties are mainly in the field of surgery, obstetrics and gynecology, internal medicine and pediatrics. Conclusion: The respondents do not want to specialize in some scarce specialties. The work as GPs is unattractive for future physicians. The attractiveness of this profession for young physicians would increase after reduction of bureaucratic work, better payment and access to modern technologies in medicine, improved training opportunities and changed stereotypes and attitudes to physicians working in this sector.
Key words: medical students, specialization, general medicine

ПРОУЧВАНЕ ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ХРАНИТЕЛНИТЕ НАВИЦИ
И НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Г. Кавлаков, П. Гацева и В. Атанасова
Катедра по хигиена и екомедицина, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Проучването включва оценка на хранителните навици и връзката между хранителното поведение и наднорменото тегло при 101 ученици на възраст от 10 до 14 години от Пещера. За целта беше ползван съответен въпросник и бе оценен индексът на телесна маса на всички ученици. Резултатите показват съществени пропуски в хранителното поведение на учениците. Доказана е връзка между хранителните навици на учениците и честотата на наднорменото тегло при тях. Отправени са конкретни препоръки за подобряване на хранителното поведение на учениците.
Ключови думи: юноши/хранително поведение, наднормено тегло

 


A STUDY ON THE RELATION BETWEEN NUTRITIONAL HABITS AND OVERWEIGHT IN THE ADOLESCENCE
G. Kavlakov, P. Gatseva and V. Atanasova
Deptartment of Hygiene and Ecomedicine, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
Abstract. The study included evaluation of nutritional habits of 101 schoolchildren aged 10 to 14 years from the town of Peshtera and the relation between their nutritional behavior and overweight frequency. For this purpose an adequate questionnaire was used and the body mass index of all studied schoolchildren was assessed. The results showed considerable omissions in the nutritional behavior of the children. Significantly relation between the schoolhildren’s nutritional habits and overweight frequency was proved. Concrete recommendations about improvement of the nutritional behavior of schoolchildren were made.
Key words: adolescent, nutritional habits, overweight        

НАЛИЧИЕ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ VARICELLA ZOSTER VIRUS ПРИ ЖЕНИ
В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ
Т. Петкова1, С. Пачкова2 и Ц. Дойчинова1
1Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина”,
Медицински университет – Плевен
2МЦ “КИРМ”– Плевен
Резюме. Варицелата е висококонтагиозно заболяване, което се причинява от varicella zoster virus (VZV). В повечето случаи заболяването протича леко в детска възраст, но при бременни жени са възможни сериозни усложнения. Целта на проучването е да се определи възприемчивостта към VZV на жени в детеродна възраст. За целта се проведе проспективно сероепидемиологично проучване, при което бяха изследвани 91 здрави жени на възраст от 18 до 44 години през периода юни – октомври 2016 година. Наличието на специфични anti-VZV IgG в серума беше определено с помощта на стандартизиран Varicella zoster IgG ELISA кит (EUROIMMUN). Резултатите от проучването показват, че 7.7% от жените в детеродна възраст са възприемчиви към VZV. В условията на липсваща ваксинопрофилактика в България за превенция на жените в детеродна възраст следва да се обмисли провеждането на скрининг с цел предотвратяване на ембриопатиите.
Ключови думи: варицела, anti-VZV IgG, детеродна възраст

 

SEROPREVALENCE OF VARICELLA ZOSTER ANTIBODIES
IN CHILDBEARING AGE WOMEN
T. Petkova1, S. Pachkova2 and Tz. Doychinova1
1Department of Infectious Diseases, Epidemiology, Medical Parasitology and Tropical Medicine
Medical University – Pleven
2Medical Center “KIRM” – Pleven
Abstract. Varicella is a highly contagious disease that is caused by the varicella zoster virus (VZV). In most cases the disease has a mild course in children but in pregnant women serious complications are possible. The aim of the study is to determine the susceptibility to VZV in childbearing age women. For this purpose, we conducted a prospective seroepidemiological study, in which 91 healthy women aged 18 to 44 years were tested during the period June–October 2016. The presence of specific anti-VZV IgG in the serum was detected using a standardized Varicella zoster IgG ELISA kit (EUROIMMUN). The survey results show that 7.7 percent of childbearing age women are susceptible to VZV. In terms of missing vaccine prophylaxis in Bulgaria, screening of childbearing age women should be considered to prevent congenital defects.
Key words: varicella, anti-VZV IgG, childbearing age          

СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА АНТИТЯЛО ДЕТЕКЦИЯ КЪМ HPV16 И ДНК АНАЛИЗ ЧРЕЗ REAL-TIME PCR ПРИ КАРЦИНОМИ НА ОРОФАРИНКС И ЛАРИНКС
Г. Николов1, А. Вълков1, С. Мирчев1, М. Карчева2, Т. Рашев3 и А. Блажев4
1Клиника по ушни, носни и гърлени болести, Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Плевен
2Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”
3Университетската лаборатория за научни изследвания
4Сектор „Биология”, Медицинси университет – Плевен
Резюме. Целта на настоящото изследване е да се установи честотата на разпространение на IgG антитела към HPV16 и да се извърши ДНК анализ детекция и количествено определяне чрез Real-time PCR на HPV16 при пациенти със злокачествени новообразувания в орофаринкс и ларинкс и да се установи корелация между имунния отговор и PCR диагностиката на вируса. Материал и методи. Извършено е проспективно сероепидемиологично проучване на лица, хоспитализирани и оперирани в Клиника по ушни, носни и гърлени болести, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен. Диагнозите са потвърдени хистологично. Чрез използване на human papillomavirus type 16 (HPV16) antibody, IgG ELISA Kit (CUSABIO Biotech Co, Ltd) е определен преваленс на HPV16 IgG антитела. Приложени са ДНК анализ детекция и количествено определяне чрез real-time PCR на HPV16 Кит GeneSig Standard (Primer Design, Thermo Scientific). Резултати. За периода януари-март 2016 г. са изследвани 14 лица със злокачествени новообразувания на орофаринкс и ларинкс, от които 11 мъже и 3 жени. Пациентите са на възраст от 23 до 77 год., средно – 61 год. Локализацията на патологичния процес е, както следва: ларинкс (6), глотис (5), хипофаринкс (1), език (1), друга (1). Преобладаване на специфични IgG към HPV16 се установи при 7 (50%) от изследваните лица. Вирусна ДНК бе доказана при 6 (42%) от пациентите. Корелация между наличието на вирусна ДНК и имунния отговор е констатирана при 4 (30%) от всички изследвани лица. Заключение. HPV16 има преобладаващо значение в генезата на тумори на орофаринкс и ларинкс. Доказателство за среща с вируса са прилаганите в практиката различни методи за диагностика, както и серологичните проучвания на имунния статус на населението.
Ключови думи: ларинкс, орофаринкс, HPV 16, имунен отговор, real-time PCR

 

A COMPARATIVE STUDY ON DETECTION ANTIBODY TO HPV16 AND DNA ANALYSIS BY REAL-TIME PCR IN CARCINOMAS OF THE OROPHARYNX
AND LARYNX
G. Nikolov1, A. Valkov1, S. Mirchev1, M. Karcheva2, T. Rashev3 and A. Blazhev4,1
1Clinic of Otorhinolaryngology, University Multiprofile Hospital for Active Treatment – Pleven
2Department of Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine
3University Scientific Research Laboratory,
4Department of Biology, Medical University – Pleven
Abstract. The aim of this study was to establish the prevalence of IgG antibodies to HPV16 and to perform a DNA analysis, detection and quantitation by Real-time PCR of HPV16 in patients with malignancies in the oropharynx and larynx, and to establish a correlation between immune response and PCR diagnosis of the virus. Material and methods. We performed a prospective sero-epidemiological study of people hospitalized in the Clinic of Otorhinolaryngology, University Multiprofilе Hospital for Activе Treatment „Dr. D. Stransky“ – Pleven. Diagnoses were confirmed histologically. By using Human papillomavirus type 16 (HPV16) antibody, IgG ELISA Kit (CUSABIO Biotech Co, Ltd) prevalence of HPV16 IgG antibodies is defined. It is attached DNA analysis detection and quantitation by Real-time PCR Kit of HPV16 GeneSig Standard (PrimerDesign, Thermo Scientific). Results. For the period January–March 2016 14 people with malignant tumors of the oropharynx and larynx, including 11 men and 3 women, were studied. Patients ranged in age from 23 to 77, average age – 61 years. The localization of the pathological process is as follows: larynx (6), glottis (5), hypopharynx (1), tongue (1), other (1). Prevalence of specific IgG to HPV16 is found in seven (50%) of the respondents. Viral DNA was found in six (42%) patients. Correlation between the presence of viral DNA and an immune response is established in four (30%) of all tested persons. Conclusion. HPV16 has a predominant importance in the genesis of tumors in the oropharynx and larynx. Proof of meeting with the virus are applied in practice various methods of diagnostics and serological studies of the immune status of the population.
Key words: larynx, oropharynx, HPV16, immune response, real-time PCR

МРЕЖОВ МЕТААНАЛИЗ РАЗХОД/ЕФЕКТИВНОСТ
НА SOFOSBUVIR/VELPATASVIR ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧЕН
ВИРУСЕН ХеПАТИТ С В БЪЛГАРИЯ
С. Джамбазов1, Т. Веков2 и Д. Цанова1
1Факултет по обществено здраве, 2Факултет по фармация, МУ – Плевен
Резюме. Хроничният вирусен хепатит С е в групата на социално значимите заболявания за всички страни по света. Ето защо идентифицирахме и анализирахме публикуваните данни от множество оценки на здравни технологии за неговото лечение, проведени в други страни. Моделирахме разходите и здравните ползи на sofosbuvir/velpatasvir (SOV/VEL) у нас в сравнение с алтернативните безинтерферонови терапии, използвани в клиничната практика, въз основа на косвено сравнение, като целта бе да се валидират моделираните резултати посредством сравняване със съотносими резултати от публикувани оценки на здравните технологии. Установихме, че SOF/VEL е изцяло иновативна технология, одобрена за приложение при всички генотипове HCV, неизискваща генотипово тестване и демонстрираща клинично превъзходство, основано на изключително ниско ниво на резистентност. SOF/VEL е разходно ефективна терапия за лечение на СНС в сравнение с всички безинтерферонови лекарствени алтернативи, използвани в България за 2016 г.
Ключови думи: хроничен хепатит С, безинтерферонови терапии/сравнение, разходна ефективност

 

A NETWORK COST-EFFECTIVENESS META-ANALYSIS
OF SOFOSBUVIR/VELPATASVIR FOR TREATMENT
OF CHRONIC HEPATITIS C VIRUS IN BULGARIA
S. Dzhambazov1, T. Vekov2 and D. Tsanova1
1Faculty of Public Health, 2Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
Abstract. Chronic C hepatitis belongs to the group of socially significant diseases worldwide. Therefore, we identified and analyzed published data from assessments of health technologies for its treatment; the assessments were made in foreign countries. We modeled expenses and health benefits of SOF/VEL in Bulgaria compared to alternative non-interferon therapies used in clinical practice based on indirect comparison with the aim to validate the modeled results by comparing published relative results from assessments of health technologies. We found that SOF/VEL is an entirely innovative technology, which is approved for administration in all genotypes of HCV, does not require genotype testing and demonstrates clinical superiority, which is based on an extremely low level of resistance. SOF/VEL is a cost-effective therapy for treatment of chronic C hepatitis compared to all non-interferon drug alternatives used in Bulgaria (2016).
Key words: chronic C hepatitis, non-interferon therapies/comparison, cost-effectiveness
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ИНФЕКЦИЯ С TOXOCARA CANIS, ДЕБЮТИРАЩА КАТО НЕЯСНО
ФЕБРИЛНО СЪСТОЯНИЕ
М. Баймакова1, Й. Димова2, Д. Попова3, П. Кирилова2, П. Чобанова2, Р. Андонова1, Г. Попов1,
Е. Викентиева3, Р. Владимирова3 и К. Плочев1
1Клиника по инфекциозни болести
2Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена
3Клинична лаборатория и имунология, Военномедицинска академия – София
Резюме. Представяме клиничен случай на 34-годишен мъж с оплаквания за фебрилитет, отпадналост, лесна уморяемост, болки по ставите на пръстите (на ръцете и краката) и втрисане. Фебрилитетът покрива критериите за неясно фебрилно състояние (НФС) по Durack и Street. Клиниколабораторните изследвания показаха повишени нива на С-реактивен протеин, лактат дехидрогеназа и феритин. Проведоха се абдоминална ехография, рентгенография на бял дроб и трансторакална ехокардиография. Серологичното изследване за Toxocara canis даде положителен резултат (T. canis IgG ELISA Sample index 3.0 / reference range 0.9-1.1). След проведена консултация със специалист по медицинска паразитология се прие диагнозата токсокароза. Това заболяване е една от редките причини за НФС.
Ключови думи: неясно фебрилно състояние, Toxocara canis, диагностика

TOXOCARA CANIS INFECTION PRESENTING AS FEVER OF UNKNOWN ORIGIN
M. Baymakova1, Y. Dimova2, D. Popova3, P. Kirilova2, P. Chobanova2, R. Andonova1, G. Popov1, E. Vikentieva3,
R. Vladimirova3 and K. Plochev1
1Department of Infectious Diseases
2Center of Military Epidemiology and Hygiene
3Department of Clinical Laboratory and Immunology, Military Medical Academy – Sofia
Abstract. It is presented a case report of 34-year-old man with fever, chills, fatigue, weakness and joints’ pain of the fingers (hands and legs). The febrile condition met the criteria for Fever of Unknown Origin (FUO) by Durack и Street. Laboratory tests found elevation of C-reactive protein, lactate dehydrogenase and ferritin. Additional investigations as abdominal ultrasound, lung radiography and transthoracic echocardiography were performed. Serological tests for Toxocara canis were done and a positive result was estimated (T. canis IgG ELISA Sample index 3.0 / reference range 0.9-1.1). A parasitological consultation was done and a diagnosis of Toxocariasis was accepted. This disease is a rare cause of FUO.
Key words: fever of unknown origin, Toxocara canis, diagnosis

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ФАРМАКОГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТКА С ДЕПРЕСИЯ
Е. Иванова и В. Миланова
Клиника по психиатрия, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска” – София
Резюме. Представяме клиничен случай на пациентка с депресивно разстройство с коморбидност – състояние след хистеректомия и артериална хипертония. Резултатите ѝ от фармакогенетично изследване – Gene Sight Psychotropic Test (USA), дават възможност за провеждането на индивидуална комплексна терапия.
Ключови думи: депресия, фармакогенетично изследване, терапия

 


A CLINICAL CASE OF A PHARMACOGENETIC TESTING IN A FEMALE PATIENT WITH DEPRESSION
E. Ivanova and V. Milanova
Psychiatric Clinic, University Multiprofile Hospital for Active Treatment „Aleksandrovska“ – Sofia
Abstract. The clinical case of a female patient with depressive disorder with comorbidity – condition after hysterectomy, and arterial hypertension is presented. The patient underwent pharmacogenetic testing – GeneSight Psychotropic Test (USA), the results of which enabled performance of individual complex therapy.
Key words: depression, pharmacogenetic testing, therapy
ОБЗОРИ
REVIEWS

НОВОСТИ В ОБЛАСТТА НА ХРОНИЧНИЯ ПАНКРЕАТИТ
Л. Танкова и M. Виткова
Клиничен център по гастроентерология, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, Медицински университет – София
Резюме. Хроничният панкреатит (ХП) се характеризира с прогресивно и необратимо увреждане на панкреаса, което може да доведе до екзокринна и ендокринна панкреасна недостатъчност. Рецидивиращият остър панкреатит (ОП) с повтарящи се, невинаги клинично проявени, епизоди на остро възпаление води до ХП, като все още няма яснота за точните механизми на този преход и за рисковите фактори за прогресиране на заболяването. В статията се представят основните етиологични фактори. Разглеждат се молекулярните механизми на ХП, като се фокусира върху панкреасните стелатни клетки, играещи ключова роля в процеса на фиброгенеза чрез способността им да регулират синтеза и деградацията на екстрацелуларни матриксни протеини. Изложени са съвременните данни относно генетичните фактори при ХП. Диагнозата ХП се базира на комплекс от функционални, образни и серологични изследвания, сред които важно място заема секретин-стимулираната магниторезонансна холангиопанкреатография. През последните години е налице световна тенденция към повишаване честотата на хередитарния и автоимунния панкреатит. Представени са основните характеристики на двата типа автоимунен панкреатит – лимфоплазмоцитен склерозиращ панкреатит и идиопатичен дуктално центричен панкреатит.
Ключови думи: хроничен панкреатит, автоимунен панкреатит, патогенеза, диагноза

 

WHAT’S NEW IN CHRONIC PANCREATITIS?
L. Tankova and M. Vitkova
Clinical Center of Gastroenterology, Clinic of Gastroenterology, “Tsaritsa Yoanna – ISUL” Hospital,
Medical University – Sofia
Abstract. Chronic pancreatitis (CP) is characterized by progressive and irreversible pancreatic damage that may eventually lead to exocrine and endocrine pancreatic insufficiency. Recurrent acute pancreatitis with repetitive episodes of acute inflammation, not always with clinical manifestation, leads to CP, but the proper mechanisms and the risk factors for progression of disease are still unclear. This article presents the basic etiological factors for CP. The molecular mechanisms of CP are considered, with focus on the key role of pancreatic stellate cells on fibrogenesis by their regular function on synthesis and degradation of extracellular matrix proteins. We establish current genetic factors in pathogenesis of CP. The diagnosis of CP is based on complex of functional, imaging and serological tests, especially sMRCP. In recent years increasing incidence of hereditary and autoimmune pancreatitis is reported. The basic characteristics of the two types of autoimmune pancreatitis – lymphoplasmacytic sclerosing and idiopathic duct-centric pancreatitis, are presented.
Key words: chronic pancreatitis, autoimmune pancreatitis, pathogenesis, diagnosis

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И „ЗЛАТНИЯТ ЧАС“ НА КЛИНИЧНАТА
ТОКСИКОЛОГИЯ
К. Паскалев, Л. Нейкова-Василева и К. Канев
Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология”,
Военномедицинска академия – София
Резюме. Доболничната смъртност при острите интоксикации е изключително висока. В концепцията за “златния час” е залегнала идеята да се направи най-рано възможното и най-доброто за благоприятния изход от отравянето. Целта на материала е да се дефинира спешната токсикологична помощ в базовия модел за първична извънболнична медицинска помощ, осъществявана от общопрактикуващите лекари, както и да се предложат елементи за оптимизирането ѝ. Общопрактикуващите лекари със своите практики са един от важните елементи за повишаване качеството на доболничната токсикологична помощ.
Kлючови думи: общопрактикуващ лекар, практики, остри интоксикации, антидоти

 

GENERAL PRACTITIONERS AND THE „GOLDEN HOUR“ OF CLINICAL TOXICOLOGY
K. Paskalev, L. Neykova –Vasileva and K. Kanev
Department of Toxicology and Disaster Medicine, Military Medical Academy  – Sofia
Abstract. The pre-hospital mortality of acute poisoning is extremely high. The concept of the „golden hour“ is anchored in the idea of making the best for the favorable outcome of poisoning at the earliest possible moment. The purpose of the material is to define the toxicological emergency aid within the base model for primary outpatient treatment performed by general practitioners (GPs) and to offer suggestions in order to optimize it. The GPs with their practices are among the most important link in the chain for improving the quality of pre-hospital toxicological help.
Key words: general practitioner (GP), practices, acute poisoning, antidotes

ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА И ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ
Ал. Копчев1, С. Монов1, Р. Шумналиева1, Р. Рашков1 и Д. Монова2
1Клиника по ревматология, Медицински университет – София
2Медицински институт на МВР – София
Резюме. Все по-често в лечението на редица ревматични заболявания се използват биологични средства. При значителна част от пациентите се установява съпътстваща инфекция с хроничен вирусен хепатит. Въпреки че всички пациенти, на които предстои такова лечение, се скринират за хепатит В и С, сравнително малко се знае за безопасността на биологичната терапия в случаи на лекувана и нелекувана инфекция. Целта на настоящия обзор е да се анализират литературните данни и да се изложат някои препоръки за клиничната практика.
Ключови думи: вирусни хепатити, хепатит В, хепатит С, ревматични болести, биологични лекарства, ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит

 

TREATMENT WITH BIOLOGICAL AGENTS AND VIRAL HEPATITIS
Al. Kopchev1, S. Monov1, R. Shumnalieva1, R. Rashkov1 and D. Monova2
1Clinic of Rheumatology, Medical University – Sofia
2Medical Institute of Ministry of Interior – Sofia
Abstract. Biological agents are increasingly used in the therapy of several rheumatic diseases. A significant part of the patients has evidence of a concomitant chronic viral hepatitis. Although all patients are screened for hepatitis B and C infections, little is known about the safety of the biologics in the setting of a treated and untreated chronic viral hepatitis. The aim of this review is to analyze the available literature data about this issue and to show some recommendations for the clinical practice.
Key words: viral hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, rheumatic diseases, biologics, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis

Социалноикономическа тежест на псориазиса и съпътстващите го заболявания
И. Попова1, М. Камушева2, Хр. Боденска2, Л. Митева1 и Г. Петрова2
1Катедра по дерматология и венерология, МУ – София
2Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Фармацевтичен факултет, МУ – София,
Резюме. Псориазисът е хронично кожно заболяване, характеризиращо се както със сериозни, повлияващи качеството на живот, симптоми, така и с риск от развитие на придружаващи заболявания, които допълнително влошават общото състояние на засегнатите индивиди. Целта на настоящата разработка е да се анализират клиничната, социалната и икономическата тежест на псориазиса като мултисистемно заболяване. Проведен е литературен преглед в базите данни с медицинска литература PubMed, Google Scholar, Scopus с ключови думи псориазис, коморбидност, разходи за лечение. Обхванати са 58 публикации, които са систематизирани според вида на съпътстващото заболяване и данните за разходите за лечението им. През последните години в терапевтичната практика се въвеждат иновативни биологични лекарства, които подобряват състоянието и качеството на живот. В редица проучвания е доказана връзката на псориазиса със заболявания като псориатичен артрит (35.5%), сърдечно-съдови заболявания (38.2%), психични заболявания (20.7%) и ендокринни болести (18.8%) – най-често диабет тип 2. Потвърдена е хипотезата за значително по-високите разходи за болнично лечение на псориазиса и съпътстващите го заболявания в сравнение с амбулаторното лечение. Значителен е броят на пациентите с псориазис, които страдат от съпътстващи заболявания, като разходите за лечение на тези състояния при тях са от съществено значение за здравната система. Тяхното идентифициране и изчисляване би спомогнало за оценка на финансовата тежест на псориазиса като системно заболяване.
Ключови думи: псориазис, съпътстващи заболявания, разходи за лечение, социална тежест

 


Socio-economic burden of psoriasis and its concomitant diseases
I. Popova1, M. Kamusheva2, M. Bodenska2, L. Miteva1 and G. Petrova2
1Medical Faculty, Department of Dermatology and Venereology, MU – Sofia
2Faculty of Pharmacy, Department of organization and economy of Pharmacy, MU – Sofia
Abstract. Introduction: Psoriasis is a chronic dermatological disease, characterized with severe symptoms, influencing the quality of life, as well as with a risk of development of concomitant diseases, which additionally worsen the general health status of the individuals. Aim: The aim of this study is to analyze the clinical, social and economic burden of psoriasis as multisystem disease. Materials and methods: Literature search of the medical scientific databases as PubMed, Google Scholar, Scopus is performed with key words psoriasis, comorbidity, cost of therapy. Total of 58 publications were identified and systematized according to the type of the concomitant disease and type of therapy cost. Results: In recent years new therapeutic molecules as biological drugs have been introduced that improve the patients status and quality of life. Many studies prove the relation among the psoriasis and other diseases as psoriatic arthritis (35.5%), the cardiovascular (38.2%), psychiatric (20.7%) and endocrine diseases (18.8%) – most often type 2 diabetes. The hypothesis for the higher cost of hospital care is proved in case of psoriasis with concomitant diseases in comparison with ambulatory therapy. Conclusions: Patients with psoriasis and concomitant diseases are a significant part from all psoriatic patients, and the cost of their therapy is substantial for the health care system. Their identification and calculation of the cost of therapy will support the evaluation of the financial burden of psoriasis as a systemic disease.
Key words: psoriasis, concomitant diseases, cost of therapy, social burden

 

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти